Ἀσκήσεις Πλαγίου Λόγου τῆς Λατινικῆς


επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 Να μεταφερθούν τα παρακάτω αποσπάσματα στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση τις φράσεις που δίδονται :


ΚΕΙΜΕΝΟ 21

1.     Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:
α) Sallustius narrat
β) Sallustius narrabat
γ) Camillus narrat
δ) Camillus narrabat


ΚΕΙΜΕΝΟ 23

2.     Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Filius mortuus est.
Sallustius narrat

3.     Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito;
Arria narrat

4.     Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito;
Arria dicitur

5.     " Bene (puer) quievit, libenter cibum sumpsit".
Arria respondebat marito

6.     Deinde (Arria), cum lacrimae suae diu cohibitae vincerent prorumperentque, egrediebatur
Arria dicebat

7.     tum (Arria) se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat.
Arria dicebatur

8.     Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat
Sallustius narrabat
Scribonianus narrabat

9.     fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur.
Sallustius narrabat

10.            Erat (Paetus) ascensurus navem.
Paetus narrabat

11.            Arria milites orabat, ut simul inponeretur.
Arria narrat
Arria dicitur

12.            (Arria) Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.
Sallustius narrat
Arria dicitur


ΚΕΙΜΕΝΟ 24

13.            exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.
Sallustius narrat

14.            Tum Ennius quod Nasica tam aperte mentiebatur inquit :
Ennius narrat
Ennius dicitur

15.            Homo es impudens.
ð     Nasica respondit Ennio

16.            “Quid (dicis)?”
ð     Ennius Nasicam interrogat, Ennius Nasicam interrogavit

17.            “Ego non cognosco vocem tuam?”
ð     Ennius Nasicam interrogat

18.            Visne scire quid Nasica responderit?
ð     Rogo te, Rogabam te

19.            Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi  te   domi    non esse;
ð     Nasica Ennio respondit

20.            tu  mihi  ipsi  non credis ?
ð     Nasica rogavit Ennium

21.            Accipe nunc quid postea Nasica fecerit : 
ð     Tu me adhortaris(εσύ με προτρέπεις...)
ð     Tu me adhortatus es (εσύ με προέτρεψες)*** Η συνέχεια στον VIP ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΕΡΜΗ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him