Το θεῖον πάθος (ΠΑΣΧΑ 2013)

Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ Πάθος, τοὺς ἰδίους στηρίζων Μαθητὰς ἔλεγες, κατ΄ ἰδίαν παραλαβὼν αὐτούς.

Πῶς τῶν ῥημάτων μου ἀμνημονεῖτε,
ὧν πάλαι εἶπον ὑμῖν,
ὅτι Προφήτην πάντα οὐ γέγραπται
εἰ μὴ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀποκτανθῆναι;
Νῦν οὖν καιρὸς ἐφέστηκεν, ὃν εἶπον ὑμῖν·
ἰδοὺ γὰρ παραδίδομαι, ἁμαρτωλῶν χερσὶν ἐμπαιχθῆναι,
οἳ καὶ σταυρῷ με προσπήξαντες, ταφῇ παραδόντες, ἐβδελυγμένον λογιοῦνται ὡς νεκρόν·

ὅμως θαρσεῖτε·
τριήμερος γὰρ ἐγείρομαι εἰς ἀγαλλίασιν πιστῶν καὶ ζωήν τὴν αἰώνιον.


ΚΑΛΟΝ ΠΑΣΧΑ


 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him