Ἡ ἀπαγόρευση στα Λατινικά

Επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Η  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ne + υποτακτική παρακειμένου (ή ενεστώτα)
αντί του ne μπορεί να υπάρχουν και άλλες αρνητικές λέξεις όπως nemo, nihil κλπ.
§        Ne credideris eum.(=να μη τον πιστεύεις)
§        Neminem credideritis patriae consulturum esse.(=να μην πιστεύετε ότι κανείς θα φροντίσει για την πατρίδα)
noli  / nolite + τελικό απαρέμφατο ενεστώτα
για το β΄ ενικό / πληθυντικό πρόσωπο
§        Noli spectare quanti homo sit.(=μη σε απασχολήσει πόσο κοστίζει ο άνθρωπος)
§        Opibus urbis nolite confidere.(=στις δυνάμεις της πόλης μην έχετε εμπιστοσύνη)7. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ð    Μπορεί να ζητηθεί :
       Α. η μετατροπή μιας απαγόρευσης σε απαγόρευση με τον άλλο τρόπο εκφοράς ή
       Β. η μετατροπή μιας προστακτικής σε απαγόρευση (και με τους δυο τρόπους)
       Γ. η μετατροπή μιας απαγόρευσης σε προτροπή (δηλαδή η άρση της απαγόρευσης – στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε προστακτική ή προτρεπτική υποτακτική, αφαιρώντας τυχόν αρνητικές λέξεις ή αντικαθιστώντας τις με καταφατικές)

Παραδείγματα


ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 24
1.     Acippe nunc quid postea Nasic fecerit : να εκφραστεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.

ΚΕΙΜΕΝΟ 25
2.     Στις ακόλουθες φράσεις  να εκφραστεί η απαγόρευση με τον άλλο τρόπο :
α) nolite confidere
β) Neminem credideritis patriae consulturum esse
3.     Στις ακόλουθες φράσεις  να εκφραστεί προτροπή :
α) nolite confidere
β) Neminem credideritis patriae consulturum esse
4.     Nα εκφραστεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους στις ακόλουθες φράσεις :
α) cavete periculum.
β) tutamini patriam.
γ) Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.
δ) Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!

ΚΕΙΜΕΝΟ 28
5.     devertit ad eum : να εκφραστεί : α) προτροπή β) απαγόρευση και με τους δύο τρόπους (στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο).
6.     Noli spectare quanti homo sit. : α) να εκφραστεί η απαγόρευση με τον άλλο τρόπο. β) να εκφραστεί προτροπή.
7.     Nα εκφραστεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους στις ακόλουθες φράσεις :
α) Tu, hominem investiga.
β) Romam mitte.
γ) Epheso rediens tecum deduc.

ΚΕΙΜΕΝΟ 31
8.     Congrediamur : να εκφραστεί απαγόρευση : α) στο ίδιο πρόσωπο β) στο β΄πληθυντικό πρόσωπο και με τους δύο τρόπους.

ΚΕΙΜΕΝΟ 32
9.     Quas ego semper mihi proponebam : α) να εκφραστεί προτροπή στο β΄πληθυντικό πρόσωπο β) να εκφραστεί απαγόρευση στο β΄ ενικό πρόσωπο και με τους δυο τρόπους.

ΚΕΙΜΕΝΟ 34
10.            Praedones ianuae appropinquaverunt : α) να εκφραστεί προτροπή β) να εκφραστεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.

ΚΕΙΜΕΝΟ 36
11.            Στα παρακάτω αποσπάσματα να εκφραστεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
α) narrate Samnitibus Manium Curium...
β) mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse

ΚΕΙΜΕΝΟ 38
12.            puella …rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet :  α) να μεταφερθεί το απόσπασμα στον ευθύ λόγο. β) η πρόταση που θα προκύψει να αναδιατυπωθεί ως απαγόρευση (αποτροπή) και με τους δύο τρόπους (να παραλειφθεί το paulisper)

ΚΕΙΜΕΝΟ 41
13.            Να εκφραστεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους στα παρακάτω αποσπάσματα :
α) Sic ergo … vive sed
β) sic loquere
γ) habe semper in memoria et in pectore
δ) sic fugias verbum insolens atque inauditum

ΚΕΙΜΕΝΟ 45
14.            α) Να μεταφερθούν τα παρακάτω αποσπάσματα στον ευθύ λόγο β) στις προτάσεις που θα προκύψουν να εκφραστεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους :
α) Tum quidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.
β) Legatum monet ut , si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat.
γ) milites adhortatur ut salutem sperent.

ΚΕΙΜΕΝΟ 48
15.            Τα παρακάτω αποσπάσματα : α) να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο β) στις περιόδους που θα προκύψουν να εκφραστεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
α) Sertorius eum iussit tacere.
β) Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum  locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:


ΚΕΙΜΕΝΟ 24
16.            Acippe nunc quid postea Nasic fecerit =ne acceperis, noli accipere.

ΚΕΙΜΕΝΟ 25
17.            α) nolite confidere = ne confisi sitis
β) Neminem credideritis patriae consulturum esse =Nolite credere aliquem consulturum esse
18.            προτροπή :
α) nolite confidere =confidite / confidatis
β) Neminem credideritis patriae consulturum esse =aliquem credite... / aliquem credatis
19.            απαγόρευση:
α) cavete periculum  =ne caveritis... / nolite cavere...
β) tutamini patriam = ne tutati sitis / nolite tutari...
γ) Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite =ne deposueritis / nolite deponere
δ) Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse! =ne memineritis / nolite meminisse

ΚΕΙΜΕΝΟ 28
20.            Noli spectare quanti homo sit. =ne spectaveris , προτροπή= specta / spectes
21.            απαγόρευση:
α) Tu, hominem investiga = noli investigare / ne investigaveris
β) Romam mitte = noli mittere / ne miseris
γ) Epheso rediens tecum deduc=noli deducere / ne deduxeris

ΚΕΙΜΕΝΟ 31
22.            Congrediamur : απαγόρευση στο ίδιο πρόσωπο =ne congressi simus β) στο β΄πληθυντικό πρόσωπο =nolite congredi / ne congressi sitis

ΚΕΙΜΕΝΟ 32
23.            Quas ego semper mihi proponebam : προτροπή στο β΄πληθυντικό πρόσωπο = proponite / proponatis
απαγόρευση στο β΄ ενικό πρόσωπο =noli proponere / ne proposueris

ΚΕΙΜΕΝΟ 34
24.            Praedones ianuae appropinquaverunt : προτροπή =appropinquent
απαγόρευση =ne appropinquaverint

ΚΕΙΜΕΝΟ 36
25.            απαγόρευση
α) narrate Samnitibus Manium Curium...=ne narraveritis / nolite narrare
β) mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse =ne memineritis / nolite meminisse

ΚΕΙΜΕΝΟ 38
26.            puella …rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet :  α) στον ευθύ λόγο =mihi paulisper loco cede. β) απαγόρευση =ne mihi (paulisper) loco cesseris / noli mihi (paulisper) loco cedere

ΚΕΙΜΕΝΟ 41
27.            απαγόρευση και με τους δύο τρόπους στα παρακάτω αποσπάσματα :
α) Sic ergo … vive =noli vivere / ne vixeris
β) sic loquere = noli loqui / ne locutus sis
γ) habe semper in memoria et in pectore = ne habueris / noli habere
δ) sic fugias verbum insolens atque inauditum= ne fugeris / noli fugere

ΚΕΙΜΕΝΟ 45
28.            α) Tum quidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.  στον ευθύ= defer / απαγόρευση=ne detuleris / noli deferre
β) Legatum monet ut , si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat.
στον ευθύ= adliga et abice / απαγόρευση=ne adligaveris et abieceris/ noli adligare et abicere
γ) milites adhortatur ut salutem sperent.
στον ευθύ= milites, salutem sperate. / απαγόρευση= milites, ne salutem speraveritis./ milites, nolite salutem sperare

ΚΕΙΜΕΝΟ 48
29.            α) Sertorius eum iussit tacere.
στον ευθύ= tace / απαγόρευση=ne tacueris/ noli tacere
β) Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum  locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.
στον ευθύ= emitte/ απαγόρευση=ne emiseris/ noli emittere

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him