Διαγώνισμα Λατινικῶν Α’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013)

τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου ἈθηνῶνΕΝΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplōrum vetustas; quae iacērent in tenebris omnia, nisi litterārum lumen accederet. Quam multas imagines fortissimōrum virōrum -non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum- scriptōres et Graeci et Latīni nobis reliquērunt! 

 

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

ea victōres ferociōres impotentioresque reddit, ut, etiamsi natūrā tales non sint, necessitāte esse cogantur. Bellōrum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequātur iis, quorum auxilio victoria parta sit.
***
Γεμάτα είναι όλα τα βιβλία, γεμάτοι  οι λόγοι των σοφών, γεμάτη από παραδείγματα η αρχαιότητα. Όλα αυτά θα βρίσκονταν στο σκοτάδι, αν δεν τα συνόδευε το φως της λογοτεχνίας. Πόσο πολλές εικόνες γενναιότατων ανδρών μας κληροδότησαν οι συγγραφείς, και οι Έλληνες και οι Λατίνοι, όχι μόνο για να τις κοιτάζουμε, αλλά και για να τις μιμούμαστε!  ....
.... αυτή κάνει τους νικητές αγριότερους και πιο αχαλίνωτους απ’ ότι συνήθως, ώστε, ακόμη κι αν δεν είναι τέτοιοι από τη φύση τους, να πιέζονται από ανάγκη να γίνουν. Γιατί η έκβαση των εμφυλίων πολέμων είναι πάντα τέτοια, ώστε να γίνονται όχι μόνο αυτά, τα οποία θέλει ο νικητής, αλλά ακόμη να κάνει ο νικητής το χατίρι εκείνων, με τη βοήθεια των οποίων κερδήθηκε η νίκη.

***

ΑΣΚΗΣΙΣ 1
Α) Omnes,, libri, multas imagines, victōres impotentiores, Bellōrum civilium, tales exitus : Να γραφούν αι πλάγιαι πτώσεις του ιδίου αριθμού 
Μονάδαι: 8
Β) Να γράψητε τας ζητουμένας πτώσεις των κάτωθι:
Sapientium (αιτ. εν.), Voces (γεν. Πληθ.), quae, (αιτ. Πληθ.), tenebris, (γεν. Πληθ.), lumen, (ονομ. Πληθ.), ea, (αιτ. Εν.), necessitāte,  (γεν. πληθ.), auxilio (αιτ. Εν.)
Μονάδαι 4
***
ΑΣΚΗΣΙΣ 2
Α) Pleni, multas, fortissimōrum, impotentiores : να γραφούν τα παραθετικά, συμπληρώνοντας τους τύπους εις τους λοιπούς βαθμούς
Μονάδαι 4
Β) Iacērent, accederet, reliquērunt, reddit, cogantur, fiant, velit : να γίνη χρονική αντικατάστασις
Μονάδαι 14
***
ΑΣΚΗΣΙΣ 3
Α) Pleni, omnes, exemplōrum, in tenebris, litterārum, Graeci et Latīni, nobis, ferociōres, natūrā, necessitāte :να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι τύποι
Μονάδαι 5

Β) etiamsi natūrā tales non sint : να αναγνωρισθή πλήρως η δευτερεύουσα πρότασις του κειμένου
Μονάδαι 4
Γ) ea victōres ferociōres impotentioresque reddit, ut, etiamsi natūrā tales non sint, necessitāte esse cogantur : να εξαρτηθή εκ της φράσεως Cicero narrabat
Μονάδαι 5
***
ΑΣΚΗΣΙΣ 4
Α) ad intuendum : να αντικατασταθή υφ’ όλων των δυνατών ισοδυνάμων εκφορών του σκοπού
Μονάδαι 5
Β) quae iacērent in tenebris omnia, nisi litterārum lumen accederet : να συμπτυχθή η υπογραμμισμένη πρότασις εις μετοχικήν φράσιν
Μονάδαι 4
Γ) quae iacērent in tenebris omnia, nisi litterārum lumen accederet : να αναγνωρισθή ο υποθετικός λόγος και να μετατραπή, ώστε να δηλοί το αντίθετον του πραγματικού εις το παρελθόν
Μονάδαι 4
Δ) ad intuendum (imagines): να γίνη η γερουνδιακή έλξις εφ’ όσον αύτη εστί δυνατή
Μονάδαι 3

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him