Η κλίση των μετοχών της Αρχαίας Ελληνικής

της
Ιωάννας Κολιοπούλου
Ι. ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

α) Οι μετοχές όλων των χρόνων της μέσης φωνής κλίνονται κατά τα δευτερόκλιτα τρικατάληκτα επίθετα:
λυόμενος, λυομένου, κτλ
λυομένη, λυομένης, κτλ
λυόμενον, λυομένου, κτλ
τιμώμενος, τιμωμένου, κτλ
τιμωμένη, τιμωμένης, κτλ
τιμώμενον, τιμωμένου, κτλ
τιθέμενος, τιθεμένου, κτλ
τιθεμένη, τιθεμένης, κτλ
τιθέμενον,τιθεμένου, κτλΌμοια κλίνονται και οι μετοχές των άλλων χρόνων: λεξόμενος -η -ον, σωθησόμενος -η -ον, πραξάμενος -η -ον, πεπραγμένος -η -ον, κτλ.

β) Οι μετοχές αρσενικού και ουδετέρου γένους όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής και των παθητικών αορίστων κλίνονται κατά την γ΄ κλίση:

1. σε -ας, ᾶσα, -αν: (κατά το πᾶς, πᾶσα, πᾶν)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λύσας, λύσασα, λῦσαν
λύσαντος, λυσάσης, λύσαντος
λύσαντι, λυσάσῃ, λύσαντι
λύσαντα, λύσασαν, λῦσαν
λύσας, λύσασα, λῦσαν
ἱστάς, ἱστᾶσα, ἱστὰν
ἱστάντος, ἱστάσης, ἱστάντος
ἱστάντι, ἱστάσῃ, ἱστάντι
ἱστάντα, ἱστάσαν, ἱστάν
ἱστάς, ἱστᾶσα,ἱστὰν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λύσαντες, λύσασαι, λύσαντα
λυσάντων, λυσασῶν, λυσάντων
λύσασι, λυσάσαις, λύσασι
λύσαντας, λυσάσας, λύσαντα
λύσαντες, λύσασαι, λύσαντα
ἱστάντες, ἱστᾶσαι, ἱστάντα
ἱστάντων, ἱστασῶν, ἱστάντων
ἱστᾶσι, ἱστάσαις, ἱστᾶσι
ἱστάντας, ἱστάσας, ἱστάντα
ἱστάντες, ἱστᾶσαι, ἱστάντα


Όμοια κλίνονται οι μετοχές ενεργητικού αορίστου α΄, άσιγμων αορίστων των υγρόληκτων και ενρινόληκτων ρημάτων (ὁ μείνας-ασα-αν, ὁ ἀγγείλας-ασα-αν) και οι μετοχές βάς, βᾶσα, βάν, δράς, δρᾶσα, δράν, κ.ά.

2. σε -είς, -εῖσα, -έν: (κατά το χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λυθείς, λυθεῖσα, λυθὲν
λυθέντος, λυθείσης, λυθέντος
λυθέντι, λυθείσῃ, λυθέντι
λυθέντα, λυθεῖσαν, λυθὲν
λυθείς, λυθεῖσα, λυθὲν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λυθέντες, λυθεῖσαι, λυθέντα
λυθέντων, λυθεισῶν, λυθέντων
λυθεῖσι, λυθείσαις, λυθεῖσι
λυθέντας, λυθείσας, λυθέντα
λυθέντες, λυθεῖσαι, λυθέντα


Όμοια κλίνονται οι μετοχές α΄και β΄ παθητικού αορίστου (σωθεὶς-εῖσα-έν, ἀπαλλαγεὶς-εῖσα -έν), οι μετοχές τιθεὶς-εῖσα-έν, ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν και ῥυείς, ῥυεῖσα, ῥυέν, κ.ά.

3. σε -ούς, -οῦσα, -όν: (κατά το ὁ ὀδούς, τοῦ ὀδόντος) κλίνεται η μετοχή γνοὺς
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
γνούς, γνοῦσα, γνὸν
γνόντος, γνούσης, γνόντος
γνόντι, γνούσῃ, γνόντι
γνόντα, γνοῦσαν, γνὸν
γνούς, γνοῦσα, γνὸν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
γνόντες, γνοῦσαι, γνόντα
γνόντων, γνουσῶν, γνόντων
γνοῦσι, γνούσαις, γνοῦσι
γνόντας, γνούσας, γνόντα
γνόντες, γνοῦσαι, γνόντα


Όμοια κλίνονται οι μετοχές ἁλούς, ἁλοῦσα, ἁλόν (μτχ. αορ. β΄του ρ. ἁλίσκομαι), βιούς, βιοῦσα, βιόν (μτχ. αορ. β΄του ρ. ζῶ).

4. σε -ύς, -ῦσα, -ύν: (κατά το ἱμάς, ἱμάντος) κλίνεται η μετοχή δεικνὺς
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
δεικνύς, δεικνῦσα, δεικνὺν
δεικνύντος, δεικνύσης, δεικνύντος
δεικνύντι, δεικνύσῃ, δεικνύντι
δεικνύντα, δεικνῦσαν, δεικνὺν
δεικνύς, δεικνῦσα, δεικνὺν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
δεικνύντες, δεικνῦσαι, δεικνύντα
δεικνύντων, δεικνυσῶν, δεικνύντων
δεικνῦσι, δεικνύσαις, δεικνῦσι
δεικνύντας, δεικνύσας, δεικνύντα
δεικνύντες, δεικνῦσαι, δεικνύντα


Όμοια κλίνονται οι μετοχές ἀπολλύς, ἀπολλῡσα, ἀπολλὺν (μτχ. ενεστώτα του ρ. ἀπόλλυμι), δύς, δῦσα, δὺν (μτχ. αορ. β΄ του ρ. δύομαι), φύς, φῦσα, φὺν (μτχ. αορ. β΄ του ρ. φύομαι) κ.ά.

5. σε ων, -ουσα, -ον: (κατά το ἄκων, ἄκουσα, ἆκον- ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκὸν) κλίνονται οι μετοχές λύων και φυγὼν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λύων, λύουσα, λῦον
λύοντος, λυούσης, λύοντος
λύοντι, λυούσῃ, λύοντι
λύοντα, λύουσαν, λῦον
λύων, λύουσα, λῦον
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λύοντες, λύουσαι, λύοντα
λυόντων, λυουσῶν, λυόντων
λύουσι, λυούσαις, λύουσι
λύοντας, λυούσας, λύοντα
λύοντες, λύουσαι, λύοντα


Όμοια κλίνονται οι μετοχές ενεργητικού ενεστώτα και μέλλοντα, η μετοχή ενεστώτα του ρ. εἰμί και οι μετοχές κάθε ενεργητικού αορ. β΄.

6. σε -ῶν, -ῶσα, -ῶν: (κατά το Ξενοφῶν, -ῶντος) κλίνεται η μετοχή τιμῶν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
τιμῶν, τιμῶσα, τιμῶν
τιμῶντος, τιμώσης, τιμῶντος
τιμῶντι, τιμώσῃ, τιμῶντι
τιμῶντα, τιμῶσαν, τιμῶν
τιμῶν, τιμῶσα, τιμῶν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
τιμῶντες, τιμῶσαι, τιμῶντα
τιμώντων, τιμωσῶν, τιμώντων
τιμῶσι, τιμώσαις, τιμῶσι
τιμῶντας, τιμώσας, τιμῶντα
τιμῶντες, τιμῶσαι, τιμῶντα


Όμοια κλίνονται οι μετοχές των συνηρημένων ρ. σε –άω.

7. σε -ῶν, -οῦσα, -οῡν: (κατά το πλακοῦς, -οῦντος) κλίνεται η μετοχή δηλῶν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
δηλῶν, δηλοῦσα, δηλοῦν
δηλοῦντος, δηλούσης, δηλοῦντος
δηλοῦντι, δηλούσῃ, δηλοῦντι
δηλοῦντα, δηλοῦσαν, δηλοῦν
δηλῶν, δηλοῦσα, δηλοῦν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
δηλοῦντες, δηλοῦσαι, δηλοῦντα
δηλούντων, δηλουσῶν, δηλούντων
δηλοῦσι, δηλούσαις, δηλοῦσι
δηλοῦντας, δηλούσας, δηλοῦντα
δηλοῦντες, δηλοῦσαι, δηλοῦντα


Όμοια κλίνονται οι μετοχές των συνηρημένων ρ. σε -έω, σε -όω, οι μετοχές του ενεργητικού μέλλοντα των υγρόληκτων και ενρινόληκτων ρημάτων και των υπερδισύλλαβων σε -ιζω: μενῶν, ἀγγελῶν, κομιῶν, κ.ά.)

8. σε -ώς, -υῖα, -ός: κλίνεται η μετοχή λελυκώς, λελυκυῖα, λελυκὸς
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λελυκώς, λελυκυῖα, λελυκὸς
λελυκότος, λελυκυίας, λελυκότος
λελυκότι, λελυκυίᾳ, λελυκότι
λελυκότα, λελυκυῖαν, λελυκὸς
λελυκώς, λελυκυῖα, λελυκὸς
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λελυκότες, λελυκυῖαι, λελυκότα
λελυκότων, λελυκυιῶν, λελυκότων
λελυκόσι, λελυκυίαις, λελυκόσι
λελυκότας, λελυκυίας, λελυκότα
λελυκότες, λελυκυῖαι, λελυκότα


Όμοια κλίνονται οι μετοχές ενεργητικού Παρακειμένου και η μετοχή εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός.

9. σε -ώς, -ῶσα, -ώς: κλίνεται η μετοχή ἑστώς, ἑστῶσα, ἑστὼς
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
ἑστώς, ἑστῶσα, ἑστὼς ή ὸς
ἑστῶτος, ἑστώσης, ἑστῶ(ό)τος
ἑστῶτι, ἑστώσῃ, ἑστῶ(ό)τι
ἑστῶτα, ἑστῶσαν, ἑστὼς ή ὸς
ἑστώς, ἑστῶσα, ἑστὼς ἠ ὸς
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
ἑστῶτες, ἑστῶσαι, ἑστῶτα
ἑστώτων, ἑστωσῶν, ἑστώτων
ἑστῶσι, ἑστώσαις, ἑστῶσι
ἑστῶτας, ἑστῶσας, ἑστῶτα
ἑστῶτας, ἑστῶσας, ἑστῶτα


Όμοια κλίνεται η μετοχή τεθνεώς, τεθνεῶσα, τεθνεὼς (είναι β΄τύπος μετοχής του παρακειμένου τέθνηκα του ρ. ἀποθνῄσκω).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η κλητική του ενικού των τριτόκλιτων μετοχών σχηματίζεται όμοια με την ονομαστική: ὦ λύσας, ὦ λυθείς, ὦ διδούς, ὦ δεικνύς, ὦ λύων, ὦ τιμῶν κ.τ.λ.

ΙΙ. Ασκήσεις γραμματικής

ΑΣΚΗΣΗ 1.

Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς.
δρὰς


θεὶς


γνοὺς


εἰδὼς


ἀδικῶν


ἀπολλὺςΛύση
δρὰς
δράντος, δράντι, δράντα
δράσης, δράσῃ, δρᾶσαν
δράντος, δράντι, δρὰν
δράντων, δρᾶσι, δράντας
δρασῶν, δράσαις, δράσας
δράντων, δρᾶσι, δράντα
θεὶς
θέντος, θέντι, θέντα
θείσης, θείσῃ, θεῖσαν
θέντος, θέντι, θὲν
θέντων, θεῖσι, θέντας
θεισῶν, θείσαις, θείσας
θέντων, θεῖσι, θέντα
γνοὺς
γνόντος, γνόντι, γνόντα
γνούσης, γνούσῃ, γνοῦσαν
γνόντος, γνόντι, γνὸν
γνόντων, γνοῦσι, γνόντας
γνουσῶν, γνούσαις, γνούσας
γνόντων, γνοῦσι, γνὸντα
εἰδὼς
εἰδότος, εἰδότι, εἰδότα
εἰδυίας, εἰδυίᾳ, εἰδυῖαν
εἰδότος, εἰδότι, εἰδὸς
εἰδότων, εἰδόσι, εἰδότας
εἰδυιῶν, εἰδυίαις, εἰδυίας
εἰδότων, εἰδόσι, εἰδότα
ἀδικῶν
ἀδικοῦντος, ἀδικοῦντι, ἀδικοῦντα
ἀδικούσης,ἀδικούσῃ,ἀδικοῦσαν
ἀδικοῦντος, ἀδικοῦντι, ἀδικοῦν
ἀδικούντων, ἀδικοῦσι, ἀδικοῦντας
ἀδικουσῶν, ἀδικούσαις, ἀδικούσας
ἀδικούντων, ἀδικοῦσι, ἀδικοῦντα
ἀπολλὺς
ἀπολλύντος, ἀπολλύντι, ἀπολλύντα
ἀπολλύσης, ἀπολλύσῃ, ἀπολλῦσαν
ἀπολλύντος, ἀπολλύντι, ἀπολλὺν
ἀπολλύντων, ἀπολλῦσι, ἀπολλύντας
ἀπολλυσῶν, ἀπολλύσαις, ἀπολλύσας
ἀπολλύντων, ἀπολλῦσι, ἀπολλύντα


ΑΣΚΗΣΗ 2.

Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται στον ίδιο αριθμό:
ἡ ἀγγείλασα: γενική και δοτική


οἱ μείναντες: δοτική και κλητική


τὸ νεῖμαν: γενική και δοτική


ὁ γεγραφώς: κλητική και γενική


τὸ τεθνεώς: δοτική και αιτιατική


αἱ εἰδυῖαι: αιτιατική και κλητική


ὁ τιθείς: γενική και δοτική


τὸ σωθέν: γενική και αιτιατική


τὸ ἠθροικός: δοτική και αιτιατική


ἡ ἀλλάττουσα: αιτιατική και κλητική


τὸ θῦον: γενική και δοτική


ἡ αἱροῦσα: δοτική και κλητική


τὸ ποιοῦν: κλητική και δοτική


ἡ δοθεῖσα: κλητική και αιτιατική


ἡ βιοῦσα: δοτική και αιτιατικήΛύση
ἡ ἀγγείλασα: γενική και δοτική
τῆς ἀγγειλάσης
τῇ ἀγγειλάσῃ
οἱ μείναντες: δοτική και κλητική
τοῖς μείνασι
ὦ μείναντες
τὸ νεῖμαν: γενική και δοτική
τοῦ νείμαντος
τῷ νείμαντι
ὁ γεγραφώς: κλητική και γενική
ὦ γεγραφὼς
τοῦ γεγραφότος
τὸ τεθνεώς: δοτική και αιτιατική
τῷ τεθνεῶτι
τὸ τεθνεὼς
αἱ εἰδυῖαι: αιτιατική και κλητική
τὰς εἰδυίας
ὦ εἰδυῖαι
ὁ τιθείς: γενική και δοτική
τοῦ τιθέντος
τῷ τιθέντι
τὸ σωθέν: γενική και αιτιατική
τοῦ σωθέντος
τὸ σωθὲν
τὸ ἠθροικός: δοτική και αιτιατική
τῷ ἠθροικότι
τὸ ἠθροικὸς
ἡ ἀλλάττουσα: αιτιατική και κλητική
τὴν ἀλλάττουσαν
ὦ ἀλλάττουσα
τὸ θῦον: γενική και δοτική
τοῦ θύοντος
τῷ θύοντι
ἡ αἱροῦσα: δοτική και κλητική
τῇ αἱρούσῃ
ὦ αἱροῦσα
τὸ ποιοῦν: κλητική και δοτική
ὦ ποιοῦν
τῷ ποοῦντι
ἡ δοθεῖσα: κλητική και αιτιατική
ὦ δοθεῖσα
τὴν δοθεῖσαν
ἡ βιοῦσα: δοτική και αιτιατική
τῇ βιούσῃ
τὴν βιοῦσαν


ΑΣΚΗΣΗ 3.

Να γράψετε τις παρακάτω μετοχές στην πτώση που ζητούνται:
τὸ ἡθροικός: δοτική πληθυντικού

ὁ πράττων: ονομαστική πληθυντικού

ἡ ἀλλάττουσα: αιτιατική πληθυντικού

τὸ θῦον: γενική πληθυντικού

ὁ ζημιῶν: αιτιατική πληθυντικού

ἡ αἱροῦσα: δοτική πληθυντικού

ἡ δοθεῖσα: κλητική πληθυντικού

ὁ ἁλούς: γενική πληθυντικού

ἡ βιοῦσα: δοτική πληθυντικού

ὁ δύς: κλητική πληθυντικού

ἡ φῦσα: γενική ενικού

τὸ γνόν: δοτική πληθυντικού

ὁ ἐναντιῶν: αιτιατική πληθυντικού

τὸ φύν: αιτιατική πληθυντικού

ὁ τολμῶν: κλητική πληθυντικού

ἡ ὁρῶσα: γενική ενικού

τὸ τιμῶν: δοτική ενικού

ὁ τεθνεώς: γενική ενικού

ἡ ἐλευθεροῦσα: γενική πληθυντικού

τὸ ἀξιοῦν: αιτιατική πληθυντικού

ἡ τεθνεῶσα: αιτιατική πληθυντικού


Λύση
τὸ ἡθροικός: δοτική πληθυντικού
τοῖς ἡθροικόσι
ὁ πράττων: ονομαστική πληθυντικού
οἱ πράττοντες
ἡ ἀλλάττουσα: αιτιατική πληθυντικού
τὰς ἀλλαττούσας
τὸ θῦον: γενική πληθυντικού
τῶν θυόντων
ὁ ζημιῶν: αιτιατική πληθυντικού
τοὺς ζημιοῦντας
ἡ αἱροῦσα: δοτική πληθυντικού
ταῖς αἱρούσαις
ἡ δοθεῖσα: κλητική πληθυντικού
ὦ δοθεῖσαι
ὁ ἁλούς: γενική πληθυντικού
τῶν ἁλόντων
ἡ βιοῦσα: δοτική πληθυντικού
ταῖς βιούσαις
ὁ δύς: κλητική πληθυντικού
ὦ δύντες
ἡ φῦσα: γενική ενικού
τῆς φύσης
τὸ γνόν: δοτική πληθυντικού
τοῖς γνοῦσι
ὁ ἐναντιῶν: αιτιατική πληθυντικού
τοὺς ἐναντιοῦντας
τὸ φύν: αιτιατική πληθυντικού
τὰ φύντα
ὁ τολμῶν: κλητική πληθυντικού
ὦ τολμῶντες
ἡ ὁρῶσα: γενική ενικού
τῆς ὁρώσης
τὸ τιμῶν: δοτική ενικού
τῷ τιμῶντι
ὁ τεθνεώς: γενική ενικού
τοῦ τεθνεῶτος
ἡ ἐλευθεροῦσα: γενική πληθυντικού
τῶν ἐλευθερουσῶν
τὸ ἀξιοῦν: αιτιατική πληθυντικού
τὰ ἀξιοῦντα
ἡ τεθνεῶσα: αιτιατική πληθυντικού
τὰς τεθνεώσας


ΑΣΚΗΣΗ 4.

Να συμπληρωθούν οι τύποι που ζητούνται:
αιτιατική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος λέγω

γενική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους μτχ ενεργητικού αορίστου β' του ρήματος ὁρῶ

κλητική πτώση ενικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ ενεργητικού μέλλοντα του ρήματος πέμπω

δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους μτχ παθητικού αορίστου του ρήματος γίγνομαι

ονομαστική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ παθητικού αορίστου του ρήματος ἀποστέλλω

αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους μτχ μέσου παρακειμένου του ρήματος διώκω

γενική πτώση ενικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος δείκνυμι

δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ ενεργητικού αορίστου του ρήματος νέμω

ονομαστική πτώση πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ μέσου παρακειμένου του ρήματος παροξύνω


Λύση
αιτιατική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος λέγω
τὴν λέγουσαν
γενική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους μτχ ενεργητικού αορίστου β' του ρήματος ὁρῶ
τῶν ἰδόντων
κλητική πτώση ενικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ ενεργητικού μέλλοντα του ρήματος πέμπω
(ὦ) πέμψον
δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους μτχ παθητικού αορίστου του ρήματος γίγνομαι
τοῖς γενηθεῖσι
ονομαστική πτώση ενικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ παθητικού αορίστου του ρήματος ἀποστέλλω
ἡ ἀποσταλεῖσα
αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους μτχ μέσου παρακειμένου του ρήματος διώκω
τοὺς δεδιωγμένους
γενική πτώση ενικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος δείκνυμι
τοῦ δεικνύντος
δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους μτχ ενεργητικού αορίστου του ρήματος νέμω
ταῖς νειμάσαις
ονομαστική πτώση πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους μτχ μέσου παρακειμένου του ρήματος παροξύνω
τὰ παρωξυμμένα


ΑΣΚΗΣΗ 5.


Να μεταφερθούν οι μετοχές στον άλλο αριθμό: θεραπεύων, εἰρημένων (θηλυκό), ἔχοντας, ὄντα (αρσενικό), μένοντι, ῥηθέντων, ἐνθυμουμένους, διαλιπούσης.
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
θεραπεύων


εἰρημένων (θηλυκό γένος)

ἔχοντας
ὄντα (αρσενικό γένος)

μένοντι


ῥηθέντων

ἐνθυμουμένους
διαλιπούσης


Λύση
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
θεραπεύων
θεραπεύοντες
εἰρημένης
εἰρημένων (θηλυκό γένος)
ἔχοντα
ἔχοντας
ὄντα (αρσενικό γένος)
ὄντας
μένοντι
μένουσι
ῥηθέντος
ῥηθέντων
ἐνθυμούμενον
ἐνθυμουμένους
διαλιπούσης
διαλιπουσῶν

ΑΣΚΗΣΗ 6.
Να γίνει χρονική αντικατάσταση στις παρακάτω μετοχές: πεισομένοις (του ρ. πείθω), ἀλλάττοντος (ουδέτερο), βλαπτούσῃ
Ενεστ.

ἀλλάττοντος
βλαπτούσῃ
Παρατ.Μελλ.
πεισομένοις


Αόρ.Παρακ.Υπερσ.Λύση
Χρονική αντικατάσταση

πεισομένοις
ἀλλάττοντος
βλαπτούσῃ
Ενεστ.
πειθομένοις
ἀλλάττοντος
βλαπτούσῃ
Παρατ.
-
-
-
Μελλ.
πεισομένοις, πεισθησομένοις
ἀλλάξοντος
βλαψούσῃ
Αόρ.
πιθομένοις, πεισθεῖσι
ἀλλάξαντος
βλαψάσῃ
Παρακ.
πεπεισμένοις
ἠλλαχότος
βεβλαφυίᾳ
Υπερσ.
-
-
-ΑΣΚΗΣΗ 7.

Να μεταφερθούν οι μετοχές στην άλλη φωνή: ἐπιχειρήσαντα, τολμωμένης, ὀρεγομένους, δεικνυμέναι, ἀντικαταλλαξαμένους, ἀξιοῦντες, ἀδικοῦντος, τιμωρησάμενος
Ενεργητική φωνή
Μέση φωνή
ἐπιχειρήσαντα
(αρσενικό γενός)


τολμωμένης

ὀρεγομένους

δεικνύμεναι

ἀντικαταλλαξαμένους
ἀξιοῦντες

ἀδικοῦντος


τιμωρησάμενος

Λύση
Ενεργητική φωνή
Μέση φωνή
ἐπιχειρήσαντα (αρσενικό γένος)
ἐπιχειρησάμενον
τολμώσης
τολμωμένης
ὀρέγοντας
ὀρεγομένους
δεικνῦσαι
δεικνύμεναι
ἀντικαταλλάξαντα
ἀντικαταλλαξάμενον
ἀξιοῦντες
ἀξιούμενοι
ἀδικοῦντος
ἀδικουμένου
τιμωρήσας
τιμωρησάμενος
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him