Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ


Καλεῖ τοὺς μαθητὰς νὰ τὴν ἐκμανθάνουν πολὺ καλῶς
Ἐτάχθη ἐναντίον τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ 1976 καὶ τῆς καταργήσεως τῶν τόνων καὶ τῶν πνευμάτων κατὰ τὸ 1982.


 
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος εἰς πρόσφατον συνάντησίν του μὲ μαθητὰς καὶ μαθητρίας τοῦ Λυκείου ἀπὸ τὴν Σίδνον τῆς Θεσσαλονίκης εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον τοὺς ὑπενθύμισε τὸ χρέος των νὰ ἐκμανθάνουν πολὺ καλῶς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, ἡ ὁποία ἐπλούτισε τόσας ἄλλας γλώσσας τοῦ κόσμου. Ὡς εἶπε θὰ «πρέπει νὰ αἰσθανόμεθα ἐντροπὴ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δυστυχῶς δὲν ἐκτιμοῦμε τὸν θησαυρὸ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ὅσο τὸν ἐκτιμοῦν οἱ ξένοι». Συμφώνως πρὸς ὅσα μετέδωσεν ὁ στενὸς συνεργάτης του καὶ φωτογράφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Νικόλαος Μαγγίνας, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶπεν:
«“Θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθανόμεθα ἐντροπὴν”
“Ἔχουμε ἕνα θησαυρό, ποὺ λέγεται ἑλληνικὴ γλῶσσα τοῦ ὁποίου τὴν ἀξία δὲν ἐκτιμοῦμε ἐμεῖς τόσο ὅσο τὴν ἐκτιμοῦν οἱ ξένοι, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐκμανθάνουν ἐμβαθύνοντας σὲ αὐτήν. Εἶναι ἕνα γεγονός, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμεθα ἐντροπήν, ὅτι οἱ ξένοι ἀσχολοῦνται περισσότερον μὲ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, μὲ αὐτὸν τὸν ἀνεκτίμητον καὶ ἀνεξάντλητον θησαυρόν, παρὰ ἐμεῖς», συνέχισε ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς μαθητές.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴ γλωσσικὴ μεταρρύθμιση τοῦ 1976 καθὼς καὶ στὴν κατάργηση τῶν τόνων καὶ τῶν πνευμάτων ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1982.
“Ἔκτοτε ὁλοένα καὶ φτωχαίνει, καὶ στὶς τηλεοράσεις ποὺ παρακολουθοῦμε καὶ στὰ σχολεῖα καὶ γενικὰ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία αὐτὸς ὁ θησαυρὸς διαρκῶς καὶ καθίσταται φτωχότερος, πιὸ ἀδύναμος, γι᾽ αὐτὸ καὶ πάντοτε ἀπευθύνομαι στοὺς φιλολόγους καθηγητὰς καὶ στοὺς μαθητὰς καὶ ὑπενθυμίζω τὸ χρέος νὰ ἐκμανθάνουν καλὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ὁποία πλούτισε τόσες ἄλλες γλῶσσες τοῦ κόσμου δανείζοντας ἐπιστημονικοὺς ὅρους καὶ πάρα πολλὲς ἄλλες λέξεις. Σὲ μερικὲς περιπτώσεις ἔχουν ἐκδοθεῖ βιβλία, στὰ ὁποῖα ἀπαριθμοῦνται αὐτὲς οἱ λέξεις, ποὺ ἔχουν δανεισθεῖ οἱ ξένες γλῶσσες ἀπὸ τὴ δική μας τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα”. “Οἱ ἐξαιρέσεις μᾶς δίνουν ἐλπίδα ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα μας δὲν θὰ σβήσει”.
Καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διερωτήθηκε: “Γιατί οἱ Γάλλοι δὲν κατήργησαν τοὺς τόνους στὴ γλῶσσα τους; Γιατί οἱ Ρῶσοι ἐπιμένουν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο καὶ δὲν υἱοθετοῦν τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο; Καὶ αὐτοὶ θὰ μποροῦσαν, γιὰ νὰ φανοῦν πιὸ μοντέρνοι καὶ πιὸ σύγχρονοι νὰ ἀλλάξουν οἱ Ρῶσοι τὸ ἀλφάβητο, νὰ καταργήσουν οἱ Γάλλοι τοὺς τόνους στὴ γλῶσσα τους, ὅπως τοὺς καταργήσαμε ἐμεῖς, νομίζοντας ὅτι θὰ γίνουμε πιὸ σύγχρονοι καὶ πιὸ προοδευτικοί.
Μὲ ἱκανοποίηση παρακολουθῶ ὅτι πολλὰ συγγράμματα καὶ λεγομένων προοδευτικῶν συγγραφέων, καὶ σήμερα μετὰ τριακονταετία, ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν τελευταία γλωσσικὴ μεταρρύθμιση, ἐξακολουθοῦν νὰ τυπώνονται στὸ πολυτονικό. Εὐτυχῶς, ποὺ ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ ἐξαιρέσεις, ποὺ μᾶς δίνουν τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα μας δὲν θὰ σβήσει τελικά, ἀλλὰ θὰ ἀντέξει σὲ αὐτοὺς τοὺς πειρασμοὺς καὶ σὲ αὐτὲς τὶς θύελλες τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ».DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him