Οι βουλευταί της αθέου ΔΗΜ.ΑΡΒουλευταί τάσσονται καί ὑπέρ τῆς θεατρικῆς παραστάσεως,
ἡ ὁποία παρουσιάζει τόν
Χριστόν καί τούς Ἁγίους Ἀποστόλους
ὡς ὁμοφυλοφίλους
Ἐπίθεσιν εἰς τό κόμμα τῆς ΔΗΜ.ΑΡ, οἱ βουλευταί τοῦ ὁποίου εἶναι πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἔκανεν ἡ ἐφημερίς «Δημοκρατία» κατά τήν 11ην Ὀκτωβρίου, με ἀφορμήν ἐρώτησιν εἰς τήν Βουλήν ἀπό τρεῖς βουλευτάς, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν φοροελέγχους εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἐνῶ ἡ ἐφημερίς ἐπιτίθεται καί εἰς την γνωστήν βουλευτήν κ. Μαρίαν Ρεπούση, ἡ ὁποία «πριμοδοτεῖ» ὅ,τι στοχοποιεῖ την Ὀρθοδοξίαν.

Τό δημοσίευμα

Συμφώνως πρός τό δημοσίευμα: «ΨΥΧΩΣΗ φαίνεται ἔχει πιάσει τὴ ΔΗΜ.ΑΡ. μὲ καθετὶ ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐκτὸς κι ἂν τοὺς ἔχει... προσηλυτίσει στὶς ἀπόψεις της ἡ βουλευτὴς τοῦ “συνωστισμοῦ” Μαρία Ρεπούση. Χθὲς πάντως τὴν... παντιέρα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας σήκωσαν τρεῖς ἄλλοι βουλευτὲς μὲ ἐρώτηση, ποὺ κατέθεσαν πρὸς τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Γιάννη Στουρνάρα.
Πρόκειται γιὰ τοὺς βουλευτὲς τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. Νίκο Τσούκαλη, Γρηγόρη Ψαριανὸ καὶ Μαρία Γιαννακὰκη, οἱ ὁποῖοι ἀποφάσισαν νὰ ζητήσουν νὰ ἐνταθοῦν οἱ φορολογικοὶ καὶ οἰκονομικοὶ ἔλεγχοι σὲ ἱερὲς μονές, ἱεράρχες καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα.

Κοινωνικὸ ἔργο

Καὶ αὐτὸ μάλιστα σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ Ἐκκλησία πρωτοστατεῖ σὲ σειρὰ δράσεων στήριξης συνανθρώπων μας (ὅπως -μεταξὺ ἄλλων- παροχὴ συσσιτίων), ποὺ δὲν ἔχουν ἕνα πιάτο φαγητό, ἕνα κρεβάτι νὰ κοιμηθοῦν.
Οἱ τρεῖς βουλευτὲς στὴν ἐρώτηση, ποὺ κατέθεσαν ὑποστηρίζουν
μεταξὺ ἄλλων: “Τὸ 2005, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κρίση, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας εἶχε ἀποφασίσει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ "πόθεν ἔσχες" γιὰ τοὺς Ἱεράρχες ἀλλὰ καὶ τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς, ποὺ κατέχουν ὑψηλόβαθμες θέσεις σὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισμούς.
Πρόσθετα τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας εἶχαν ἀποφασίσει μεταξὺ ἄλ-
λων:
• Νὰ γίνεται τακτικὸς ἔλεγχος τῶν οἰκονομικῶν ἐκκλησιαστικῶν διαχειρίσεων ἀπό ὁρκωτούς λογιστές καί ἀπό τήν Οἰκονομική Ἐπιθεώρηση τῆς Ἐκκλησίας.
• Νά δημοσιεύεται κάθε χρόνο σέ τοπικές ἐφημερίδες ὁ οἰκονομικός ἀπολογισμός κάθε Ἱερᾶς Μητρόπολης.
• Νά γίνεται προληπτικός ἔλεγχος τῆς νομιμότητας τῶν συμβάσεων κάθεἘκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου ὕψους ἄνωτῶν 300.000€”.
Μέ βάση τά παραπάνω οἱ βουλευτές ρωτοῦν τόν ὑπ. Οἰκονομικῶν κ. Στουρνάρα ἐάν διενεργοῦνται φορολογικοί ἔλεγχοι καί ἔλεγχοι «πόθεν ἔσχες» σέ Ἱ. Μονές, ἱεράρχες καί ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα καί, ἄν ἔχουν γίνει, τί ἔχει βρεθεῖ. Παράλληλα, ζητοῦν νά ἐπεκταθεῖ ὁ ἔλεγχος καί σέ ἄλλα ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα καί πρόσωπα.

Προκαλεῖ πάλι ἡ… ἄθεη Ρεπούση

Δέν φαίνεται νὰ ἀλλάζει μυαλὰ ἡ βουλευτὴς τῆς ΔΗΜ.ΑΡ.Μαρία Ρεπούση καὶ συνεχίζει νὰ πριμοδοτεῖ καθετὶ ποὺ στοχεύει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό.Μὲ δήλωσή της ἡ βουλευτὴς τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. ἐκφράζει τὴ συμπαράστασή της
πρὸς τοὺς συντελεστὲς τῆς ἀπαράδεκτης θεατρικῆς παράστασης
“Corpus Christi”, ἡ ὁποία διαστρεβλώνει τὴ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων, παρουσιάζοντάς την ὡς μία ἱστορία ἐνηλικίωσης μίας ὁμάδας ὁμοφυλοφίλων, ποὺ ζοῦν στὸ σημερινὸ Τέξας! Μάλιστα καλεῖ ὅσους θέλουν νὰ δοῦν τὸ ἔργο νὰ τὴ “συνοδεύσουν” αὔριο τὸ βράδυ στὸ θέατρο Χυτήριο, ὅπου καὶ θὰ προβάλλεται. Ἀπὸ κοντὰ σέ... ἀριστεροσύνη καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς μὲ δήλωσή του ὁ Τάσος Κουράκης ὑποστηρίζει ὅτι ἡ λογοκρισία δεν θὰ περάσει!».
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him