«Η ΑΠΑΞΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ…»Τοῦ κ. Γεωργίου Καζᾶ,
π. Γυμνασιάρχου,
Διευθυντοῦ Ραδ. ΣταθμοῦΜΕ τὴν ἀνακοίνωση τῶν βάσεων εἰσαγωγῆς τῶν ὑποψηφίων στὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ καὶ τεχνολογικὰ ἱδρύματα, μαζὶ μὲ τὴ λήξη τῆς ἀγωνίας χιλιάδων ὑποψηφίων καὶ τὰ ἀνάμεικτα συναισθήματα, ποὺ δημιουργήθηκαν στοὺς ἐπιτυχόντες καὶ ἀποτυχόντες, μᾶς δημιουργήθηκαν καὶ πολλὰ ἐρωτηματικὰ ὅσον ἀφορᾶ στὴν γνωστικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἐπάρκεια τῶν ὑποψηφίων, ἀφοῦ παρατηρήθηκε τὸ ἐκπληκτικὸ γεγονὸς νὰ εἰσάγωνται σὲ σχολὲς μαθητές, ποὺ συγκέντρωσαν βαθμὸν μονάδα (1) ἢ καὶ τρία σὲ ὁρισμένα μαθήματα. Δηλαδὴ θὰ ἔχουμε πρωτοετεῖς φοιτητὲς μὲ πλήρη ἄγνοια τῶν ἀ- παιτουμένων βασικῶν γνώσεων.
Ἡ προηγούμενη κ. Ὑπουργὸς «διὰ βίου μάθησης»… ποὺ κόπτε-
ται τώρα γιὰ τὸ νόμο περὶ τῶν ΑΕΙ και ΤΕΙ εἶναι αὐτή, ποὺ κατήργησε τὴ βάση τοῦ 10 (δέκα), ποὺ εἶχε θεσπίσει ἄλλη πιὸ προηγούμενη Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων αὐτῆς.
Ἡ κατάργηση τῆς βάσεως τοῦ 10 ἔγινε μὲ τὴν ἀστεία καὶ ἀκατανόητη δικαιολογία ὅτι θὰ ἔμεναν, δῆθεν, πολλὲς κενὲς θέσεις, ἰδιαίτερα, στὰ περιφερειακὰ ἱδρύματα… ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ ὅτι σὲ κάθε πόλη καὶ νομὸ ἱδρύετο καὶ μιὰ σχολὴ Πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὴν ποιότητα τῆς παρεχομένης παιδείας καὶ ἐκπαίδευσης τῶν φοιτητῶν. ΕΚΕΙΝΟ ὅμως ποὺ δημιούργησε εὔλογα ἐρωτήματα καὶ ἀνησυχία εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι στὸν πίνακα τῶν βάσεων, ποὺ ἀνακοινώθηκαν, ὑπῆρχαν ξεχωριστὲς βάσεις γιὰ τοὺς πολύτεκνους, τρίτεκνους,
ἀλλὰ καὶ τοὺς μουσουλμάνους…
Καὶ γιὰ μὲν τοὺς πολύτεκνους καὶ τρίτεκνους ὑπάρχει κάποια κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξήγηση, γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ὅμως ποιὰ πιστικὴ καὶ λογικὴ ἐξήγηση μπορεῖ νὰ δοθεῖ; Οἱ Ἕλληνες μουσουλμάνοι δὲν εἶναι Ἕλληνες ὑπήκοοι;
Δὲν ἀπολαμβάνουν ὅλα τὰ προνόμοια καὶ δικαιώματα ἰσότητας τῶν μειονοτήτων; Γιατὶ νὰ διαγωνίζονται μὲ διαφορετικὰ καὶ εὐνοϊκώτερα κριτήρια σὲ σχέση μὲ τοὺς ἰθαγενεῖς Ἕλληνες ὑποψηφίους; Ἀπὸ ποὶα λογικὴ ἀπορρέουν αὐτὰ τὰ προνόμια;
Οἱ ὁμογενεῖς Ἕλληνες φοιτητὲς τυγχάνουν εὐνοϊκότερης ἀντιμετώπισης ἀπὸ τὰ Τουρκικὰ Πανεπιστήμια τῆς Κων/λεως καὶ ἄλλων πόλεων ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες;

Ἡ ἀναφορὰ εἰς τὸ θρήσκευμα
Ὅμως ἐκεῖνο ποὺ μᾶς προκαλεῖ ἀπορία καὶ ἔκπληξη εἶναι ἡ ἀναφορὰ τοῦ θρησκεύματος, ὡς εἰδοποιοῦ διαφορᾶς. Ἐσεῖς κύριοι τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας δὲν ἀναστατώσατε τὸ Πανελλήνιο, καὶ δὲν κοπτόσαστουν, γιὰ νὰ μὴ ἀναφέρεται τὸ Θρήσκευμα στὶς ταυτότητες καὶ τὰ διάφορα πιστοποιητικά, διότι τάχα τὸ Θρήσκευ μα ἀποτελεῖ προσωπικὸ δεδομένο, κατὰ τὸν κ. Δαφέρμο, καὶ διαφοροποιεῖ τοὺς πολίτες σὲ ὀρθοδόξους, ἀθέους κ.λπ;
Ἐσεῖς δὲν ἀπορρίπτατε τότε ἔστω καὶ τὴν ἐλευθέραν καὶ προαιρετικὴ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος; Γιατὶ τώρα δέχεσθε αὐτὴν τὴν διαφοροποίηση, γιὰ τοὺς συμπαθεῖς κατὰ τ᾽ ἄλλα συμπολίτες μας μουσουλμάνους;
Ἀλλὰ καὶ ὅσοι τότε ἦσαν στὴ θέση τῆς ἀντιπολίτευσης ὑπέγραφαν φαρδιὰ – πλατιὰ γιὰ τὴν παραμονὴ τοῦ Θρησκεύματος στὶς ταυτότητες καὶ ὅταν ἔγιναν κυβέρνηση τὸ
ξέχασαν, δικαιολογούμενοι ἀναξιοπρεπῶς, ὅτι τώρα ἔχει γίνει νόμος τοῦ κράτους, λὲς καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τροποποιήσουν καὶ ἀλλάξουν τὸν νόμο αὐτό. Ἀπὸ ὅτι ὅμως φαίνεται σήμερα, ἐννοοῦσαν, οἱ εἰσηγητὲς τῆς καταργήσεως τοῦ θρησκεύματος, μόνο τὸ ὀρθόδοξο θρήσκευμα…
Γιατὶ τέτοιος καὶ τόσος ἐμπαιγμὸς πρὸς τὸν ὑπερήφανο ὀρθόδοξο λαό μας;

Ἡ κρίσις θεσμῶν καὶ ἀξιῶν
Βαρυτέρα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ πιέζει ἀσφυκτικὰ τὸ δοκιμαζόμενο λαό μας καὶ ἰδιαίτερα τὰ ἀσθενέστερα οἰκονομικῶς στρώματα, εἶναι ἡ κρίση θεσμῶν καὶ ἀξιῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι καὶ ἡ παιδεία, ὅπως προαναφέρθηκε.
Ἡ ποιοτικὴ ἀξιολόγηση τῶν πνευ ματικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν
ἱδρυμάτων τῆς Χώρας μας ἐγγίζει ἢ καὶ ὑπολείπεται αὐτῶν τῆς Κεντρώας Ἀφρικῆς! Καὶ αὐτὴ ἡ γλώσσα μας τὸ μοναδικὸ ἰδίωμα στὸν κόσμο μὲ τὸν πλοῦτο λέξεων καὶ ἐννοιῶν ἀμφισβητεῖται καὶ ἀλλοιώνεται.
Ὅλο καὶ ἐντονώτερα ἀκούγονται φωνὲς ὑπευθύνων καὶ ἀνευθύ-
νων εἰδικῶν καὶ μὴ περὶ τῆς φωνητικῆς γραμματικῆς. Ἤδη διδάσκεται στὸ δημοτικὸ σχολεῖο ὅτι τὰ φωνήεντα πλέον εἶναι 5 καὶ ὄχι 7 καὶ τὰ γράμματα τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς δὲν εἶναι πλέον 24 ἀλλὰ λιγότερα.
Ἡ Ἐθνική μας ἱστορία παραχαράσσεται καὶ ἀμφισβητεῖται καὶ
προτείνεται ἢ νὰ γραφεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στὶς πραγματικές της διαστάσεις, ὅπως διατείνονται…
Οἱ διδάσκοντες στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση μένουν χωρὶς ἀξιολόγηση καὶ οὐσιαστικὰ ἀκαθοδήγητοι, ἀφοῦ ὁ θεσμὸς τοῦ Σχ. Συμβούλου ἔχει οὐσιαστικὰ ἀποτύχει, καθ᾽ ὅσον δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἀξιολογεῖ. Ἡ διαφορὰ τοῦ φιλότιμου καὶ φιλόπονου ἀπὸ τὸν ἀφιλότιμο κὰι φυγόπονο ἐκπαιδευτικὸ ἐξαρτᾶται μόνο ἀπὸ ἔτη ὑπηρεσίας…

Ἡ ἔναρξις τοῦ ἐγκλήματος
Ἀπὸ τὸ 1982 κατήργησαν τὰ πρότυπα Σχολεῖα παρὰ τὴ διεθνῆ πραγματικότητα γιὰ τὴν ἀποστολή τους, μὲ τὸ φονικὸ καὶ ἀφελὲς ἐπιχείρημα, ὅτι τὰ πρότυπα σχολεῖα δημιουργοῦσαν… ἐλιτισμό… στὸ ἐκ παι δευτικὸ σύστημα καὶ ἔπρεπε νὰ περάσουν τριάντα χρόνια, γιὰ νὰ καταλάβουν τὸ ὀλέθριο λάθος τους καὶ νὰ τὰ ἐπανασυστήσουν!
Αὐτὴ ἡ προχειρότητα καὶ ἡ ἐμπάθεια τῶν λεγομένων «προοδευ-
τικῶν δυνάμεων» ἐπεσώρευσε μύρια κακὰ στὴν πολύπαθη Παιδεία μας μὲ τὴν ἰσοπεδωτικὴ πρὸς τὰ κάτω διάθεση καὶ τὴ μέθοδο τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Μὲ τέτοιες ἀντιλήψεις καὶ μεθοδεύσεις εἶναι δυνατὸν νὰ πάει μπροστὰ μιὰ χώρα; Αὐτή, Κύριοι τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, εἶναι ἡ πραγματικὴ κρίση, ποὺ
τρώει καὶ διαβρώνει συθέμελα τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, καὶ ὄχι μόνο τὰ ὅποια δυσεκατομμύρια καὶ τὰ μνημόνια, ποὺ φορτώσατε στὶς πλάτες τοῦ δύσμοιρου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἀναμασᾶτε καθημερινὰ στὶς κυβερνητικὲς συσκέψεις καὶ προβάλλονται ἀπὸ μέσα ἐνημέρωσης.
Καὶ μιὰ διευκρίνηση: Ὅταν λέμε πολιτικὴ ἐξουσία δὲν ἐννοοῦμε μόνο τοὺς κυβερνῶντες ἑκάστοτε, ἀλλὰ σύμπασα τὴν πολιτικὴ ἐξουσία συμπολίτευση καὶ ἀντιπολίτευση κατὰ τὸ μερίδιο ἑκάστης.

Ἡ πραγματικότης
Πέρισυ δὲν διανεμήθηκαν τὰ σχολικὰ βιβλία στοὺς μαθητὲς καὶ
ἀντὶ τούτων δόθηκαν φωτοτυπίες καὶ CD, καὶ ἐφέτος ἀνακαλύφθηκαν σὲ ἀποθήκη τοῦ Ἀσπροπύργου 250.000 τόνοι σχολικῶν βιβλίων, ἐκ τῶν ὁποίων ὅσα εἶναι κατάλληλα θὰ διανεμηθοῦν στοὺς μαθητὲς καὶ τὰ ὑπόλοιπα θὰ γίνουν χαρτοπολτός! Ἀναζητήθηκαν οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν οἰκονομικὴ σπατάλη, ἀπεδόθηκαν εὐθῦνες;
Ἐφέτος θὰ διανεμηθοῦν κανονικὰ καὶ ἐγκαίρως, λένε οἱ ἁρμόδιοι, τὰ σχολικὰ βιβλία, ἀλλὰ δὲ θὰ ὑπάρχουν ἐκπαιδευτικοὶ νὰ τὰ διδάξουν, ἀφοῦ σὲ πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση διορίστηκαν μόνο 260 ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἀποχώρησαν λόγῳ συνταξιοδότησης περίπου 6000.
Αὐτὴ εἶναι ἡ θλιβερὴ πραγματικότητα καὶ ἡ πραγματικὴ καὶ οὐσιαστικὴ κρίση, ποὺ ὁδηγεῖ σιγὰ σιγὰ στὴν πλήρη ἀπαξίωση καὶ τὴ διεθνῆ ἀπομόνωση τὴν ὑπερήφανη Πατρίδα μας. Καὶ γι᾽ αὐτὸ τὸ κατάντημα.
Τὸ μέγιστο μερίδιο εὐθύνης ἔχει ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καὶ σχεδιασμῶν. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα στὴν Πατρίδα μας ἔχει ἀπαξιωθεῖ καὶ ἰδιαίτερα ἡ νεολαία μας, ποὺ ἔχει γυρίσει τὴν πλάτη καὶ τὸ περιφρονεῖ προβαίνοντας μερικὲς φορὲς καὶ σὲ ἀπαράδεκτες ἀντιδράσεις. Ἔτσι… πλέον ἔχει πλήρη ἐφαρμογὴ τὸ λόγιον «…Μὴ πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας ἐν οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία…»

 
Πηγή: Ορθόδοξος τύπος 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

4 σχόλια:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α’)

Η επιστολή που ακολουθεί κυκλοφορεί εδώ και λίγες ώρες στο διαδίκτυο και αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση 152.11/Β3/790/1996 που θεσπίστηκε πριν από 16 χρόνια και η οποία δίνει στους μουσουλμάνους μαθητές της Θράκης δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 0,5% επί του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, ως μέτρο που θα βοηθούσε την ενσωμάτωση αυτών των μαθητών στην ελληνική κοινωνία.
"Ανοικτή επιστολή προς Ηλία Κασιδιάρη
κύριε Κασιδιάρη,
(Θα ακολουθήσει σε αρκετά σημεία αυτής της επιστολής, όμως μη νομίζετε ότι τη βρίσκω και πολύ με αυτόν τον πληθυντικό ευγενείας που χρησιμοποιώ προς εσάς, κύριε Κασιδιάρη. Το κάνω μόνο και μόνο επειδή προσωπικά ο ήχος που μου θυμίζει αυτή η φράση είναι ο ήχος μιας βρισιάς, "κύριε ΚασιΔΙΑΡΗ"! )
Καταρχήν, εννοείται πώς δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω το όνομα μου, αλλά μόνο τη δουλειά που κάνω: είμαι εκπαιδευτικός στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, δουλεύω σε ένα από τα σχολεία της Θράκης που πηγαίνουν μουσουλμάνοι μαθητές. Αν σας ενδιαφέρει και το θρήσκευμά μου, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και αν σας ενδιαφέρει και η εθνικότητά μου αυτή είναι ελληνική.
Ο λόγος κύριε Κασιδιάρη για την επιλογή μου να παραμείνω ανώνυμος είστε εσείς και οι πρακτικές σας – βλέπετε πρόσφατα έμαθα ότι μέλη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησαν να επιτίθενται και σε συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς, επειδή κολλούσαν αφίσες, με περιεχόμενο με το οποίο διαφωνεί η Χρυσή Αυγή. Υποθέτω πως τώρα που αυτή η επιστολή θα σας κάνει τελείως σαφές ότι διαφωνούμε σε διάφορα (πολλά!) ζητήματα, η συνήθης σας τακτική να επιτίθεστε με ρόπαλα και στιλιάρια σε όποιον έχει διαφορετική άποψη από τη δική σας, θα μπορούσε να με βάλει στο "στόχαστρο". Και ξέρετε, έχω και δυο παιδιά να μεγαλώσω, δεν θα σας κάνω το χατήρι να γίνω στόχος 10 τραμπούκων που ανάθεμα κι αν ξέρουν τι σημαίνει "άποψη".
Τέλος πάντων, ας στραφούμε στο "ζουμί".
Σας παρακολούθησα κύριε Κασιδιάρη, σε δηλώσεις σας μετά την ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της χώρας, να χρησιμοποιείτε τα παρακάτω λόγια:
"Η Χρυσή Αυγή έθεσε ήδη το ζήτημα στη Βουλή και θα αγωνιστούμε μέχρι να καταργηθεί αυτή η διάταξη, η οποία αποτελεί ξεκάθαρο ρατσισμό εις βάρος των ελλήνων"
Ακολουθούν τα σχόλια μου πάνω σε αυτή τη δήλωση σας.
Καταρχήν, μιλάτε για μία διάταξη που αφορά κάποιους "μουσουλμάνους" και θεωρείτε ότι είναι μια διάταξη ρατσιστική εις βάρος κάποιων άλλων, των "ελλήνων".

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β’)

Ότι δηλαδή κάποιος είναι είτε από τη μία "πλευρά" (μουσουλμάνος), είτε από την "άλλη" (έλληνας). Λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω, αλλά δεν έχετε ιδέα για τί μιλάτε: όλη η Θράκη, εδώ και πάρα πολύ καιρό γνωρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.
Στη Θράκη υπάρχουν άνθρωποι με μητρική γλώσσα τα πομάκικα, που είναι έλληνες πολίτες. Υπάρχουν άνθρωποι με μητρική γλώσσα τα τούρκικα, που είναι επίσης έλληνες πολίτες. Άλλοι με μητρική γλώσσα τα ρώσικα, έλληνες πολίτες και αυτοί. Υπάρχουν και πολλοί τσιγγάνοι, έλληνες πολίτες. Στη Θράκη υπάρχουν άνθρωποι με μουσουλμανικό θρήσκευμα, που είναι επίσης έλληνες πολίτες. Άνθρωποι με εβραϊκό θρήσκευμα (δεν εννοώ τους χριστιανούς), επίσης έλληνες πολίτες.
Το να αναφέρεστε σε μουσουλμάνους που είναι διαφορετικοί από τους έλληνες, κύριε Κασιδιάρη, όταν το ένα τρίτο των κατοίκων της περιοχής έχουν μουσουλμανικό θρήσκευμα, σας έχει κάνει ανέκδοτο εδώ στη Θράκη: υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε με τα λόγια σας. Λόγια που αποκαλύπτουν ότι δεν έχετε καμία σχέση με την πραγματικότητα της Θράκης, τουλάχιστον όπως τη ζούμε εμείς οι κάτοικοί της και όχι όπως ίσως θέλουν να τη διατυπώνουν έντυπα εθνικιστικού περιεχομένου.
Η εθνικότητα των μουσουλμάνων της Θράκης, κύριε Κασιδιάρη, είναι ελληνική: οι μουσουλμάνοι της Θράκης πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο, ψηφίζουν στις ελληνικές εκλογές, πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο ελληνικό κράτος και (φυσικά) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στον ελληνικό στρατό. Θα μας κάνετε τη χάρη, κύριε Κασιδιάρη, να σταματήσετε αυτό το αθηναϊκό ανεκδοτάκι που μιλά για μουσουλμάνους που δεν είναι έλληνες και το οποίο υποδηλώνει πλήρη άγνοια;
Ελπίζω πως ναι. Προχωράω.
Στις δηλώσεις σας, μιλάτε επίσης για "ρατσισμό". Για μία ρατσιστική διάταξη εις βάρος των υπολοίπων ελλήνων μαθητών. Έχοντας ως δεδομένη την παντελή έλλειψη επαφής σας με την πραγματικότητα της Θράκης, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μερικά "μαθήματα πραγματικότητας".
Έχουμε και λέμε.
Μαθήματα πραγματικότητας, νούμερο ένα.
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, κύριε Κασιδιάρη, η πρόσβαση στα χωριά των μουσουλμάνων της ορεινής ροδόπης δεν ήταν ελεύθερη: για να τα επισκεφτεί κάποιος, έπρεπε να περάσει πρώτα από την Αστυνομική Διεύθυνση, να ζητήσει άδεια επίσκεψης και αν αυτή του δινόταν, έπρεπε να περάσει την περιβόητη «μπάρα» (φυλάκιο στο δρόμο για τα χωριά των μουσουλμάνων, στο οποίο γινόταν έλεγχος χαρτιών και άδειας επίσκεψης). Και το σημαντικότερο, αν ήσουν κάτοικος αυτών των χωριών, ήταν ιδιαίτερο δύσκολο να φύγεις από αυτά: η διανυκτέρευση αυτών των μουσουλμάνων στις πόλεις της Ξάνθης ή της Κομοτηνής γινόταν μόνο μετά από ειδική άδεια. Μιλάμε δηλαδή, κύριε Κασιδιάρη, για συνοριακό έλεγχο σε έλληνες, μέσα στην Ελλάδα...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ (ΜΕΡΟΣ Γ’)

Και τολμάτε εσείς κύριε Κασιδιάρη, να μιλάτε για ρατσισμό;
Τολμάτε να μιλάτε για ρατσισμό, όταν γενιές ολόκληρες ελλήνων μουσουλμάνων μεγάλωσαν σε αυτά τα χωριά υπό στρατιωτικό έλεγχο; Αλήθεια, έχετε ζήσει ποτέ σε φυλακή;
Σας το εύχομαι.
Μαθήματα πραγματικότητας, νούμερο δύο.
Σε οποιοδήποτε μουσουλμανικό χωριό της ορεινής Θράκης, κύριε Κασιδιάρη, ένα παιδί μεγαλώνει μαθαίνοντας από το σπίτι του είτε τα πομάκικα (σλαβογενής γλώσσα), είτε τα τούρκικα. Στο Δημοτικό σχολείο, αν δεν τα γνωρίζει ήδη, μαθαίνει και τα τούρκικα, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάνης (που αντίστοιχα επιβάλλει τη διδασκαλία ελληνικών στους έλληνες της Κωνσταντινούπολης). Επίσης, αναγκάζεται να μάθει και αραβικά, προκειμενου να διδαχθεί το Κοράνι. Και όταν φτάνει στο Γυμνάσιο, ακολουθεί το πρόγραμμα μαθημάτων του ελληνικού σχολείου, το οποίο ορίζει ότι πρεπει να μάθει και αγγλικά και γερμανικά.
Τις μετρήσατε, κύριε Κασιδιάρη, τις γλώσσες που με το ζόρι πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα παιδιά στην ηλικία των 13 ετών;
Είναι έξι(!) : πομάκικα, τούρκικα, αραβικά, ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Έξι γλώσσες κύριε Κασιδιάρη, από ένα παιδί 13 (!) χρονών. Αντιληφθείτε λίγο τις απαιτήσεις που έχει η κοινωνία από αυτούς τους μαθητές, κύριε Κασιδιάρη: Έξι δεν είναι οι γλώσσες που ξέρουν όλα μαζί τα μέλη της Χρυσής Αυγής!
Και τολμάτε εσείς κύριε Κασιδιάρη, να μιλάτε για ρατσισμό;
Τολμάτε να χαρακτηρίζετε ρατσιστική τη διάταξη που αναγνωρίζει το αυτονόητο; Που αναγνωρίζει ότι ένας άνθρωπος που έχει αναγκαστεί να μάθει έξι γλώσσες, δεν γίνεται να έχει καταφέρει να μάθει τα ελληνικά (τη γλώσσα στην οποία διατυπώνονται τα βιβλία και τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων), όσο καλά τα γνωρίζουν οι υπόλοιποι έλληνες μαθητές και ως εκ τούτου βρίσκεται -χωρίς να είναι επιλογή του- σε μειονεκτική θέση;
Μαθήματα πραγματικότητας, νούμερο τρία.
Θα έπρεπε να γνωρίζετε κύριε Κασιδιάρη, τις ευρέως διαδεδομένες φήμες που λένε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά πώλησης ψυχοφαρμάκων στην Ελλάδα εμφανίζονται στο νομό Κομοτηνής. Επίσης ότι αυτό οφείλεται στην υπερκατανάλωση τέτοιων φαρμάκων από το γυναικείο πληθυσμό των μουσουλμανικών χωριών. Βλέπετε, είναι πολύ σκληρό ψυχολογικά, κύριε Κασιδιάρη, να είσαι γυναίκα σε αυτά τα χωριά: είσαι ένας δούλος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ (ΜΕΡΟΣ Δ’)

Και εσείς, κύριε Κασιδιάρη, αντί να διευκολύνετε τις νεαρές μουσουλμάνες να γλιτώσουν από αυτό το μονόδρομο προς τα φαρμακεία, να ξεφύγουν από τον οπισθοδρομισμό και τις προσταγές του γνωστού Προξενείου και του κάθε μουφτή, κάνετε το αντίθετο. Αντί να τις βοηθήσετε να σπουδάσουν σε κάποια πόλη της Ελλάδας, γνωρίζοντας στην πράξη τα δικαιώματα που έχει κάθε γυναίκα, εσείς θέλετε να τις εμποδίσετε.
Τέλος πάντων υπάρχουν πολλά παραδείγματα, κύριε Κασιδιάρη, που δείχνουν ότι οι κάτοικοι αυτών των χωριών (που είναι αναγνωρισμένοι ως έχοντες την ελληνική εθνικότητα, έλληνες και μάλιστα αυτόχθονες) δέχονται εδώ και χρόνια έναν ανελέητο ρατσισμό από την πλευρά του ελληνικού κράτους.
Υπάρχουν πολλά μαθήματα πραγματικότητας που θα έπρεπε να πάρετε, κύριε Κασιδιάρη...
Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να θίξω ακόμα μία πτυχή των δηλώσεών σας, κατά την άποψή μου τη σημαντικότερη: Κύριε Κασιδιάρη, στην επίμαχη διάταξη δεν μιλάμε γενικώς για μουσουλμάνους.
Μιλάμε για μουσουλμάνους που είναι άνθρωποι στην ηλικία των 17 και των 18 ετών. Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν και άλλα χαρακτηριστικά εκτός από το έθνος ή τη θρησκεία. Ένα από αυτά είναι και η ηλικία. Οι άνθρωποι λοιπόν στα 17 ή 18 τους χρόνια, οι νέοι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία ή το φύλο, ελπίζουν.
Ελπίζουν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, να απολαύσουν τις όμορφες στιγμές της, ίσως να ταξιδέψουν, ίσως να ερωτευτούν, να κάνουν νέους φίλους, ίσως να βρουν ένα επάγγελμα που θα το αγαπάνε, ίσως ακόμα και να αλλάξουν τον κόσμο. Όπως όλοι οι νέοι, χριστιανοί, εβραίοι, βουδιστές ή μουσουλμάνοι.
Όμως στην περίπτωση των νέων που είναι έλληνες μουσουλμάνοι, αναφερόμαστε στα παιδιά ενός πληθυσμού που έχει δεχθεί πάμπολλες δεκαετίες καταπίεσης και ρατσισμού. Και μετά από αυτές τις δεκαετίες, έρχεστε και εσείς κύριε Κασιδιάρη. Και πατάτε με τις γυαλισμένες σας αρβύλες όλες αυτές τις ελπίδες και τα όνειρα νέων ανθρώπων. Και τους βροντοφωνάζετε για "ρατσιστικές διατάξεις". Στους έλληνες νέους που ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλο έλληνα μαθητή τί πάει να πει ρατσισμός και παρόλ'αυτά συνεχίζουν να ελπίζουν ότι θα τα καταφέρουν...
Έ, όχι κύριε Κασιδιάρη, δεν θα σας το επιτρέψουμε.
Ούτε εμείς, οι χριστιανοί της Θράκης, ούτε φυσικά οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι. Όλοι μαζί, θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα στείλουμε τις φασιστικές σας ιδεούλες εκεί που τους αξίζουν: στα μουσεία. Για να θυμούνται όλοι, πως κάποτε υπήρξαν κάποιοι που θέλησαν να μισούμε ο ένας τον άλλον και να γαμάμε ο ένας τα όνειρα του άλλου.
Και πως εμείς δεν τους αφήσαμε".