Επαναληπτικές πανελλήνιες με δάκρυα και πόνο


του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου-
Ο νόμος ορίζει τα κατωτέρω:


Άρθρο 25
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι − λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία − δεν έλαβαν μέρος σε εξετάσεις του Ιουνίου ή διέκοψαν την εξέτασή τους έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν σε επαναληπτικές εξετάσεις, που διενεργούνται για το σκοπό αυτό, εντός μηνός από τη λήξη των απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου ως προς τα εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα.
Ως προς αυτά που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις διενεργούνται μέχρι τέλος Ιουνίου. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ο διευθυντής κάθε Δ/νσης Δ.Ε. ορίζει ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθητών τουλάχιστον ένα εξεταστικό κέντρο σε Λύκειο της περιφέρειάς του, στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές αυτοί. Αν ο αριθμός των μαθητών είναι μικρότερος των πέντε, μπορεί με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. οι μαθητές να παραπέμπονται για εξέταση σε εξεταστικό κέντρο γειτονικής Δ/νσης Δ.Ε. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα που καθορίζει η οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Για το πρόγραμμα των εξετάσεων της παραγράφου αυτής, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Λυκειακών και Νομαρχιακών Επιτροπών, τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών Κέντρων, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη διακίνηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμολόγησή τους και γενικά για κάθε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής αυτής διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 3. Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου να
καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή β) άλλα δικαιολογητικά− εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσης− που ο Σύλλογος Διδασκόντων ή η Λυκειακή Επιτροπή εξετάσεων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρμόδιος διευθυντής κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους. 4. Σε κάθε περίπτωση απουσίας μαθητή για μάθημα που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο, προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό, συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο βιβλίο πράξεων που τηρεί η Λυκειακή Επιτροπή.

Άρθρο 1
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕ Κ Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Π.Δ. 105/2006 (ΦΕΚ Α΄ 102), 36/2008 (ΦΕΚ Α΄ 61), 12/2009 (ΦΕΚ Α΄ 22) και 21/2011 (ΦΕΚ Α΄ 2), ως ακολούθως:
1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίστανται από τα εξής εδάφια:
«Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Η εισαγωγική πρόταση και η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 25, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ Α΄ 22) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση».

Γίνεται εμφανές ότι υπάρχουν τα εξής δεδομένα:
1.     οι μαθητές που δεν μπόρεσαν να εξεταστούν στην κανονική περίοδο που ορίζει το υπουργείο για αξιολόγησή των είναι πιστοποιημένα με σφραγίδες διευθυντών δημοσίων νοσοκομείων άτομα πάσχοντα
2.     αυτά τα άτομα, μιλάμε για παιδιά, καλούνται σε 20 μέρες το πολύ να διαγωνιστούν σε εξοντωτικές εξετάσεις, σαν να είναι άρτια πνευματικώς να το πράξουν, λές και το έχουν ξεπεράσει το πρόβλημά των ως δια μαγείας, αυτό το τόσο σοβαρό, που απαιτήθη και βεβαίωση διευθυντού νοσοκομείου. Μια απλή ερώτηση. Αν έχω πάθει πνευμονία, σε 20 μέρες είμαι εντάξει να δώσω εξετάσεις;
3.     τους καλεί ο νόμος ο τροποποιητικός να κάνουν τι; Να ταξιδέψουν σε Αθήνα και Θες/κη από την άκρη της Ελλάδας, να παραβρεθούν σε εξετάσεις διαρκούσες μιαν βδομάδα. Έξοδα, μετακινήσεις και στο τέλος τι; Να δίδουν εξετάσεις διαβάζοντας σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου, και τρώγοντας πού; Κάπου σε κάποιο ταχυφαγείο. Μερικοί μόνοι κι άλλοι συνοδευόμενοι με κάποιο γονέα που ποιος ξέρει κι αυτός τι δουλειές άφησε κάπου να τον περιμένουν. Όταν την κανονική περίοδο, όλοι οι εξεταζόμενοι από το σπίτι τους και με όλην την άνεσή τους και όντες δυνατοί πνευματικά και σωματικά δώσανε την μάχη τους, άλλοι άνισα και με χίλιες δυσκολίες συναγωνίζονται αυτούς τους δυνατούς.
4.     τα θέματα δε ακριβώς δυσκολότερα. Έχοντας μεσολαβήσει η διόρθωση των γραπτών των λοιπών της κανονικής περιόδου, κι έχοντας δεί η επιτροπή την τάση για άνοδο ή για μείωση των βάσεων, χρησιμοποιεί κατά το δοκούν τον πληθυσμό των επαναληπτικών για να κάνει τι; Να διατηρήσει, συντηρήσει τις βάσεις σε επίπεδα ίδια, αν οι προηγούμενοι έχουν γράψει καλά, αντιμετωπίζοντες θέματα εύκολα.
5.     είναι επί ίσοις όροις η εξέταση καθ’ ημέρα, όταν οι της κανονικής περιόδου έχουν πάντα ένα κενόν μιας ημέρας σε κάθε εξέταση μαθήματος; Για τις ίδιες θέσεις αν δεν απατώμεθα είναι όλοι υποψήφιοι

Είναι όλα αυτά λογικά; Έχουν εντός των το αίσθημα του δικαίου; Για όλα αυτά προτείνονται τα εξής:
1.     οι επαναληπτικές εξετάσεις να μετατεθούν στις αρχές φθινοπώρου μαζί με αυτές των ομογενών
2.     να ορίζεται εξεταστικό κέντρο στην έδρα κάθε νομού, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετεχόντων και
3.     οι εξετάσεις να γίνονται με όλα τα προβλεπόμενα της κανονικής περιόδου, ήτοι με κενό ημέρας μεταξύ των μαθημάτων υπό εξέταση

……….

Το παρόν τίθεται προς δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να καταστεί ικανό ώστε να δημοσιοποιηθεί προς το υπουργείο και τον τύπο. Καλείσθε όλοι να κρίνετε και να πείτε τις προτάσεις σας, διαλεγόμενοι εδώ και από κοινού να του προσδώσουμε την δέουσα μορφή….Σύνοψη ερεύνης

του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΕΡΜΗ

 

Σε πόσα μαθήματα αναγκάζεται να δώση επαναληπτικές εξετάσεις το παιδί σας;

 

 

ένα
70%
δύο
25%
περισσότερα
5%

 

Διαμένετε στην επαρχία και αναγκασθήκατε να μεταβήτε στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη προκειμένου να δώση το παιδί σας;

 

 

Ναί                                                                             50%

Όχι (διαμένω ήδη στα δύο ανωτέρω κέντρα) 50%

 

Ταξιδέψατε και εσείς μαζί με το παιδί σας;

 

Ναί
68%
Όχι
32%

 

Που διαμένετε / διαμένατε κατά την διάρκεια των εξετάσεων

 


Σε σπίτι φίλου / συγγενούς
10%
Σε ξενοδοχείο
30%
Σπίτι μας
60%

 

Το κόστος δια την συμμετοχή του παιδιού σας στις επαναληπτικές Πανελλήνιες ήταν υπαρκτό και ήταν σημαντικό;

 


Ναί και ήταν αρκετό
45%
Ναί αλλά δεν ήταν σημαντικό
10%
Όχι, το κόστος ήταν ασήμαντο
45%
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him