Ειδωλόθυτα

Άρθρον του
ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ
-φιλολόγου-

΄΄ει βρώμα σκανδαλίζει τον
Αδερφόν μου,ου μη φάγω
Κρέα εις τον αιώνα,ίνα
Μη σκανδαλίσω τούτον.΄΄
(Α’ προς Κορινθίους,Παύλος)


Τι είναι τα είδωλα;Ο Παύλος δίδει σαφήν την απάντησιν,΄΄οι άνθρωποι εν ώ ισχυρίζονται,ότι είναι σοφοί,έγιναν μωροί και ανόητοι.Αντήλλαξαν το ένδοξον μεγαλείον του θεού,ο οποίος δεν έχει καμμίαν σχέσιν προς την φθοράν,με υλικά αγάλματα,που έχουν την εικόνα φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών.΄΄(προς Ρωμαίους,κεφ.α,22-23).Είδωλα είναι αυτό το οποίον έχει μορφήν ανθρώπου,ας αφήσωμεν τα άλλα ζώντα όντα.Η μορφή όμως περικλείει και όλα τα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα του προσώπου.Έτσι οι ειδωλολάτρες με το να λατρεύουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά,τι  άλλο πράττουν απ’το να λατρεύουν ως θεόν,τον ίδιον τον άνθρωπον,στην ουσίαν τον ίδιον των τον εαυτόν;Η περιβόητος ανθρωπομορφία των θεών,όπως και στα ομηρικά έπη εμφανίζεται είναι χαρακτηριστική.Οι θεοί ζηλεύουν,αγαπούν και ερωτεύονται ως άνθρωποι,πολεμούν μεταξύ των,εξαπατούν ο ένας τον άλλον,μοιχεύουν και γενικώς διαπράττουν πάν τι που και η ανθρώπινη φύσις πράττει.

Τι παθαίνει όμως ο άνθρωπος,όταν λατρεύη τα ίδια του τα πάθη,τα ίδια του τα γνωρίσματα;Ο Νάρκισσος,ένα; Όμορφος νέος κυνηγός της αρχαίας μυθολογίας,ήταν τόσον όμορφος,που ο ίδιος,όταν είδε μια φορά τον εαυτόν του να καθρεπτίζηται στα κρυστάλλινα ήρεμα νερά μιας λίμνης,ένοιωσε να τον κυριεύη έν παράξενον αίσθημα αυτοθαυμασμού.Απέμεινεν λοιπόν εκεί δια παντός να θαυμάζη τον εαυτόν του και δεν ενοιάζετο δια τίποτα άλλο,ώστε και δεν έδωκεν σημασία ούτε στην πεντάμορφη νεράιδα Ηχώ,που θέλησεν κάποτε να τον κάνη να την προσέξη.Αφοσιωμένος αυτός να αυτοθαυμάζεται,έλυωσε σιγά σιγά και λυπώντας τον οι θεοί,πριν πεθάνη,τον μεταμόρφωσαν σε λουλούδι.

Αδικείται και καταπιέζεται ο σύγχρονος άνθρωπος κάνωντας τα ίδια,δίδοντας ήτοι μεγαλυτέρα σημασίαν στα φθαρτά και τα δημιουργήματά του και στις αισθήσεις και λησμονώντας την διανοία του,την σκέψιν του ότι η πέριξ αυτού τελειότης δεν είναι παρά δημιούργημα και άρα δεν πρέπει να λατρεύη το κτίσμα,αλλά τον κτίστη.Λάτρευσε νέα είδωλα ο νέος άνθρωπος.Στον βωμόν του χρήματος θυσίασεν τα πάντα και δικαιοσύνη και ηθική και αρετή.Και απ’αυτές τις θυσίες τρώει τα ειδωλόθυτα και νομίζει ότι ωφελείται και από θεούς που δεν υπάρχουν,ότι θα μείνη αδέκαστος δια πάντα από τον αληθινόν θεό.Ας φάνε και ας πιούνε,απ’τα ανοσιουργήματά των όλοι αυτοί,οι σύγχρονοι ειδωλολάτρες.Το τέλος του Ναρκίσσου τους περιμένει.

Αλλά κι ο θεός λέγει ο Παύλος,ο ένας και αληθινός ΄΄επήρεν απ’αυτούς την χάριν Του και τους άφηκε να παραδοθούν με τας αισχράς επιθυμίας των καρδιών των εις ακαθαρσίαν…δι’αυτό επέτρεψεν ο θεός να παραδοθούν εις ατιμωτικά πάθη….και έλαβον τον μισθόν που τους ήξιζεν δια την πλάνην της ειδωλολατρείας.Και όπως ακριβώς δεν έκριναν καλόν και δεν ηθέλησαν να κατέχουν τηνπλήρην και αληθήν γνώσιν του θεού,τους εγκατέλιπεν ο θεός και παρεδόθησαν εις νούν ανίκανον να διακρίνη το αληθές και το ορθόν και αποτέλεσμα αυτού υπήρξεν το να πράττουν απρεπή και ανήθικα έργα΄΄(προς Ρωμαίους,α,24-28).

Και ύστερα εμείς αναρωτιόμαστε,πώς φθάσαμε στο σημείον που φθάσαμε.Όλοι μας αντικαταστήσαμε τον αληθινόν θεόν με τους ψευδείς των ειδώλων θεούς και απεδώσαμεν τον σεβασμόν της καρδίας μας εις την λατρείαν της κτίσεως και εφάγαμεν από ειδωλόθυτα.Αλλοίμονον!!!

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

1 σχόλια:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Ο αββάς Κασσιανός χαρακτηρίζει την φιλαργυρίαν μια κακή επιθυμία,που αν παραμεληθή εν τη γεννήσει της θα καταστή πολυ καταστρεπτική,γενεσιουργός αιτία και ρίζα όλων των κακών.΄΄Η αρρώστια αυτή σέρνει τον άνθρωπον,ώστε να τον ρίξη στην ειδωλολατρεία,γιατί,αφ'ού απομακρύνει ο φιλάργυρος το νού του απο την αγάπην του θεού,αγαπά είδωλα,δηλ. τα νομίσματα΄΄.Για τους φιλαργύρους,η χρήσις των χρημάτων γίνεται πάθος,μία παρά φύσιν και παράλογη εξάρτησις,που θεοποιεί το χρήμα.Απομακρύνονται απο τον θεόν,χάνουν την ευλογίαν και χαράν του να δίδουν και να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους.΄΄Πρέπει λοιπόν με κθε επιμέλειαν να ξεριζώνωμεν απ'την ψυχήν μας την ρίζα όλων των κακών,την φιλαργυρίαν,γνωρίζοντας καλά ότι όταν μείνη η ρίζα,εύκολα φυτρώνουν τα κλαδιά.Ας έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα του Ιούδα και το απρόσμενο του θανάτου,μήπως όταν έρθη ο Κύριος βρεί λερωμένη την σεινήδησί μας απο την φυλαργυρίαν και μας πει όπως στον πλούσιον εκείνον του ευαγγελίου:ΑΝΟΗΤΕ,ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ,ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΠΑΝΕ ΑΥΤΑ,ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΕΣ;΄΄
(αββάς Κασιανός,εκ του Ορθοδόξου Τύπου)