Ρεαλισμός (ή Πραγματοκρατία)Τη επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου-


Ποια είναι η πραγματικότης την οποίαν γνωρίζομεν;Τι είναι αυτό,το οποίον γνωρίζομεν;Μήπως αύτη η πραγματικότης ευρίσκεται εντός της συνειδήσεως ημών;Μήπως δηλαδή εις τον εξωτερικόν κόσμον επιχαράσσομεν την μορφήν της ιδικής μας πνευματικής οργανώσεως;Ή είναι άρα γε,ο εμπειρικός κόσμος πραγματικός και ανεξάρτητος εκ της ημών συνειδήσεως και εκ του πνεύματός μας;Γνώρίζομεν,τάχα,μόνον φαινόμενα,εν ώ η εσχάτη ουσία και πραγματικότης μένει αδιάγνωστη;Η Πραγματοκρατία,με τις ποικίλες αποχρώσεις αυτής έρχεται ν’απαντήση στα προβλήματα ταύτα.

 
Ο άνθρωπος εις τον καθημερινόν αυτού βίον συναντά τον κόσμον,τα πράγματα και νομίζει,ότι τα γνωρίζει ούτως,όπως αυτά είναι αληθώς.Ούτως ο Ρεαλισμός,θεωρία,ήτις πρεσβεύει,ότι το αντικείμενον της γνώσεως είναι ο εξωτερικός κόσμος κι ότι τούτος υπάρχει ακριβώς όπως μας παρουσιάζεται,καταντά αφελής.
Συμφώνως με τον αφελήν ρεαλισμόν,αι κατ’άίσθησιν αντιλήψεις είναι φωτογραφίαι του εξωτερικού κόσμου.Η εμπειρία,ωστόσο,δείχνει πόσο αι αισθήσεις μας παραπλανούν ή πόσο διαφορετικώς λειτουργεί η αντιληπτική ημών ικανότης,κάτω από διαφορετικάς συνθήκας.Παρόμοιαι σκέψεις ωδήγησαν εις μίαν δευτέραν μορφήν πραγματοκρατίας,εις τον ΄΄κριτικόν ρεαλισμόν΄΄.Συμφώνως αυτού,υπάρχει πραγματικός,ανεξάρτητος εκ της συνειδήσεως ημών εξωτερικός κόσμος,αλλά αι ιδιότηται αυτού του κόσμου εξαρτώνται εκ της γιγνωσκούσης συνειδήσεως.

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him