ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ (ΜΕΡΟΣ Β’)-Απ’την κακήν γνώσιν τελικώς θα προέλθη το κακόν

Άρθρον του
ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ
-φιλολόγου-
 
Η επι του όρους ομιλία
Ιδών ο Ιησούς τους όχλους ανέβη εις το όρος και εκάθησεν κάπου και αφ’ού τον πλησίασαν οι μαθητές του ήρχισεν και έίπεν:
-Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών έστιν η βασιλεία των ουρανών.
Ο πρώτος μακαρισμός και απευθύνεται εις ποίους;Εις εκείνους που το πνεύμα τους δεν επλουτίσθη με γνώσιν.Διότι σαν να φαίνεται ότι η γνώσις επηρεάζει κάπως και θολώνει την καρδίαν,τα συναισθήματα του ανθρώπου.΄΄Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοι τον θεόν όψονται.΄΄.Όπως οι πρωτόπλαστοι,οι οποίοι είχον καθαράν την καρδίαν και δεν εντρέποντο δια καμμίαν μη καθαράν σκέψιν ή κανένα βδελυρόν συναίσθημα,έβλεπον τον θεόν κάθε δειλινόν,το ίδιο λέγει και ο θεάνθρωπος Ιησους.Θα ιδούν τον θεόν,όσοι δεν παράγουν ακαθάρτους λογισμούς και όσοι δεν μολύνουν την ψυχήν των με πάθη και ανόσια συναισθήματα.Και ασφαλώς γεμεί η καρδία με πάθη,εφ’όσον πριν ονους γνωρίση το κακόν και επιτρέψη εις αυτό να το καταλάβη.Δηλαδή πρωτίστως μανθάνει κανείς και σχεδιάζει το κακόν και τας συνεπείας του και προφανώς πιστεύει ότι αυτά όλα θ’αποβούν προς όφελος του και κατόπιν συναισθάνεται εν τη καρδία του και το πάθος,την ορμήν και την τέρψιν που υποτίθεται του αποφέρει και αφίεται.Εαν δεν γνωρίσω πως υπάρχουσι  οίκοι ανοχής εις την βιοτεχνικήν ζώνην της πολεώς μου,κύριε δήμαρχε Θες/νίκης και που ακριβώς και ότι εν τέλει νομίμως υπάρχουσι,είναι δυνατόν να επιθυμήσω κάτι που δεν γνωρίζω την υπαρξίν του;Άπαξ όμως και το κακόν μαθευτεί,είτε από περιέργεια,είτε από αδυναμίαν λόγω της ανθρώπινής μου υποστάσεως,τούτο είναι δυνατόν να επαναληφθή εφ’όσον μίαν φοράν υποκύψω εις αυτό.
Και τι μας λέγεις λοιπόν;Να μην γνωρίζωμεν,ίνα μη κινδυνεύωμεν;Και δεν είναι τούτο πιο επικίνδυνον;Να μην γνωρίζωμεν ότι υπάρχει κίνδυνος κλοπής και άρα να προφυλασσώμεθα από τους κλέπτες;Να λέγωμεν ότι δεν υπάρχει διάβολος εν ώ αυτος υπάρχει και ίσα ίσα που τούτο επιθυμεί να πιστεύωμεν,δια να κάνη καλλίτερα την δουλειάν του;Όχι ασφαλώς.Απλώς λέγω ότι η γνώσις του κακού,το οποίον εμφυλλοχώρησεν εις την φύσιν μας ήδη απ’την εποχήν των πρωτοπλάστων,εστί η αιτία της πτώσεως.Ο αθώος,ο μη έχων γνώσιν του κακού είναι και ο μοναδικός ευτυχής.

Το μυστήριον του χρίσματος
Χρίσμα αποκαλείται το μυστήριον της ορθοδόξου εκκλησίας,το οποίον τελείται αυθύς αμέσως μετα το βάπτισμα και δια καθηγιασμένου μύρου και σημειώσεως του σταυρού στα νεοφώτιστα μέλη,στο μέτωπον και τα χέρια.Έτσι χρίσμα είναι το μυστήριον κατά το οποίον δίδεται η μεταβίβαση της χαρισματικής εξουσίας από το Άγιον Πνεύμα στα βαπτισμένα μέλη της εκκλησίας και σαν στόχον έχει την ενίσχυσίν του μέλους κατά των δαιμονικών δυνάμεων αλλά υπερ και της τελειώσεως και προκοπής του.Είναι το σφράγισμα του Χριστού και θεού στους πιστούς Του.

Το σφράγισμα του Αντιχρίστου
΄΄Και είδον΄΄,λέγει ο Ιωάννης εις την αποκάλυψιν του,΄΄άλλο θηρίον ν’ανεβαίνη εκ της γής και να συναγάγη πάσαν εξουσίαν ενώπιον αυτού-εξουσίαν που είχεν και ο πρόδρομος αυτού-και να κάνη όλην την γήν και τους κατοίκους της να το προσκυνούν΄΄.Τον Αντίχριστον αυτόν ,τον είδεν ο Ιωάννηςνα κάμνη μεγάλα πράγματα και θαύματα,ώστε να καταφέρη εν τέλει να εξαπατήση τους περισσοτέρους κατοίκους της γής και να βγάλη και διάταγμα! Μάλιστα να τον προσκυνούν ως θεόν,και την εικόνα του,όποιον δε να μην συμβιβάζεται μ’αυτόν τον νόμον,να θανατώνεται.Αυτός ο Αντίχριστος φθάνει στο σημείον να κάμνη τους πάντας-πάρεξ των ολίγων ακόμη πιστών εις τον αληθινόν θεόν-και πλουσίους και φτωχούς και ελευθέρους και δούλους να λάβουν το χάραγμα και σφραγίδα του στο χέρι τους ή στο μέτωπό των,ώστε να μην μπορεί χωρίς αυτό κανείς ν’αγοράση ή να πωλήση,παρα μόνον οι σφραγισμένοι με το απεχθές νούμερον 6.6.6(αποκάλυψις Ιωάννου,κεφ.ΙΓ,11-18).Ομιλούμεν ασφαλώς δια ένα άλλο βάπτισμα εδώ ή καλλίτερα δια μίαν διαδικασίαν αντίθετην του χρίσματος,σφραγίδαν που λαμβάνουν οι πιστεύοντες στον αντίθεον εκείνον.Λόγω δε της μαζικότητος στην πίστιν αυτού του τέρατος και λόγω των όσων ήδη είδομεν δια την ΄΄κακήν΄΄ γνώσιν,ίσως ενθάδε να ομιλώμεν πάλιν δια αυτήν.Το παιδί στην σύγχρονην εποχήν στην ηλικίαν των 6 ετών αναγκαστικώς και υποχρεωτικώς αποστέλλεται στο σχολείον,ίνα παρακολουθήση την στοιχειώδην εκπαίδευσιν.Φοιτά εν αυτήν 6 έτη,εν ώ αργότερα δια την μέσην εκπαίδευσιν ,γυμνάσιον και λύκειον,απαιτούνται απ’αυτό αλλα 6 ετη μαθήσεως.Δηλαδή έχομεν 6+6 έτη (μήπως ο αριθμός του σφραγίσματος του Αντιχρίστου;) και ο νέος των 18 ετών,ήδη έχει γνώσιν των καλών και των κακών.
Ενας νέος δηλαδή,ο οποίος μανθάνει να χρησιμοποιεί το χέρι του ινα γράφει,να λογαριάζει,ή και μετέπειτα και μιαν δεξιότητα,ένα επάγγελμαεις μίαν μέσην επαγγελματικήν σχολήν (το χέρι),να διαβάζη,να κατανοεί,να καταλαβαίνει πράγματα (το μέτωπον),στα 18 έτη,δεν έχει λάβει την σφραγίδαν της γνώσεως;Δεν έχει λάβει την σφραγίδαν της μαθήσεως;Και ιδού το επικίνδυνον του πράγματος!Εαν δεν γνωρίζεις στις μέρες μας,εάν δεν έχεις γνώσεις,μπορεις να αγοράσης κάτι ή να πωλήσης;Με άλλα λόγια μπορείς να γράφης το όνομά σου,να υπογράφης,να εργάζεσαι,να πληρώνεσαι,να ζής,να τρώς,να διαβάζης όσες δικαιοπραξίες θα αναγκαστής να συντάξης;Ασφαλώς όχι.Και ο λαός γνωρίζει ότι στις μέρες μας και οδηγός απορριματοφόρου να επιθυμήσης να γίνης χρειάζεσαι χαρτί λυκείου.Ούτως δεν λένε;

Ο Πατροκοσμάς και ο Σωκράτης
Εκ της γνώσεως θα μας βρή,ως λέγει και ο άγιος Κοσμάς το κακόν.Τότε να μην γνωρίζουμε τίποτα,να μην μανθάνωμεν τίποτα.Εδώ ευρίσκεται και η λεπτή διάκρισις του πράγματος.Ο Σωκράτης έλεγεν ότι η γνώσις λύει όλα τα προβλήματα και ότι ΄΄ουδείς εκών κακός΄΄,με άλλα λόγια ότι κανένας που δεν γνωρίζει το καλόν δεν μπορει να το πράξη,ή αν γνωρίζη κανείς ότι ό,τι πράττει είναι κακόν,ποτέ δεν θα το έπραττεν.Πρέπει να επιθυμήσωμεν την καλήν γνώσιν και όχι την κακήν.Εφ’όσον από τους πρωτοπλάστους η γνώσις μπήκε στην ζωή μας και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’αυτό,μπορούμεν μόνο να επιζητώμεν την γνώσιν που οδηγεί στο αγαθόν.Φαίνεται πως εκείνος ο διάβολος και θηρίον θα έρθη ,όταν εμείς ως γένος ανθρώπων θα μανθάνωμεν μόνον το κακόν.Και μάλλον προς τα εκεί οδεύομεν αφ’ού μια απλή παρατήρησις αρκει να μας γνωστοποιήση ότι οι γνώσεις στην σύγχρονην εκπαίδευσιν,μόνον το αγαθόν δε διδάσκουν και δεν προωθούν.

Ιδέ και πρβλ
1.΄΄ιερά ιστορία της παλαιάς Διαθήκης΄΄Κων. Παπαναγιώτου
2.κατα Ματθαίον ευαγγέλιον
3.Αποκάλυψιν του Ιωάννου

Το παρόν εδημοσιεύθη την Παρασκευήν  5 Αυγούστου στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him