ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Μ.Ε ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ- «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ» (Αριθ. Πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 8719/18.02.2016) του Νικολάου Γεωρ. Κατσούλη, με πολυετή παρουσία στο χώρο της Εκπαίδευσης, προσφέρει διδακτική στήριξη σε μαθητές Γυμνασίου και κυρίως Λυκείου στα Φιλολογικά μαθήματα (ΑΡΧΑΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) σε ένα φιλόξενο και μαθησιακό περιβάλλον στην τοποθεσία ΤΡΙΠΟΔΕΣ (ΒΙΒΛΟΣ) Νάξου.

Καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών με συνέπεια, μεθοδικότητα και σωστή προετοιμασία για την κατανόηση της ύλης κάθε τάξεως και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ποιότητα και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας συνάδουν με το επίπεδο της αποτελεσματικότητας που μπορεί να προσφέρει ένα ιδιαίτερο μάθημα, αλλά σε προσιτή τιμή.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά σε ιδιαίτερα (1 άτομο) ή γκρούπ (2-3 μαθητών) ή ολιγομελή τμήματα (4-5 μαθητών)*
 • Φιλικό περιβάλλον που προδιαθέτει την ευχάριστη διαμονή στο χώρο
 • Ενισχυτική διδασκαλία για την κάλυψη των αναγκών (εβδομαδιαία υποχρεωτικά διαγωνίσματα, πρόσθετες ώρες) χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση
 • Διαγωνίσματα Αγγλικών κάθε εβδομάδα για υποψηφίους της Αγγλικής Φιλολογίας δωρεάν
 • Σημειώσεις σε κάθε μάθημα
 • Υπεύθυνη προετοιμασία για τις Εξετάσεις και Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • Συνεχής επαφή με τους γονείς
 • Εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή
 • Τα φθηνότερα δίδακτρα του νησιού
 • Εκπτώσεις διδάκτρων σε πολλές κατηγορίες μαθητών

* Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Προηγούνται κατά σειρά οι μαθητές Λυκείου και τα ολιγομελή τμήματα σε περισσότερα μαθήματα του ενός, έναντι εκείνων των μαθητών Γυμνασίου και των ιδιαιτέρων τμημάτων σε ένα μάθημα.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να εντοπιστούν έγκαιρα οι αδυναμίες και οι ιδιαιτερότητες
 • Να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι κάθε μαθητή
 • Να προσαρμοστεί η διδακτέα-εξεταστέα ύλη στο προσωπικό στυλ του εκπαιδευόμενου
 • Να επιλεγεί το κατάλληλο διδακτικό υλικό
 • Να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση του μαθητή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συγκρότηση τμημάτων - ∆ίδακτρα

1. Πρόκειται για το ανώτατο ύψος διδάκτρων για ολιγομελή τμήματα 4-5 το πολύ ατόμων. Τα τμήματα συγκροτούνται με κριτήριο το γνωστικό επίπεδο, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να βρίσκονται σε ομοιογενή τμήματα και να λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση, η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη σύνθεση κάποιου τμήματος, αν κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος των μαθητών.

2. Διάρκεια φοίτησης: Α)Σεπτέμβριος - Ιούνιος για τις τάξεις A', Β', Γ' γυμνασίου και A', Β' Λυκείου (9 1/2 μήνες) Β)Σεπτέμβριος - Μάιος για τη Γ' Λυκείου (9 μήνες).

3. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης ή ταυτόχρονης φοίτησης 2 παιδιών της ίδιας οικογένειας, τα δίδακτρα υφίστανται έκπτωση της τάξης του 5 %.

4. Οι ανωτέρω τιμές των διδάκτρων δεν περιλαμβάνουν 35 € που είναι το δικαίωμα εγγραφής. Προϋποθέσεις για την εγγραφή ενός μαθητή είναι: α) η προσκόμιση του ελέγχου προόδου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς β) η γραφή από τον μαθητή ολιγόλεπτου διαγνωστικού κριτηρίου - η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να απαλλάξει από τη διαδικασία γραφής διαγνωστικών κριτηρίων μαθητές που αποδεικνύεται από τον έλεγχο προόδου τους ότι είναι αριστούχοι (μέσος όρος επίδοσης στα θεωρητικά μαθήματα: 18 και άνω γ) η προσωπική συνέντευξη του μαθητή με τον υπεύθυνο σπουδών του Διδασκαλείου δ) η παρουσία ενός από τους γονείς και η υπογραφή από αυτόν της αίτησης εγγραφής ε) η πληρωμή της σχετικής εγγραφής και προκαταβολής (ιδέ και 6 κατωτέρω).

5. Υπό προϋποθέσεις πραγματοποιείται απαλλαγή από το ποσό του δικαιώματος εγγραφής.

6. Ανάλογα με τη διάρκεια φοίτησης, τα ετήσια δίδακτρα διαιρούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που καταβάλλονται εντός των πρώτων 5 ημερών κάθε μήνα. Τα δίδακτρα των μαθημάτων καταβάλλονται καθ’ εκάστην 1η-5η του μηνός (στο α’ μάθημα του μήνα) και αναλύονται ως εξής: 
α) καταβολή β’ 15νθημέρου προηγουμένου μηνός και 
β) προκαταβολή α’ 15νθημέρου τρέχοντος μηνός. 
Στην έναρξη οιουδήποτε προγράμματος προκαταβάλλεται το α’ 15νθήμερον του τρέχοντος μηνός. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος), τα δίδακτρα της περιόδου καταβάλλονται σε δύο δόσεις: μία κατά την εγγραφή του μαθητή και μία έως τα τέλη της τρίτης εβδομάδας της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται και απαιτείται η καταβολή διδάκτρων μέχρι και την ημέρα της αποχώρησης του μαθητή από το Διδασκαλείο. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ή υπάρχει επιθυμία για διαφορετικού τύπου διακανονισμό, ο κηδεμόνας πρέπει να επικοινωνήσει με την διεύθυνση.

7. Τα δίδακτρα είναι ενδεικτικά και είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν.

8. Στο Διδασκαλείο θα λειτουργούν – ενδεχομένως με μικρότερο αριθμό διδακτικών ωρών: 
α)Group 2-3μελή σε κάθε διδασκόμενο μάθημα όλων των τάξεων. 
Β)Ιδιαίτερα μαθήματα. 
Τα Group θα ισχύουν σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο κατώτερος αριθμός τμήματος που ορίζεται σε 4μέλες. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα επιβαρύνονται με 40% επί της οριζομένης τιμής και αναλογικώς των ωρών που έχουν κριθεί. Τα ιδιαίτερα μαθήματα θα ισχύουν στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ούτε ο κατώτερος αριθμός Group αυτός των 2 ατόμων είτε στην περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα επιβαρύνονται με 75% επί της οριζομένης τιμής και αναλογικώς των ωρών που έχουν κριθεί. Γενικά περί ιδιαιτέρων μαθημάτων κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ιδιαίτερα – ατομικά μαθήματα, ακόμα κι αν έχει ενταχθεί σε τμήμα. Έτσι γονείς και μαθητές δεν χρειάζεται να αναζητήσουν πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη σε αμφίβολης ποιότητας χώρους θέτοντας σε κίνδυνο την εκπαιδευτική τους πορεία. Τα μαθήματα αυτά είτε προγραμματίζονται στην αρχή κάθε νέου σχολικού έτους και διενεργούνται σε τακτική βάση είτε έχουν έκτακτο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με στόχο να ικανοποιήσουν πρόσκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση, γονείς και μαθητές οφείλουν να απευθύνονται στην διεύθυνση για τον προγραμματισμό τους.

9. Η Διεύθυνση, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τμήματος σε μαθητή για λόγους βελτίωσης της απόδοσής του. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα οριστικής αποβολής του μαθητή εφ' όσον αυτός δεν ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας του Διδασκαλείου ή η επίδοσή του δεν είναι ικανοποιητική συστηματικά δηλαδή αδιαφορεί για τη μαθησιακή διαδικασία είτε αγνοεί οποιονδήποτε από τους παρόντες κανόνες. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα για ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές που βλέπει ότι δυσκολεύονται. Πραγματοποιείται πάντα εκτός του ωρολογίου προγράμματος και γίνεται δωρεάν.

Διαγωνίσματα - Απουσίες

10. Τα εβδομαδιαία διαγωνίσματα – όπου (+2) ή (+3) του εκάστοτε ωρολογίου προγράμματος - διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα έχει δοθεί – συνήθως κάθε Σάββατο - και η συμμετοχή σε αυτά είναι υποχρεωτική και άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσέλευση των μαθητών θα ολοκληρώνεται 5 λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνίσματος. Μετά την έναρξη, θα απαγορεύεται η είσοδος των μαθητών στην αίθουσα. Γενικώς ισχύει ότι οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς στο ωράριο των μαθημάτων. Εάν κάποιος μαθητής καθυστερήσει, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο του στην αίθουσα. Παράλληλα, η διεύθυνση έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών οι οποίοι συχνά καθυστερούν στο μάθημα. Ενημερώνει δε για την απουσία του μαθητή στο πρώτο δεκάλεπτο καθυστέρησης της προσέλευσης. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του μαθητή ο κηδεμόνας του οφείλει να ενημερώσει την διεύθυνση και ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει, την ύλη που διδάχθηκε στο τμήμα και τις εργασίες που έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα.

11. Τα μαθήματα δεν ακυρώνονται άνευ λόγου. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου –ασθένεια ή κάτι άλλο- ορίζεται υπό της διευθύνσεως και μαθητού αναπλήρωση των απωλεσθέντων ωρών σε ημερομηνία που συμφωνούν και οι δυό, εντός 15νθημέρου κι αν απωλεσθή κι αυτή η αναπλήρωση – μόνον εξ υπαιτιότητος του μαθητού- τότε χάνεται οριστικά και δεν επιστρέφεται το αντίτιμο των ωρών.

Θέματα συμπεριφοράς

12. Απαγορεύεται η λειτουργία και η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια του μαθήματος.

13. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Διδασκαλείου.

14. Επιβάλλεται η ευπρεπής συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους όποιους καθηγητές, το όποιο προσωπικό του Διδασκαλείου και τους όποιους συμμαθητές τους, στα πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού.

15. Επιβάλλεται η διατήρηση των χώρων του Διδασκαλείου σε καλή κατάσταση και η αποφυγή πάσης φύσεως κακόβουλων ενεργειών.

16. Ο μαθητής παραλαμβάνει το υποστηρικτικό υλικό (φωτοτυπίες - εγχειρίδια) της φοίτησής του ΔΩΡΕΑΝ. Σε περίπτωση απώλειας, υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη, το υλικό που έχασε.

Αργίες

17. Αργίες: Το πρόγραμμα σπουδών δεν ακολουθεί τις αργίες του σχολείου επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους μαθητές του. Οι αργίες για τον ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΕΡΜΗ είναι πάντα οι εξής: 28η Οκτωβρίου, 17η Νοέμβρη, 24 Δεκ – 2 Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Μ. Πέμπτη – Τετάρτη της Διακαινησίμου, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνεύματος.Πληροφορίες Επικοινωνίας:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Μ.Ε ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ- «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 • Πτυχιοῦχος Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Graduate Diploma in Classical Philology, University of Athens)
 • Μεταπτυχιακός τοῦ Τομέα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς, «Ἐφηρμοσμένη Παιδαγωγική», Διδακτική - Προγράμματα Σπουδῶν, Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic - Master of Education - M.Ed, University of Athens)
 • Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Κλασσικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν - Candidate Doctor - Dph of Classical Philology, University of Athens)
 • Μέλος τῆς Ἐνώσεως Συντακτῶν Διαδικτύου
Τηλέφωνο: 697-7-168.303 & 693-857.88.54
e-mail: n.katsoulis@phil.uoa.gr
Δικτυακός Τόπος: www.filologos-hermes.info


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him