∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών η διδασκαλία/µάθηση της γλώσσας οργανώνεται µεβάση το µαθητή. Η συγκεκριµένη επιλογή του ΠΣ, εξυπηρετεί ευρύτερουςπαιδαγωγικούς σκοπούς της διδασκαλίας και ταυτόχρονα διευκολύνει την επιτυχήυλοποίηση των ειδικότερων διδακτικών στόχων του συγκεκριµένου γνωστικούαντικειµένου. Κεντρική στόχευση του προγράµµατος είναι η ‘διαφοροποιηµένηδιδασκαλία’ σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασµού και εκπαιδευτικής πράξης. Οιµαθητές/τριες µιας τάξης δεν θεωρούνται ένα ενιαίο σύνολο εκπαιδευοµένων στοοποίο εφαρµόζεται µια κοινή διδασκαλία, επειδή διαφέρουν ως προς τις γλωσσικέςκαι επικοινωνιακές τους ικανότητες, τη γλωσσική ποικιλία ή τις γλώσσες πουοµιλούν, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, τους τρόπους µε τους οποίουςµαθαίνουν κ.ά. Eξίσου κεντρική επιλογή του νέου ΠΣ για τη διδασκαλία/µάθηση τηςγλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η αυτονόµηση του µαθητή απέναντιστη µάθηση, η οποία µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση στρατηγικών. Μέσω της‘γνωσιακής µαθητείας’ οι µαθητές υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να χρησιµοποιήσουν γνωστικά εργαλεία και στρατηγικές γιατηνκατανόηση και παραγωγή προφορικών και γραπτών κειµένωνDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him