Μήπως Εἶσαι Ἀτομοκράτης ἢ Ἰμπεριαλιστής Δάσκαλος;

 
 
Ο τύπος δασκάλου που επιβάλλουν τα φροντιστήρια
στους μαθητές τους εν Ελλάδι,
ένεκα διατηρήσεως της "πελατείας" των
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

-Πτυχιούχου Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Μεταπτυχιακοῦ Ἐφηρμοσμένης Παιδαγωγικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-Ὑποψηφίου Διδάκτορος Κλασσικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


Ούτος ο τύπος διδασκάλου ενδιαφέρεται εμμέσως και μόνον δια την πρόοδον των μαθητών, αμέσως δε μόνον δια το μάθημά του και τον εαυτόν του. Παρουσιάζει απόδοσιν τινά, αλλ’ η επίδρασίς του είναι στενή, διότι περιορίζεται εις τα όρια του μαθήματός του και εις την συμπεριφορά των μαθητών του έναντι της προσωπικότητός του. Αδιαφορεί δια την καθολικήν εις πάντα τα μαθήματα του μαθητού μόρφωσιν. Ενδιαφέρεται να αρέση πρωτίστως στους μαθητάς του, να τους έχει φίλους και μέσω αυτής της «φιλίας» να του δεικνύουν προτίμησιν. Αύτη δε πάλι η προτίμησις μετατρέπεται εις φιλότιμο εξ αυτών για να έχουν επίδοσιν εις τα μαθήματα του «φίλου» των δασκάλου, ίνα μην τον αφήσωσι εκτεθειμένον και δυσαρεστηθή η φιλίαν των.

Πώς κερδίζει φερ’ ειπείν την αρέσκειαν των μαθητών του; Ενώ οι λοιποί καθηγητές και δάσκαλοι θα αφήσουν τα παιδιά να γυρίσουν σπίτι τους την Παρασκευή το μεσημέρι με ένα… «τόνο» μαθημάτων, ασκήσεων και επαναλήψεων, για τα παιδιά του ατομοκεντρικού δασκάλου το Σαββατοκύριακο είναι… homework free. Μπορούν λέει να ασχοληθούν με ό,τι επιθυμούν, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θέλει επουδενί να τους δυσαρεστήση. Και βλέπομεν να είναι διδάσκαλος και μαθηταί τοσούτως φίλοι, ώστε φθάνουν και εις το σημείον να αγκαλιάζωνται, να βγάζουν φωτογραφίας ομού χαμογελαστοί και να τις μοιράζωνται και εις τα δημόσια κοινωνικά δίκτυα. Ο διδάσκαλος καταντά τοσούτως φίλος των μαθητών του, ώστε να δίδη συμβουλάς ακόμη και δια διαπροσωπικάς σχέσεις αυτών με το έτερον φύλον.

Δυνάμεθα να ανακαλύψωμεν τον τύπον τούτον του διδασκάλου διενεργούντες πρόχειρον και αιφνιδιστικόν τεστ μεταξύ των μαθητών με το ερώτημα: «ποίον μάθημα σας αρέσει περισσότερον;». Η απάντησις την οποίαν θα δώσουν οι μαθηταί θα αποκαλύψη τον ιμπεριαλιστήν διδάσκαλον, εκτός εάν το μάθημα εις το οποίον συγκεντρούται η προτίμησις των μαθητών τυγχάνη να είναι της «μόδας». Πρέπει να έχωμεν υπόψη ότι εις εκάστην εποχήν οι όροι ιδία της επαγγελματικής ζωής αναδεικνύουν έν μάθημα αξίζον να προτιμηθή περισσότερον από τα άλλα, όχι δια λόγους μορφωτικούς αλλά δια λόγους βιοποριστικούς και χρησιμοθηρικούς.

Επίσης διακριτικόν σημείον δια τον ατομοκρατικόν διδάσκαλον αποτελεί η έναντι αυτού στάσις μιας μη πειθαρχούσης εις τους λοιπούς διδάσκοντας τάξεως. Ο ατομοκράτης ευρίσκει μέσα δι’ ών επιβάλλει τον εαυτόν του!!! Κυρίως δια της «φιλίας». Είναι ο τύπος δια τον οποίον ο Γκαίτε γράφει εις τον «Προμηθέα»: «Κάθομαι εδώ και πλάθω ανθρώπους κατ’ εικόνα μου». Αν τυχόν οι μαθηταί αυτού τον αγνοούν εκαι δεν του δίδουν την πρέπουσα βαρύτητα, είναι δυνατόν μέχρι και εις την κατάθλιψιν να φθάση.

Αλλ’ υπάρχει κίνδυνος είς τοιούτος δάσκαλος να δημιουργήση αντιπάθειαν εις τους μαθητάς, οι οποίοι διαγιγνώσκουν ότι αι προσπάθειαι του έχουν ως κίνητρον τον εγωιστικόν του υπολογισμόν. Κι ο διδάσκαλος αυτός αποδίδει, αλλά δεν φωτίζει, δεν διαπαιδαγωγεί και δημιουργεί σκάνδαλα.DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him