Ἀσκήσεις Γραμματικῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (vol. II)Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Α. Πολλὴ μὲν ἡ μεταβολή μοι γέγονεν, ὦ ἄνδρες, τελευτήσαντος Κλεωνύμου. ἐκεῖνος γὰρ ζῶν μὲν ἡμῖν κατέλειπε τὴν οὐσίαν, ἀποθανὼν δὲ κινδυνεύειν περὶ αὐτῆς πεποίηκε. καὶ τότε μὲν οὕτως ὑπ’ αὐτοῦ σωφρόνως ἐπαιδευόμεθα, ὥστ’ οὐδὲ ἀκροασόμενοι οὐδέποτ’ ἤλθομεν ἐπὶ δικαστήριον, νῦν δὲ ἀγωνιούμενοι περὶ πάντων ἥκομεν τῶν ὑπαρχόντων· οὐ γὰρ τῶν Κλεωνύμου μόνον ἀμφισβητοῦσιν ἀλλὰ καὶ τῶν πατρῴων, ὀφείλειν ἐπὶ τούτοις <ἡμᾶς> ἐκείνῳ φάσκοντες ἀργύριον. 

ΙΣΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

1) Να αντικαταστήσετε χρονικά τους υπογραμμισμένους τύπους: 

ενεστώτας 

παρατατικός 

μέλλοντας 

αόριστος 

παρακείμενος 

υπερσυντέλικος 2) ὦ ἄνδρες: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.


γεν.

δοτ.

αιτ.

…………………………..

γεν.

δοτ.

αιτ.3) σωφρόνως: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς εκεί όπου βρίσκεται ο τύπος καθώς και τα παραθετικά του αντίστοιχου επιθέτου στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Β. Καίτοι, ὦ ἄνδρες, μόνοις ὑμῖν τῶν Ἑλλήνων οὐκ ἔστιν οὐδὲν τούτων περιιδεῖν. βούλομαι δὲ μικρὰ τῶν παλαιῶν ὑμῖν διελθεῖν, οἷς παραδείγμασι χρώμενοι καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων βέλτιον βουλεύσεσθε. τοῦτο γὰρ ἔχει μέγιστον ἡ πόλις ὑμῶν ἀγαθόν, ὅτι τῶν καλῶν ἔργων παράδειγμα τοῖς Ἕλλησι γέγονεν· ὅσον γὰρ τῷ χρόνῳ πασῶν ἐστιν ἀρχαιοτάτη, τοσοῦτον οἱ πρόγονοι ἡμῶν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀρετῇ διενηνόχασιν. 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ

1) ὑμῖν, οὐδέν, οἷς: Να κλίνετε τις αντωνυμίες στους δύο αριθμούς όπου βρίσκονται. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) διενηνόχασιν: Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του αορίστου β΄.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ. περὶ μὲν οὖν τοῦ μεγέθους τῆς ζημίας ἅπαντας ὑμᾶς νομίζω τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἔχειν, καὶ οὐδένα οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσθαι, ὅστις οἴεται δεῖν συγγνώμης τυγχάνειν ἢ μικρᾶς ζημίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους· ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό με δεῖν ἐπιδεῖξαι, ὡς ἐμοίχευεν Ἐρατοσθένης τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ ἐκείνην τε διέφθειρε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε καὶ ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών, καὶ οὔτε ἔχθρα ἐμοὶ καὶ ἐκείνῳ οὐδεμία ἦν πλὴν ταύτης, οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἔπραξα ταῦτα, ἵνα πλούσιος ἐκ πένητος γένωμαι, οὔτε ἄλλους κέρδους οὐδενὸς πλὴν τῆς κατὰ τοὺς νόμους τιμωρίας.
ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 • τοῦ μεγέθους: τη δοτική ενικού
 • ἅπαντας: τη δοτική πληθυντικού στα άλλα γένη
 • νομίζω: το απαρέμφατο μέλλοντα σε ενεργητική και μέση φωνή
 • οἴεται: το α΄ ενικό οριστικής παρατατικού και το απαρέμφατο παθητικού αορίστου
 • μικρᾶς: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
 • ἀξίους: τους άλλους βαθμούς εκεί όπου βρίσκεται ο τύπος
 • τυγχάνειν: τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα και το γ΄ ενικό όλων των εγκλίσεων του  αορίστου β΄
 • Ἐρατοσθένης: τη δοτική και την κλητική
 • τὴν γυναῖκα: την κλητική ενικού και τη δοτική πληθυντικού
 • ἐμήν: το ίδιο τύπο για πολλούς κτήτορες
 • τοὺς παῖδας: την κλητική ενικού και τη δοτική πληθυντικού
 • ᾔσχυνε: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • ταύτης: την ονομαστική στον άλλο αριθμό
 • χρημάτων: τη δοτική πληθυντικού.

DMCA.com Protection Status