Ιστορία Ελληνική και Ρωμαϊκή [1919, 3η Έκδοση]

Ιστορία Ελληνική και Ρωμαϊκή

Από της εν Ιψώ μάχης μέχρι του θανάτου Θεοδόσιου του Μεγάλου δια την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1919, 3η Έκδοση]ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Νικόλαος Ι. Βραχνός
 

  • Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου που καλύπτει την περίοδο από την κατάρρευση της Μακεδονικής Ηγεμονίας μέχρι τα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου και του Θεοδοσίου του Μεγάλου. 
  • Περιέχει χρονολογικό πίνακα των πιο σημαντικών γεγονότων.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him