Δ.Ο.Υ επέβαλε σε άνεργο 5 ετών φόρο εισοδήματος 125,79 €
του
ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Μέλους της Ενώσεως Συντακτών Διαδικτύου
Πρωτόγνωρο; Ίσως όχι; Δραματικό; Μάλλον σημάδι της καθημερινής τρέλας που βιώνει η σύγχρονη κοινωνία. Μιας κοινωνίας που βουλιάζει ολοένα πιο βαθειά στον βούρκο της απανθρωποίησης. Μιας κοινωνίας που τελικώς έκανε νόμον της το «νόμιμο είναι και ηθικό».

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ σας παρουσιάζει αποκλειστικώς μιαν υπόθεση απανθρωποίησης της κρατικής μηχανής. Επέβαλαν φόρο εισοδήματος ΤΕΛΙΚΑ σε άνεργο πενταετίας με μηδενικά εισοδήματα.


Η υπόθεση έχει ως εξής. Το έτος 2012 ήταν η τελευταία χρονιά όπου εκατατίθεντο φορολογικές δηλώσεις και ιδιοχείρως για τα εισοδήματα του 2011. ο συγκεκριμένος έλλην πολίτης έκανε την δήλωση του ιδιοχείρως στην οικεία αυτού ΔΟΥ των Νοτίων Προαστείων της Πρωτευούσης και δή αυτήν του Παλαιού Φαλήρου. Τον Ιούνιον του προηγουμένου έτους του 2011 απελύθη εκ της εργασίας του και μπήκε στο μητρώο ανέργων του Οαεδ ως επιδοτούμενος άνεργος.

Οπότε το 2012 είχε να δηλώσει για την προηγούμενη χρονιά μισθούς από 4ωρη απασχόληση έως 6 μήνες και άλλους 6 μήνες επίδομα ανεργίας. Κατέθεσε την δήλωσή του στην εφορία και ακολούθησε την οικογένειά του –μητέρα και πατέρα όντας άγαμος 35άρης και - το καλοκαίρι στο χωριό καταγωγής της. Στα τέλη Αυγούστου επιστρέφοντας από αυτό αντίκρυσε την λυπητερή της εφορίας. Του είχε επιβληθεί φόρος 94 κοντά ευρώ…

Έψαξε το ζήτημα διότι δεν είχε πληρώσει με τα πενιχρά εισοδήματά του έως τότε φόρο εισοδήματος και είδε το εξής απλό. Είχε λησμονήσει να συμπληρώσει τον κωδικό 049 στο Ε1 της δηλώσεώς του, τον κωδικό με το άθροισμα των αποδείξεών του.

Έσπευσε στις 20/09/2012 στην εφορία και η υπάλληλος της αρμοδίας ΔΟΥ του ζήτησε να κάνει τροποποιητική δηλώση και να συμπληρώσει τον κωδικό 049, όπως και έπραξε.

Από τότε αρχίζει το τραγελαφικόν της υποθέσεως. Περιμένοντας την εκκαθάρισιν αυτής, της τροποποιητικής δηλώσεως του ο χρόνος περνούσε. Κάθε έτος που συμπλήρωνε τις νέες του –μηδενικές - δηλώσεις εισοδήματος λόγω ανεργίας επισκεπτόταν την συγκεκριμένη ΔΟΥ και ρωτούσε για την εκκρεμότητα του. Η απάντηση των εφοριακών πάντοτε η αυτή… «οι τροποποιητικές τους ’12 αργούν κύριε». Το έτος 2015 τον Μάιο σε μιαν ακόμα επίσκεψή του στην εφορία με έντονο ύφος είπε στην εφοριακό στην οποία του είπαν να απευθυνθεί ότι το ποσό με τις προσαυξήσεις πλέον φθάνει στα 120 € και ότι απαιτεί να γίνει η εκκαθάριση της τροποποιητικής. Η υπάλληλος ήταν καθησυχαστική. Όταν γίνει η εκκαθάριση θα σβησθεί αυτομάτως η όποια οφειλή.

Το 2015 πλέον το φθινόπωρο βλέποντας την οφειλή του στο σύστημα του ΤΑΧΙς στα 125,79 € αποφάσισε να εκβιάσει την κατάσταση και να στείλει επιστολή, με την μορφή εξώδικης διαμαρτυρίας, μόνος του δίχως δικηγόρο, τόσο στην συγκεκριμένη ΔΟΥ όσο και στο δικαστικό σώμα αυτής που εδρεύει στην Γλυφάδα προκειμένου να λάβει μιαν απάντηση. Είχε μεσολαβήσει και δικαστική απόφαση υπέρ του από το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ όπου βάσει του νόμου Κατσέλη είχε απαλλαγεί από τα χρέη προς δύο τράπεζες.

Σας παρουσιάζω την επιστολή του με τα στοιχεία βέβαια κρυμμένα τα οποία όμως είναι στην διάθεση μας…

ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Δ.Ο.Υ) ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΥΠΟΙΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΔΗΛΩΣΕΩΣ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ

*

ΤΟΥ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΑΔΤ: ΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΑΦΜ: ΧΧΧΧΧΧΧ

ΠΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. ΠAΛ. ΦAΛHPOY
Aλκυόνης 19 17510

& ΤΜΗΜΑ
Δικαστικό & Νομ.Υποστήριξης
Δ.Ο.Υ. ΓΛYΦAΔAΣ
Γούναρη 227  16674,
Γλυφάδα

ΚΟΙΝ.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΠΕΙΔΗ
1. Απ’ τις 07/06/2011 είμαι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με Α.Μ ΟΑΕΔ: ΧΧΧΧΧΧΧΧ
2. Στις 23/07/2012 και δια το οικονομικό έτος 2011 η ΔΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ εκκαθάρισε δια εμέ (Ταυτότητα Οφειλής: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) το ποσόν των 91,15€ ως χρεωστικόν (ΕΙΣΟΔΗΜΑ Φ.Π.& ΕΙΔ. ΕΙΣΦ.Ν.3986/11 & Τ.Ε) και οφειλόμενον απ’ εμέ, μόνον και μόνον διότι εκ παραδρομής δεν εσυμπληρώθη ο κωδ.049 με τις πραγματοποιηθήσες δαπάνες, και το οποίον ποσό έως σήμερα την 24/11/15 έχει λάβει ως τόκους, προσαυξήσεις και τέλη το ποσόν των 34,64 € και ήδη ανέρχεται συνολικώς στο ποσό των 125,79 €. Σημειωτέον ότι το 2012 υπήρξε το τελευταίον έτος κατά το οποίον εσυμπληρούντο τα έντυπα Ε1 και ιδιοχείρως.
3. Στις 20/09/2012 υπέβαλα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος συμπληρώνων το ποσόν του ανωτέρω κωδικού με τας δαπάνες εκείνου του έτους ανερχόμενον εις 1800€. Την τροποποιητικήν αυτήν μου δήλωσιν την ήλεγξε, υπέγραψεν και παρέλαβεν η εφοριακός υπάλληλος της ΔΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ κα Μαρία ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
4. Η ανωτέρω τροποποιητική μου δήλωση της 20/09/2012 τελεί ακόμη μετά από την πάροδον 3 ετών υπο εκκαθάρισιν, και παρά τας κατά καιρούς οχλήσεις μου εις την ΔΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ η απάντησις των υπαλλήλων είναι πάντα η ίδια ήτοι ότι κάποια στιγμή η τροποποιητική θα εκκαθαρισθή. Ωστόσο οι τόκοι, προσαυξήσεις και τέλη συνεχώς και βαθμιαίως αυξάνονται εις επίπεδον ανησυχητικόν δια έναν μακροχρονίως άνεργον ως εμέ.
5. Με την υπ’ αριθμόν ΧΧΧΧ/ΧΧΧΧ/2015 δικαστικήν απόφασιν του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκδοθείσα την ΧΧ/09/2015  συμφώνως τω Νόμω 3869/2010 οριστικώς, αμετακλήτως και τελεσιδίκως τελώ ως φυσικόν πρόσωπον υπο καθεστώς πτωχεύσεως και άπαντα τα χρέη και οφειλές μου έχουσι διαγραφεί υπό των πιστωτών μου.
6. Κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν στον ν.3869/10 με τον ν. 4336/2015 και την ΚΥΑ 7534/20.8.2015, υπάγονται πλέον και ρυθμίζονται όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο, και ειδικότερα στην εφορία και ακόμα ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 3869/2010 διευκρινίζεται ότι, στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3869/2010 και σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Το Άρθρο 11 του Ν.3869/10 αναφέρει ρητώς ότι «η απόφαση που εκδίδεται επιφέρει την απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους»
8. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης δήλωσε προσφάτως ότι για τα φτωχά και υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε διαγραφή χρεών στην Εφορία μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί  συγκεκριμένα κριτήρια, και ότι τα κριτήρια των οφειλετών για τη διαγραφή μικρών χρεών θα είναι ως εξής: οφειλέτες χωρίς ακίνητη περιουσία,  καμία πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας, περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις έως 1.000 ευρώ, μηδενικά εισοδήματα καθ όλη τη διάρκεια του έτους, μη ύπαρξη δανείων με υποθήκες, ύψος οφειλών που να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, άπαντα τα οποία και εκπληρώ ως αποδεδειγμένα ευρισκόμενος σε οικονομική αδυναμία να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου και μη διαθέτων ακίνητη περιουσία αλλά ούτε και εισόδημα, όπως και η ανωτέρω δικαστική απόφασις (βλ. 5 της παρούσης) ανεγνώρισεν πλήρως

ΔΙΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ
ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ

1. Προχωρήσητε επιτέλους εις την εκκαθάρισιν της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μου της 20/09/2012
2. Λάβητε υπ’ όψιν την υπ’ αριθμόν ΧΧΧΧ/ΧΧΧΧ/2015 δικαστικήν απόφασιν του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκδοθείσα την ΧΧ/09/2015  συμφώνως τω Νόμω 3869/2010 και την βεβαιωθείσα υπό του ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανεργία εμού και να αναγνωρισθή ό,τι και από τον Νόμον τουτέστιν ότι ευρίσκομαι σε οικονομική αδυναμία να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου και μη διαθέτων ακίνητη περιουσία αλλά ούτε και εισόδημα
3. Διαγράψητε άπαντα τα ποσά από τους τόκους, προσαυξήσεις και τέλη που αδίκως τόσα έτη τώρα μεγεθύνουν την όποιαν οφειλή μου
4. Διαγράψητε και αυτήν την ίδιαν την οφειλήν με αριθμόν ταυτότητος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ως λανθασμένως βεβαιωθείσα
5. Μου αποστείλετε βεβαίωσιν της διαγραφής της οφειλής
6. Υπάρξη διαγραφή της οφειλής από το σύστημα του TAXIS, οριστικώς και αμετακλήτως.


Η απάντηση της εφορίας ξέρετε ποια ήταν; Θα την διαβάσετε στο επόμενο μέρος να δείτε το αδίστακτο και ξερό ύφος της επιστολής όπου το απάνθρωπο κρύπτεται πίσω από νόμους και νομολογίες που ούτε οι ίδιοι οι λογιστές και τεχνικοί δεν γνωρίζουν. Θα δείτε δε και την απαντητική επιστολή του συμπολίτου μας αλλά και την ανάμειξη του συνηγόρου του πολίτή – στον οποίο και κατέφυγε ζητώντας του αρωγή στην υπόθεσή του - και της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, που κι αυτή με την σειρά της στο όνομα του ΝΟΜΙΜΟΥ απάντησε.

(συνεχίζεται)Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him