Περιγραφή τῶν σημερινῶν φυλῶν
ΕΥΑΓΟΡΑ Μ. ΠΑΝΤΕΛΟΥΡΗ

1. ΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ


Ἐκ πείρας διακρίνομεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς διάφορα σωματικὰ γνωρίσματα, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν οὗτοι. Εἶναι όμως δυνατὸν νὰ παρατηρήσωμεν σημαντικὰς διαφορὰς μεταξὺ ὡρισμένων ἀτόμων καὶ ἐν τούτοις νὰ μὴ τὰς λάβωμεν ὑπ’ ὂψιν, διὰ νὰ κατατάξωμεν τὰ ἅτομα εἰς διαφόρους φυλάς. Τοιαῦται διαφοραὶ εἶναι ὅσαι ὀφείλονται εἰς τὸ φῦλον καὶ τὴν ἡλικίαν (σύγκρισις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, νεαρῶν καὶ ἐνηλίκων ἀτόμων τῆς αὐτῆς φυλῆς). Ἐπίσης δὲν λαμβάνονται ὑπ᾽ ὅψιν ὅσα σωματικὰ γνωρίσματα δημιουργήθησαν ἀπὸ τὸν τρόπον τῆς ζωῆς (ἐπάγγελμα κλπ.) ἢ ἀπο τυχαῖα γεγονότα (ἀσθένειαι κλπ.).Διαφοραὶ ὡς αἱ ἀνωτέρω ὑπάρχουν ἐντὸς κάθε φυλῆς. Διὰ νὰ διακρίνωμεν ἐπομένως τὰς φυλάς, πρέπει νὰ στηριχθῶμεν εἰς ἄλλα γνωρίσματα, τὰ ὁποῖα νὰ παρουσιάζωνται ὁμοιομόρφως ἐντὸς ἐκάστης φυλῆς. Ἀκόμη πρέπει τὰ γνωρίσματα αὐτὰ νὰ εἶναι κληρονομικά. Βεβαίως τὰ γνωρίσματα αὐτὰ δὲν θὰ παρουσιάζωνται κατὰ τὸν αὐτὸν ἀκριβῶς βαθμὸν ἀνεπτυγμένα εἰς ὅλα τὰ ἄτομα, αἱ παρατηρούμεναι ὅμως διαφοραὶ θὰ εἶναι μικραί.


᾽Εὰν ἔχωμεν ῦπ’ ὄψιν τ’ ἀνωτέρω, δυνάμεθα νὰ καθορίσωμεν μὲ μεγαλυτέραν ἀκρίβειαν τὶ ἐννοοῦμεν μὲ τὸν ὅρον φυλἡ: Φυλὴ εἶναι μία μεγάλη συνήθως ὁμὰς άνθρώπων, τὴν ὁποίαν διακρίνομεν ἀπὸ τὰς ἄλλας, διότι παρουσιάζει ἔν σύνολον ἰδικῶν της γνωρισμάτων, τὰ γνωρίσματα δὲ αὐτὰ εἶναι κληρονομικὰ καὶ παρουσιάζονται μὲ μικρὰς μόνον διαφορὰς μεταξὺ τῶν άτόμων τῆς φυλῆς.


Πολλοὶ έπιστήμονες ἐπρότειναν διαφόρους διακρίσεις τῶν άνθρωπίων φυλῶν. Π.χ. ὁ Blumenbach διέκρινε 5 μεγάλας φυλάς τὰς ἑξῆς: 1) τὴν Λευκὴν ἤ Καυκασίαν φυλήν, 2) τὴν Μογγολικὴν ἢ Κιτρίνην, 3) τὴν Αἰθιοπικὴν ἤ Μαύρην, 4) τὴν Ἀμερικανικὴν ἤ Ἐρυθρόδερμον καὶ 6) τὴν Μαλαϊκὴν φυλήν.
Κατωτέρω θὰ περιγράψωμεν τὰς σημερινὰς ἀνθρωπίνους φυλὰς συμφώνως πρὸς νεωτέρας διακρίσεις.


2. ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΑΣΙΑΣ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΦΥΛΩΝ

Ἄς φέρωμεν μίαν γραμμὴν διὰ τῶν Ἱμαλαίων ὁρέων καί, διαγω-νίως πρὸς αὐτὴν, μίαν ἄλλην διὰ τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Τιέν Σὰν καὶ τῶν Ἀλπαίων μέχρι τοῦ Βεριγγείου πορθμοῦ. Αἱ γραμμαὶ αὐταὶ ξεχωρίζουν τρεῖς μεγάλας περιοχὰς εἰς τὴν Ευρωποασίαν. ῾Η βορεία περιοχὴ περιλαμβάνει τὴν Ευρώπην καὶ τὴν Βὸρειον Ἀσίαν, ἡ ἀνατολικὴ περιλαμβάνει τὴν Κεντρικὴν Ἀσίαν καὶ τὰς γειτουικὰς νήσους καὶ ἡ νοτία περιοχὴ περιλαμβάνει τὰς νοτίους χερσονήσους, τῆς ᾽Ασίας καὶ τὰς πλησίον νήσους. Είς, τὰς ἀρχὰς τῆς σημερινῆς γεωλογικῆς, ἑποχῆς, όταν ἤρχισε νὰ ἀναπτύσσεται ὁ ἄνθρωπος, αἱ τρεῖς αὐταὶ περιοχαὶ ἐχωρίζοντο μεταξύ των περισσότερον παρὰ σήμερον, ἀπὸ τὰ όρη καὶ τὰς θαλάσσας, καθὼς καὶ τοὺς παγενῶνας καὶ τὰς ἐρήμους τῆς ἐποχῆς ἑκείνης.

Οὕτως, εἰς ἑκάστην τῶν ἀνωτέρω περιοχῶν ἀνεπτύχθησαν φυλαί, αἱ ὁποῖαι ὁμοιάζουν μεταξύ των, διαφέρουν δὲ πολὺ ἀπὸ τὰς φυλὰς τῶν ἄλλων περιοχῶν. Τὰ τρία αὐτὰ μεγάλα ἀθροίσματα τῶν φυλῶν, τὰ ὁποῖα ἀνεπτύχθησαν εἰς τὰς περιοχὰς αυτάς, καλοῦνται κλάδοι φυλῶν.


3. Ο ΜΟΓΓΟΛΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

῾Ο κλάδος οὖτος περιλαμβάνει τὰς φυλάς, αἱ ὁποῖαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν ἀνατολτκὴν περιοχήν, ἀργότερα δὲ ἑξηπλώθησαν καὶ εἰς τὴν ᾽Αμερικήν.

Γενικῶς τὰ σωματικὰ γνωρίσματα τῶν φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου εἶναι τὰ ἐξῆς: Βραχυκεφαλία καὶ ἀνάστημα μέτριον ἥ μικρὸν. Ἡ κόμη εἶναι μαὑρη, λεία καὶ ἀραιά, τὸ δὲ τρίχωμα εἰς τὸ σῶμα ιἶναι σπάνιον. Τὸ δέρμα ἑχει χρῶμα κιτρινωπόν, οἱ ὁφθαλμοὶ εἶναι λοξοὶ καὶ στενοί, ἀπέχουν πολὺ μεταξὺ των καὶ τὰ βλφέφαρα εὑρίσκονται ὑψηλά. Τὸ πρόσωπον εἶναι ἐπίπεδον καὶ τὸ μέτωπον λοξόν. ῾Ως όμως θὰ ἵδωμεν, τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ δὲν παρουσιάζονται εἰς όλας τὰς φυλὰς τοῦ κλάδου τούτου μὲ τὴν ἱδίαν ζωηρότητα.

Αἱ κύριαι φυλαί, τὰς ὁποίας διακρίνουν εἰς τὸν κλάδον τοῦτον εἶναι αἱ ἑξῆς:

1) Σιβαρίδαι. Οὗτοι ζοῦν εἰς τὰ δάση τῆς Σιβηρίας καὶ ἔχουν ἕλθει εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν εὐρωποειδῆ κλάδον. Διὰ τοῦτο δὲν παρουσιάζουν πολὺ ἔντονα τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά.

2) Τουγκίδαι. Οὗτοι εἶναι γνωστοὶ ὡς κυρίως Μογγόλοι. Ζοῦν νομαδικῶς εἰς τὰς ἐρήμους τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας. Παρουσιάζουν τὰ μογγολοειδῆ χαρακτηριστικὰ ἑντόνως ἀνεπτυγμένα. ῎Αλλοτε ἐσάρωσαν ώς ἐπιδρομεῖς ὅλην τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἀσίαν (Τσεγγὶς Χὰν-ΙΓ’ αἰών, Ταμερλᾶνος-ΙΔ’ αἰών).

3) Σινίδαι. Εἰς αὐτοὺς ὑπάγονται οἱ Κινέζοι, οἱ ὁποῖοι ὁμοιάζουν πρὸς τοὺς Εὐρωαίους περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην μογγολοειδῆ φυλήν. Παρουσιάζουν τὴν μεγαλυτέραν ἀναλογίαν ἀτόμων μὲ ὀγκῶδες κρανίον (1400 κυβ. ἑκατ. καὶ ἄνω). Ἀνέπτυξαν τὸν ἀρχαιότερον πολιτισμὸν καὶ ἡ ἱστορία τῆς αυτοκρστορίας των ᾶρχίζει εἴκοσι δυο αἰῶνας π.Χ.Οἱ Ἰάπωνες εἶναι ἔθνος, τὸ ὁποῖον προῆλθεν ἐκ τῆς ἀναμείξεως διαφόρων γεὶτονικῶν φυλῶν.

4) Παλαιμογγολίδαι . Οὖτοι εἶναι οἱ νεώτεροι τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου καὶ ζοῦν εἱς τὸ Σιὰμ καὶ τὰ Ν.Α. νὴσους τῆς Ἀσίας.

5) ᾽Ινδιανίδαι. Εὶναι τὸ τμῆμα τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου τὸ ὁποῖον ἐπέρασεν εἰς τὴν Ἀμερικήν. Ἄλλοτε εἶχαν ἀναπτύξει ἑκεῖ ἰσχυρὰ κράτη, τὰ ὁποῖα κατεστράφησαν τιλειωτικῶς ὑπὸ τῶν ἀποίκων τῆς ᾽Αμερικῆς. Σήμερον βαίνουν οἱ ῾Ινδιαινίδαι πρὸς τὴν ἐξαφάνισιν, μὴ δυνάμενοι νὰ προσαρμοσθοῦν εἰς τὸν εὑρωπαϊκὸν πολιτισμόν. Εἰς τὴν Β. Ἀμερικὴν καλοῦνται συνήθως ᾽Ερυθρόδερμοι καὶ ζοῦν ἀκόμη νομαδικῶς.Σημείωσις. Δευτερεύουσα φυλὴ τοῦ μογγολοειδοῦς κλάδου θεωροῦνται καὶ οἱ Ἐσκιμῶοι, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς τὴν βορείαν ἀρκτικὴν περιοχήν.4. Ο ΝΕΓΡΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ὁ κλάδος οῦτος περιλαμβάνει φυλάς, αἱ ὁποῖαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν νοτίαν μεγάλην περιοχὴν τῆς Εὐρωποασίας. Σήμερον εἶναι ἐξηπλωμένος ὸ κλάδος οὗτος εἰς τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Μελανησίαν.


Εἰς τὸν κλάδον τοῦτον παρουσιάζονται ποικίλα ἀναστήματα. Οὕτως ὡρισμένατ φυλαὶ τῆς Ἀφρικῆς παρουσιάζουν τὸ ὑψηλότερον ἀνάστημα, ἐνῶ ἄλλαι τὸ βραχύτερον (Πυγμαῖοι κάτω τῶν 140 ἐκ.). Χαρακτηρίζουν τὸν νεγροειδῆ κλάδον, τὸ μαῦρον χρῶμα τοῦ δέρματος, τὰ χονδρὰ προέχοντα χείλη κλπ.

Εἰς τόν κλὰδον τοῦτον διακρίνουν τὰς ἑξῆς κυρίως φυλάς:1) Αἱθιοπίδαι. ῾Η φυλὴ ἀποτελεῖ τὸν κύριον πληθυσμὸν τῆς ᾽Αβησσυνίας. Λὁγῳ τῆς μακρᾶς ἐπαφῆς της μὲ τὸν εὐρωποειδῆ κλάδον, μέσῳ τῆς ᾽Αραβίας καὶ τῆς Αἰγύπτου, δὲν παρουσιάζει ἕντονα τὰ νεγροειδῆ χαρακτηριστικά.

2) Αὶ φυλαὶ τῶν σαβανῶν . Εἶναι ἐξηπλωμέναι εἰς τἠν ζώνην τῶν σαβανῶν, μεταξὺ τῶν ἐρήμων τῆς Βορείου Ἀφρικῆς καὶ τοῦ τροπικοῦ δάσους.

3) Παλαινεγρίδαι . Οὗτοι ζοῦν εἰς τὴν τροπικὴν ζώνην.4) Μελανησίδαι . Οὗτοι κατοικοῦν ἐκτὸς τῆς ᾽Αφρικῆς, εἰς τὰς νήσους ΝΑ τῆς Ἀσίας. Προσέτι εἰς τὸν Νεγροειδῆ κλάδον τάσσονται καὶ δύο ἀκόμη φυλαί, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζουν τᾲ ἀτελέστερα χαρακτηριστικὰ καὶ τείνουν νὰ ἑκλείψουν: Οἱ Πυγμαῖοι καὶ οὶ Αὐστραλίδαι. Οἱ πρῶτοι διατηροῦνται ἀκόμη εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν τροπικῶν δασῶν καὶ οἱ δεύτεροι εἰς τὰς ερήμους τῆς Αὐστραλίας. Αἱ ἀνωτέρω δύο φυλαὶ χαρακτηρίζονται ὡς δευτερεύουσαι φυλαὶ τοῦ νεγροειδοῦς κλάδου.


5. Ο ΕΥΡΩΠΟΕΙΔΗΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ὁ Εὐρωποειδὴς τέλος κλάδος περιλαμβάνει τὰς φυλὰς αἱ ὀποῖαι ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν βορειοδυτικὴν περιοχήν τὴς Εὑρωποασίας.Πρὸς τὴν Εύρώπην έξηπλώθη διὰ δυο διευθύνσεων: διὰ μέσου τῆς Σιβηρίας καὶ διὰ μέσου τῆς Πρόσω ᾽Ασίας. Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ἐξηπλὡθη εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ τάς ἄλλας ἡπείρους καὶ πρωτοστατεῖ εἰς τὸν πολιτισμόν.

Διακρίνομεν τρεἶς ζώνας φυλῶν τοῦ κλάδου τούτου:

Α΄) Τὴν ζώνην τῶν ἀνοικτοχρώμων βορείων φυλῶν. Αὕτη περιλαμβάνει δύο φυλάς: α) Τὴν Βορείαν φυλὴν καὶ β) τὴν Ἀνατολικοευρωπαϊκήν.

Β΄) Τὴν κεντρικήν ζώνην τῶν βραχυκεφάλων Αὕτη περιλαμβάνει τέσσαρας φυλάς: α) Τὴν Ἀλπικήν, β) τὴν Διναρικήν, γ) τὴν ᾽Αρμεντκὴν καὶ δ) τὴν Τουρανικήν.

Γ΄) Τὴν ζώνην τῶν νοτίων Εὐρασιατικῶν φυλῶν. Αὕτη περιλαμβάνει τρεῖς φυλάς: α) Τὴν Μεσογειακήν, β) τὴν Ἀνατολικὴν καὶ γ) τὴν ᾽Ινδικήν.


Α΄. ῾Η ζώνη τῶν ἀνοικτοχρώμων βορείων φυλῶν.

α) Βορεία φυλή. Τα χαρακτηριστικὰ της φυλῆς αὐτῆς εἶναι τα ἐξῆς: Δέρμα καὶ κόμην πτωχὰ εἰς χρωστικήν. Ὥστε τὸ δέρμα εἶναι λευκὸν καὶ ἡ κόμη ξανθὴ ἢ πυρρόχρωμος καὶ οἱ όφθαλμοὶ γαλανοὶ. Πρὀσωπον ὠοειδὲς καὶ μύτη εὐθεῖα καὶ στενόμακρος. Ἡ σιαγὼν προεξέχει καὶ τὸ μέτωπον κυρτοῦται κανονικῶς. Κρανίον δολιχοκέφαλον καὶ ἁνάστημα ὑψηλόν.

Διακρίνομεν ἐντὸς τῆς φυλῆς ταύτης τρεῖς τύπους, τὸν Τευτοβόρειον, ἰσχνὸν μὲ ξανθὴν κόμην, τὸν Δανο-βόρειον, μὲ βαρὺ σῶμα, πυρρὰν κόμην καὶ πλατύτερον πρόσωπον, τέλος τὸν Φιννο-βόρειον, λεπτόν, μὲ πυρρὰν κόμην καὶ πολὺ ἀνοικτοχρώμους ὀφθαλμούς.

῾Η θορεία φυλὴ εἶναι ἐξηπλωμένη κυρίως εἰς τὴν βόρειον Εὐρώπην καὶ ἀνέκαθεν, λόγῳ τῆς ἀγονίας τοῦ έδάφους, παρουσίαζε μετακινήσεις. Εἶναι γνωσταὶ ἐκ τῆς ῾Ιστορίας αἱ πολλαὶ ἐπιδρομαὶ τῶν βορείων πρὸς τὴν νότιον Εὐρώπην. Οὕτω π.χ. κατῆλθον τὰ ᾽Ινδογερμανικὰ ἔθνη μέχρι τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς Μικρασίας δώδεκα περίπου αἰῶνα π.Χ. Ἔν τοιοῦτον φῦλον ἧσαν οἱ Δωριεῖς. Τὸν 6ου αἰῶνα π.Χ. κατέρχονται οἱ Κέλται εἰς τὴν ᾽Ιβηρικὴν Χερσόνησον. Τὸν 3ον καὶ 4ον αἰῶνα μ.Χ. βόρεια ἔθνη κατέρχονται μέχρι τῆς Βαλκανικῆς, τῆςΜικρασίας καὶ τῆς ᾽Ιταλίας (Γότθοι).

Εἰς τοὺς νεωπέρους χρόνους τὰ βόρεια ἔθνη ῖδρυσαν τὰς μεγαλυτέρας ἀποικίας καὶ ἐξηπλώθησαν εἰς τὴν Β. Ἀμερικήν, τὴν Αὐστραλίαν, τὴν Νέαν Ζηλανδίαν κλπ.

β) Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ φυλή. Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς αὐτῆς εἶναι: ᾽Ανάστημα συνήθως μέτριον. Χρῶμα στακτόξανθον εἰς τὴν κόμην καὶ πολὺ ἁνοικτὸν εἰς τὸ δέρμα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς. ῾Η ρὶς εἶναι μικρὰ καὶ ἀνεγείρεται κατὰ τὸ ἄκρον τὸ δἑ στομα εἶναι σχετικῶς μεγάλον καἱ τὸ ὄλον πρόσωπον στρογγύλου. Εἷς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν τὰ Σλαυϊκὰ ἕθνη, τὰ ὁποῖα κατοικοῦν τὴν Α. Εὐρώπην καὶ τὴν Β. Ἀσίαν, δηλαδὴ μίαν περιοχὴν εὕφορον, πεδινὴν καὶ πλουσίαν εἰς δάση καὶ ἕλη.

῾Η Ἀνατολικοευρωπαϊκὴ εἶναι ἡ γονιμωτέρα φυλὴ τοῦ εὑρωποειδοῦς κλάδου, ἀριθμοῦσα σήμερον περίπου 230 ἑκατομμύρια ψυχῶν.Β΄. Η Κεντρικὴ ζώνη τῶν βραχυκεφάλων

α) ᾽Αλπικὴ φυλή. Κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς φυλῆς ταύτης εἶναι τὰ ἑξῆς: Ἀνάστημα μέτριον, σῶμα συχνὰ παχύ, κεφαλὴ στρογγύλη. ῾Η ρὶς εἶναι μικρά, η ἀπόστασις δὲ μεταξὺ τῶν όφθαλμῶν μεγάλη. Κρανίον βραχυκέφαλον, χρώματα κόμης ὁρφνά.Ἡ Ἀλπικὴ φυλὴ κατοικεῖ εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ δασώδη Κεντρικὴν Εὐρώπην Τμῆμα τῆς φυλῆς ταύτης εἶναι καὶ οἱ Λάπωνες, οἱ ὸποῖοι ἀποχωρισθέντες αὐτῆς, ζοῦν νομαδικῶς εἰς τὴν βόρειον Σκανδιναυίαν.

β) Διναρικὴ φυλή . Αὕτη είναι ἐξηπλωμένη ἀνατολικῶς τῆς προηγουμένης, κυρίως εἰς τὰς ὀρεινὰς περιοχὰς τῶν Διναρικῶν ῎Αλπεων. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλότατου ἀνάστημα καὶ ἰσχυρὰυν βραχυκεφαλίαν. Τὸ κανίον πρὸς τὰ ὀπίσω εἶναι ἐπίπεδον καὶ ἡ ρὶς κυρτή τὸ χρῶμα τῶν τριχῶν καὶ τοῦ δέρματος εἶναι βαθὺ.γ) Ἀρμενικὴ φυλή. Αὕτη παρουσιάζει ὁμοιότητα μἐ τὴν Διναρικὴν καὶ μὲ τὴν ἑπομένην Τουρανικὴν φυλήν. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, μέτωπον ἀπότομον καὶ ρῖνα μεγάλην καὶ κεκαμμένην.

δ)Τουρανικὴ φυλή. Αὕτη εἶναι ἐξυπλωμένη εἰς τὴν περιοχὴν τῆς ῎Ανατολίας. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον, βραχυκεφαλίαν, μέτωπον ἀπότομον. Τὰ ζυγωματικὰ τόξα προεξέχουν. Τρίχωμα ἰσχυρὸν καὶ χείλη στενά.Γ΄. Ζώνη τῶν νοτίων Εὐρασιατικῶν φυλῶν.

α) Μεσογειακὴ φυλὴ. Παρουσιάζει ἀνάστημα μέτριον ἢ μικρόν, πρόσωπον ὠοειδὲς καὶ κρανίον δολιχοκέφαλον. Δέρμα μελαχροινὸν καὶ κόμη ἔλαφρῶς κυματοειδής. Σωματικαὶ άναλγίαι ὁμοιάζουσαι μὲ τὰς τῆς Βορείας φυλῆς.

᾽Η φυλὴ αὕτη εἶναι ἑξηπλωμένη εἰς τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Εὐρώπης, ἰδως εἰς τὴν ᾽Ιβηρικήν. Συναντᾶται ἐπίσης καὶ εἰς πολλὰς περιοχάς, χωρὶς ὅμως συνοχήν.Τοιαῦται περῖοχαὶ εἶναι ἡ ᾽Ιρλανδία, ἡ Οὐαλλία, ἡ Ρουμανία, ἡ Νότιος Γαλλία, ἡ Βόρειος Ἀφρική. Διὰ τῶν Ἱσπανικῶν καὶ Πορτογαλλικῶν Ἀποικιῶν ἐξηπλώθη εἰς τὴν Νότιον καὶ Κεντρικὴν ᾽Αμερικήν. Εἰς τὴν ᾽Ανατολικὴν Μεσόγειον ἔχει ἀναμειχθῆ μὲ πλείστας φυλάς.

β) Ἀνατολικὴ φυλή. Αὑτη εἶναι κυρίως ἐξηπλωμένη εἰς τὰς ξηρὰς περιοχὰς τῆς Πρόσω ᾽Ασίας (Ἀραβία, Μεσοποταμία, Συρία κλπ.). Εἰς τὴν αὐτὴν φυλὴν ἀνήκουν καὶ οἱ ῎Αραβες καὶ οἱ ῾Εβραῖοι.

γ) ᾽Ινδικὴ φυλή. Αὕτη εἶναι ἐξηπλωμένη εἰς τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὰς ᾽Ινδίας. Μερικὰ ἐκ τῶν χαρακτηριστικῶν εἶναι: χρωμα δέρματος βαθὺ καὶ ἐνίοτε ἀραβοσιτόχρουν, μέτωπον στευόν, κνῆμαι καὶ ἀντιβραχίονες λεπτοί.

Σημείωσις. Καὶ εἰς τὸν εὐρωποειδῆ τάσσονται ὥρισμέναι δευτερεύουσαι φυλαί. ῎Εκ τούτων ἀναφέρομεν τὴν φυλὴν Ἀινώ ἡ ὁποῖα ζῆ εἰς τοὺς βορείους νήσους τῆς ᾽Ιαπωνίας.


6. ΦΥΛΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ἀνωτέρω ἀναφέρομεν τοὺς τρεῖς κλάδους ἀνθρωπίνων φυλῶν καὶ εἰδομεν, ὅτι έκαστος ἐξ αὐτῶν περιλαμβάνει ὡρισμένας δευτερεύουσας φυλὰς τὰς ὁποίας περιεγράψαμεν καὶ ἐγνωρίσαμεν σὲ γεικὰς γραμμὰς τῆς γεωγραφικῆς κατανομῆς των. Πλὴν τούτων ἔκαστος κλάδος εἵδομεν ὅτι περιλαμβάνει καὶ ὡρισμένας δευτερεύουσας φυλάς αῖ ὁποῖαι γενικῶς εἶναι ἀριθμητικῶς μικραὶ. Ἐκ τῶν δευτερευουσῶν τούτων φυλῶν μερικαὶ ἁποτελοῦν διαμέσους τύπους μεταξύ τῶν διαφόρων κλάδων.

Τὰς ἀνωτέρωπεριγραφείσας φυλὰς δὲν συναντῶμεν μόνον εἰς τὰς ἀντιστοίχως ἀναφερθείσας περιοχάς. Ἀντιθέτως σήμερον καὶ ἐκτὸς τῶν περιοχῶν τούτων ἀνευρίσκομεν πολυπληθεῖς ὁμάδας τῶν διαφόρων φυλῶν. ᾽Απὸ τὰς ἀρχικὰς περιοχὰς τῶν διαφόρων φυλῶν μεγάλος αριθμὸς ἀτόμων ἕχει μεταφερθῆ άλλοῦ. ῾Ως διδάσκει ἡ ῾Ιστορία, ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν εἶναι ζωηρὰ καὶ γίνεται εἵτε δι᾽ εἰρηνικοὺς σκοποὺς (μεταναστεύσεις κλπ.), εἵτε διὰ πολεμικοὺς (ἐπιδρομαί, κατακτήσεις κλπ.).

Οὕτω π.χ. εἰς τὴν Βόρειον ᾽Αμερικὴν ὑπάρχουν σήμερον ἐκατομμύρια Κινέζων καὶ Νέγρων, οἱ δὲ Εὐρωπαῖοι εἶναι έξηπλωμένοι εἰς τὰ περισσότερα μέρη τῆς γῆς.

Ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν ἐπέφερε τὴν μεῖξιν αὐτῶν. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθησαν ποικίλοι ἀνθρωπολογικοὶ τύποι, ἐκτὸς τῶυ τυπικῶν φυλῶν.

Διὰ τοῦτο γενικῶς εἰς μίαν χώραν, ἰδίως ἕχουσαν μακρὰν ῾Ιστορίαν, ὁ πληθυσμὸς δὲν παρουσιάζει πλήρη φυλετικὴν ὁμοιομορφίαν. ῾Επομένως τὰ ἕθνη δὲν περιλαμβάνουν ἄτομα ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ μόνον ἀνθρωπολογικοῦ τύπου.


7. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Διακρίνομεν τὰς φυλὰς μεταξύ των, διότι ἑκάστη παρουσιάζει ἕν σύνολον γνωρισμάτων, τὰ ὸποῖα εἶναι κληρονομικὰ καὶ ἐμφανίζονται εἱς ὀλα τὰ ἅτομα τῆς φυλῆς, μὲ μικρὰς διαφοράς.

Εἰς ὡρισμένον τόπον δὲν κατοικοῦν πάντοτε ἄτομα καταγόμενα ἀπὸ γονεῖς οἱ όποῖοι ὰνήκουν καὶ οἱ δύο εἰς τὴν αυτὴν φυλήν. Διὰ τοῦτο ὁ πληθυσμὸς ἑνός τόπου δὲν παρουσιάζει, γενικῶς, φυλετικὴν ὁμοιομορφίαν.

Γενικωτάτη διαίρεσις δύναται νὰ γίνη εἰς τρεῖς κλάδους : α) τὸν Εὐρωποειδῆ, β) τὀν Μογγολοειδῆ καὶ γ) τὸν Νεγροειδῆ. ῞Εκαστος κλάδος περιλαμβάνει ὡρισμένας κυρίως φυλάς, αί ὁποῖαι δύνανται πάλιν καὶ περαιτέρω νὰ ὑποδιαιρεθοῦν.DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him