Ποιά γεγονότα ἀπεκλήθησαν Νοεμβριανὰ(1916) και τα σύγχρονα Ιουλιανά(2015)ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Η ῾Ελλὰς εὶς τὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου ἐτήρησεν οὐδετερότητα. Αὐτὴ ἦτο ἡ γνώμη τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου. ῾Ο πρωθυπουργὸς ὅμως ᾽Ελ.Βενιζέλος ἐπίστευεν ὅτι τὰ ἐθνικά της συμφέροντα ὑπεχρέωναν τὴν ᾽Ελλάδα νὰ ταχθῆ μὲ τοὺς συμμάχους, ῾Ο βασιλεὺς διεφώνησε καὶ ὁ Βενιζέλος ὑπέβαλε τὴν παραίτησίν του (Φεβρουάριος τοῦ 1915). Νέα κυβέρνησις ἐσχηματίσθη ὑπὸ τὸν Δημ. Γούναρην διὰ νὰ κάνη ἐκλογάς.


Κατ’ αὐτὰς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔδωσε τὴν πλειοψηφίαν εἰς τὸν Βενιζέλον, ὁ ὁποῖος τὸν Αὔγουστον ἐσχημάτισε κυβέρνησιν. Νέα ὅμως διαφωνία μεταξὺ βασιλέως καὶ Βενιζέλου ἐγεννήθη ἕνα μῆνα ἀργότερον. ῾Η Βουλγαρία εῖχεν ἐπιστρατευθῆ καὶ ἐν συνεννοήσει μὲ τοὺς Αὐστρο-γερμανοὺς ἡτοιμάζετο διὰ νὰ ἐπιτεθῆ ἐναντίον τῆς Σερβίας. ῾Ο Βενιζέλος ἐκήρυξε καὶ αὐτὸς ἐπιστράτευσιν καὶ εἶχε τὴν γνώμην ὅτι ἔπρεπεν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς νὰ σπεύση εἰς βοήθειαν τῆς Σερβίας, μὲ τὴν ὁποίαν εἴχομεν συνδεθῆ διὰ 10ετοῦς συμμαχίας· ὁ βασιλεὺς ὅμως δὲν συνεφώνησεν, ὑποστηρίζων ὅτι ἡ συμμαχία ἐκείνη εἶχεν ἰσχὺν μόνον ἐπὶ ἐσωβαλκανικῆς συγκρούσεως . ῾Ο Βενιζέλος ἠναγκάσθη καὶ πάλιν νὰ παραιτηθῆ. ῾Η ἐμμονὴ τῆς χώρας μας εἰς τὴν οὐδετερότητα δυσηρέστησε τοὺς συμμάχους, οἱ ὁποῖοι μετὰ τὴν συντριβὴν τῆς Σερβίας, ἐπειδὴ εὑρέθησαν εἰς δύσκολον θέσιν εἰς τὸ μέτωπον τῆς Θεσσαλονίκης, ὑπεύθυνον τῆς καταστάσεως ἐθεώρησαν τὸν βασιλέα Κωνσταντίνον καὶ ἔλαβον ἐχθρικὴν θέσιν ἐναντίον τῆς ῾Ελλάδος, ῎Ετσι μὲ τὴν στάσιν αὐτὴν τῶν συμμάχων ἡ διαφωνία τοῦ Βενιζέλου μὲ τὸν βασιλέα ἔγινεν ἀγεφύρωτος καὶ εἶχεν ὡς συνέπειαν καὶ τὸν διχασμὸν ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τὸν Μάιον τοῦ 1916 οἱ Βούλγαροι, ἐπωφεληθέντες τοῦ διχασμοῦ τῶν ῾Ελλήνων, κατέλαβον τὴν ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ ἀργότερον μέρος τῆς δυτικῆς Μακεδονίας. Καὶ ἡ μὲν δυτικὴ Μεκεδονία κατελήφθη πάλιν ἀπὸ τοὺς συμμάχους τὸ φθινόπωρον τοῦ ἰδίου ἔτους, ἐνῶ ἡ ἀνατολικὴ Μακεδονία ἔμεινεν ὑπὸ βουλγαρικὴν κατοχὴν 2 ¹/2 ἔτη καὶ οἱ πληθυσμοί της γνώρισαν φρικώδεις διωγμούς, σφαγὰς καὶ λεηλασίας ἐκ μἐρους τῶν Βουλγάρων.

῾Η κατάστασις αὐτὴ ἐπλήγωσε τὴν ἐθνικὴν φιλοτιμίαν πολλῶν ῾Ελλήνων ἀξιωματικῶν, οἱ ὁποῖοι ὠργανώθησαν εἰς τὴν κίνησιν «᾽Εθνικῆς ᾽Αμύνης» μὲ ἕδραν τὴν Θεσσαλονίκην. Οὗτοι, πληροφορηθέντες ὅτι οἱ Σέρβοι ἐπρόκειτο νὰ σχηματίσουν κυβέρνησιν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ἐπανεστάτησαν περὶ τὰ τέλη Αὐγούστου. Τὸν ἄλλον μῆνα ἔφθασαν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ὁ Βενιζέλος, ὁ Κουντουριώτης καὶ ὁ στρατηγὸς Δαγκλῆς, οἱ ὁποῖοι ἐτέθησαν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κινήματος τῆς «᾽Εθνικῆς ᾽Αμύνης» καὶ ἐσχημάτισαν προσωρινὴν κυβέρνησιν. Αὐτή ὑποστηριχθεῖσα ὑπὁ τῶν συμμάχων, κατώρθωσε νὰ ἐπιβληθῆ εἰς τὴν ἐλευθέραν Μακεδονίαν καὶ τὰς νήσους. Πρόγραμμά της ἔταξε νὰ ἐπιτύχη τὴν πλήρη ἐθνικὴν ἑνότητα καὶ νὰ συνεργασθῆ μὲ τοὺς Συμμάχους διὰ τὴν διεκδίκησιν τῶν ἐθνικῶν δικαίων.

῎Ετσι ἡ ῾Ελλὰς ἀπὸ τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1916 ἔχει χωρισθῆ εἰς τὸ κράτος τῶν ᾽Αθηνῶν καὶ εἰς τὸ κράτος τῆς Θεσσαλονίκης. Τότε οἱ Σύμμαχοι, διὰ νὰ ἐξαναγκάσουν τὸν βασιλέα εἰς παραίτησιν, ἐνήργησαν θαλάσσιον ἀποκλεισμὸν καὶ μὲ τὴν πεῖναν καὶ ἄλλας ταπεινώσεις τοῦ κράτους τῶν ᾽Αθηνῶν ὑπεχρεώθη ὁ Κωνσταντῖνος νὰ ἀπέλθη μετὰ τοῦ διαδόχου Γεωργίου εἰς, τὴν ῾Ελβετίαν (1 ᾽Ιουνίου 1917).

Εἰς τὸν βασιλικὸν θρόνον ἀνῆλθεν ἀμέσως ὁ δευτερότοκος υἱός του ᾽ Αλέξανδρος . Μετὰ δύο ἑβδομάδας ὁ Βενιζέλος κατῆλθεν εἰς τὰς ᾽Αθήνας καὶ ἔτσι ἡ ῾Ελλὰς ἡνωμένη τώρα ὑπὸ τὸν νέον βασιλέα καὶ τὸν πρωθυπουργόν του, ἐπεδίωξε νὰ διεκδικήση μὲ τὴν λόγχην τῶν τέκνων της τὰ ἀπαράγραπτα δίκαιά της.

***

1.   ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ


Ἡ ῾Ελλάς, παρ’ ὅλον ὅτι συνεδέετο διὰ τῆς ἀπὸ 1ης ᾽Ιουνίου 1913 συνθήκης συμμαχίας μὲ τὴν Σερβίαν, ἐδήλωσεν ὅτι θὰ παρέμενεν οὐδετέρα. Διότι ἔκρινεν, ὀρθῶς, ὅτι ὁ συμμαχικὸς ὄρος τὴν ἐδέσμευεν διὰ περίπτωσιν βαλκανικοῦ καὶ ὄχι ἐξωβαλκανικοῦ πολέμου. Οὐδετέρα παρέμεινε καὶ μετὰ τήν ἔξοδον - 28 Ὀκτωβρίου 1914 - τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τὸν πόλεμον.

·        Συνθήκαι συμμαχίας, ή ενώσεως διέπουν και την σύγχρονον Ελλάδα. Ανήκει στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση, συνομοσπονδία, ή ομοσπονδία, ή κάτι περισσότερο από αυτά, κρατών που διαθέτουν και ενιαία πολιτική ακόμα και ενιαίο νόμισμα. Πόλεμος πλέον θεωρείται τα μέτωπα που αυτή η ένωση οικονομικής υφής διάγει κυρίως προς ανατολάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία επιδόθηκαν μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ σε μία προσπάθεια οικοδόμησης στενότερων δεσμών, με προφανή σκοπό την ενίσχυση της σταθερότητας στην γηραιά ήπειρο. Παρά την εντυπωσιακή ανάκαμψή της στο διεθνές σύστημα, όμως, η Ρωσία συνεχίζει να πάσχει από μία κρίση ταυτότητας αφού ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κόσμου ή απλά συνιστά μία χερσαία γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Την ταυτοτική ανασφάλεια της ρωσικής πλευράς επιτείνει η ευρωπαϊκή αμφισημία· η πολιτική βούληση για συνεργασία με τη Μόσχα δεν είναι δεδομένη αφού συχνά εξαρτάται από τους ενδοευρωπαϊκούς συσχετισμούς ισχύος. Πολλάκις η Ελλάς καλείται να συμπράξη εντός της συμμαχίας-ενώσεως με πολιτικές αυτής, με γεωπολιτικούς σχεδιασμούς που δεν την αφορούν και τότε προσπαθεί να ισορροπήση μεταξύ μιας ουδετερότητος αλλά και των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την ένωση εις την οποία ανήκει

Ἡ Μ. Βρεταννία καὶ ἡ Γαλλία, τὰς ἀρχὰς τοῦ 1915, ἀπεφάσισαν νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῶν Δαρδανελλίων, διὰ νὰ ἀνοίξουν τὴν θαλασσίαν, μέσῳ Εὐξείνου Πόντου, ὁδὸν ἀνεφοδιασμοῦ τῆς Ρωσίας. Ἡ τελευταία εὑρίσκετο, οὐσιαστικῶς, ἀποκεκλεισμένη, διότι ἡ μέν εἴσοδος τῆς Βαλτικῆς ἐτέλει ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν Γερμανῶν, οἱ δὲ λιμένες τοῦ Βορρᾶ ἦσαν, κατὰ τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ ἔτους, παγωμένοι. Εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἐκπορθήσεως τῶν Στενῶν ἐκλήθη νὰ μετάσχῃ καὶ ἡ ῾Ελλάς. Τῆς ἐδίδετο δὲ ὑπόσχεσις περὶ παραχωρήσεως τῆς περιοχῆς τῆς Σμύρνης καὶ τῆς ἐνδοχώρας της. Τὸ ἑλληνικὸν ἐπιτελεῖον, ἄλλωστε, εἶχε προετοιμάσει σχέδιον αἰφνιδιαστικῆς ἐνεργείας κατὰ τῶν Δαρδανελλίων, ἐν ὅψει ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, λόγῳ τῆς ἀρνήσεως τῶν Τούρκων ὅπως ἀναγνωρίσουν τὴν ἐπὶ τῶν νήσων τοῦ Ἀρχιπελάγους ἑλληνικὴν κυριαρχίαν. Ἡ ὑπὸ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον κυβέρνησις τῶν Φιλελευθέρων ἀπεφάσισεν, ὅπως ἡ χώρα μας ἐγκαταλείψῃ τὴν οὐδετερότητα καὶ μετάσχῃ τῆς ἐπιχειρήσεως. Ἀλλὰ ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία ἐχαρακτήρισε τὴν ὅλην ὑπόθεσιν ἀσύμφορον. Κατόπιν τούτου, ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντίνος ἠρνήθη νὰ δώσῃ τὴν συγκατάθεσίν του, ὁπότε ἡ κυβέρνησις παρῃτήθη. ῾Η ὑπὸ τὸν Δημ. Γούναρην διάδοχός της προεκήρυξεν ἐκλογάς. Διεξήχθησαν τὴν 13ην ᾽Ιουνίου 1915 καὶ ἔδωσαν εἰς τὸ Κόμμα τῶν Φιλελευθέρων τήν πλειονοψηφίαν. ῾Η ἐκλογικὴ νίκη ὡδήγησεν εἰς τὸν σχηματισμὸν, τὴν 23ην Αὐγούστου 1915, νέας ὑπὸ τὸν ἀρχηγὸν τῶν Φιλελεύθερων ᾽Ελ. Βενιζέλον κυβερνήσεως. Ἡ καθυστέρησις εἰς τόν σχηματισμὸν τῆς νέας κυβερνήσεως ὠφείλετο εἰς ἀσθένειαν τοῦ Βασιλέως, ἡ ὁποία διήρκεσεν ἐπὶ τετράμηνον.

 • Προκήρυξη πρόωρων εκλογών ανακοινώθηκε αιφνίδια από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος στις 2 Σεπτεμβρίου του 2009. Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε ως λόγους για την απόφασή του: Τη δυσχερή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008. Ακόμα κυριότερα όμως, την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί στο θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε δηλώσει επίσημα από το καλοκαίρι του 2009 ότι τον Φεβρουάριο του 2010 δε θα ψήφιζε τον Κάρολο Παπούλια, αποκλειστικά και μόνο για να προκαλέσει πτώση της κυβέρνησης, και μετά τις εκλογές θα τον ψήφιζε. Όπως τόνισε ο Καραμανλής, «η χώρα δεν αντέχει, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, μία προεκλογική περίοδο μέχρι το Φεβρουάριο, η οποία θα απέβαινε καταστροφική για την οικονομία μας». Την επόμενη μέρα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, για να του ζητήσει τη διάλυση της Βουλής και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών ορίστηκε ο Σπύρος Φλογαΐτης.
 • Τα γεγονότα εδώ του 2009 είναι παντελώς αντεστραμμένα. Τότε ο Βενιζέλος επεχείρησε σύμπραξη με την συμμαχία. Το 2009 ο έλλην πρωθυπουργός επεχείρησε σύμπραξιν με άλλην συμμαχία. Την ρωσίαν. Όπως προκύπτει από τα τηλεγραφήματα που δημοσιεύτηκαν στο Wikileaks αλλά και τις καταθέσεις των μαρτύρων «το πολιτικό περιβάλλον που άρχισε να διαμορφώνεται στις ελληνορωσικές σχέσεις προκάλεσε προβληματισμούς στην κυβέρνηση των ΗΠΑ που δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν αν οι ανωτέρω ενέργειες συνιστούσαν στρατηγική μεταστροφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ή όχι… Όπως προκύπτει από την έρευνα υπήρξαν ενέργειες εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ με σκοπό την ανατροπή των αρρωστημένων, όπως χαρακτηρίζονται, συμφωνιών.» Σε άλλο σημείο του πορίσματος – που πλέον αποτελεί ιστορικό τεκμήριον - αναφέρεται, σε σχέση με τις αμερικανικές αντιδράσεις των αγωγών ότι: «Το γεγονός της στήριξης της αμερικανικής πλευράς προς τον αγωγό ΤΑΡ εκτιμάται ότι μεταφέρθηκε στις ελληνικές κυβερνήσεις μετά το 2009, επιβεβαιώθηκε δε από την κατάθεση του μάρτυρα Βίκτωρα Ρέστη, ο οποίος μετά από συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον Μάιο του 2012 μετέφερε στην ελληνική πολιτική ηγεσία την αμερικανική θέση. Αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή εγκατάλειψη των σχεδίων των αγωγών και η δέσμευση της ελληνικής πλευράς στο σχέδιο του αγωγού ΤΑΡ. Επίσης εγκαταλείφθηκε το σχέδιο προμήθειας στρατιωτικού υλικού από τη Ρωσία.»
 • Κοινός παρονομαστής των δύο αυτών ιστορικών γεγονότων η διενέργεια εκλογών μόνο και μόνο επειδή εθεωρείτο ασύμφορος ένας εξωτερικός της ελλάδος χειρισμός. Επί Βενιζέλου εθεωρήθη ασύμφορος η πλήρης και πειθήνια σύμπλευσις με τα συμφέροντα των συμμάχων ενώ επί Καραμανλή η σύμπλευσις με τα συμφέροντα των ΗΠΑ – αφου εγκαταλείφθηκε το συμφέρον από την Ρωσία μέσω των αγωγών – και δια τούτο έπρεπε να γίνουν εκλογές. Όπως και να έχη δέον να συγκρατηθή εντός του νού ότι οι εκλογές συνήθως γίνονται όχι για την δημοκρατική ανάδειξη ηγεσιών των μικρών χωρών αλλά δια την ανάδειξιν των ηγεσιών εκείνων που εκπληρούν και σέβονται μέχρι κεραίας τα συμφέροντα των ηγεμονιών

Νέα διαφωνία ἀνέκυψε μεταξὺ τοῦ Βασιλέως καὶ τοῦ πρωθυ-πουργοῦ ὅταν, τὴν 4ην Ὀκτωβρίου, ἀφοῦ, ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Ἑλλὰς εἶχε κηρύξει γενικὴν ἐπιστράτευσιν, εἰς ἀπάντησιν ἀναλόγου μέτρου τῆς Βουλγαρίας, ὁ Ἐλ. Βενιζέλος ἐδήλωσεν εἰς τὴν Βουλὴν, ὅτι ἡ χώρα μας θὰ ἔσπευδεν εἰς βοήθειαν τῆς Σερβίας, ἐὰν ἡ τελευταία ὑφίστατο βουλγαρικήν ἐπίθεσιν, ὡς εἶχεν ὑποχρέωσιν ἐκ τῆς ἑλληνοσερβικῆς συμμαχίας.

·        Η Ελλάς  ή κάθε μικρό κράτος μιας ηγεμονίας, δέον να δεικνύη την τυφλήν της πίστην εις τας συμμαχίας της. Τυχόν μη συμμόρφωσις και δείξις πίστεως εις αυτάς επιφέρει κυρώσεις. Τον γενάρη του 2015 η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση των Αθηνών αντί να δηλώση πίστη εις τας υποχρεώσεις της συμμαχίας – ενώσεως που ανήκει τι πράττει; Το αυτονόητον δια ανεξάρτητον κράτος και απορρέον από το δίκαιον αυτής να διαθέτη ίδιαν γνώμην αλλά μη συμμορφούμενον με το δίκαιο των ισχυρών. Η κυβέρνηση του Α τσίπρα συνεπικουρούμενη από τις κυβερνήσεις της Αυστρίας της Σλοβενίας και της Φινλανδίας ανάγκασαν το φιλοπόλεμο κονκλάβιο της ΕΕ σε άτακτη υποχώρηση μπλοκάροντας όλες τις νέες κυρώσεις που ετοιμάζονταν κατά της Ρωσίας!

Ἡ Σερβία μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης, εἶχεν ἀποκρούσει ἐπιτυχῶς τὰς ἐπιθέσεις τῶν Αὐστροουγγρικῶν στρατευμάτων. Ἡ ἀποτυχία αὐτὴ ἠνώχλησε τὴν Γερμανίαν, ἡ ὁποία ἀπεφάσισε καὶ ἰδικάς της δυνάμεις νὰ ἀποστείλῃ εἰς τὸ σερβικὸν μέτωπον καὶ τὴν Βουλγαρίαν νά παρασύρῃ πρὸς τὸ μέρος της, ἐκμεταλλευομένη τὴν ἐπιθυμίαν τῆς Βουλγαρίας νὰ ἀνακτήσῃ τὰ ἀπολεσθέντα κατὰ τὸν δεύτερον βαλκανικὸν πόλεμον ἐδάφη. Ἡ βουλγαρικὴ κυβέρνησις, παρ’ ὅλον ὅτι ἡ Ἀντὰντ τῆς προσέφερεν ἐδαφικὰ ἀνταλλάγματα εἰς βάρος τῆς Σερβίας καὶ τῆς ῾Ελλάδος, τελικῶς ἐτάχθη παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν Κεντρικῶν Αὐτοκρατοριῶν.

 • Ποιος είπε ότι η συμμαχία ή η ένωσις των κρατών εις την οποίαν ανήκει η Ελλάς και η κάθε Ελλάς υποστηρίζει με κλειστά τα μάτια τα συμφέροντα αποκλειστικώς και μόνον των κρατών μελών της; Υποστηρίζεται πάντοτε το συμφέρον της ηγεμονίδος εντός αυτών. Τότε αγγλογάλλων σήμερα γερμανών. Το παράδειγμα του μαρτίου 2015 είναι καθόλα αξιοπρόσεκτο. Η είδησις ως εγράφη τότε είναι καθόλα δεικτική… «Στις 11 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίχτηκε μια παράσταση απόλυτου πολιτικού παραλογισμού, υποκρισίας και σκοπιμοτήτων σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Μια παράσταση που όχι μόνο δεν έχει την παραμικρή σχέση με την ουσία της υπόθεσης, αλλά είναι τόσο προκλητική, που, αντί να επιλύει, συντηρεί πλήθος προβλημάτων της περιοχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κατεξοχήν δημοκρατικός θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να επιδεικνύει την αυτονόητη, ως εκ της αποστολής του, δημοκρατική ευαισθησία, μετατρέπεται πολλές φορές σε εργαλείο πολιτικών σκοπιμοτήτων και σχεδιασμών. Μια κατεύθυνση που δεν ανταποκρίνεται ούτε κατ’ ελάχιστον στον ρόλο του, που, πέραν των άλλων, είναι η προώθηση και η προστασία της δημοκρατίας και των κανόνων της σε όλη την ΕΕ. Ο πρώτος παράγοντας που εκθέτει το Ευρωκοινοβούλιο είναι ο ίδιος ο πρόεδρός του, Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος, αντί να υπερασπιστεί τους δημοκρατικούς θεσμούς, τροφοδοτεί την πολιτική σκοπιμοτήτων της Γερμανίας. Ιδιαίτερα το ψήφισμα για την ΠΓΔΜ είναι προκλητικό, όπως και όλη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, αντί να επιβάλλει άμεσες αλλαγές, υποδαυλίζει με τον τρόπο του την πολιτική Γκρούεφσκι έναντι της Ελλάδας. Αυτό επιβεβαιώθηκε στις 11 Μαρτίου, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τέσσερα ψηφίσματα, αξιολογώντας τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που κατέβαλαν μέσα στο 2014 η Σερβία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η ΠΓΔΜ: επαναλήψεις παραινέσεων, σχεδόν ουδέτερες αναφορές χωρίς ίχνος πίεσης, κοινοτοπίες και μια ψυχρή τεχνοκρατική προσέγγιση που δεν αγγίζει καν τις ανάγκες των χωρών της περιοχής, η οποία ενδιαφέρει άμεσα και την Ελλάδα. Οι γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πιο σκληροί ενίοτε στις εκθέσεις τους, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει. Όπως πάντα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματά του τόνισε τα επίμονα προβλήματα στην περιοχή αναφορικά με το κράτος δικαίου, τη διαφθορά, τις διακρίσεις, τον ρυθμό υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τα φαινόμενα πόλωσης στον πολιτικό χώρο, ενώ χαιρέτισε την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Όλα αυτά επαναλαμβάνονται σε κάθε ψήφισμα ή έκθεση προόδου της Κομισιόν, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον μερικά βήματα μπροστά.»

Αἱ προσφοραὶ τῆς Ἀντὰντ πρὸς τὴν Βουλγαρίαν καὶ ἡ ἀδυναμία τῆς Σερβίας νὰ ἐκπληρώσῃ ὑποχρέωσίν της ἐκ τῆς συνθήκης συμμαχίας, ὅπως παρατάξη δύναμιν 150.000 ἀνδρῶν ἔναντι τῆς Βουλγαρίας, κατέστησαν ἐπιφυλακτικοὺς τὸν Βασιλέα καὶ τὴν στρατιωτικὴν ἡγεσίαν εἰς τὴν υἱοθέτησιν τῆς κυβερνητικῆς εἰσηγήσεως περὶ ἐμπλοκῆς μας εἰς τὸν πόλεμον ἐάν ἡ Βουλγαρία ἐπετίθετο κατὰ τῆς συμμάχους μας.

·        Αληθώς αίσθησιν προκαλεί στον αδαή από γεωπολιτικούς σχηματισμούς και συμφέροντα η εξής αντινομία. Πώς ένα κράτος συνεπικουρεί μιαν δύναμιν ηγεμονικήν σε όλες τις επιχειρήσεις της δίχως δισταγμόν εφόσον αυτή φέρεται σε πολλά αγνοώντας τα συμφέροντά της. Είπομεν ότι την ηγεμονία την ενδιαφέρει μόνον το δικό της συμφέρον και όχι το συμφέρον όλων όσων την ακολουθούν. Ένας όρος των δυνατών είναι κι αυτός. Το παράδειγμα από τον Β’ Μακεδονικό πόλεμο το 196 π.Χ.. Οι όροι της ειρήνης ήταν οι εξής: 1. ο Φίλιππος υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει όλες τις κτήσεις του στην Ασία και στην Ευρώπη εκτός από τη Μακεδονία, να αποσύρει τις φρουρές που διατηρούσε εκτός των ορίων της Μακεδονίας μέχρι τα Ίσθμια του 196 π.Χ. 2. υποχρεούνταν να παραδώσει όλους τους αυτόμολους και τους αιχμαλώτους στη Ρώμη 3. υποχρεωνόταν να παραδώσει στη Ρώμη όλο το στόλο του εκτός από πέντε ελαφρά πλοία και το βασιλικό πλοίο, μία τριήρη εκκαιδεκήρη. 4. έπρεπε να καταβάλει ως πολεμική αποζημίωση στη Ρώμη χίλια τάλαντα και να συνάψει συνθήκη συμμαχίας με τον όρο να εκστρατεύει μαζί με τους Ρωμαίους.
2.   ΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ


Ὁ ᾽Ελ. Βενιζέλος εἶχεν ἐπιτύχει, ὅπως οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ Γάλλοι ἀποστείλουν εἰς Μακεδονίαν τὰς 150.000 ἀνδρῶν, τὰς ὁποίας δὲν ἠμποροῦσε νὰ παρατάξῃ ἡ Σερβία. ῾Η ἀποβίβασις δὲ τῶν πρώτων ἀγγλογαλλικῶν μονάδων εἰς Θεσσαλονίκην εἶχε συντελεσθῆ, ὅταν προέβη εἰς τὴν ἀνωτέρω πρὸς τὴν Βουλήν δήλωσίν του. Παρὰ ταῦτα, ὁ Βασιλεὺς ἐπέμεινεν εἰς τὴν ἄποψιν ὅτι ἔξοδος ἐκ τῆς οὐδετερότητος θὰ ἦτο δικαιολογημένη μόνον εἰς περίπτωσιν βουλγαρικῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῆς χώρας μας. Κατόπιν τούτου, ἡ κυβέρνησις Βενιζέλου παρῃτήθη καὶ ἐσχηματίσθη κυβέρνησις ὑπὸ τὸν Ἀλεξ. Ζαίμην, μὲ συμμετοχὴν εἰς αὐτὴν τῶν πρώην πρωθυπουργῶν Γ. Θεοτόκη, Δημ. Ράλλη, Στέφ. Δραγούμη, Δημ. Γούναρη καὶ τοῦ ναυάρχου Π. Κουντουριώτη. Ἡ νέα κυβέρνησις ὅμως ἀνετράπη μετὰ ἕνα μῆνα, διότι ἡ φιλελευθέρα εἰς τὴν Βουλὴν πλειονοψηφία ἐθεώρησεν ὅτι ἐθίγη ἀπὸ τὴν στάσιν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν, ὑποστρατήγου Ι. Γιαννακίτσα, κατὰ τὴν διάρκειαν σημειωθέντος ἐν τῆ Βουλῇ ἐπεισοδίου.

 • Μία και μόνον πρόσκλησις – επίκλησις αρωγής προς την ηγεμονία της εποχής, του Βενιζέλου από βήματος της βουλής εκρίθη αρκετή ώστε να αποβιβασθή 150.000 στρατός στην Θεσσαλονίκη. Θέλετε αντίστοιχον; 1η Ιουλίου 2015. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν την Ελλάδα σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώντας σε Ελληνοαμερικανούς φοιτητές του American Hellenic Institute (ΑΗΙ), που τον επισκέφθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλετε αντίδρασιν άμεση της ηγεμονίας; 2 Ιουλίου 2015. Μία μέρα μετά. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζος Έρνεστ δήλωσε ότι «το δημοψήφισμα είναι τελικά μια απόφαση που θα πάρουν οι ηγέτες και οι πολίτες της Ελλάδας όταν βρεθούν μπροστά στην κάλπη», προσθέτοντας ότι «το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αυτό που ελπίζουμε ότι θα είναι». Όπως είπε, «τόσο οι ηγέτες της Ελλάδας όσο και οι ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης έχουν όλοι δείξει την ισχυρή προτίμησή τους να παραμείνει η Ελλάδα μέρος της νομισματικής τους ένωσης. Υπάρχουν πολλά στοιχεία της κοινής γνώμης που δείχνουν επίσης ότι Έλληνες συμμερίζονται αυτήν την άποψη πάρα πολύ». Ο Τζος Έρνεστ δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να «ενθαρρύνουν» όλα τα μέρη για την επίτευξη συμφωνίας. «Είναι προς το συμφέρον όλων η Ελλάδα να επαναλάβει μια πορεία οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας του χρέους της εντός της Ευρωζώνης», ανέφερε.

Ὁ Βασιλεύς, ἐπειδὴ ὁ Αλ. Ζαΐμης ἠρνήθη νὰ διατηρήσῃ τὴν πρωθυπουργίαν, ἀνέθεσε τὸν σχηματισμὸν νέας κυβερνήσεως εἰς τὸν Στέφ. Σκουλούδην, ὁ ὁποῖος ὅμως διετήρησε τοὺς αὐτοὺς ὑπουργούς. Ὁ νέος πρωθυπουργὸς εἰσηγήθη τὴν διάλυσιν τῆς Βουλῆς, εἰς τὴν ὁποίαν προέβλεπεν ὅτι θ’ ἀνετρέπετο ἐφ’ ὅσον διετήρησε τὴν σύνθεσιν τῆς παλαιᾶς κυβερνήσεως, καὶ τὴν διενέργειαν νέων ἐκλογῶν. Ὁ Βασιλεὺς ἀπεδέχθη τὴν εἰσήγησιν καὶ αἱ ἐκλογαὶ ὡρίσθησαν διὰ τὴν 19ην Δεκεμβρίου 1915. Τὸ κόμμα τῶν Φιλελεύθερων ἠρνήθη νὰ μετάσχῃ διότι ἐφρόνει ὅτι δὲν θὰ ἀπέδιδον τὸ πραγματικὸν λαϊκὸν φρόνημα, ἐπειδὴ μεγάλη μερὶς τῶν ψηφοφόρων εὑρίσκετο ἐπιστρατευμένη. ῾Ως ἔπρεπε νὰ ἀναμένεται, ἡ ἀποχὴ τῶν Φιλελεύθερων ἐκ τῶν ἐκλογῶν ἔφερε μεγαλυτέραν ἔντασιν εἰς τὰς σχέσεις μεταξὺ τῶν κεκηρυγμένων ὑπὲρ τῆς οὐδετερότητος καὶ τῶν ὑποστηριζόντων τὴν ἔξοδον εἰς τὸν πόλεμον παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς Ἀντάντ.

 • Η ασάφεια του ερωτήματος που, μέσω του δημοψηφίσματος, θέτει η Κυβέρνηση στην κρίση των πολιτών, έχει επιτρέψει την απόλυτη παρερμηνεία του και την παραμόρφωσή του. Αυτό έχει σοβαρές παρενέργειες αφού καταλήγει να διχάσει τους πολίτες επί θεμάτων τα οποία ουδέποτε τέθηκαν ή αμφισβητήθηκαν. Το σύνθημα “Μένουμε Ευρώπη” που ανέπτυξε η αντιπολίτευση, αμέσως μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος είναι τόσο πετυχημένο, ώστε να κινδυνεύει να μεταβληθεί σε ένα “μπούμερανγκ” που η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα -και μέσα σ' αυτό και αυτοί που το ανέπτυξαν- θα βρουν αργότερα μπροστά τους. Το σύνθημα πέτυχε απόλυτα το σκοπό του, αφού -με τη σημαντική βοήθεια από την εικόνα των κλεισμένων τραπεζών και την πριμοδότησή του από τα ΜΜΕ- κατόρθωσε να μεταστρέψει το εκλογικό σώμα προς ένα βέβαιο και άνετο “ΝΑΙ”. Όμως, καταλήγει να διχάσει την κοινωνία επί ενός ανύπαρκτου θέματος. Είναι άραγε, όσοι σκοπεύουν να ψηφίσουν “ΟΧΙ” αυτόματα και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ακόμη και του ευρώ; Όχι βεβαίως! Απλά, οι πολίτες αυτοί, κρίνουν ότι είναι αντίθετοι στη σκληρή γραμμή λιτότητας που ακολουθείται στη χώρα μας εδώ και πέντε χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ούτε και αυτοί που -λανθασμένα και παραπλανημένα- έχουν συνδέσει το “ΝΑΙ” με την εγγυημένη (;) παραμονή στην Ευρωζώνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι παράλληλα υπέρ της λιτότητας και της μνημονιακής πολιτικής! Όμως, η ένταση στην οποία επί χρόνια ζει η κοινωνία, η κατάρρευση της οικονομίας και οι εικόνες των ουρών στα ΑΤΜ, έχουν κάνει την ατμόσφαιρα εύφλεκτη και -με την ώθηση από ανεύθυνους και καιροσκόπους πολιτικούς- η κατάσταση οδηγείται σε ένα σύγχρονο διχασμό. Ας μην ξεχνάμε ποτέ πως, ανεξαρτήτως τί θα ψηφίσει ο κάθε ένας από μας, όλοι μαζί ζούμε και όλοι μαζί θα ζούμε και μετά την Κυριακή. Και θα πρέπει να μπορούμε να κοιταζόμαστε και να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, αφού στο μέλλον, θα χρειαστεί να κάνουμε και πάλι κοινούς αγώνες. Παράλληλα, ελλοχεύει ακόμη ένας κίνδυνος. Αν τελικά στο δημοψήφισμα επικρατήσει το “ΝΑΙ”, ποιές θα είναι οι άμυνες της οποιασδήποτε Κυβέρνησης που -στο επόμενο διάστημα- θα διαπραγματευθεί μία νέα συμφωνία με τους εταίρους; Οι δανειστές -αδίστακτοι όπως έχουν αποδειχθεί έως σήμερα- θα επικαλούνται διαρκώς την αποδοχή των σκληρών μέτρων από την ελληνική κοινωνία, η οποία, έναντι ενός αγαθού που δε διακινδύνευε (παραμονή στην Ευρώπη) τα αποδέχθηκε και τα υπερψήφισε εκ των προτέρων. Και ποιές θα είναι οι αντιδράσεις της κοινωνίας όταν στους επόμενους μήνες αρχίσει να υλοποιείται η αύξηση των φόρων, η αύξηση στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, το κούρεμα των συντάξεων και όλα τα δυσμενή μέτρα που την Κυριακή θα γίνουν αποδεκτά στο όνομα ενός ψεύτικου διλήμματος; Πόσο εξαπατημένοι θα νοιώσουν τότε οι πολίτες; Και ποιές θα είναι οι αντιδράσεις τους; Μέσα στην ένταση των διαπραγματεύσεων και στην απογοήτευση του διαρκούς “στριμώγματος” της ελληνικής πλευράς, ίσως το δημοψήφισμα ακούστηκε ως κάτι ωραίο και “ηρωικό”. Σήμερα όμως φαίνονται ξεκάθαρα οι κίνδυνοι που το συνοδεύουν. Παράλληλα, εάν τελικά πραγματοποιηθεί και το αποτέλεσμά του είναι υπέρ του “ΝΑΙ”, τότε μαζί με τα οικονομικά προβλήματα, η χώρα θα μπει σε μία πολιτική περιπέτεια -αφού λογικά η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα θα παραιτηθεί- η οποία θα αναδείξει τρομερά αδιέξοδα. Ο κ. Τσίπρας, θα πρέπει να βρει έναν εύσχημο τρόπο να ακυρώσει την πραγματοποίηση του δημοψηφίσματος. Ή, αν δεν το κάνει αυτός, θα πρέπει να το κάνει την Παρασκευή το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποδεχόμενο την προσφυγή των δύο πολιτών. Ο δε κ. Τσίπρας, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι απώλεσε τον έλεγχο και την πρωτοβουλία των κινήσεων και αν αποφασίσει να μην παραιτηθεί, θα πρέπει να προχωρήσει σε άλλες κινήσεις που θα βοηθήσουν την -όσο το δυνατό- πιο ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων. Η χώρα βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Η όξυνση της έντασης και ο διχασμός της κοινωνίας θα επιδεινώσουν τη θέση της και θα έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα. Πολιτικοί και πολίτες, οφείλουμε να επιδείξουμε ωριμότητα και να συμβάλλουμε στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Έχοντας πάντα στο νου το συμφέρον της χώρας.

Ἡ ἐπίσημος στάσις τῆς ῾Ελλάδος δὲν ἠμπὸδισε τὴν περαιτέρω ἐνίσχυσιν τῶν εἰς Θεσσαλονίκην ἀγγλογαλλικῶν μονάδων, οὔτε τὴν ὑπὸ τῶν Ἀγγλογάλλων χρησιμοποίησιν ἑλληνικῶν λιμένων διὰ τὸν στόλον των. Τὰς ἀρχάς, μάλιστα, ᾽Ιανουαρίου 1916 κατέλαβον τὴν Κέρκυραν, διὰ νὰ τήν χρησιμοποιήσουν πρὸς φιλοξενίαν καὶ ἀναδιοργάνωσιν τῶν ὑπολειμμάτων τοῦ σερβικοῦ στρατοῦ, τὰ ὁποία, μέσῳ Ἀλβανίας, εἶχον διαφύγει μετὰ τὴν σερβικὴν κατάρρευσιν. Εἰς τὴν Κέρκυραν ἐγκατεστάθησαν, ἐπίσης, ἡ σερβικὴ κυβέρνησις καὶ ἡ σερβικὴ Βουλὴ.

 • Ποια είναι η επίσημος θέσις της Ελλάδος στην υπόθεση χρέους; Ότι τούτο δεν είναι βιώσιμον και άρα χρήζει αναδιάρθρωσης. Τι πράττουν οι σύμμαχοι; Απλά την αγνοούν και ενισχύουν την δική τους θέσιν των δικών των συμφερόντων. Διαβάζομεν από δηλώσεις του κ. Λαμπέρτς «Για ποια Ευρώπη μιλάμε; Σας θέτω και εγώ το ερώτημα, πάντως όχι για αυτήν εδώ. Η Ευρώπη θα πρέπει να εργάζεται με βάση την πραγματικότητα. Ποιοι θα τολμούσαν να διαβεβαιώσουν ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο; Θα ήθελα να το δηλώσουν, γιατί κανείς δεν το πιστεύει και είμαι σίγουρος ότι δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Είναι επομένως ένα πρόσχημα για να επιβάλουν συνταγές που να σώζουν τις τράπεζες. Μιλώντας για την ουσία του θέματος, θεωρώ ότι από την πλευρά των πιστωτών έχουμε δύο κατηγορίες: - Από τη μία είναι αυτοί που θέλουν μια συμφωνία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κ. Γιούνκερ ή η κα Μέρκελ δεν θέλουν να βρεθεί μια λύση. Πιστεύω ότι κανείς από τους δυο τους δεν θέλουν να έχουν μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το πρόβλημα είναι, εάν θέλουμε να καταλήξουμε σε λύση προσθέτοντας την αναδιάρθρωση του χρέους και μέτρα για επενδύσεις, σημαίνει ότι αναγνωρίζουν πως έως σήμερα έχουν ακολουθήσει λάθος δρόμο, πράγμα δύσκολο για έναν πολιτικό. Πιστεύω όμως ότι είναι έτοιμοι να το προσπεράσουν και να προχωρήσουν για να βρεθεί συμφωνία», υπογράμμισε ο κ. Λαμπέρτς και πρόσθεσε: «Από την άλλη όμως, υπάρχει και η κατηγορία των πιστωτών που επιμένουν, γιατί στην πραγματικότητα επιθυμούν την αποτυχία της κυβέρνησης Τσίπρα. Και αυτό διότι μια επιτυχία του, δηλαδή μια έξοδος από την κρίση έστω και δύσκολα, θα έδινε αξιοπιστία σε ένα εναλλακτικό πολιτικό σχήμα, ανταγωνιστικό στα πολιτικά σχήματα που δεσπόζουν στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό δεν θέλουν την επιτυχία του Τσίπρα και γι' αυτό σφίγγουν τη θηλιά όλο και περισσότερο σκεπτόμενοι: “ή δέχεται τους όρους μας και θα χάσει ο ίδιος κάθε αξιοπιστία, ή δεν τους δέχεται και βγαίνει από την Ευρώπη, χάνοντας και πάλι την αξιοπιστία του, με άλλα λόγια τον σκοτώνουμε”. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά επικίνδυνο υπολογισμό, έναν ανεύθυνο υπολογισμό».

Ἡ παρουσία τῶν στρατευμάτων τῆς Ἀντὰντ εἰς Μακεδονίαν δὲν ἦτο δυνατὸν παρά νὰ προκαλέσῃ ἀργὰ ἤ γρήγορα, ἀντίδρασιν τῶν Κεντρικῶν Αὐτοκρατοριῶν. Πράγματι, τὰ τέλη Μαΐου 1916, οἱ Γερμανοὶ ἐζήτησαν τὴν παράδοσιν τοῦ ὀχυροῦ Ροῦπελ, προστατεύοντος τὴν ὁμώνυμον στενωπόν.

 • 24 Ιουνίου 2015… Οριστικό «τέλος» στην εξαίρεση των ελληνικών προϊόντων από το ρωσικό εμπάργκο έβαλε η σημερινή απόφαση της Μόσχας να παρατείνει κατά ένα έτος της κυρώσεις εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών.
 • «Μετά τις εξελίξεις αυτές, καθίσταται σαφές ότι η Ρωσία δεν είναι πλέον ένας στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ, και οδηγούν την χώρα μας οριστικά εκτός της ρωσικής αγοράς - και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και χωρίς τη Ρωσία. Γι 'αυτό ψάχνουμε για αγορές σε όλο τον κόσμο για τα ελληνικά προϊόντα»

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις διεμαρτυρήθη ἐντόνως διὰ τὴν γερμανικὴν ἐνέργειαν, ἀλλὰ δὲν ἠθέλησε νὰ ἔλθῃ εἰς ρῆξιν μὲ τὴν Γερμανίαν καὶ δι’ αὐτὸ συνεφώνησεν εἰς τὴν παράδοσιν. Τὴν ἐν προκειμένῳ ἑλληνικὴν στάσιν ἡ Ἀντὰντ ἐθεώρησεν ὡς μὴ φιλικὴν καί δι’ αὐτὸ τὴν 21ην ᾽Ιουνίου ἐζήτησε τὴν παραίτησιν τῆς κυβερνήσεως Στ. Σκουλούδη, τὴν ἀποστράτευσιν τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τὴν διενέργειαν νέων ἐκλογῶν. Τὰ αἰτήματα ἔγιναν δεκτά. Ὑπηρεσιακὴ κυβέρνησις ὑπὸ τὸν Ἀλεξ. Ζαΐμην ἐσχηματίσθη καὶ ἡ ἀποστράτευσις διετάχθη. Ἀλλ’ ἐνῷ ἡ χώρα ἐβάδιζε πρὸς ἐκλογὰς, γερμανοβουλγαρικαὶ δυνάμεις εἰσῆλθον τὴν 17ην Αὐγούστου εἰς Ἀνατ. Μακεδονίαν. Αἱ ἐκεῖ ἑλληνικαὶ δυνάμεις, ἀνεπαρκέσταται δι᾽ ἄμυναν, ἠναγκάσθησαν τὴν 11ην Σεπτεμβρίου, ἀφοῦ κατέστη ἀδύνατος ἡ μεταφορά των εἰς Παλαιὰν ῾Ελλάδα, νὰ συνθηκολογήσουν. Μετεφέρθησαν δὲ, (περὶ τοὺς 6.000 ἀξιωματικοὶ κι’ ὁπλῖται) ὡς φιλοξενούμενοι τῶν Γερμανῶν, εἰς Γκέρλιτς τῆς Σαξωνίας, ὅπου παρέμειναν μέχρι τοῦ 1919.

 • 07/04/2015. Νέα προειδοποίηση στον Αλέξη Τσίπρα να μη διασπάσει την ενιαία πολιτική κυρώσεων που ακολουθούν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. απέναντι στη Ρωσία έστειλε ο πρόεδρος της Ευρωβουλής, Μάρτιν Σούλτς, καθώς ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Μόσχα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Η Ελλάδα ζητά και λαμβάνει πολλή αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, μπορούμε κι εμείς να ζητήσουμε αλληλεγγύη από την Ελλάδα, και αυτή η αλληλεγγύη να μην τερματιστεί μονομερώς με το να αποσυρθεί [η Ελλάδα] από τα κοινά μέτρα», τόνισε ο κ. Σουλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γερμανική εφημερίδα Muenchner Merkur. Σημείωσε πως αυτό το μήνυμα έχει δοθεί στον κ. Τσίπρα τόσο από τον ίδιο όσο και από άλλους αξιωματούχους σε αρκετές συζητήσεις. «Θα πρέπει να βασίσει τις ενέργειές του στη Μόσχα σε αυτό. Η Ε.Ε. το περιμένει από αυτόν, ως ηγέτη ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε.

῾Ωρισμένος ἀριθμὸς ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν (περὶ τοὺς 2.000) κατώρθωσε νὰ διαφύγη εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου, ἐν συνεργασίᾳ μέ ὑπηρετοῦντας εἰς τὴν μακεδονικὴν πρωτεύουσαν συναδέλφους των, συνέστησαν ᾽Επιτροπὴν ᾽Εθνικῆς Ἀμύνης. Σκοπὸς τῆς ᾽Επιτροπῆς ἦτο ἡ συγκρότησις, ἐξ ἐθελοντῶν, στρατιωτικῶν σωμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπολέμουν παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς Ἀντάντ.

·        Οι ραγδαίες εξελίξεις μετά την απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει τις διαβουλεύσεις και να προκαλέσει, στη λήξη του προγράμματος, δημοψήφισμα και, κυρίως, οι δραματικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αυτής της επιλογής φαίνεται ότι δοκιμάζουν πολλούς βουλευτές των ΑΝΕΛ αλλά και, κατά πληροφορίες, και «πασοκογενή» στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πλην των πέντε που εμφανίστηκαν δημοσίως, και άλλα στελέχη του μικρότερου κυβερνητικού εταίρου κινούνται παρασκηνιακά προς ενίσχυση του ΝΑΙ την Κυριακή, υπό τον φόβο της πλήρους κατάρρευσης της χώρας.

Τὰ γεγονότα τῆς Μακεδονίας εἶχον ὡς ἄμεσον συνέπειαν τὴν ματαίωσιν τῶν ἐκλογῶν, κατόπιν ἀξιώσεως τῶν Γάλλων, φοβηθέντων ὅτι τὸ κόμμα τῶν Φιλελευθέρων, τὸ μόνον τὸ ὁποῖον ἐθεώρουν ὡς φιλικὸν, δέν θὰ ἐκέρδιζε τὴν πλειονοψηφίαν. Ἡ ματαίωσις τῶν ἐκλογῶν ἔφερε καὶ τήν παραίτησιν τῆς κυβερνήσεως Ζαΐμη. ᾽Εσχηματίσθη πολιτικὴ κυβέρνησις ὑπὸ τὸν Νικ. Καλογερόπουλον, μὲ πρόγραμμα τὴν ἔναρξιν διαπραγματεύσεων πρός ἔξοδον τῆς Ἑλλάδος ἐκ τῆς οὐδετερότητος παρὰ τὸ πλευρόν τῆς Ἀντάντ.

 • Η Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου σχηματίστηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 ως συνέχεια της ανακοίνωσης της παραίτησης του έως τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και της Κυβέρνησής του έτσι, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σύστασης Κυβέρνησης ευρείας αποδοχής. Έπειτα από συμφωνία τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων, του κυβερνώντος κόμματος του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, διορίστηκε από τον Προέδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια Πρωθυπουργός ο Λουκάς Παπαδήμος, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Κυβέρνηση, που θεωρήθηκε μεταβατική, απέβλεπε στην επίτευξη των στόχων που προέβλεπαν «οι συμφωνίες της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου 2011», η «εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που συνδέεται με τις αποφάσεις αυτές» και η διεξαγωγή εκλογών στις αρχές του επόμενου χρόνου, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διεργασιών.

Ἀλλὰ τὰ γεγονότα τῆς Μακεδονίας εἶχον ὡς ἀπρόβλεπτον ἐπακόλουθον τὴν μετάβασιν τοῦ ᾽Ελ. Βενιζέλου, μέσῳ Κρήτης καὶ νήσων τοῦ Αἰγαίου, εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου, μετὰ τοῦ ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη καὶ τοῦ στρατηγοῦ Παναγιώτου Δαγκλῆ, ἐσχημάτισε τὰς ἀρχὰς ᾽Οκτωβρίου 1916 προσωρινὴν κυβέρνησιν, ἡ ὁποία καὶ ἐκήρυξε τὸν πόλεμον κατὰ τῶν Κεντρικῶν Αὐτοκρατοριῶν.

 • Η Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά ήταν κυβέρνηση της Ελλάδας που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, αναλαμβάνοντας μετά την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου. Αρχικά επρόκειτο για κυβέρνηση συνεργασίας των κομμάτων Νέα Δημοκρατία, ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Δημοκρατική Αριστερά. Η συνεργασία αυτή ήταν απαραίτητη, καθώς η Νέα Δημοκρατία δεν είχε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών για τον "αυτοδύναμο" σχηματισμό Κυβέρνησης, παρά την ανάδειξή της σε πρώτο κόμμα στις εκλογές. Η σύνθεσή της ανακοινώθηκε στις 21 Ιουνίου 2012, με την ορκωμοσία των περισσότερων μελών της κυβέρνησης να γίνεται αυθημερόν, ενώ μία μέρα νωρίτερα είχε ορκιστεί ως Πρωθυπουργός ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. Διαβάζομεν από τις προγραμματικές δηλώσεις της: Η Κυβέρνηση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Δημοκρατικής Αριστεράς βασίζεται σε διακήρυξη συνεργασίας, που επεξεργάστηκε η εξαμελής επιτροπή των τριών κομμάτων που την στηρίζουν, και είναι η ακόλουθη: «Η κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης που δημιουργείται με τη στήριξη των τριών κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) θα έχει πλήρεις αρμοδιότητες και χρονικό ορίζοντα όπως ορίζει το Σύνταγμα. Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει την κρίση, να ανοίξει το δρόμο της Ανάπτυξης και να αναθεωρήσει όρους της Δανειακής Σύμβασης (Μνημονίου), χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ούτε την παραμονή της στο ευρώ. Και, ασφαλώς, χωρίς να αμφισβητήσει τους αυτονόητους στόχους μηδενισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος, ελέγχου του χρέους και εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα. Στόχος επίσης είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για να βγει οριστικά η χώρα από την κρίση, καθώς κι από την ανάγκη εξάρτησης από δανειακές συμβάσεις στο μέλλον. Η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης θα είναι μικρότερη, με προοπτική να μειωθεί ακόμα περισσότερο, λειτουργική και επιτελικού χαρακτήρα. Δεν θα αποτελείται από «φέουδα» κομματικών επιρροών, θα λειτουργεί ενιαία, θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στις προγραμματικές συμφωνίες των κομμάτων που την στηρίζουν και στη στελέχωση όλου του διοικητικού μηχανισμού με αξιοκρατικά κριτήρια. Επίσης, θα στηρίζεται στην ευελιξία, ώστε επιμέρους διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν να μην αναστέλλουν ούτε το έργο της ούτε τη συναίνεση που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου της. Τέλος, με πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης και του Προεδρείου της Βουλής, θα αλλάξει ο Κανονισμός Λειτουργίας της, ώστε να προσαρμοστεί η άσκηση νομοθετικού έργου και ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος στις νέες συνθήκες των κυβερνήσεων συνεργασίας. Έτσι θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου.»

Ἡ ἄρνησις τῆς Ἀντὰντ νὰ διαπραγματευθῇ ὑπεχρέωσε τὴν κυβέρνησιν Καλογεροπούλου εἰς παραίτησιν. Νέα ὑπηρεσιακὴ κυβέρνησις, ὑπὸ τὸν καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου Σπυρίδωνα Λάμπρον, ἐσχηματίσθη τὰς ἀρχὰς Ὀκτωβρίου, ἡ ὁποία εὑρέθη ἐνώπιον σειρᾶς ἀξιώσεων τῶν Γάλλων, ἐνεργούντων ὡς ἐντολοδόχων καὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων. ῾Η γαλλική Κυβέρνησις πιστεύουσα ὅτι ἦτο ὐπέυθυνος διὰ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ Μακεδονικοῦ μετώπου, ἐπειδὴ ἀρχιστράτηγος ἦτο ὁ Γάλλος στρατηγὸς Μωρὶς Σαράϊγ, μετέφερε τὸ σύνολον, σχεδὸν, τοῦ στόλου της εἰς τὰ ἑλληνικὰ ὕδατα. ᾽Επὶ κεφαλῆς τῶν γαλλικῶν ναυτικῶν δυνάμεων ἦτο ὁ ναύαρχος Λουδοβίκος Νταρτὶζ ντὶ Φουρνέ, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἠξίωσε καὶ ἐπέτυχε τὴν παράδοσιν τοῦ στόλου τῶν ἑλληνικῶν ἐλαφρῶν πολεμικῶν σκαφῶν, προέβη, ἐν συνεχείᾳ εἰς πράξεἰς καταλυτικὰς τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας. ῎Εθεσεν ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν του τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸν Ναύσταθμον, ἐξεδίωξεν ἐξ Ἀθηνῶν τοὺς πρεσβευτὰς Γερμανίας, Αὐστρουγγαρίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, καί, τέλος, ἐζήτησεν τὸν περιορισμὸν τῶν ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων εἰς Πελοπόννησον καὶ τὴν παράδοσιν τοῦ μεγίστου μέρους τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν ἐλαφρῶν ὄπλων. ᾽Επειδὴ ἡ κυβέρνησις Λάμπρου ἐδίσταζε νὰ ἱκανοποιήσῃ, ἐν τῷ συνόλῳ της, τὴν ἀξίωσιν περὶ παραδόσεως τοῦ ὀπλισμοῦ, ὁ Γάλλος ναύαρχος ἀπεβίβασε τὴν 1ην Δεκεμβρίου 1916 (18ην Νοεμβρίου κατὰ τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον, ἐξ οὗ καὶ τὰ γεγονότα ἀπεκλήθησαν Νοεμβριανὰ), ἀγγλογαλλικὰ ναυτικὰ ἀγήματα, ἐπὶ τῷ σκοπῷ καταλήψεως ἑπικαίρων σημείων τῆς ἑλληνικῆς πρωτευούσης. Αἱ στρατιωτικαί, ὅμως, δυνάμεἰς τῶν Ἀθηνῶν ἀντέταξαν ἄμυναν καὶ καθήλωσαν τὰ ἀγήματα, τὰ ὁποῖα ὑπέστησαν ἀρκετὰς ἀπωλείας. Κατόπιν τούτου, ὁ Γάλλος ναύαρχος, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐγκατασταθῆ εἰς τὸ Ζάππειον Μέγαρον, διέταξε τὰ πολεμικὰ σκάφη του νὰ βομβαρδίσουν τὴν ἑλληνικὴν πρωτεύουσαν. Ἀρκεταὶ βολαὶ ἔπεσαν εἰς τὴν πέριξ τοῦ Ἀρδηττοῦ περιοχήν καὶ ἄλλαι ἐντὸς τοῦ βασιλικοῦ κήπου. ᾽Επῆλθε, τότε, συμφωνία μεταξὺ τοῦ Βασιλέως καὶ τῶν πρεσβευτῶν Γαλλίας, Μ. Βρεταννίας καὶ Ρωσίας, ὅπως παραδοθοῦν εἰς τὸν ναύαρχον ἕξ πυροβολαρχίαι (24 πυροβόλα) καὶ διακοποῦν αὶ ἐχθροπραξίαι, ἀποσυρομένων τῶν ἀγημάτων.

·        02/07/2015 … «Η εμπιστοσύνη μου σε ό,τι αφορά τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να διαπραγματευθεί έχει φθάσει πλέον στο απόλυτο μηδέν», είπε ο κ. Σουλτς μιλώντας στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt και πρόσθεσε ότι «θα καταστεί επιτακτική ανάγκη η διεξαγωγή νέων εκλογών εάν ο ελληνικός λαός ψηφίσει υπέρ του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και επομένως υπέρ της παραμονής στην Ευρωζώνη και ο κ. Τσίπρας, κατά λογική συνέπεια, παραιτηθεί».
Σύμφωνα με τον κ. Σουλτς, για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του κράτους την περίοδο ως τις εκλογές πρέπει να διοριστεί «μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε, επίσης, ότι «αν αυτή η μεταβατική κυβέρνηση καταλήξει σε μια λογική συμφωνία με τους πιστωτές, τότε θα πρόκειται για το τέλος της εποχής ΣΥΡΙΖΑ» και τόνισε πως «έπειτα από αυτό, η Ελλάδα θα έχει ξανά μια πιθανότητα».
Τέλος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατηγόρησε για ανευθυνότητα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, καταλόγισε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι είναι «απρόβλεπτος και χειραγωγεί τον κόσμο στην Ελλάδα» και ότι δείχνει έναν «σχεδόν δημαγωγικό χαρακτήρα».

 • Καμμένος: «…πιστεύουµε ότι η σηµερινή σύµβαση είναι παράνοµη, είναι αντισυνταγµατική και αποτελεί και την «ταφόπλακα» των δύο µνηµονίων, την «ταφόπλακα» της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας και την παράδοση της πολιτικής διαχείρισης της χώρας, κατ’ ουσίαν, σε µια ανώνυµη εταιρεία, µια ανώνυµη εταιρεία που είναι ένα άδειο κουφάρι που κανείς δεν γνωρίζει τι εκπροσωπεί. Είναι ένα άδειο κουφάρι που λέγεται EFSF, το οποίο τυπικώς έχει συσταθεί, το οποίο λειτουργεί, ενώ δεν έχει χρήµατα και χρησιµοποιείται από τις χώρες του ευρώ για ένα και µόνο λόγο: Για να αποφύγουν τον παράνοµο δανεισµό µε τα παράνοµα τοκογλυφικά επιτόκια που χρέωσαν την πατρίδα µας µε το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο. Ουσιαστικά, δηλαδή, επειδή γνωρίζουν ότι αυτά τα παράνοµα επιτόκια, πολλαπλάσια της συµφωνίας εισόδου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα αµφισβητήσουµε –και εµείς αυτό θα το κάνουµε- ουσιαστικά προσπαθούν να διαφυλάξουν τους δανειστές, δηλαδή τις τράπεζες τις οποίες έβαλαν µεσολαβητές µεταξύ των κρατών.»

 • Στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, επέρριψε τις ευθύνες για την τραπεζική αργία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Λαπαβίτσας, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στο Mega.​ «Τις τράπεζες δεν τις κλείσαμε εμείς, τις τράπεζες τις έκλεισε ο κ. Ντράγκι», ανέφερε o βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως ο επικεφαλής της ΕΚΤ ήταν αυτός που «έκοψε τη ρευστότητα ως μη όφειλε».

 • Παναγιώτη Ήφαιστου, Καθηγητής, Διεθνείς Σχέσεις-Στρατηγικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών-Ευρωπαϊκών Σπουδών: «Η συνέντευξη του πρωθυπουργού ήταν ολιστική, αληθής και αληθινή. Σπάνιο κάτι τέτοιο στην σύγχρονη ελληνική πολιτική. Η πιο σημαντική αποκρυστάλλωση αφορά τον μέγα και ιστορικό εκβιασμό. Όταν νομιμοποιημένα και θεμιτά η Ελληνική κυβέρνηση όπως συχνά συνέβη στο παρελθόν προσέφυγε στην λαϊκή ετυμηγορία το «τέρας-τεχνόσφαιρα της Αποκαλύψεως», όπως έχει καταντήσει η τεχνόσφαιρα των Βρυξελλών, εκβιαστικά και για να στριμώξει την Ελλάδα και όσους αντιστέκονται, έκοψε την χρηματοδότηση και οδήγησε στο κλείσιμο των τραπεζών. Να το πούμε με το όνομά του: Κοινωνικοπολιτικά ανεξέλεγκτοι τεχνοκράτες που συναγελάζονται μέσα στην δίνη της ηγεμονικής διαπάλης και των κερδοσκοπικών-τοκογλυφικών συναλλαγών μεθόδευσαν να κλείσουν οι Ελληνικές τράπεζες για να επηρεάσουν τις εσωτερικές εξελίξεις και το δημοκρατικό δικαίωμα ελεύθερης πολιτικής θέσης των Ελλήνων πολιτών. Ωμός εκβιασμός που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο κανένα πολίτη που εμφορείται από φιλοπατρία αλλά και που πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σύστημα εκβιαστών που συγκροτούν ηγεμονικοί αντιπρόσωποι, τοκογλύφοι και κερδοσκόποι.»
Τὰ γεγονότα αὐτὰ ὡδήγησαν εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ Φουρνέ, ὁ ὁποῖος ἐθεωρήθη ὡς κακῶς χειρισθεἰς τὴν ὑπόθεσιν, καὶ εἰς ἐπιβολὴν ναυτικοῦ ἀποκλεἰςμοῦ τῆς ῾Ελλάδος, μέ συνέπειαν νὰ ὑποστῇ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς σοβαρὰς ἐπισιτιστικὰς στερήσεἰς. ῾Ο ἀποκλεισμὸς διετηρήθη καὶ μετὰ τὴν ἰκανοποίησιν τῶν νέων ἀξιώσεων τῆς Ἀντάντ, αἱ ὁποῖαι διετυπώθησαν εἰς διακοίνωσιν τῆς 28ης Δεκεμβρίου 1916. ῏Ητο φανερόν πλέον ὅτι αἱ πιθανότητες συνεννοήσεως μεταξὺ Ἀντὰντ καὶ κυβερνήσεως Ἀθηνῶν εἶχον μηδενισθῆ καὶ ὅτι ἀκόμη μεγαλυτέρας ἐκτάσεως ἐπέμβασις ἔπρεπε νὰ ἀναμένεται.

 • «Οικονομικός και πολιτικός πόλεμος στην Ελλάδα», δεν είναι με τανς, αλλά με οικονομική και πολιτική δύναμη, ο λαός όμως αυτός έχει δείξει δύναμη και ευθύνη, έχει δώσει αγώνες να υπερασπίσει την ελευθερία του, την αξιοπρέπεια και το ψωμί του" δήλωσε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο αν. υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας αυτός γίνεται με αντίξοες συνθήκες σε ένα ιδιαίτερα εχθρικό κλίμα από τα ΜΜΕ εκτός, της ΕΡΤ.

 • Γκύντερ Γκρας: Η ντροπή της Ευρώπης,: Ο Γκύντερ Γκρας εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί ένα είδος «ηθικής συνείδησης» της Γερμανίας, αφού με το σύνολο του λογοτεχνικού του έργου αλλά και τις δημόσιες παρεμβάσεις του προσπάθησε να εμποδίσει τον εφησυχασμό των συμπατριωτών του, που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήθελαν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους με το παρελθόν, ξεχνώντας τα ναζιστικά εγκλήματα. Συμμετείχε στην Ομάδα 47 με τον Χάινριχ Μπελ, την Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν και άλλους διανοούμενους που αναζήτησαν στα γραπτά τους τη νέα συνείδηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. Το ποίημα του Γερμανού συγγραφέα με τίτλο «Η ντροπή της Ευρώπης» γράφτηκε το 2012, περίοδο οικονομικής κρίσης για τη χώρα μας. Με το ποίημά του αυτό, ο συγγραφέας καλούσε τις ηγεσίες της Ευρώπης να αποτρέψουν τη θυσία της Ελλάδας στον βωμό της κερδοσκοπίας των αγορών. Παράλληλα επικοινωνούσε με την κοινωνία και τους λαούς της Ευρώπης θυμίζοντάς τους τον ρόλο της Ελλάδας στο χτίσιμο της Ευρώπης του μέλλοντος. Το ποίημα έχει φόρμα αρχαιοελληνικής ωδής και διατρέχει την ελληνική ιστορία από την αρχαιότητα ως τη χούντα των συνταγματαρχών. Εδώ ο νομπελίστας προειδοποιεί ότι δίχως την Ελλάδα, η Ευρώπη θα είναι φτωχότερη, μία ήπειρος φθαρμένη και στερημένη από οποιαδήποτε πνευματικότητα. Η ντροπή της Ευρώπης : Στο χάος κοντά, γιατί δεν συμμορφώθηκε στις αγορές· κι Εσύ μακριά από τη Χώρα, που Σου χάρισε το λίκνο. / Όσα Εσύ με την ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες, τώρα θα καταλυθούν, και θα εκτιμηθούν σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα. / Σαν οφειλέτης διαπομπευμένος και γυμνός, υποφέρει μια Χώρα· κι Εσύ, αντί για το ευχαριστώ που της οφείλεις, προσφέρεις λόγια κενά. / Καταδικασμένη σε φτώχεια η Χώρα αυτή, που ο πλούτος της κοσμεί Μουσεία: η λεία που Εσύ φυλάττεις. / Αυτοί που με τη δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη Χώρα την ευλογημένη με νησιά, στον στρατιωτικό τους σάκο κουβαλούσαν τον Χέλντερλιν. / Ελάχιστα αποδεκτή Χώρα, όμως οι πραξικοπηματίες της, κάποτε, από Εσένα, ως σύμμαχοι έγιναν αποδεκτοί. / Χώρα χωρίς δικαιώματα, που η ισχυρογνώμονη εξουσία ολοένα και περισσότερο της σφίγγει το ζωνάρι. / Σ” Εσένα αντιστέκεται φορώντας μαύρα η Αντιγόνη, και σ” όλη τη Χώρα πένθος ντύνεται ο λαός, που Εσένα φιλοξένησε. / Όμως, έξω από τη Χώρα, του Κροίσου οι ακόλουθοι και οι όμοιοί του όλα όσα έχουν τη λάμψη του χρυσού στοιβάζουν στο δικό Σου θησαυροφυλάκιο. / Πιες επιτέλους, πιες! κραυγάζουν οι εγκάθετοι των Επιτρόπων· όμως ο Σωκράτης, με οργή Σου επιστρέφει το κύπελλο γεμάτο ώς επάνω / Θα καταραστούν εν χορώ, ό,τι είναι δικό Σου οι θεοί, που τον Όλυμπο τους η δική Σου θέληση ζητάει ν” απαλλοτριώσει. / Στερημένη από πνεύμα, / Εσύ θα φθαρείς χωρίς τη Χώρα, που το πνεύμα της, Εσένα, Ευρώπη, εδημιούργησε. (Μετάφραση: Πατρίτσια Αδαμοπούλου)

 • 25|06|2015 ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης επιτίθεται στους δανειστές. Κάνει λόγο για σκληροπυρηνική φράξια που επιθυμεί τη ρήξη, σε στόχο την ταπείνωση της Ελλάδας και την πτώση της κυβέρνησης.

Ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ Βασιλέως.

Ἡ ἐπανάστασις τοῦ Μαρτίου 1917, ἡ ὁποία ἀνέτρεψε τό τσαρικὸν καθεστὼς εἰς Ρωσίαν, καὶ ἡ εἴσοδος τῶν Ἡνωμ. Πολιτειῶν, τὴν 6ην Ἀπριλίου 1917, εἰς τὸν πόλεμον ἐναντίον τῶν Κεντρικῶν Αὐτοκρατοριῶν, ἔδωσαν νέαν μορφήν εἰς τήν σύρραξιν. ᾽Εξάλλου, αἱ ἐπελθοῦσαι εἰς Μ. Βρεταννίαν καὶ Γαλλίαν κυβερνητικαὶ μεταβολαὶ ἔφερον εἰς τὴν ἐξουσίαν κυβερνήσεἰς ἀποφασισμένας νὰ ἐντείνουν τὴν πολεμικὴν προσπάθειαν. Ἡ ἐκκαθάρισις τῆς καταστάσεως εἰς τὴν ῾Ελλάδα ἐκρίθη, κυρίως ὑπὸ τῶν Γάλλων, ὡς ἀπαραίτητος προϋπόθεσις διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τοῦ Μακεδονικοῦ μετώπου. Κατόπιν συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν δυνάμεων τῆς Ἀντὰντ ἀπεφασίσθη ἡ ἄσκησις πιέσεως εἰς τὰς Ἀθήνας, ὅπου, ἀπὸ τοῦ Ἀπριλίου 1917, εὑρίσκετο εἰς τὴν ἐξουσίαν κυβέρνησις ὑπὸ τὴν προεδρίαν, ἐκ νέου, τοῦ Ἀλεξ. Ζαΐμη. ῾Η μορφή τῆς πιέσεως δὲν ἦτο προσδιωρισμένη, ἐλλείψει ὀμοφωνίας. Ἀλλ’ ἡ Γαλλία ἀνέλαβε πρωτοβουλίαν καὶ ἔφερε τοὺς συμμάχους της πρὸ τετελεσμένου γεγονότος. ῾Υπὸ τὴν ἀπειλήν καταλήψεως τῶν Ἀθηνῶν ἐξηνάγκασε τὴν 12ην ᾽Ιουνίου 1917 τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνον νὰ ἐγκαταλείψῃ, μετὰ τοῦ διᾳδόχου Γεωργίου καὶ τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας, τὴν ῾Ελλάδα. Βασιλεὺς ἀνεκηρύχθη ὁ δευτερότοκος υἱὸς τοῦ Κωνσταντίνου Ἀλέξανδος. Καὶ μετ’ ὀλίγον, τήν 27ην ᾽Ιουνίου 1917 ὁ Ἐλ. Βενιζέλος ἐσχημάτισε κυβέρνησιν εἰς Ἀθήνας. Ἡ νέα κυβέρνησις ἀνεκάλεσε τοὺς ἀπομένοντας εἰς τὰς Κεντρικὰς Αὐτοκρατορίας Ἕλληνας διπλωματικοὺς ἀντιπροσώπους καὶ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἐθεώρει τὴν ᾽Ελλάδα εὑρισκομένην εἰς ἐμπόλεμον κατάστασιν, μετὰ τῆς Γερμανίας καὶ τῶν συμμάχων της ἀπὸ 23ης καὶ 24ης Νοεμβρίου 1916, ἀφ’ ἧς, δηλαδὴ, ἡ κυβέρνησις Θεσσαλονίκης εἶχε κηρύξει τὸν πόλεμον κατά τῶν κεντρικῶν Αὐτοκρατοριῶν. Πρὸς νομιμοποίησίν της, ἡ κυβέρνησις Ἐλ. Βενιζέλου ἐπανέφερεν εἰς τὴν ζωήν τὴν Βουλήν τῆς 13ης ᾽Ιουνίου 1915, τήν ὁποίαν ἐθεώρησεν ὡς παρατύπως διαλυθεῖσαν. Ἡ Βουλὴ αὐτὴ, ἡ ὁποία ἔζησεν ἐπὶ τρία καὶ πλέον ἔτη, ἀπεκλήθη «Βουλή τῶν Λαζάρων». Ἀπουσίαζον δὲ ἐξ αὐτῆς ὁ Δημ. Γούναρης, διότι εἶχεν ἐκτοπισθῆ ὑπὸ τῶν Γάλλων εἰς Κορσικὴν καὶ ὁ Γεώργιος Θεοτόκης, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀποθάνει τὸν ᾽Ιανουάριον 1916.

 • Διαδικτυακό πρωτοσέλιδο της γαλλικής Le Monde που υπογράφει ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Αθήνα, αποκαλύπτει ότι οι δανειστές θέλουν αλλαγή της κυβέρνησης, εγκατάσταση "μεταβατικής" κυβερνησης και για πρωθυπουργό της νέας κυβέρνησης, τον αρχιτραπεζίτη, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα! Αυτόν εννοούσε φυσικά και ο Α.Σαμαράς, όταν έλεγε ότι "Να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης χωρίς εμένα και τον Α.Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά ένα τρίτο πρόσωπο". Πρόκειται για την επιβεβαίωση του πολιτικού πραξικοπήματος και την εγκαθίδρυση "μαύρης" κυβέρνησης κατά το πρότυπο της κυβέρνησης Παπαδήμου που υπέγραψε το εθνοκτόνο δεύτερο Μνημόνιο. Και βέβαια μόνο τυχαίο δεν είναι που ο Γ.Στουρνάρας "διέρρε" στο Reuters τρομολαγνικά σενάρια περί κλεισίματος των τραπεζών την επομένη του Εurogroup για να υπονομευθεί η ελληνική διαπραγματευική θέση. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, "Για τους θεσμούς η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει και να υπάρξει μια νέα κυβέρνηση συνεργασίας από τα περισσότερα κόμματα. H ιδέα είναι να τεθεί επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης κάποιος τεχνοκράτης και αυτός ο τεχνοκράτης που θα γίνει Πρωθυπουργός είναι ο Γιάννης Στουρνάρας, ένας άνθρωπος δημοφιλής στους ευρωπαϊκούς κύκλους". Ο οποίος είναι "παιδί" της διακυβέρνησης Σημίτη, ένα από τα golden boys του ΠΑΣΟΚ της εποχής που έφεραν την χώρα στο τραγικό σημείο που βρίσκεται σήμερα. Η γαλλική εφημερίδα, μάλιστα, παραθέτει το παράδειγμα της μεταβατικής (σ.σ.: μαύρης) κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου το 2011. Αλλά στο άρθρο σημειώνεται επίσης ως πιθανή εξέλιξη η διενέργεια εκλογών, αναδημοσιεύοντας τις χθεσινές πληφορίες του defencenet.gr για εκλογές στις 2 Αυγούστου. "Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται λόγος για πρόωρες εκλογές πιθανώς στις 2 Αυγούστου», γράφει η Le Monde. Στην εφημερίδα μιλά ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος (αυτός που ήθελε να γίνει η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς να υπολογιστούν οι ψήφοι του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή, υποστηρίζοντας ότι "Δεν υπάρχει πρόβλημα αν ψηφίσουν μόνο 282 βουλευτές"!), ο οποίος λέει ότι αν όλα τα μέρη συμφωνήσουν τότε, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη και σε μία ημέρα (για να γίνει ο Γ.Στουρνάρας πρωθυπουργός!). Για την προκήρυξη εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να παραιτηθεί για να τις προκαλέσει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι αυτές να γίνουν-με μικρότερο όριο τον ένα μήνα- τη χώρα θα αναλάβει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και πάλι οι ηγέτες των κομμάτων θα πρέπει να επιλέξουν την προσωπικότητα που θα γίνει Πρωθυπουργός μεταξύ των τριών Ανωτάτων Δικαστών της χώρας. "Μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα είναι πολιτικά θεμιτό να διεξάγει διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες" σύμφωνα με τον κ Αλιβιζάτο. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ θετικό στοιχείο: Εγκλωβίζει τους δανειστές... Υπάρχει βεβαίως και η λύση ενός δημοψηφίσματος που περνά από το μυαλό του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να συμβουλευτεί το λαό για το τι θα πρέπει να κάνει. ΠΗΓΑΙ: 
 
 1. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρωσίας στον 21ο αιώνα
 2. Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2009
 3. Πόρισμα "φωτιά" για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το σχέδιο Πυθία
 4. Απίστευτο κι όμως αληθινό: Με "βέτο" της κυβέρνησης η ...
 5. Ωμή παρέμβαση Βερολίνου υπέρ των Σκοπίων
 6. Ο Π. Παυλόπουλος κάνει έκκληση στις ΗΠΑ να ενισχύσουν την Ελλάδα
 7. Λευκός Οίκος: Όλοι προτιμούν την παραμονή τη Ελλάδας στη νομισματική ένωση
 8. Το δημοψήφισμα που μπορεί να φέρει το διχασμό και την έκρηξη!
 9. «Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να αποτύχει η κυβέρνηση Τσίπρα»
 10. Η Ελλάδα οδηγείται οριστικά εκτός της ρωσικής αγοράς
 11. Νέα προειδοποίηση Σούλτς για το ταξίδι Τσίπρα στη Μόσχα
 12. Βουλευτές ΑΝΕΛ υπέρ του «Ναι»
 13. Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου 2011
 14. Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά 2012
 15. Μ. Σουλτς: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση ότι θέλει να διαπραγματευθεί»!
 16. Μην ακούτε τι σας λένε, διαβάστε τι υπογράψανε και φρίξτε!
 17. Ποιοι και γιατί "έκλεισαν" τις τράπεζες και το δημοψήφισμα της Κυριακής -Ανάλυση καθηγητή Πανεπιστημίου
 18. Δ. Στρατούλης: Οικονομικός και πολιτικός πόλεμος γίνεται στην Ελλάδα, απάντηση ένα μεγάλο ΟΧΙ στη λιτότητα
 19. Γκύντερ Γκρας: Η ντροπή της Ευρώπης
 20. Παπαδημούλης: Η σκληροπυρηνική φράξια των δανειστών θέλει ρήξη και πτώση του Τσίπρα
 21. Le Monde: "Οι δανειστές θέλουν αλλαγή κυβέρνησης και πρωθυπουργό τον Γιάννη Στουρνάρα"!

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him