Ἡ κατάντια τοῦ sexting! (ΜΕΡΟΣ Β')(2oν)

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Στὸ προηγούμενο μέρος, εἴδαμε τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ sexting, πῶς προῆλθε καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἀπήχησή του στὴ νέα γενιά. Τώρα θὰ δοῦμε τὰ ἑξῆς…

 

1.   Σὲ τί ὀφείλεται ἡ ἀπήχηση ποὺ ἔχει;

Οἱ λόγοι εἶναι βέβαια πάρα πολλοί, θὰ περιοριστοῦμε ὅμως στοὺς ἑξῆς δύο: Ὁ ἕνας εἶναι ἡ ἔλλειψη ἀξιῶν, ἰδανικῶν, προτύπων, ὁραμάτων καὶ ἀνωτέρου προσανατολισμοῦ ἀπ’ τὴ νέα γενιά, σὲ ὅλα, συνεπῶς καὶ στὴ χρήση τῆς τεχνολογίας.
Ἑπόμενο εἶναι νὰ ἀφήνονται σ’ αὐτὲς χωρὶς κρίση καὶ ἀντιστάσεις, ὅπως καὶ σὲ ὅλα ἄλλωστε. Τὶς χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιοῦν καὶ ὄχι γιατί ἔχουν κάτι οὐσιαστικὸ νὰ κάνουν!
Κάνει ἐντύπωση ἔρευνα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Case Western Reserve στὸ Κλίβελαντ τοῦ Ὀχάϊο ποὺ θεωρεῖται πρώτη παγκοσμίως στὸ εἶδος της.2

Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα αὐτή, οἱ ἔφηβοι ποὺ στέλνουν πάρα πολλὰ γραπτὰ μηνύματα (περισσότερα ἀπὸ 120 τὴν ἡμέρα) εἶναι πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὶς καταχρήσεις, στὸ σέξ, στὸ ἀλκοὸλ καὶ στὰ ναρκωτικά, σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑπόλοιπους συνομηλίκους τους. Δηλαδὴ παρατηρήθηκε πὼς ὑπάρχει στενὴ σχέση μεταξὺ τῆς ὑπερβολικῆς χρήσης τῶν γραπτῶν μηνυμάτων μὲ τὴν ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἡλικία αὐτὴ συμπεριφορά. Μάλιστα τὰ παιδιὰ ποὺ στέλνουν περισσότερα ἀπὸ 120 μηνύματα τὴν ἡμέρα, ἔχουν 3,5 φορὲς περισσότερες πιθανότητες νὰ ἔχουν κάνει σὲξ μὲ συνομήλικό τους, σὲ σχέση μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ στέλνουν λιγότερα μηνύματα.


Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐρευνητὲς – ἐπιστήμονες συνιστοῦν στοὺς γονεῖς νὰ ἀποθαρρύνουν τὰ παιδιά τους νὰ χρησιμοποιοῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ σὲ ὑπέρμετρο βαθμὸ τόσο τὸ κινητὸ ὅσο καὶ τὶς ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης.


Μὲ τέτοια χρήση, λοιπόν, τῶν νέων τεχνολογιῶν, ἑπόμενο εἶναι νὰ
καταλήγουν καὶ στὸ sexting! Ἔπειτα τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ἔχουν ὁραματισμοὺς καὶ στόχους, εἶναι βεβαίως καὶ τὰ πρῶτα, ἀλλὰ καὶ τὰ μεγάλα θύματα τοῦ ἐθισμοῦ στὰ κινητὰ καὶ τὸ διαδίκτυο. Σύμφωνα δὲ μὲ τοὺς εἰδικούς, ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ διαδίκτυο σημαίνει τὰ ἑξῆς τέσσερα πράγματα:


– Ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ λεγόμενο διαδικτυακὸ σέξ!
– Ἐξάρτηση ἀπὸ διαδικτυακὲς διαπροσωπικὲς σχέσεις!
– Ψυχαναγκαστικὲς ἐνασχολήσεις (π.χ.τζόγος)! καὶ
– Ἐξάρτηση ἀπὸ ἠλεκτρονικὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια!

Καὶ ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ ὑπέρμετρη ἔκθεση τῶν παιδιῶν στὴν λεγόμενη σεξουαλικότητα, ἡ ὁποία διαχέεται ὑπέρμετρα παντοῦ μὲ ὅλα τὰ μέσα, τώρα δὲ καὶ μὲ τὶς νέες τεχνολογίες.
Οἱ ἐφημερίδες, τὰ περιοδικά, οἱ διαφημίσεις, ἡ τηλεόραση, ὁ κινηματογράφος, τὸ θέατρο, ὡς καὶ αὐτὴ ἡ μουσική, ἀκόμη δὲ καὶ τὰ παιδικὰ παιχνίδια εἶναι κατάμεστα ἀπὸ ἐρωτισμὸ καὶ σεξουαλικὰ μηνύματα. Λὲς κι ἔχουν ἐπιστρατευθεῖ ὅλα τὰ μέσα νὰ κάνουν ὁμαδικὴ ἐπίθεση ἐπ’ αὐτοῦ στὴ νέα γενιά. Καὶ σὰν μὴ ἔφθαναν ὅλα αὐτά, τώρα προστέθηκαν καὶ οἱ νέες τεχνολογίες, ἀπὸ τὰ κινητὰ ὡς τὸ διαδίκτυο. Τι βομβαρδισμός! Τί πόλεμος στὴ νέα γενιὰ Θεέ μου!


Κι ἐπειδὴ ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὶς νέες τεχνολογίες, ἀξίζει νὰ τονισθοῦν τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα:


Ἔκθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου EU Kids Online ποὺ ἔγινε σὲ 23 Εὐρωπαϊκὲς χῶρες μὲ τὴ συμμετοχὴ 23.420 παιδιῶν ἡλικίας 9-16 ἐτῶν καὶ 23.000 γονέων ἀναφέρει ὅτι:
– τὸ 12% τῶν παιδιῶν ἡλικίας 9-16 ἐτῶν εἶπαν ὅτι ἔχουν ἐνοχληθεῖ ἢ ἀναστατώθηκαν ἀπὸ κάτι ποὺ εἶδαν στὸ διαδίκτυο,
– πώς τὸ 14% αὐτῶν ἦρθε ἀντιμέτωπο μὲ εἰκόνες σεξουαλικοῦ περιεχομένου,
–πώς τὸ 15% ἔχουν λάβει μηνύματα τέτοια μηνύματα, (sexting) ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἀποστέλλονται μεταξὺ συνομηλίκων,
– πώς τὸ 3% ἔχει στείλει ἢ ἀναρτήσει τέτοια μηνύματα!3


Ἀλλ’ ἀξίζει νὰ προσεχθοῦν καὶ τὰ ἑπόμενα:


– Σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς International Association of Internet Hotlines, μεγάλη αὔξηση παρουσιάζει ὁ ἀριθμὸς τῶν ἱστοσελίδων πορνογραφικοῦ καὶ ρατσιστικοῦ περιεχομένου καθὼς καὶ παιδικῆς πορνογραφίας (τῆς τάξης τοῦ 30%, 25% καὶ 15% ἀνὰ διετία)!!!. Ἡ ἴδια δέχεται γιὰ τὸ φαινόμενο 5.800 καταγγελίες μηνιαίως!4

–Ὑπολογίζεται ὅτι τὰ ἐτήσια παγκόσμια ἔσοδα τῆς online πορνογραφίας ξεπερνοῦν τὰ 57 δισεκ. δολλάρια. Ἕνεκα αὐτοῦ παρατηρεῖται μεγάλη πτώση στὶς πωλήσεις πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ ἐκτὸς διαδικτύου!5

– Σὲ Εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο τὸ 50% τῶν ἐφήβων παραδέχεται ὅτι ἔχει ἐπισκεφθεῖ τουλάχιστον μία φορά ἱστοσελίδες μὲ πορνογραφικὸ περιεχόμενο. Ἀπ’ αὐτοὺς τὸ 79% χρησιμοποίησε τὸν ὑπολογιστὴ τοῦ σχολείου του ἢ τῆς δημόσιας βιβλιοθήκης!6

– Ἔρευνα τῆς Μονάδας Ἐφηβικῆς Ὑγείας τῆς Β΄ Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἔδειξε πώς τὸ 19,5% τῶν παιδιῶν ἡλικίας 14-16 ἐτῶν δηλώνουν ὅτι ἔχουν μπεῖ σὲ ἱστοσελίδες πορνογραφικοῦ περιεχομένου καὶ πὼς τὰ ἀγόρια ἔχουν 11 φορὲς περισσότερες πιθανότητας νὰ κάνουν αὐτὸ σὲ σχέση μὲ τὰ κορίτσια.

– Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Leeds τῆς Ἀγγλίας (Τμῆμα Ψυχολογίας), ἡ ὁποία καὶ δημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ «Psychoratholgy»7, ἔδειξε ὅτι οἱ «κολλημένοι» στὸ διαδίκτυο περνοῦν πολλὲς ὧρες σὲ πορνογραφικὲς ἱστοσελίδες, σὲ online τυχερὰ παιχνίδια, σὲ online κοινότητες καὶ σὲ κοινωνικὰ δίκτυα.

– Στὴ Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τῆς Ὑπηρεσίας Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς χώρας, πάνω ἀπὸ 11 ἑκατ. ἔφηβοι παρακολουθοῦν τακτικὰ πορνογραφία!8

– Εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ ἔρευνα τῆς ἑταιρείας ἀσφάλειας ὑπολογιστῶν Symantec, ἡ ὁποία δημοσιοποίησε ἕνα κατάλογο μὲ τὶς 100 δημοφιλέστερες online ἀναζητήσεις παιδιῶν, τῶν ὁποίων οἱ ὑπολογιστὲς εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὴν ὑπηρεσία Online Family Norton, ἡ ὁποία ἐλέγχει τὶς διαδικτυακὲς δραστηριότητες τῶν παιδιῶν τους. Ἡ μελέτη περιέλαβε 3,5 ἑκατομμύρια ἀναζητήσεις παγκοσμίως. Τι προέκυψε λοιπόν; Πὼς κατὰ σειρὰν οἱ δημοφιλέστερες ἀναζητήσεις εἶναι οἱ ἑξῆς: You Tube, Google, Facebook, σέξ, MySpace καὶ πορνὸ καὶ οἱ ρὸκ στάρ!9

– Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Hamprshire σὲ 1.500 ἀνήλικους χρῆστες τοῦ διαδικτύου διαπιστώθηκε ὅτι τὰ 2/3 ποὺ ἐκτίθεται σὲ online πορνογραφικὸ ὑλικὸ δὲν τὸ ἐπιλέγουν αὐτὸ οἱ ἴδιοι, ἀλλ’ αὐτὸ συμβαίνει τυχαῖα.10


2.   Γίνεται καὶ = γιὰ πλάκα!

Ἀποτέλεσμα αὐτῶν εἶναι τὸ sexting νὰ γίνεται ἀκόμη καὶ γιὰ πλάκα!
Σύμφωνα μὲ τὴ ἔγκυρη μελέτη (Kimberly 2012) γιὰ δύο λόγους οἱ
ἔφηβοι προβαίνουν στὸ sexting. Ἀπὸ ἐρωτισμὸ στὸ πλαίσιο τῆς σχέσης καὶ γιὰ πλάκα!
Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Ἰνστιτούτου Ψυχικῆς καὶ Σεξουαλικῆς Ὑγείας σὲ συνεργασία μὲ τὴν «Κάπα Research » συμβαίνει τὸ sexting νὰ κερδίζει ἔδαφος γιατί

α) εἶναι εὔκολη αὐτὴ ἡ προσέγγιση (41,3%),
β) ὑπάρχει ἀνωνυμία (36,5%) καὶ
γ) ἔχει πλάκα καὶ σασπὲνς (19%)!


Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ τοὺς ψυχολόγους, πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτὰ μπορεῖ
νὰ κρύβεται ἀπὸ μία ἁπλὴ ἐφηβικὴ περιέργεια μέχρι χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση ἢ ἡ προσπάθεια τῶν ἐφήβων νὰ γίνουν ἀποδεκτοί.


[Στὸ ἑπόμενο θὰ δοῦμε τί ἀποκαλύπτει τὸ sexting, ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀπάνθρωπο καὶ τὶς «λογικὲς» μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ νέοι ἐνδίδουν σ’ αὐτό!].


Σημειώσεις:
2. Πραγματοποιήθηκε σὲ 20 δημόσια λύκεια τῆς περιοχῆς τοῦ Κλίβελαντ σὲ δεῖγμα 4.200 μαθητῶν ἡλικίας 13 – 18 ἐτῶν.
3. Πηγή: Kathimerini.gr.
4. Πηγή: Kathimerini.gr.
5. Πηγή: ΑΠΕ/Reuters.
6. Πηγή: Kathimerini.gr.
7. Πηγή: news.bbc.co.uk/2/hi/ health/8493149.stm καὶ ΑΠΕ - ΜΠΕ. 8. Πηγή: Kathimerini.gr.
9. Πηγή: Kathimerini.gr μὲ πληροφορίας ἀπὸ AFP.
10. Πηγή: Ἄρθρο στὸ «Popular Medicine».

ΠΗΓΗ

DMCA.com Protection Status Copyrighted.com Registered & Protected


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him