Ἡ γιόγκα δὲν ταιριάζει στοὺς χριστιανούς
Γράφει ὁ Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης 
Καρδιολόγος,
Ἄμ. Καθ. παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν


Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο παρουσιάσθηκε στὴν «Καθημερινή», 17.6.2015 ἄρθρο τοῦ κ. Ἀποστόλου Λακασᾶ, γνωστοῦ γιὰ τὴν ἐπιμέλειά του, μὲ σοβαρὰ ἄρθρα καὶ σὲ εὐρὺ φάσμα θεματολογίας. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἐπρόκειτο γιὰ τὴν «πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Ο.Η.Ε. (Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν) νὰ καθιερώσει τὴν 21 Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμια Ἡμέρα Γιόγκα». Καί, -συνεχίζει στὸ ἄρθρο του- «ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ της καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔκρινε σκόπιμο νὰ προειδοποιήσει χθὲς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα, καὶ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ νά... ἀφορίσει τὴ γιόγκα».Ἀμέσως δὲ μετά, καὶ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν, ἀναφέρει ἐν ἐκτάσει τὰ ὅσα εἶπε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος γιὰ τὴ Γιόγκα [...] «Ὅτι εἶναι θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ ἰνδουισμοῦ [...] ὅτι δὲν ἀποτελεῖ εἶδος γυμναστικῆς [...] κ.λπ. Ἐπιλέγουσα: Ὡς ἐκ τούτου, ἡ «γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμιὰ θέση στὴ ζωή τῶν χριστιανῶν».1

Ἑπομένως, κατὰ τὰ ἀναφερόμενα, χωρὶς «νὰ ἀφορίζει» κανένα! Ὁ ἀρθρογράφος ὅμως, ἀναφέρων καὶ γνῶμες, καὶ σχολιάζων «ψίχουλά τινα», καταλήγει στὸ ἄρθρο του (ἀντιγράφω): «Ὅσο γιὰ τὴν βαρύτητα τῆς ὑπόδειξης ὅτι "ἡ γιόγκα δὲν ἔχει θέση στὴ ζωή τῶν χριστιανῶν", ἕνα κριτήριο της εἶναι νὰ ἀναλογισθοῦμε πόσοι τὴν πῆραν στὰ σοβαρά. Δηλαδή, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πόσοι ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ξόρκισαν ἢ σταμάτησαν τὴ γιόγκα καὶ πόσοι γέλασαν σκωπτικά».

Ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἐπειδὴ δὲν γράφω στὸν ἴδιο τὸν κ. Λακασᾶ, κοινοποιῶ τὴν παροῦσα στὴν «Καθημερινὴ» διὰ «τὰ καθ᾽ ἑαυτήν». Ἡ ἀντίληψή μου, πάντως, εἶναι ὅτι ὁ κ. Λακασᾶς ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό του, χρησιμοποιῶν ὡς κριτήριο ὀρθότητος «τὸ πόσοι πῆραν στὰ σαβαρὰ τὶς ὑποδείξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ πόσοι γέλασαν σκωπτικά».

Ἐνδέχεται δὲ νὰ χρησιμοποιήσει καὶ τὰ ὅσα ἔγιναν εὐρύτερα γνωστὰ διὰ τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν, στὴ διάρκεια τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὅπου καὶ «ἄγευστοι» τῆς οὐσίας τοῦ θέματος φώναζαν προασπιζόμενοι τὴν «γιόγκα», καὶ μόνον γιὰ τὸν λόγο ὅτι δὲν τὴν ἀποδέχεται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἐκεῖ ἔχουμε φθάσει!

Μὲ αὐτὰ ὅμως καὶ μὲ τὶς τέτοιες ἀντιδράσεις, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ἐπὶ τὸ ὀρθότερον καὶ τὴν γενικὴ ἐκτίμηση καὶ τὴν ἀξιολόγηση τῶν αἰτίων γιὰ τὴν ὀπισθοδρόμηση τοῦ πολιτισμοῦ μας στὴν Ἑλλάδα. Τὸ σκεπτικό, πάντως, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τὸ παρουσίασε ὁ κ. Λακασᾶς, εἶναι ἀπολύτως ἀντικειμενικὸ καὶ ἐπιστημονικῶς ὀρθό. Διότι ἡ φερομένη ὡς «γυμναστικὴ γιόγκα» ἀνήκει στὴν ὁμάδα τῶν «μὴ συμβατικῶν», καὶ «ἐπιστημονικῶς μὴ ἀποδεδειγμένων» καὶ «μὴ ἐπικυρωμένων νομικῶς» θεραπευτικῶν μεθόδων.

Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν τὶς χαρακτήρισε «Ἀνορθόδοξες Θεραπευτικὲς Μεθόδους» (ἀρκτιλεκτικῶς δὲ ΑΝ.ΘΕ.Μ.). Χρησιμοποιοῦν ἢ ἐπικαλοῦνται τὴν -μὴ ἀποδεικνυομένη- «Συμπαντικὴ Ἐνέργεια» ἢ τὴν -κατ᾽ αὐτούς—καὶ «Βιοενέργεια», τὴν ὁποία διοχετεύουν μὲ διαφορετικοὺς τρόπους στὸ ἀνθρώπινο σῶμα... γιὰ νὰ τὸ θεραπεύσουν ἀπὸ διάφορες ἀρρώστιες. Σχετίζονται δὲ μὲ τὶς ἐνεργειακὲς «ἀνατολικὲς θρησκεῖες», καὶ ἡ «γιόγκα» συγκεκριμένως, «γιὰ νὰ ἀνοίξει τὰ προσωπικὰ μονοπάτια τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ συντελεσθεῖ ἡ ἕνωσή του μὲ τὸν Βράχμα», δηλαδὴ τὴν Ἰνδουϊστικὴ ἐνσάρκωση τοῦ θεοῦ, ...ὡς «τὴν πορεία γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ὑγείας καὶ τὴν σωτηρία».

Αὐτά, βεβαίως, τὰ γνωρίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Καὶ μίλησε γιὰ τὴ «γιόγκα» ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐπικειμένου ἑορτασμοῦ της ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. τῆς 21 Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Γιόγκα» καὶ στὴν Ἑλλάδα. Τί δουλειά, ὅμως, ἔχει καὶ ποιὸν σκοπὸ ἐξυπηρετεῖ ὁ Ο.Η.Ε. μὲ αὐτήν του τὴν ἐνέργεια, καθιερώνοντας «Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Γιόγκα»; Ἂν τὸν γνωρίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἐνημερώσει. Ἂν δὲ ὄχι, ὄφειλε» νὰ φροντίσει νὰ τὸν πληροφορηθεῖ, καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώσει ἀναλόγως, τοὺς πιστούς της.
ΠΗΓΗ
via ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 
  1. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε τὴν 16ην Ἰουνίου 2015 ἀνακοίνωσιν διὰ τὴν ἐνημέρωσιν τῶν Ὀρθοδόξων, εἰς τὴν ὁποίαν γράφει ρητῶς ἡ γιόγκα εἶναι τελείως ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Παραθέτομε τὴν ἀνακοίνωσιν: «Στὸ πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στὴν Ἑλλάδα εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καὶ σεβαστή, ἀλλὰ καὶ τῆς ποιμαντικῆς τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη καθιέρωση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς “Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα”, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει στὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα ὅτι: ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «εἶδος γυμναστικῆς». Ὡς ἐκ τούτου ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμία θέση στὴ ζωή τῶν Χριστιανῶν».
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him