ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015
Αρ.Πρωτ.96518/Ε2/17-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες : Π. Μπεκρή-Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442750, 2116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1868/1989 και του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999,
4. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006,
8. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3467/2006,
9. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010,
10. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.4071/2012,
11. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012,
12. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013,
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996,όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 και Π.Δ. 39/1998,
14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003,
15. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
16. Τις υπ’ αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β/01 και 297Β/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες,
17. Την υπ’ αριθμ. Υ100/20-2-2015 (ΦΕΚ 299/τ.Β΄/27-2-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη»,
18. Την υπ’ αριθμ. 96500/Ε2/17-6-2015 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
19. Τις υπ’ αριθμ. 7/30-4-2015, 8/14-5-2015, 9/28-5-2015, 10/3-6-2015, 12/10-6-2015, 13/11-6-2015, 14/16-6-2015 και 15/17-6-2015 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.,
20. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.


ΑποφασίζουμεΑ1. Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους στις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:(...) (σ.σ. 1718 εκπαιδευτικοί)


2. Στους ανωτέρω μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί δαπάνη μόνο σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999.3. Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2015, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2015. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.


4. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ / ΠΗΓΗ
 

 

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him