SOS ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑΣ / ΕΚΘΕΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015) - ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤOΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ

τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

  

Η θεματολογία στην έκθεση-έκφραση των πανελληνίων εξετάσεων είναι δυνατόν να συνοψισθή εις τις εξής 46 θεματικές, ως εμφανίζονται κατωτέρω:
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1.    Εφευρέσεις
2.    Ανώτατη Παιδεία
3.    Εννοιολογική σύγχυση και πολιτική εκμετάλλευση
4.    Ανθρώπινα Δικαιώματα
5.    Σχετικά με τη διαφήμιση
6.    ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ
7.    χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου
8.    Θανατική ποινή
9.    Σχετικά με την επιστήμη και το ρόλο της στην κοινωνία
10.  Σχετικά με το καλό και το κακό στην επιστημονική γνώση
11.           Η δύναμη της μάζας
12.           Μηχανισμός του εξανδραποδισμού
13.           Η τεχνική πρόοδος
14.           Η γλώσσα του δοκιμίου
15.           Σχετικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα
16.           Μνημεία και Εκπαίδευση: η συμβολή των δασκάλων
17.           Ο σεβασμός της ζωής
18.           Σχετικά με το ποδόσφαιρο
19.           Λαϊκότητα και λαϊκισμός
20.           Η κλωνοποίηση
21.         Ψυχολογικές και παιδαγωγικές επισημάνσεις για τη χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση
22.           Ανισότητες στην πληροφόρηση
23.         Internet
24.           πνευματική ιδιοκτησία
25.           Ηλεκτρονικό εμπόριο
26.           Ο ελεύθερος χρόνος
27.           Μητρότητα
28.           Γλώσσα της εξουσίας και γλώσσα της παιδείας
29.           Παιδεία και εθνική μόρφωση
30.         Η Προστασία του περιβάλλοντος
31.           Ο πνευματικός άνθρωπος: Απόπειρα ορισμού και κοινωνικού προσδιορισμού του

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1.   σχετικά με την πληροφόρηση,
2.    σχετικά με τη δημοσιογραφία,
3.    σχετικά με τον Τύπο
4.    σχετικά με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
5.    σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλματος
6.    σχετικά με την τέχνη και την κριτική έργου τέχνης
7.    σχετικά με την κριτική/αξιολόγηση ατόμου και την αυτοκριτική
8.    σχετικά με τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια για εξοικονόμηση χρόνου στη σύγχρονη καθημερινή ζωή

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1.    Η γλωσσομάθεια και η χρησιμότητά της
2.    σχετικά με τον προφορικό και το γραπτό λόγο
3.    σχετικά με το διάλογο
4.    σχετικά με την εφηβεία
5.    σχετικά με την αγάπη και τον έρωτα
6.    σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα
7.    το κωμικό και η σημασία του γέλιου

εξ αυτών επαρουσιάσθησαν σύμφωνα με το πρόσφατο παρελθόν (απ’ το 2003 και εντεύθεν, ήτοι 11 έτη πλέον) οι εξής:

·        το 2003 το φυσικό περιβάλλον εν συναρτήσει με την ποιότητα ζωής
·        το 2004 ο κόσμος της πληροφορίας
·        το 2005 η σημασία του ομαδικού παιχνιδιού, ήτοι η άθλησις
·        το 2006 το φυσικό περιβάλλον και πάλι ως φυσικαί καταστροφαί
·        το 2007 η ανθρωπιστική παιδεία και συνείδησις
·        το 2008 η παράδοσις και η απομάκρυνσις των νέων
·        το 2009 το βιβλίο και συνύπαρξις αυτού με το διαδίκτυο (πληροφόρηση)
·        το 2010 η αυτομόρφωσις
·        το 2011 το διαδίκτυο και πάλι ως διάδοσις της γνώσεως μέσω αυτού
·        το 2012 η προσφορά της τέχνης
·        το 2013 το φυσικό περιβάλλον για άλλη μια φορά ως έλλειψις σεβασμού του ανθρώπου προς αυτό
·        το 2014 το έλλειμμα ανθρωπισμού και εις τας επαναληπτικάς η κοινωνία της αφθονίας


Τι μπορούμε να παρατηρήσουμε;


Α) ότι το φυσικό περιβάλλον παρουσιάστηκε τρείς φορές (2003/2006 & 2013)
Β) ότι η πληροφόρησις, διαδίκτυο παρουσιάστηκε κι αυτή τρείς φορές (2004/2009 & 2011)
Γ) ότι η ανθρωπιστική παιδεία παρουσιάστικε δύο φορές (2007 & 2014)
Δ) ότι η άθληση(2005), η παράδοση(2008), η αυτοκριτική(αυτομόρφωσις)(2010), και η Τέχνη(2012) παρουσιάστηκαν από μία φορά.
Ε) εκ των 12 θεματολογιών οι 9 ανήκουν άπασαι στην ύλη της Γ’ Λυκείου. Και βέβαια η Πληροφόρηση, υπάρχει και αυτή εις την ύλη της Γ’ λυκείου αλλά την εντάσσουμε σ’ αυτήν της Β ως πλέον εμπεριεχομένη εις την γενικοτέραν έννοια-θεματολογία των ΜΜΕ. Μόνον η Τέχνη ανήκει εις την θεματολογία της Β’ Λυκείου καθαρά και αυτή η Παράδοση εις την ύλην της Α λυκείου που την εντάσσω στον προφορικό λόγο και στον γραπτό.
ΣΤ) Εκ των επαναλαμβανομένων θεματολογιών αυτές επανελήφθησαν μετά από 7 έτη δύο φορές και από μίαν φορά μετά από 2/3 και 5 έτη. Οπότε κρίσιμες για εμάς χρονολογίες του παρελθόντος είναι το 2008 πρωτίστως και ύστερα κατά σειρά τα έτη 2013/2012 και 2010. Οι θεματολογίες δηλαδή που εν δυνάμει μπορούν να επαναληφθούν είναι α) η παράδοσις β) το φυσικό περιβάλλον γ) η τέχνη και δ) η αυτομόρφωσις
Ζ) Απεναντίας οι θεματολογίες που εμφανίστηκαν μία φορά, υπήρξε δηλαδή πρώτη παρουσίασή τους στις εξετάσεις έγινε με διαφορά 2 ετών, 3 ετών και 2 ετών… Δηλαδή κάθε 2 έτη έχουμε μιαν καινούργια θεματική και όχι επαναλαμβανόμενη. Τουλάχιστον από το 2005 κι εντεύθεν. Το 2012 ήταν η τελευταία νέα θεματική.


Συμπεράσματα:
·        εφ’ όσον το φυσικό περιβάλλον ως θεματολογία αν και αγαπημένο θέμα των επιτροπών εξετάσεων εμφανίστηκε ήδη 3 φορές, όπως και η κοινωνία της αφθονίας στις επαναληπτικές είναι δυνατόν να αποκλεισθή από τα πιθανά, όπως είναι δυνατόν να αποκλεισθή και η θεματολογία της Α λυκείου συλλήβδην. Να επισημανθεί μόνον ότι βάσει της ΣΤ παρατηρήσεως ανωτέρω το φυσικό περιβάλλον δύναται να επαναληφθή.
·        Τι απομένει; Πρώτον να δώσουμε έμφασιν εις την αγαπημένη θεματολογία των επιτροπών την πληροφόρησιν ήτοι Ψυχολογικές και παιδαγωγικές επισημάνσεις για τη χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση / Ανισότητες στην πληροφόρηση / Internet, που έπεσε πριν 3 έτη. Θα ήταν εγκληματικό να την αποκλείσουμε όταν έπεσε το 2009 και σε 2 έτη ξαναεμφανίστηκε. Τώρα στα 3 είναι πολύ πιθανόν. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν η παράδοσις, η τέχνη και η αυτομόρφωσις. Η παράδοσις πολύ επικίνδυνη κατ’ εμέ. Αλλά λόγω αριστεράς συνθέσεως της επιτροπής με την αρνητική έννοια ίσως ως παράγων οπισθοδρομήσεως
·        Αποκλείουμε και την θεματική του πνευματικού ανθρώπου της ΟΕΦΕ το περυσινό ή και την θεματική του εκφοβισμού και φανατισμού των δύο φάσεων αυτής φέτος
·        Και δίδουμε έμφασιν περισσότερον ίσως και από την πληροφόρησιν εις τι το παρένθετον. Ονομάζω έτσι αυτά που έπεσαν από μία μονον φορά. Παρατηρώ ότι παρένθετον έπεσε το 2005 και ακολούθησε μετά από 2 έτη το 2007 το δεύτερο και αμέσως μετά το 2008 άλλο ένα. Υπήρξε σιγή το 2009 και εμφανίστηκε παρένθετον το 2010. τώρα έχει υπάρξει σιγή παρενθέτου το 2011 και το 2012. Οπότε; (πρβλ και παρατήρησιν Ζ ανωτέρω)

Προτείνω να δοθούν εμφάσεις στα:
1.   σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλματος
2.   Ανθρώπινα Δικαιώματα
3.   Σχετικά με το καλό και το κακό στην επιστημονική γνώση
4.   Η τεχνική πρόοδος
5.   Η Ελλάς και η ΕΕ

Ιδίως για αυτό το τελευταίο καλόν είναι να έχετε και όσα ανεβάσθησαν στον ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟ… ήτοι τα κάτωθιΓια όλα τα υπογραμμισμένα με έντονο χαρακτήρα θέματα μπορείτε να ανατρέξετε στην μηχανή αναζητήσεως του ΕΡΜΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
       
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him