ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Πολιτεία (519 B-D) (ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 Διδαγμένο κείμενο
Πλάτωνος Πολιτεία 519B–DΣΩ: Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;
ΓΛ: Ἀληθῆ, ἔφη.
ΣΩ: Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τὰς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὅ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν ἐπιτρέπεται.
ΓΛ: Τὸ ποῖον δή;
ΣΩ: Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ' ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ' ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.


A. Από το κείμενο που σας δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σας τη
μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τὰς τε βελτίστας φύσεις … μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι».

Μονάδες 10


Β1. Με βάση το κείμενο που σας δίδεται ποιους θεωρεί ο Πλάτωνας / Σωκράτης ακατάλληλους για την διακυβέρνηση της Πολιτείας (Μονάδες 5) και για ποιους λόγους (Μονάδες 10);

Μονάδες 15


Β2. Να αναζητήσετε μέσα στο διδαγμένο κείμενο που σας δίδεται τα τρία γνωρίσματα που ο Πλάτωνας / Σωκράτης θεωρεί απαραίτητα για τον ιδανικό κυβερνήτη και να τα σχολιάσετε.

Μονάδες 15


Β3. Να παρουσιάσετε (2 Μονάδες) και να ερμηνεύσετε (8 Μονάδες) την άποψη του Σωκράτη για τον ορισμό της δικαιοσύνης.

Μονάδες 10


Β4. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: εκτίμηση, αγκαλιά, απεικόνιση, βάθρο, αντίλογος, ανιούσα, πραγματογνώμονας, τρίφτης, οικισμός, μόνιμος.

Μονάδες 10
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him