Διαγώνισμα Λατινικῶν Α’ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015)
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ο ΕΡΜΗΣ σας παρουσιάζει το Α’ Διαγώνισμα προετοιμασίας για τις φετινές επικείμενες Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 στο μάθημα των Λατινικών της Θεωρητικής Κατευθύνσεως προς εξάσκησιν και κατάλληλη εμπέδωσιν της διδακτέας ύλης...
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ


Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine

ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam

esse putetis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante

tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine....»

........................................................................................

Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem

salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non

respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem

corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit.

Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». Tum

venit corvo in mentem verborum domini sui: «Oleum et operam perdidi».

Μονάδες 40ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

1.    die: την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού

2.    ficum: τη δοτική ενικού αριθμού

3.    praecocem: την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος

4.    hanc: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος

5.    arbore: τη γενική πληθυντικού αριθμού

6.    omnes: την αιτιατική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος

7.    recentem: τη γενική πληθυντικού αριθμού του συγκριτικού βαθμού στο αρσενικό γένος

8.    quendam: την αιτιατική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος

9.    salutationem: την αφαιρετική ενικού αριθμού

10.                       avis: τη γενική ενικού αριθμού

11.                       Diu: τον υπερθετικό βαθμό

12.                       cupidus: τον θετικό βαθμό του επιρρήματος

13.                       Domi: την αιτιατική ενικού αριθμού

14.                       satis: τον συγκριτικό βαθμό

15.                       mentem: την κλητική ενικού αριθμού

Μονάδες 15


Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

1.    attulit: το β ́ πληθυντικό της οριστικής του Ενεστώτα στην ίδια φωνή

2.    ostendens: το γ ́ πληθυντικό της οριστικής του Μέλλοντα στην ίδια φωνή

3.    decerptam esse: το α ́ πληθυντικό της υποτακτικής του Παρακειμένου στην ενεργητική φωνή

4.    putetis: το β ́ πληθυντικό της προστακτικής του Ενεστώτα στην ίδια φωνή

5.    dixissent: το β ́ ενικό της προστακτικής του Ενεστώτα στην ίδια φωνή

6.    scitote: το γ ́ ενικό της υποτακτικής του Παρατατικού στην ίδια φωνή

7.    incitavit: το β ́ ενικό της οριστικής του Παρατατικού στην παθητική φωνή

8.    doceret: το β ́ πληθυντικό της οριστικής του Τπερσυντελίκου στην ίδια φωνή

9.    impendebat: το γ ́ πληθυντικό της προστακτικής του Μέλλοντα στην ίδια φωνή

10.                       respondebat: το απαρέμφατο του Μέλλοντα στην παθητική φωνή

11.                       solebat: το β ́ ενικό υποτακτικής Μέλλοντα

12.                       perdidi: το γ ́ πληθυντικό της υποτακτικής του Παρατατικού στην παθητική φωνή

13.                       didicit: το α ́ πληθυντικό της οριστικής του Μέλλοντα στην ίδια φωνή

14.                       Audita: το β ́ ενικό προστακτικής του Μέλλοντα στην ίδια φωνή

15.                       venit: τη γενική πληθυντικού της μετοχής του Μέλλοντα

Μονάδες 15


Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:

die, patribus, ex arbore, Carthagine, frustra, dicere, pecuniae, Domi, salutationum, verborum, domini.

Μονάδες 10


Γ1β. «scitote decerptam esse Carthagine.»: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.

Μονάδες 5

Γ2α. «Cum omnes recentem esse dixissent»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής (μονάδα 1), την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο εκφοράς (μονάδα 1) και να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1).

Μονάδες 5


Γ2β. «Audita salutatione»: να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση που να εισάγεται με τον σύνδεσμο cum.

Μονάδες 5

Γ2γ. «Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

Μονάδες 5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him