Ἡ φαιδρότης τοῦ ἐθελοντισμοῦ εἰς τα κοινωνικά φροντιστήρια τῶν δήμων
τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ειδήσεις σαν αυτήν που ακολουθεί έχουν γίνει πλέον της μόδας. Διαβάζομεν:

«Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το δήμο Νέας Σμύρνης Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Ενισχυτικής Διδασκαλίας» απευθύνει με ανακοίνωσή του ο δήμος Νέας Σμύρνης. Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου ο Δήμος προγραμματίζει ένα νέο θεσμό για μαθητές και μαθήτριες οικογενειών που θα επιλεγούν με κοινωνικά κριτήρια στην κατεύθυνση της παροχής εκπαίδευσης με ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς διακρίσεις. Οι καθηγητές αλλά και οι δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή και να παίρνουν σχετικές πληροφορίες καθημερινά 10:00-16:00 στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 14 Νέα Σμύρνη) μέχρι τις 18/11/2014.»


Κύριοι των δημοτικών αρχών νομίζω ότι έχετε παρανοήσει ωρισμένα πράγματα. Εις τον βωμόν της ιεράς τηρήσεως του όρκου των οι εκπαιδευτικοί ασφαλώς θα συνδράμουν την όποιαν «εθελοντικήν» σας προσπάθειαν. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι ενδοιασμοί, ότι δεν ζητάτε και από άλλους επιστημονικούς κλάδους να τηρήσουν τον όρκον των, να πράξουν το αυτό, τουτέστιν εθελοντικώς να προσφέρουν τας υπηρεσίας των, δια τας ανάγκας των κοινωνικών ομάδων των δήμων σας δια τας οποίας κόπτεσθε βεβαίως βεβαίως, αλλά τούτο, αν και δύσπεπτο το παραθεωρούμεν. Φερ’ ειπείν δεν καλείτε εθελοντικώς, ιατρούς να συνταγογραφούν φάρμακα ασθενών, στα δημοτικά σας ιατρεία που διεφημίσθησαν μετά τυμπανοκρουσιών κάποτε, καθ’ όλην την διάρκειαν του μηνός, ύστερα και με συνεννόησιν του υπουργείου υγείας, -διότι θα πείτε ότι η συνταγογράφησις ελέγχεται πλέον- αλλά έχετε τούτους να περιμένουν εις ουράς έξωθεν των ιατρείων τινών ιατρουδίσκων αμφιβόλου προελεύσεως κτήσεως πτυχίου κατά τας αρχάς του εκάστου μηνός προκειμένου οι άνθρωποι να γλυτώσουν τα 10 ευρώ –διότι τόσο χρεώνουν την συνταγογράφησιν αν γνωρίζετε- που δεν έχουν και που τους ζητούνται εξ αυτών για να κάνουν το αυτονόητο…. Να τους γράψουν φάρμακα χρονίων και μονίμων παθήσεων. Δεν τους ζητούν να τους εξετάσουν ή να του θεραπεύσουν.  Και αν κάπου γίνεται και τούτο φυσικά οι ιατροί των δημοτικών ιατρείων σας αμείβονται. Δεν καλείτε με τον ίδιο ζήλον φερ’ ειπείν δικηγόρους να προσφέρουν τας υπηρεσίας των εθελοντικώς εις τους δημότας υμών. Δεν καλείτε ούτε τους γυμναστάς εθελοντικώς που ζητάτε κατά καιρούς για να προσφέρετε τα όποια προγράμματα τάχα αθλήσεως εις τους δημότας σας, αλλά απεναντίας τούτους τους καλείτε μέσω συμβάσεων του ΑΣΕΠ κάθε τόσο. Οι προκηρύξεις για τους διδασκάλους της φυσικής αγωγής έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Ταύτα άπαντα τα παραθεωρώ λοιπόν.

Γνωρίζετε όμως, ότι η κρίσις μεγεθύνει τας ανάγκας των ανθρώπων άρα και των εκπαιδευτικών και η όποια πολυτέλεια έχουμε και η όποια ευσυνειδησία υποχωρεί έμπροσθεν των αναγκών. Μερικές εισηγήσεις υφ’ υμών εις τα συμβούλια σας ήθελεν είναι ίσως ευεργετικόν του όλου εγχειρήματος. Να γνωρίζετε δηλαδή πως όποια τοιαύτη κίνησις σας είναι εξ ορισμού καταδικασμένη εις αποτυχίαν.

Για να επιτύχει ο θεσμός – του κοινωνικού τάχα φροντιστηρίου ή της εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας - βέβαιον είναι ότι έχει χρεία μιας προσφοράς κινήτρων υπό του Δήμου, προκειμένου να προσελκύσει καθηγητάς περιωπής, καλούς και έμπειρους. Φερ’ ειπείν, εάν έδιδε η δημοτική αρχή σας βεβαιώσεις προϋπηρεσίας διδασκαλίας θα προσέλκυε πολλούς νέους συναδέλφους μας να προσφέρουν έργον αφού θα επιστοποιούντο με την αναγκαίαν επάρκειαν διδακτικής εμπειρίας που τους ζητείται εις την μετέπειτα πορείαν τους. Αρνητικόν εις τούτο θα ήτο ότι θα προσέλκυε ως είπον μόνον νέους συναδέλφους άνευ εμπειρίας, τι αποτρεπτικόν δια τους γονείς με παιδιά εις μεγάλας τάξεις που αν και πένητες δεν θα αποτολμήσουν όσο και να θέλουν ίσως λόγω οικονομικών να επιχειρήσουν να εμπιστευθώσι αυτά εις τι το αβέβαιον, ενόψει πανελληνίων εξετάσεων. Άρα η όποια συνδρομή του Δήμου δια αυτούς θα είναι ματαία και θα γίνεται δια το θεαθήναι.

Το ιδανικότερον θα ήτο – κάτι βέβαια που ούτε κατά διάνοια σκέπτεσθε - να προχωρήση ο δήμος σας εις συμβάσεις έργου  ή συμβάσεις ωρισμένου χρόνου με όσους καθηγητάς είναι απαραίτητον, να τους δίδει μισθόν – τον βασικόν, αναλογικώς των ωρών των - και ασφάλισιν και ευθύς εξαρχής να προσελκύση πολύ καλούς αφού είναι γνωστόν ότι πολλοί καλοί δάσκαλοι είναι άνεργοι.

Αναφέρω μόνον μιαν ρήσιν του Κοραή δια να δείτε ότι έχω δίκαιον: «πού και πότε ενομοθετήθη να διδάσκη τις την τέχνην αυτού χωρίς μισθόν; Ή τις έδειξεν ποτέ τοιούτον κυνικόν ηρωισμόν, ώστε να ριχθή με κλειστούς τους οφθαλμούς εις την ανάγκην του να κλέπτη ή να ψωμοζητή δια να παραδίδη εις άλλους τέχνην;»

Συν τούτο θα προσελκύση μια τοιαύτη κίνησίς σας και περισσότερους μαθητάς με χαμηλά εισοδήματα που τώρα πηγαίνουν εις φροντιστήρια αφού θα μαθευτεί το ποιόν των διδασκόντων και τω όντι θα πείσετε ότι κάνετε σοβαρό εγχείρημα. Βέβαια άπαντα ταύτα και με υλική υποστήριξη, όπως εκτύπωση υπό του Δήμου κάποιων βοηθημάτων και διανομής αυτών εις τους φοιτούντας ή και η επιτέλεσις των μαθημάτων εις κάποια πνευματικά κέντρα και αίθουσας και όχι εις τας αίθουσας των δημοσίων σχολείων. Άπαντα ταύτα δεν είναι τραγικά εις μέγεθος. Ομιλούμε για συμβάσεις ίσως εις τον αριθμόν μετρημένας εις τα δάκτυλα των δύο χειρών και καμιά 50αριά ή 100 φωτοτυπημένα εγχειρίδια. Όμως είμαι σχεδόν πεπεισμένος ότι και τα συμφέροντα των «καταστημάτων» παραπαιδείας των δήμων σας, δεν θα σας αφήσουν να κάνετε τέτοιο άλμα, να μπήτε σφήνα εις το κέρδος των. Και αυτούς τους επαγγελματίας ασφαλώς τους θέλετε συμμάχους εις τον πολιτικόν σας αγώνα.

Κι έτσι θα μείνετε να ζητάτε την εθελοντικήν συνδρομήν ανθρώπων που αν και έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν την παιδείαν αμείβονται με 5 και 6 ευρώ την ώρα, είναι αδιόριστοι, δεν έχουν ούτε τας οικογενείας των να θρέψουν και να επιθυμήτε εξ αυτούς να δειχθούν ήρωες. Έτσι πάλι θα καλείτε την άπορη και αναγκεμένη νεολαία να δείξη ενδιαφέρον για κάτι το οποίο εις την ουσίαν δεν την βοηθά μόνο και μόνο για να επιτύχετε και εξασφαλίσητε την δημόσια εικόνα του ανθρώπου που γνοιάζεται. Διότι σίγουρα από αύριο, αν όχι ήδη τώρα θα διατυμπανίζετε πάλι ότι η αρχή σας εσκέφθη κι αυτά τα παιδιά που δεν έχουν την δυνατότητα να ενισχυθούν, όμως θα πράττετε τούτο με ξένας πλάτας και άνευ ουδεμίας εξ υμών δαπάνης και φροντίδος. Το θεαθήναι όμως απέθανε. Άπαντα κρίνονται


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

1 σχόλια:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Προς επίρρωσιν των λόγων μου παραθέτω εκζήτησιν διδασκάλων φυσικής αγωγής ήτις έλαβεν δημοσιότητα εσχάτως...

Ιδού η ισοτιμία... άλλοι μεν συμβασιούχοι και πληρωμένοι και άλλοι "εθελοντές"...

1.232 προσλήψεις γυμναστών σε 99 δήμους