Βοηθήματα Φιλολογικών Μαθημάτων Α΄ Λυκείου


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
Σκοπός ενός σχολικού βοηθήματος δεν είναι η απλή και άνευ κατανοήσεως αντιγραφή και στείρα απομνημόνευση αλλά απεναντίας η εκβάθυνση εις τα νοήματα και τις γνώσεις. Τα περισσότερα από αυτά είναι εις γνώσιν των διδασκόντων. Παρέχονται ως επιπρόσθετο, βοηθητικό, εναυσματικό υλικό για αυτούς αλλά και τους διδασκομένους με στόχο καθαρά συμπεριληπτικό και ολιστικό. Οι χρησιμοποιούντες αυτά μόνο και μόνο ως «λυσάρια» πρωτίστως βλάπτουν τον εαυτόν τους και δευτερευόντως ουδέν αγαθόν κομίζουν εις εαυτούς. Ας προσπαθήσουν να κατανοήσουν τα γραφόμενα εν αυτά και ας ανάλογισθούν κάθε αξιόλογο νόημά των και τότε σαφώς θα προσφέρουν πολλά εις τον εαυτόν των και εις τους γύρω τους εις βάθος χρόνου.

Μερικά εξ αυτών των βοηθημάτων έχουν γραφεί σύμφωνα με προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα. Όμως στην όμοια ύλη συνεχίζουν να προσφέρουν όσα εγράφησαν ανωτέρω. Ας χρησιμοποιήση ο καθείς και την κρίση του ώστε να προσθέση ή να αφαιρέση τι εξ αυτών.
Το ότι δε τέλος προσφέρονται δωρεάν είναι ευχής έργον και δια τούτο δέον κανείς να ευγνωμονή τόσον την τεχνολογίαν όσον και περισσότερον εκείνους που τα δημιούργησαν και τα ανέβασαν με κόπο και μόχθο προσωπικόν εις τους δημοφιλείς και κοινωφελείς των ιστοτόπους.


ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him