ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015 & ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2014-2015

 
Αρ.Πρωτ.132801/Δ2/21-08-2014/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες:
Πληροφορίες: βλ. Παράρτημα VII της αρ.
118102/Δ1/25.07.2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ)
εγκυκλίου αναπληρωτών


ΘΕΜΑ : Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων σχολ. έτους 2013-2014 Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης. ΣΧΕΤ: Οι με αριθμ. 118102/Δ1/25.07.2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και 118232/Δ2/25.07.2014 (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, του ελέγχου των δικαιολογητικών και της καταχώρισης προϋπηρεσίας προσφερθείσας μέχρι και τις 30-06-2010, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτώνσχολικού έτους 2014-2015 των κλάδων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.: http://e-aitisi.sch.gr.
Συγκεκριμένα, αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών με προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010 καθώς και οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία μέχρι και τις 30/06/2010 που δεν έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. [παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9, του ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22.07.2004 τ. Α΄)],


Καλούνται οι εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους.


Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 22-08-2014 μέχρι και 26-08-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι θα παραλαμβάνονται ενστάσεις που αφορούν, αποκλειστικά και μόνο:


α) στην ένταξη στους ανωτέρω πίνακες,
β) στην αλλαγή της σειράς κατάταξης, ήτοι για θέματα που έχουν να κάνουν με μόρια τελευταίου και προτελευταίου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, μόρια προϋπηρεσίας, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, βαθμό και ημερομηνία κτήσης Πτυχίου, Μεσογειακή Αναιμία, Σκλήρυνση κατά Πλάκας και την ιδιότητα πολυτεκνίας
γ) στην ιδιότητα της τριτεκνίας
δ) στην κτήση ή μη παιδαγωγικού Πτυχίου


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αναφορικά με το θέμα της πιστοποιημένης παιδαγωγικής επάρκειας των υποψηφίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ’ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013, στο σχετικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 118102/Δ1/25.07.2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ), στην παρ. 4, προστίθεται περίπτωση στ), ως εξής :

 Σύμφωνα με την αριθμ. 117295/Γ2/24-7-2014 Υ. Α. (ΦΕΚ 2148 Β΄/5-8-2014), «το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις εξασφάλισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ΄. 3848/ 2010 και άρθρο 36 παρ. 22 του ν.4186/2013)».


Οι εν λόγω ενστάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. [μέσω του σχετικού πεδίου «Αιτήσεις Ενστάσεων 2014» του Ο.Π.ΣΥ.Δ.], όπου θα καταγράφονται το αντικείμενο της ένστασης, η περιγραφή αυτής καθώς και τα συνημμένα έγγραφα, σύμφωνα με τις Οδηγίες Καταχώρισης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. που σας αποστέλλονται.


Κατόπιν, οι οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. ή Δ.Ε., στο τέλος της ημέρας και καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, θα αποστέλλουν:
 α) μόνο τα συνημμένα έγγραφα που καταγράφτηκαν στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες,
 β) σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο που θα περιέχει κατάσταση με τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση (με στοιχεία του κλάδου και ΑΦΜ),
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email Α/θμιας: fitouraki@minedu.gov.gr, email B/θμιας: t09pde1@minedu.gov.gr) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax Α/θμιας : 210-3442582, fax Β/θμιας: 210-3442867), στις αντίστοιχες Υπηρεσίες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ..Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για την πιστοποίηση παραλαβής των ενστάσεων στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο παράρτημα VII της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 118102/Δ1/25.07.2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ), καθώς στην αρχική σελίδα της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ.118232/Δ2/25.07.2014 (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. ενστάσεις για θέματα που δεν αφορούν στην κατάρτιση/κατάταξη στους οικείους πίνακες, όπως π.χ. η προϋπηρεσία των σχολ. ετών 2010-2011, 2011-12 και 2013-2014, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ κτλ.Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him