ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2014-2015ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.Φ.821/1883Π/128116/Ζ1/08-08-2014/ΥΠΑΙΘ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
210-344.2937
:210-344.2290
:210-344.3093
:210-344.2025
FAX : 210-344.2299ΘΕΜΑ : «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 για το Ν.Ημισφαίριο.»


 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

2.Την με αρ. πρ. Φ.821/1786Α/109053/Ζ1/18-9-2012(ΦΕΚ 2622 τ. Β’/25-9-2012) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές».

3. Το Π.Δ 85/2012, άρθρο 3 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-06-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 118/2013, άρθρο 3 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25-06-2013), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Τo ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/10-6-2014 τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5.Την υπ. αριθμ.94654/ΣΤ5(ΦΕΚ1618/19.06.2014)Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξενδρο Δερμεντζόπουλου και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».

6. Την αριθμ. πρ. Φ.908/84294/Η/23-07-2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 363/30.07.2012) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής ως Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΠΑ.

6.Την με αρ. πρ. Φ..821/1292Ε/101584/Ζ1/1-7-2014, (ΦΕΚ.447 YOΔΔ/24-7-2014)ΑΔΑ:ΩΕ8Π9-ΟΗΒ, Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2014-2015».

8.Τη με αρ. πρ.Φ.821/1286Π/101503/Ζ1/1-7-2014 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9.Την από 8-8-2014 Πράξη της Επιτροπής Επιλογής.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους στην απόφαση αυτή τελικούς πίνακες, που καταρτίστηκαν με την υπ. αριθμ. 4/8-8-2014 Πράξη της «Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2014-2015» και περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που είναι υποψήφιοι για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2014-2015 και 2015 για το Ν. Ημισφαίριο,κατά χώρα, κατά τύπο απόσπασης (με ή χωρίς το ειδικό επιμίσθιο), γλώσσα και κλάδο.-->


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him