Διάγραμμα Ιστορίας της Φιλοσοφίας


Παιδαγωγικού Ινστιτούτου


Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (περίπου 600-500 π.Χ.)

§        Προσωκρατική και Σοφιστική (600 π.Χ. - 400 π.Χ.)
§        Κλασική
§        Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης (4ος  αι. π.Χ.)
§        Ελληνιστική (300 π.Χ. - 500 μ.Χ.)
             Σχολές: Ακαδημία
                          Περίπατος
Στοά (ελληνική: Χρύσιππος – ρωμαϊκή: Σενέκας, Μάρκος Αυρήλιος, Επίκτητος)
                          Επικούρειοι
                          Νεοπλατωνικοί


Μεσαιωνική Φιλοσοφία (500-1400 μ.Χ.)

§        Πατερική: Ωριγένης, Αυγουστίνος (ως το 500)
§        Σχολαστική: Άνσελμος, Θωμάς Ακινάτης (ως το 1400)
§        Μυστικισμός: Eckart

Νεότερη Φιλοσοφία (1400/1600 - μέσα 19ου  αι.)

§        Αναγέννηση - Cusanus, Bruno
§        Eποχή των μεγάλων συστημάτων (17ος  αι.)
Ορθολογισμός: Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz
Eμπειρισμός: Βacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume
§        Διαφωτισμός [Αγγλικός, Γαλλικός, Γερμανικός] (18ος  αι.)
§        Κλασικός Ιδεαλισμός: Kant, Fichte, Schelling, Hegel (1770-1830)

Σύγχρονη Φιλοσοφία (μέσα 19ου  αι. κ.ε.)

§        Φιλοσοφία της ζωής: Nietzsche, Bergson
§        Θετικισμός, Νεοθετικισμός, Λογικός Θετικισμός: Comte, Wittgenstein, Russel, Schlik, Carnap, Popper
§        Yλισμός: Feuerbach, Marx, Engels
§        Πραγματισμός: James, Dewey, Peirce
§        Νεοκαντιανισμός: Cohen, Natorp, Windelbandt
§        Φαινομενολογία: Husserl, Merleau, Ponty
§        Υπαρξισμός: Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre
§        Aναλυτική φιλοσοφία: Russell, Wittgenstein, Ryle, Austin, Searle
§        Θεωρία των επιστημονικών επαναστάσεων: KuhnDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him