ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

 

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


·        Η μετατροπή γίνεται αντίστροφα.
·        Αν δεν υπάρχει ποιητικό αίτιο εννοείται από τα συμφραζόμενα.
ΠΡΟΣΟΧΗ : fio >>> facio 
Παραδείγματα

ΚΕΙΜΕΝΟ 48
1.     Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. = Cervam albam eximiae pulchritudinis Sertorio Lusitanus quidam dono dederat.

ΚΕΙΜΕΝΟ 42
2.     …qui non videat coniurationem esse factam (a Catilina/ab eo)... = …qui non videat Catilinam/eum coniurationem fecisse

 ***

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

ð      Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική στις παρακάτω περιόδους (σε παρενθέσεις το εννοούμενο υποκείμενο ή ποιητικό αίτιο που πρέπει να ληφθεί υπόψη) :

κειμενο 21
1.      Tum Camillus absens dictator est factus (a Romanis)
2.      Nam (civitas) Pisaurum  (a Romanis) dicitur, quod illic aurum pensatum est (a Romanis)

κειμενο 23
3.      ut (id / funus) ignoraretur a marito
4.      Paetus Romam (a militibus) trahebatur
5.      ut simul (Arria/ea a militibus) imponeretur

κειμενο 25
6.      Atqui ante tertium diem scitote (hanc ficum) decerptam esse Carthagine (ab aliquo). 
7.      Interrogo vos quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore (ab aliquo).
8.      Statimque sumptum est Punicum bellum tertium (a Romanis), quo Carthago deleta est (a Romanis).

κειμενο 27
9.      Tum Pacuvius dixit ...videri tamen ea sibi duriora et acerbiora.  

κειμενο 29
10.  Tandem corvus salutationem didicit (a sutore)

κειμενο 30
11.  Sed paulo post (filius eius/is) a duce hostium his verbis proelio lacessitus est;
12.  Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat.

κειμενο 36
13.  et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi (a quodam / ab aliquo) posseea fiant (a victore)

κειμενο 38
14.  dum (a Caecilia / ea) aliqua vox congruens proposito audiretur

κειμενο 40
15.  ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur.
16.  semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse.

κειμενο 44
17.  (Tyranni – Ei) Coluntur (a civibus / a hominibus) tamen simulatione dumtaxat ad tempus.

κειμενο 45
18.  ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
19.  Haec ... tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur.

κειμενο 46
20.  Philosophi mundum censent regi numine deorum;
21.  Nec magis (nobis) vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem.
22.  ut (nobis) laudandus is sit

κειμενο 48
23.  Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat.
24.  Si quid durius ei videbatur (esse)
25.  (Sertorius) a cerva sese monitum esse praedicabat.
26.  quod imperandum militibus esset (ei)
27.  Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esseDMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him