ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Πολιτεία (519D - 520A) (ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ)

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Να μεταφρασθή το κείμενον:


Ἐπελάθου, ἦν δἐγώ, πάλιν, φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι [520a] ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως.

Ἀληθῆ, ἔφηἐπελαθόμην γάρ.

Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, Γλαύκων, ὅτι οὐδἀδικήσομεν τοὺς παρἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1.    «νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»
α) Ποιος τίθεται ως στόχος της υπάρξεως των νόμων και του κράτους;
β) Πώς σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο μπορεί να υλοποιηθή αυτός ο στόχος;

2.    Από πολλούς η μόρφωση δε θεωρείται απαραίτητο εφόδιο ζωής. Αν λάβωμε υπόψει την Πολιτεία του Πλάτωνος σε ποιες επισημάνσεις μπορούμε να καταλήξουμε σχετικά με την αξία της μορφώσεως – της παιδείας γενικότερα;

3.    Ποιες είναι οι «φαύλες πολιτείες» κατά τον Πλάτωνα;

4.    «Πείθω»
α) Να επιλέξετε ομόρριζες λέξεις εύχρηστες στην νέα ελληνική γλώσσα
β) Τι σημαίνει η φράσις «λόγος πειθούς δημιουργός»;
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him