ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠΕΣ) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠΕΣ) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Αικ.Ριζάκη
Τηλέφωνο: 210 344 3966
E-mail: depps(AT)minedu.gov.gr
Αθήνα, 29/04/2014


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Με το άρθρο 41 του Ν.3966/2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) προβλέπεται η συγκρότηση Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Όπως ορίζεται από το νόμο:
“Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού από τα ακόλουθα μέλη:
α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγησή της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως πρόεδρος,
β) Τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο του Π.Π.Σ. Ο υπεύθυνος σχολικός σύμβουλος επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με κριτήριο την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότησή του, ύστερα από πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αίτηση των ενδιαφερομένων σχολικών συμβούλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Π.Σ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 και καταρτίζει σχετικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Ο επιλεγείς σχολικός σύμβουλος οφείλει να καταθέσει φάκελο αποδεικτικών στοιχείων του βιογραφικού σημειώματός του. Αν υποβληθεί αναληθές βιογραφικό σημείωμα, ο επιλεγείς εκπίπτει από την ιδιότητα του υπεύθυνου σχολικού συμβούλου.
γ) Τον διευθυντή του σχολείου.
δ) Δύο εκπαιδευτικούς του Π.Π.Σ., οι οποίοι επιλέγονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα τους στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ιη΄της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ανωτέρω νόμου για την επιλογή συμβούλων.”


“Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα:
α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και για την εγγραφή μαθητών στους ομίλους και τα τμήματα αυτά,
β) αποφασίζει την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του Π.Π.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου,
γ) συνεργάζεται με τον φορέα με τον οποίο τυχόν συνδέεται το σχολείο, σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
δ) συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου στην οργάνωση και το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου,
ε) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διευθυντών και λοιπών εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 42 και 48 αντίστοιχα,
στ) συντονίζει την εσωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ. και υποβάλλει τη σχετική έκθεση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
ζ) διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους του Π.Π.Σ., πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή.”


Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ως όργανο διοίκησης σε εθνικό επίπεδο των Π.Π.Σ. προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα, τους σχολικούς συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, τους εκπαιδευτικούς του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης για την πλήρωση των αντίστοιχων κενών θέσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
1901050
1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
Έναν εκπαιδευτικό
2
4151040
Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόεδρο
3
0551040
1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών – Γεννάδειο
Πρόεδρο
4
1751001
Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης
Σχολικό Σύμβουλο


Κατά την επιλογή των μελών ΔΕΠ ή ΕΠ ή εκπαιδευτικών ή σχολικών συμβούλων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα συνεκτιμηθούν:
α. η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων σε θέματα που αφορούν
1) την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
2) την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
3) την έρευνα πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, και
4) την οργάνωση και υποστήριξη ομίλων

β. η εμπειρία από την πειραματική εφαρμογή ιδίως
1) προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
2) εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής,
3) καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,
4) καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων,
5) προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και
6) νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέχρι και την Τρίτη 06 Μαΐου 2014 την αντίστοιχη επισυναπτόμενη αίτηση- βιογραφικό στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Π.Π.Σ.: depps@minedu.gov.gr.
Σημείωση: Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας είναι σε μορφή Word. Παρακαλούμε, αφού συμπληρωθεί, να αποθηκευθεί ως έγγραφο .pdf με τίτλο το όνομα του υποψηφίου και στη συνέχεια να σταλεί ως επισυναπτόμενο. 


ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦ.ΚΑΛΚΑΝΗΣ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him