Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Στοιχεία θεωρίας
της αφήγησης

***
σημειώσεις για τον εκπαιδευτικόεπιμέλεια:

Μαρία Παπαλεοντίου
Φιλόλογος
  


1.   Θεωρία της αφήγησης

·        Αφηγηματολογία: όρος, ορισμός
·        Αφήγηση: όρος, ορισμός, είδη
·        Αφηγητής: διάκριση συγγραφέα - αφηγητή, τύποι αφηγητή, αφηγηματική σκοπιά
·        Αφηγηματικοί τρόποι - τεχνικές αφήγησης και λειτουργία τους
·        Ο χρόνος στην αφήγηση: εξωκειμενικός - εσωκειμενικός χρόνος, χρόνος ιστορίας – χρόνος αφήγησης, διάκριση ως προς τη χρονική σειρά, τη διάρκεια και τη συχνότητα των γεγονότων


2.   Αφηγηματολογική προσέγγιση

·        Διδακτικές δραστηριότητες σχετικά με την αφήγηση (με βάση το προς επεξεργασία κείμενο και πέρα από το κείμενο)
·        Σχολιασμός κειμένων από άποψη αφηγηματολογίας – στοιχεία προς επεξεργασία / διερεύνηση κατά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him