ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ(ΚΕΦ. 21-28)
Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: “Bene quievit, libenter cibum sumpsit”. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat;
…………………………………………………………………………….
Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi.
Μονάδες 40


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1 α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
funus: την αιτιατική ενικού αριθμού
filium: την κλητική ενικού αριθμού
lacrimae: τη γενική πληθυντικού αριθμού
dolori: την αφαιρετική ενικού αριθμού
oculis: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού
hominem: την ονομαστική ενικού αριθμού
nihili: την αιτιατική ενικού αριθμού
scelus: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού
preti: τη δοτική ενικού αριθμού
recuperatio: τη δοτική πληθυντικού αριθμού
Mονάδες 5


Β1β. bene, libenter, summa, parvi, gratius:
να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων βαθμών (στα επίθετα να διατηρηθεί το γένος, ο αριθμός και η πτώση).
Μονάδες 5


Β1γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
illa: τη γενική ενικού αριθμού
quid: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
tu: τη δοτική πληθυντικού αριθμού
ei: την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος
nihil: τη δοτική πληθυντικού αριθμού
Μονάδες 5


Β2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους:
ageret: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της
οριστικής στην παθητική φωνή
sumpsit: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού της
υποτακτικής στην ενεργητική φωνή
egrediebatur: το απαρέμφατο μέλλοντα (να ληφθεί υπ’ όψιν το
υποκείμενο)
dabat: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα της
προστακτικής στην παθητική φωνή
redibat: τη μετοχή ενεστώτα στη δοτική ενικού
mitte: το απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική φωνή
deduc: το δεύτερο ενικό πρόσωπο του υπερσυντελίκου της
υποτακτικής στην ενεργητική φωνή
sit: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα
της προστακτικής
adfectus est: το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της
προστακτικής στην ενεργητική φωνή
possit: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του συντελεσμένου
μέλλοντα της οριστικής
Μονάδες 10


Β2β. egrediebatur: να γράψετε όλες τις μετοχές του ρήματος
respondebat: να γράψετε το απαρέμφατο του παρακειμένου
της ενεργητικής φωνής και το απαρέμφατο του
συντελεσμένου μέλλοντα της παθητικής φωνής
Μονάδες 5


Γ1α. Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος των λέξεων:
mariti είναι ……………………….στο ………………
vivere είναι ……………………….στο ………………
paulo είναι ………………………..στο ………………
diligentia είναι …………….……..στο ………………
preti είναι …………………………στο ………………
ei είναι …………………………….στο ………………
Mονάδες 6


Γ1β. Tu hominem investiga: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται η απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
Μονάδες 4


Γ1γ. quam recuperatio fugitivi: να διατυπώσετε τον β΄ όρο σύγκρισης με διαφορετικό τρόπο.
Μονάδες 3


Γ1δ. paulo post: να δηλώσετε τον χρόνο με ισοδύναμη έκφραση.
Μονάδες 2
Γ2α. (Puer) libenter cibum sumpsit: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
Μονάδες 3


Γ2β. Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω προτάσεων και τη συντακτική τους λειτουργία (μονάδες 3), τον τρόπο εισαγωγής τους (μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση (μονάδες 3) και τον χρόνο εκφοράς τους (μονάδες 3) σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων:
• cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent

• quanti homo sit

• ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi

Mονάδες 12

 

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him