ΒΑΣΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ E’) (R - V) (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ)
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


 R

1.    ratio, onis, (λογαριασμός). -2) σχέδιον, ὁδός, μέσον Ηn 10, 3. 3) (λογικὸς καὶ φρόνιμος) ὑπολογισμός, μεμετρημένη καί λογικὴ χρῆσις τοῦ χρήματος Α 14, 3.

2.    ratus, Ιδ. reor. -

3.    recepi, ἰδ. recipio.

4.    re - cipio.(re καὶ capio), cepi, ceptum, 3. (ἀνακομίζομαι). 2) me ἀποσύρομαι, ἀποχωρῶ Ηn 11, 2. 3) ὑποχωρῶ Ηn 1, 4.5.    re cuso (re καὶ causa δὲν δέχομαι, αρνοῦμαι), 1. recusavit ne postularent ἠρνήθη (δέν ἠθέλησε) νὰ ἀπαιτήσωσιν, ἀπέκρουσε τὴν άπαίτησίν των ὅπως..., παρεκάλεσε μόνον νὰ μή...

6.    reddidi, ἰδ. reddo.

7.    red do, didi, ditum, 3. ἀποδίδω Ηn 7, 2. 2) ἀποκαθιστῶ Ηn β) 5.3) καθιστῶ, ποιῶ Ηn 2, 1. Α 19, 4.

8.    red-eo, ii itum, ire, 4. ἐπιστρέφω 2) numquam in gratiam redeo οὐδέποτε εἰς καλὴν φιλικὴν συνεννόησιν (συμφιλίωσιν) ἐπανέρχομαι, οὐδέποτε συμφιλιοῦμαι. (τ. . οὐδέποτε ἤρισα).

9.    redii, ἰδ. redeo.

10.                       retidus, us, . (ἐπάνοδος), 2) εἰσόδημα, ἔσοδον.

11.                       re-fero, rettuli, relatum, referre. 3. me ἀποσύρομαι, ἐπαναπλέω.

12.                       re-ficio (re καὶ facio), feci, fecrum, 3. (πάλιν ποιῶ). 2) res reficiuntur τὰ πράγματα (αἱ συνθῆκαι) βελτιοῦνται (καλυτερεύουν), ἡ κατάστασις τῶν πραγμάτων βελτιοῦται. 3) ἐπισκευάζω Α 20,3.

13.                       regnum, i, οὐ. βασίλειον.

14.                       relictum, ἰδ. relinquo.

15.                       reliqiose, ἐπίρρ. (μετὰ θρησκευτικῆς εὐλαβείας), μετὰ συνειδητῆς περισκέψεως (σταθμήσεως).

16.                       relitiquo, liqui, lictum, 3. καταλείπω. scriptum (οὐδ. μτχ.) γραπτῶς καταλείπω, ἀναγράφω, ἱστορῶ. 2) arma καταθέτω τὰ ὅπλα.

17.                       reliqui, orum, οὐσ. οἱ λοιποί, τὰ λείψανα Ηn 6, 4. reliqua, τὰ λοιπά Α 19, 1. 3) nihil reliqui facio, ἰδ. facio.

18.                       reliquus, λοιπός, ὑπόλοιπος.

19.                       remedium, ii οὐ φάρμακον. [γιατρικό].

20.                       re-migro, 1. ἐπανέρχομαι.

21.                       re-mitto, 3. (ἀποπέμπω). 2) ἀποδίδω, ἀπολύω.

22.                       remotus, ἰδ. removeo.

23.                       re-moveo, movi, motum, 2) ἀπομακρύνω Ηn 2,4. 2) ἀποκρούω, ἀπωθῶ Hm 2,4. 3) ἐκποδὼν ποιοῦμαι [παραμερίζω] Ηn 10,3,

24.                       re-novo, i. ἀνανεῶ.

25.                       re-nuntio, 1. ἀναγγέλλω.

26.                       reor, ratus sum, reri, 2. ἀποθ. νομίζω. ratus (μτχ. πρκμ. μετὰ σημασ. ἐνεστῶτος), νομίζων, ἐν : ἐνόμιζεν, ἐπὶ τῇ ἰδέᾳ. ὅτι..

27.                       repente, ἐπίρρ. ἐξαίφνης, ἀπροσδοκήτως.

28.                       repentinus, αἰφνίδιος, ἀπροσδόκητος.

29.                       re-perio, repperi, repertum, 4. ἀνευρίσκω Ηn 11, 3.2) εὐρίσκω C 3, 2. causam bellandi εὑρίσκω αἰτίαν τοῦ πολεμεῖν (πολέμου).

30.                       repo, psi, ptum, 3. (ἕρπω). 2) βαδίζω ἕρπων (βαδίζω μετὰ δυσκο λίας).

31.                       re-pono, 3. καταθέτω (ὡς περίσσευμα).

32.                       repperi, ἰδ. repperio.

33.                       re-primo, pressi, pressum, 3. ἐπέχω, (σταματῶ τι).

34.                       requiro (re-quaero), quisivi, quisitum, 3. ζητῶ πληροφορίας (περί τινος πράγματος).

35.                       res, rei, I. πρᾶγμα. in omnibus rebus ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν, ἐν παντί. Συχνάκις πρὸς περιγραφὴν προηγουμένης ἐννοίας ἤ προτάσεως C 2,3. Ηn 1,3.7, 7. Α 16, 3. 2) πράγματα, συνθῆκαι, σχέσεις Ηn 1,4. 3) αἰτία, ἀφορμὴ C 2,2. 3,3. Α 21,4. 4) ἐπιχείρησις (ἐργολαβία) Α 6,3.5) πληθ. res τὰ χρήματα, ἡ περιουσία Ηn 10,1. res familiaris, ἰδ. familiaris. 6) προσόντα, προτερήματα Α 13, 1. 7) res domesticae οἰκιακαὶ ὑποθέσεις. 8) res mandata τὸ ζητηθέν, τὸ δι’ ὅτις παρακαλεῖται. ΙΙ. πράξις, ἔργον Ηn 11,6. C 3,4. Α 18, 2. 17,1. Κυρίως πολεμικὰ ἔργα C 3,3. res gestae πράξεις, συμβάντα, κατορθώματα, res maximae κυριαρχικὴ ἐξουσία, υψίστη δύναμις. ΙΙΙ. res Graecae (I- talicae) ἑλληνικὴ (ρωμαϊκὴ ἤ τῶν ἰταλικῶν πόλεων) ἱστορια.

36.                       res publica (γεν. καὶ δοτ. rei publicae, αἰτ. rem publicam. ἀφ. republica), τὸ κοινόν, ἡ πολιτεία, τὸ κράτος C 2, 2.2, 4. Α 3, 2. 6,2. 2) ἡ πολιτική, ὁ πολιτικὸς βίος Α 6,1.

37.                       res-scisco,-,-, 3. πληροφοροῦμαι, μανθάνω.

38.                       re-servo, 1. me διατηρῶ ἐμαυτὸν (ἐν τῇ ζωῇ), διαφυλάττω.

39.                       re-sisto, stiti, (stitum), 3. ἀνθίσταμαι Ηn 3,1.5,4. 2) ne (μεθ’ ὑποτακτ.) ἀντιτείνω νὰ μή...

40.                       re-spondeo, spondi, sponsum, 2. ἀποκρίνομαι. mihi respondetur εἰς ἐμέ ἀπόκρισις δίδεται (ἀποκρίνονται), λαμβάνω τὴν ἀπάντησιν.

41.                       responsum, i, οὐ. ἀπόκρισις, ἀπάντησις.

42.                       restiti, ἰδ. resisto.

43.                       re-stituo (re-statuo), tui, tutum, 3. (πάλιν ἀνορθῶ). 2) ἀνακτῶμαι, (κερδίζω ἐκ νέου).

44.                       re-tineo, tinui, tentum, 2. (οὐκ ἐῶ ἀπελθεῖν). 2) παρατείνω. sensit... neque sibi diutius vitam esse retinendain ἐνόησεν (ἀντελήφθη)... ὅτι δὲν ἔπρεπε (δὲν ἧτο δυνατὸν) ἐπὶ μακρότερον χρόνον τὸν βίον ἑαυτῷ. νὰ παρατείνῃ. 3) γνωρίζω νὰ διατηρῶ Α 20, 5

45.                       retuli, ἰδ. refero.

46.                       revertor, reversus sum (καὶ reverti), reverti, 3. ἀποθ. ἐπιστρέφω.

47.                       revoco, 1, ἀνακαλῶ patriam defensum (α΄ ὕπτιον) revocatus τὴν πατρίδα ἵνα ὑπερασπίσῃ ἀνακληθείς.

48.                       rex, regis, ἀ. βασιλεύς. 2) reges “βασιλεῖς” (ὄνομα τῶν δύο ἐν Καρχηδόνι ἀνωτάτων [κυρίως δικαστικών] ἀρχόντων), σωφέται, δικασταί, κριταί.

49.                       risus, us., ἀ. γέλως, καγχασμός.

50.                       robustus (δρύινος). 2) opibus (ἀφαιρ.) minus esse robustum (ἔβλεπεν ὅτι ἦτο) ὄχι τὸσον ἰσχυρὸς κατὰ τὰς δυνάμεις, (ἔβλεπεν ὄτι) δὲν εἶχεν ἀρκούσας δυνάμεις.

51.                       rogatu (ἀφ. τοῦ rogatus αἴτησις). μετὰ γεν.=τῇ παρακλήσει (τινός).

52.                       rogο, 1. (ἐρωτῶ), 2) (παρακαλῶ). παρακλητικῶς ζητῶ (πρβλ. τὸ τοῦ εὐαγγελίου “ἐρωτῶ”=παρακαλῶ).

53.                       ruber, bra, brum, ἐρυθρός.

54.                       rusticus, ἀγροτικός.

S

1.    sacrifico, 1. θύω, θυσιάζω.

2.    saepe, ἐπίρρ. πολλάκις.

3.    sal, salis, ἀ. (ἅλας). 2) καλαισθησία, (γοῦστο), κομψότης

4.    saltus, us, ἀ. ὅρος δυσῶδες, δρυμὸς Ηn 3,3.3,4 πληθ. ὑψώματα σχηματίζοντα στενόν, κλεισώρεια, στενόν πέραμα (πέρασμα), διαβάσεις Ηn 1, 3.

5.    salus, utis, σωτηρία. 2) ἀνάρρωσις (εξ ἀσθενείας) Α 21,6.

6.    salutaris, e, σωτήριος.

7.    sancio, nxi, nctum, 4. (κυρῶ π. χ. νόμον). 2) necessitudinem (καθιερῶ) συνδέω, συνάπτω (ἔτι στενώτερον) τοῦς δεσμοὺς τῆς συγγενείας.

8.    sanctus, ἱερός, ὑπερθ. sanctissimus, λίαν ἱερὸς θεωρούμενος.

9.    sano, 1. θεραπεύω.

10.                       sapientia, ae, φρόνησις, σύνεσις.

11.                       sarmentum, i, οὐ. (κλών, βλαστός), πληθ). φρυγάνων δέσμη, φρύγανα.

12.                       satis, ἄκλ. 1) ὡς ἐπιθ. ἐξαρκῶν, ἱκανός. hoc unum satis erit dictum (=hoc unum dictum erit satis) τοῦτο μόνον λεχθέν θὰ εἶναι ἱκανόν. 2) ἅλις, ἀρκετόν, satis habes μετἐνεστῶτος ἀπρμφ. =ἀρκοῦμαι νά...

13.                       satis-facio, 3. (ἱκανὸν ποιῶ τινα) 2) μεταἰτιατ. καὶ ἀπρμφ.=πείθω τινά ὅτι..., δίδω ἐπαρκῆ ἐξηγησιν ὅτι...

14.                       saucius, τετραυματισμένος .

15.                       scapha, ae, σκάφη μικρά (ὀρθότ. μικρὸς) λέμβος.

16.                       scilicet, ἐπιρρ. (ἐκ τοῦ sci(re) licet εἰδέναι ἔξεστι), δηλονότι, δηλαδή.

17.                       scio, scivi καὶ scii, scitum, 4. γιγνώσκω, γνωρίζω.

18.                       scribo, psi, ptum, 3. γράφω, aliquid de pace scriptum est περὶ τῆς εἰρήνης, ἐγράφη τι (τὸ περιεχόμενον τοῦ ἐγγραφου ἀφεώρα εἰς τὴν σύναψιν τῆς εἰρήνης),

19.                       scriptum, ἰδ. scribo.

20.                       se ἤ sese, ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό, ἑαυτούς κλτ. ἰδ. sui.

21.                       secum (cum se) μεθ’ ἑαυτοῦ, μεθ’ ἑαυτῶν κλπ. secundus (ἐκ τοῦ sequor ἕπομαι), δεύτερος. 2) εὔνους. secunda fortuna ἀγαθῇ τύχῇ, εὐτυχῶς.

22.                       secutus, ἰδ. sequor.

23.                       sed, σύνδ. ἀλλά.

24.                       se-decim, δέκα καὶ ἔξ, δέκα ἔξ.

25.                       se-grego, 1. ἀπαγελάζω. 2) ἀποκλείω, ἀπομακρύνω.

26.                       se-iungo (πρόφ. sejungo), nxi, nctum, 3. διαχωρίζω, ὁρίζω.

27.                       semel, ἐπίρρ. ἀριθμ. ἄπαξ.

28.                       semper, ἐπίρρ. πάντοτε.

29.                       senatus, us, ἀ. σύγκλητος. 2) ἡ ἐν τῇ συγκλήτῳ. ἀκρόασις Ηn 7, 4. senatus populusque Romanus ἡ Ῥωμαϊκὴ κυβέρνησις, τό ῥωμαϊκὸν κράτος (ἡ βουλευτικὴ) ναί νομοθετικὴ ἐξουσία τῆς Ῥώμης).

30.                       senectus, utis, γῆρας. extrema ἤ summa senectus βαθύτατον γῆρας.

31.                       senex, senis (έκ τοῦ sen(ic)is), ἐπίθ. πρεσβύτης, (ἐκ βαθεῖ γήρατι C 3,3. Α 16,1.2) συγκρ. senior γέρων πως C 3, 2.

32.                       seni, δοτ. ένικού τοῦ senex Α 16, 1.

33.                       seni, senae, sena, ἀνά ἕξ, ἕξ Α 2, 6. sensi, ἰδ. sentio.

34.                       sententia, ae, (γνώμη). 2) ex sententia κατὰ γνώμην, (κατ’ εὐχήν).

35.                       senlio, sensi, sensum, 4. αἰσθάνομαι [καταλαβαίνω] Α 21, 4. 2) ἀντιλαμβάνομαι, ἐννοῶ Ηn 2, 2.

36.                       separatim, ἐπίρρ. ἰδίᾳ., [χωριστα].

37.                       sepelio, pelivi, pultum, 4. θάπτω, ἐνταφιάζω.

38.                       septem, ἑπτά.

39.                       septuagesi mus, έβδο μηκοστός.

40.                       sepluaginta, ἐβδομήκοντα. Α 6 1, 1.

41.                       sepultus, ἰδ. sepelio.

42.                       seque (se καὶ que = et se), Ηn 11,7.

43.                       Sequor, cutus sum, sequi. 3. ἀποθ. ἀκολουθῶ. castra alicuius ἀκολουθῶ τὸ στρατόπεδόν τινος, συνεκστρατεύω μετά τινος. aliquem in provinciam (ὡς βοηθὸς) συνοδεύω τινὰ μέλλοντα νὰ ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν ῥωμαϊκῆς ἐπαρχίας.

44.                       sermo, onis, ἀ. (ὁμιλία, λόγος). 2) γλῶσσα. Graeco sermone ἑλληνικῷ. λόγῳ, ἑλληνιστί.

45.                       serpens, ntis, (ἐνν. bestia) ὅφις, (γεν. πληθ. serpentium).

46.                       servio, ivi, itum, (εἶμαι ἤ ὑπηρετῶ ὡς δοῦλος). 2) paci ὑπηρετῶ τῇ είρήνῃ (στρέφω πὰσαν τήν προσοχήν μου εἰς ..., ἐργάζομαι πολὺ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης). 3) ἐπιμελοῦμαι, φροντίζω, προνοῶ ὑπέρ Α 6,5.

47.                       serviundum, ἀντὶ serviendum, ἰδ. servio.

48.                       servulus, i, ἀ. δοῦλος.

49.                       sestendum, i, ἀ. ἐκ τοῦ semis [= semis - as ἡμιασσάριον] καὶ tertius ἐνν. nummus τρίτον ἡμιασσάριον, δύο καὶ τὸ τρίτον ἤμισυ=τρίτον ἡμιασσάριον, πέντε ἡμιασσάρια, τ. ἔ. τρία ἡμίσεος δέοντα=2½ ἀσσάρια). σηστέρτιος ῥωμαϊκόν ἀργυροῦν νόμισμα ἔχον βραδύτερον 4 ἀσσαρίων ἀξίαν, περίπου 0,25 τῆς δραχμῆς. 2) sestertium, ii, οὐ. κυρίως γεν. πληθ. τοῦ sestertius, ἀντί centena milia sestertium (=sestertiorum) μετὰ ἀριθμ. ἐπίρρημα=100.000 σηστέρτιοι, περίπου 25.000 δρ. Κατὰ ταῦτα centiens sestertium = περίπου 2.500.000 δραχμῶν. in sestertio viciens= περίπου 500.000 δρχμ. ἰδέ in.

50.                       setius (καὶ secius συγκρ. τοῦ secus=ἄλλως ἤ ὅσον πρέπει),ἐπίρρ.ἦττον, neque eo setius οὐδὲν ἦττον ὅμως.

51.                       severe, ἐπίρρ. αὐστηρῶς.

52.                       severitas, atis, ἀυστηρότης, σοβαρότης

53.                       sex, ἕξ.

54.                       sexanginta, ἐξήκοντα.

55.                       si, σύνδ. εἰ, ἐάν, ἄν.

56.                       sic, ἐπίρρ. oὕτως, οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ὧδε. 2) οὕτως, τόσον Α 1, 4. 3) τὸσον μόνον, ἐπὶ τῷ ὅρω... Α 6, 4.

57.                       significo, 1. δηλῶ.

58.                       signum, ἰ, οὐ. σημείον, τεκμήριον, ἀπόδειξις. 2) signum pugnae τὸ σημείον τῆς (ἐνάρξεως) τῆς μάχης.

59.                       silva, ae, (ὕλη, δάσος). 2) κῆπος σύνδενδρος, [πάρκο].

60.                       similitudo, dinis, ὁμοιότης.

61.                       simul, ἐπίρρ. ὁμοῦ Ηn 6, 4.2) συγρόνως Ηn 2,4. 7,2.9,5.13, 3.

62.                       simulo, 1. (ἀπεικάζω), 2) προσποιοῦμαι, (καμώνομαι).

63.                       simultas, atis (ἅμιλλα). 2) ἔρις, διχόνοια.

64.                       sine, πρόθ. μετ. ἀφαιρ, ἄνευ.

65.                       singularis, e, (μόνος). 2) ἐξαίρετος, διαφέρων πάντων.

66.                       singuli, ae, a, ἑκαστος. in singulos menses καθ’ ἕκαστον μῆνα, μηνιαίως, singulis (δοτ.) ἐκάστῳ, κατά κεφαλὴν.

67.                       socer, eri, . πενθερός.

68.                       societas, atis, (κοινωνία). 2) συμμαχία.

69.                       soleo, solitus sum, 2. (ῥῆμα ἡμιαποθετικόν), συνηθίζω, εἴωθα

70.                       sοlituς, ἰδ. soleo.

71.                       soll-ers, rtis, (sollus [=totus) καὶ ars), ἔμπειρος, ἐπιδέξιος.

72.                       solum, ἐπίρρ-. μόνον.

73.                       solvo, Ivi, lutum, 3. λύω, naves τὰς ναύς, (τά πρυμνήσια τῶν νεῶν), ἀπαίρω. 2) epistulam λύω, (ἀνοίγω, ἀποσφραγιζω) ἐπιστολήν.

74.                       soror, oris, ἀδελφή.

75.                       sors, sortis. κλῆρος C 2, 1. non pro sortis necessitudine οὐχὶ συμφώνως πρὸς τὸν στενόν δεσμόν (ὑπηρεσιακὴν σχέσιν, σύνδεσμον) τὸν ὁποίον κλῆρος εἶχεν ὁρίσει (μεταξύ αὐτῶν).

76.                       sorte, ἀφαιρ, τοῦ sors.

77.                       specimen, minis, οὐ. (δεῖγμα), 2) ἀπόδειξις, τεκμήριον.

78.                       sperarat=speraverat, ἰδ. spero,

79.                       spero, 1. (ἐκ τοῦ spes), ἐλπίζω.

80.                       spes, spei, ἐλπίς. 2) ἰδιοτελεῖς σκοποί Α 6, 5.

81.                       splendide, ἐπίρρ. λαμπρῶς.

82.                       splendidus, λαμπρός, ἀξιοπρεπῶς ζῶν, ἀξιοπρεπής, ἀντ. πολυδάπανος.

83.                       sponsalia, ium, οὐ. πληθ. μνηστεία, ὑπόσχεσις γάμου.

84.                       statim, ἐπίρρ εὐθύς.

85.                       statua, ae, ἀνδριάς.

86.                       statuo, ui, utum, 3. (ἵστημι). 2) ἀποφασίζω.

87.                       stipendium, ii οὐ. (φόρος, ἐκ τοῦ stips [τό εἰσφερόμενον κέρμα, ἔρανος) καὶ pendo [=τίνω, πληρώνω]). 3) μισθὸς στρατιώτου

88.                       stirps, pis, (στέλεχος). 2) πρώτη γενεαλογικὴ καταγωγή.

89.                       stο, steti, stetum, 1. ἕστηκα. pari fastigio (αφαιρ.) ἵσταμαι, διατηροῦμαι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κοινωνικοῦ ἐπιπέδου (βαθμοῦ). 2) mihi stat + ἀπρφ.=ἔχω σταθεράν ἀπόφασιν νά, (εἰς ἐμέ ἀπόκειται νά...).

90.                       studeo, dui,. -2 (σπουδάζω). 2) προθυμοπoιοῦμαι, ἐπιθυμῶ, προσπαθῶ, [κοιτάζω νά... πασχίζω νά...].

91.                       studiosus, (ἐπιμελής). 2) studiosus litterarum φίλος τῶν γραμμάτων, φίλος τῶν ἐπιστημῶν.

92.                       studium, ii οὐ. σπουδή, ζῆλος Α 1, 4. 2) studia principum αἱ τάσεις (αἱ προσπάθειαι, κομματικοὶ ἀνταγωνισμοί, πολιτικὰ πάθη). τῶν μεγάλων (πολιτικῶν) ἀνδρῶν Α 16, 4. 3) (πληθ.) ἡ μετὰ μεγάλης θελήσεως διαρκὴς πρὸς τι ἐνασχόλησις τοῦ νοῦ. studia litterarum ἡ περὶ τὰ γράμματα (τὰς ἐπιστήμας) σπουδή. 4) αἰ. κλίσεις (ἀτόμου τινός) Α 2, 2.

93.                       stulte, ἐπίρρ. μωρῶς, ἀνοήτως.

94.                       suavitas, atis, (ἡδύτης). 2) suavitas oris atque vocis γλυκύτης τῆς προσφοράς καὶ (τοῦ τόνου) τὴς φωνῆς.

95.                       sub, πρόθ. μετ’ ἀφαιρ. ὑπό+αἰτ.

96.                       subegi, ἰδ. subigο.

97.                       sub-igo (sub καὶ ago), egi, actum, 3. ὑποτάσσω.

98.                       subito, ἐπιρρ. αἴφνης ἀπροσδοκήτως.

99.                       sub-levo, 1. (ἀνακουφίζω). 2) καθιστῶ δυνατόν, διευκολίνω.

100.                  sub-scribo, 3. (ὑπογράφω). 2) συνυπογράφω ὡς συγκατήγορος τήν καταγγελίαν τοῦ πρώτου καὶ κυρίου κατηγόρου, “κλητὴρ ἐπιγραφομαι”.

101.                  sub - lexo., xui, xtum, 3. συνυφαινω, (παρ)ενείρω, παρεμβάλλω, (παρενθέτω ἐν τῷ λόγω., ἐν τῷ. έργῳ.

102.                  sub-urbanus, προάστειος, πλησίον τῆς πόλεως (Ῥώμης) κείμενος.

103.                  suc-cedo (sub καὶ cedo), 3. (ὑπέρχομαι). 2) alicui διαδέχομαί (τινα ἐν τῇ. υπηρεσίᾳ).

104.                  suc-cumbo, cubui, cubitum, 3. (κατακλίνομαι), 2) ὑπείκω, ἐνδίδω, ὑποκύπτω. succurbente patria=si succumberet patria ἐάν πατρίς ἥθελεν ἐνδώσει (ἤθελεν ὑποκύψει, ὑπὰ τὰ ἐρείπια τῆς πατρίδος).

105.                  suffectus (μτχ. τοῦ sufficior), ἐπικατασταθείς, ἐπικατάστατος στρατηγός, εἰς ἀντικατάστασιν ἄλλου ἀποθανόντος) ἐκλεχθείς.

106.                  sui, sibi, se, sese, ἑαυτοῦ, ἐαυτῆς, ἐαυτῶν κλπ.

107.                  sum, fui, esse, εἶμαι, sum alicui aptissimus προσαρμόζομαί τινι, (προσκολλῶμαί τινι). sum alicui lucundissimus (εἶμαι τινι εὐαρεστότατος), εἰς ἄκρον (καθὑπερβολήν) ὑπό τινος ἀγαπῶμαι. sum in pari periculo εἶμαι ἐν μέσῳ. (ἐν καταστάσει) ὁμοίου κινδύνου, ὁμοίως κινδυνεύω.numerus erat vigititi milium ἀριθμὸς ἦτο εἴκοσι χιλιάδων, (ἀνήρχετο, συνεποσοῦτο εἰς ...). sum adversus aliquem εἶμαι ἐναντίον( ἀντίπαλός) τινος. sum in amicitia cum aliquo εἶμαι ἐν φιλίᾳ. (φιλικῶς διαβιῶ) πρός τινα. cum eadem mente εἶμαι (ἐμφοροῦμαι) τῶν αύτῶν διαθέσεων, ἔχω τὰς αὐτὰς διαθέσεις. sunt in sua potestaste εἶναι ἐν τῇ εαὐτῶν έξουσία, (εἶναι αὐτεξούσιοι). sum optimarum partium εἶμαι τοῦ (ἀριστοκρατικοῦ κόμματος. continentis est εἶναι (ἴδιον) οἰκονόμου. est signum continentiae εἶναι σημεῖον οἰκονομίας (προδίδει οἰνονομίαν). est sigDum diligentiae εἶναι σημεῖον ἐπιμελοῦς φιλοπονία;. aliquid est indicio (δοτ.) εἶναι. τι τεκμήριον (χρησιμεύει πρὸς ἀπόδειξιν). reliquum est ut... ὑπόλοιπον εἶναι (ὑπολείπεται) νά...

108.                  summa, ae, (τό ὅλον). 3) summa irmerii ἀρχηστρατηγία Ηn 3,1. 3) κοσμοκρατορία Ηn, 8,3.

109.                  summus καὶ supremus (ὑπερθ), ἀνώτατος, ὕπατος. summas amphoras operit καλύπτει τὴν ἐπιφάνειαν (τὸ ἀνω μέρος) τῶν ἀμφορέων.

110.                  sumo, mpsi, mptum, 3. λαμβάνω.

111.                  sumpsi, ἰδ. sumo.

112.                  suptuosus, δαπανηρός, πολυδάπανος, πομπώδης.

113.                  sumptus, us, . δαπάνη, ἔξοδα, πολυτέλεια.

114.                  supellex, snpellectilis, οἰκοσκευή (ἔπιπλα κλπ.).

115.                  superarat=superaverat.

116.                  superarim = superaverim, superesse, ἰδ. supersum.

117.                  superior, καὶ θ., ius, οὐ. (γεν. ioris,. συγκρ. τοῦ superus) πρότερος, παρελθὼν C 1,4. Ηn 4, 4. 2) ἰσχυρότερος, κραταιότερος Ηn 8, 4. 3) ὑπέρτερος, νικητὴς Hm 1, 2. Ηn 1, 2.

118.                  supero, 1. (εἶμαι υπεράνω). 2) ὑπερτερῶ, ὑπερβάλλω Ηn 1, 1. 3) νικῶ, καταβάλλω. classe “ναυσικρατῶ”, ναυμαχίᾳ νικῶ Ηn 11, 7 4) superor, ὑπερτεροῦμαι, εἶμαι (ἀριθμητικῶς) ἀσθενέστερος.

119.                  superstes, stitis, ἐπιζῶν. sum superstes alicui ἐπιζῶ τινι, ζῶ μετὰ τὸν θάνατόν τινος.

120.                  super-sum, περισσεύω, ὑπολείπομαι. 2) temporibus (δοτ.) ζῶ μετά τὴν πάροδον τῆς κρίσεως (τῆς νόσου).

121.                  supra (ἐκ τοῦ supera parte), ἐπίρρ. ἀνωτέρω.

122.                  supremus = summus.

123.                  sus-cipio (sub [su(b)s] καὶ capio), cepi, ceptum, 3. (ὑποστηρίζω). 2) negolium ἀναλαμβάνω ἔργον. inimicitias ἐπισύρω ἔχθρας. bellum ἐπιχειρῶ, ἀποδύομαι εἰς πόλεμον.

124.                  suspicio, onis, ὑποψία.

125.                  sus-tineo (sub [su(b)s] καὶ teneo), tinui, tentum, 2. (βαστάζω). 2) vim hostium ὑπομένω (ἀποκρούω) τὴν ὁρμὴν τῶν πολεμίων.

126.                  sustuli. ἰδ. tollo.

127.                  suus, ἑαυτοῦ. 2) suae res ἰδία αὐτοῦ περιουσία. suo nomine accusat ἐπἰδίῶ. αὐτοῦ ὀνόματι κατηγορεῖ, (εἶναι κυριώτατος κατήγορος). 3) Οὐσ. sui, orum, (. οἱ οἰκεῖοι, οἱ συγγενεῖς Α 17,2,. 20,1.

Τ

1.    tabellarills, ii . κήρυξ γραμματοφόρος, γραμματηφόρος.

2.    tacilurnus, σιωπηρός, σιωπηλός.

3.    talis, e, τοιοῦτος. 2) οὕτω μέγας Α.5, 4.

4.    tam, ἐπίρρ. οὕτω, τόσον πολύ. tam... quam, τὸσον... ὅσον.

5.    tamen, σύνδ. ὅμως.

6.    tamquam, ἐπίρρ. (ὥσπερ, ὡσεί). 2) ἀντὶ τοῦ tamquam si. Ηn 2, 2 (μἐ ὑποτακτ.).

7.    tanto (ἀφαιρ. τοῦ tantus μετὰ τοῦ antecedo), τοσούτῳ, τοσοῦτον.

8.    tantum, ἐπίρρ. (τόσον πολύ). 2) μόνοι, ἁπλῶς Ηn 10,5,

9.    tantus, (τοσοῦτος) C 3, 2. Α 15, 2. 18.6. 2) οὕτω πολύς, οὕτω μέγας Α 14. 2.

10.                       tectum, i, οὐ. (στέγη), 2) οἶκος. οἴκημα.

11.                       temere, ἐπίρρ. (ἀλογίστως). 2) προηγουμένης ἀρνήσ. = (οὐχὶ εὐκόλως), δυσκόλως Α 20, 2.

12.                       templum, i, οὐ ναός.

13.                       temporibus ἰδ. tempus.

14.                       tempus, oris, οὐ. χρόνος: tempore reliquo ἐν τῷ μέλλοντι χρόνῳ.. suo tempore ἐν τῷ οἰκείω. χρόνῳ, ἐν χρονολογικῆ. τάξει Α 18,2. 2) εὐκαιρία Hn 2,3. 3) πληθ. οἱ χαλεποὶ καιροί, (ἡ κρίσις τῆς ἀσθενείας) Α 22, 2.

15.                       teneo, nui, tentum, 2. (κρατῶ). 2) aram ἐπιθέτω τὰς χεῖρας ἐπὶ τοῦ βωμοῦ (ὠς οἱ χριστιανοί ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου). 3) κατέχω Hm 1,5.4) principcitum elοquentiae κρατῶ τὰ πρωτεῖα (τὰ σκήπτρα) τῆς ῥητορικῆς, εἶμαι ὁ πρῶτος ῥήτωρ mε uno loco διαμένω ἐν τῷ αὔτῷ. τὸπω.. 5) ἐμμένω, πραγματοποιῶ Α 15,2.

16.                       tenesmos, i, ἀ. κωλική νόσος μετὰ προσπαθείας πρὸς κένωσιν, “τεινεσμός”, (τανυτό, τάνυμα).

17.                       tento, 1. (ψηλαφῶ). 2) δοκιμάζω, ἀποπειρῶμαι Α 1,2. 3) κλητεύω, ἐνάγω C 2,4.

18.                       terni, milia, ἀνὰ τρεῖς, τρεῖς.

19.                       terna milia (ἐνν. sestertium)= 3.000 σηστέρτιοι, περίπ. 750 δρχ.

20.                       terra, ae, γῆ, ἤπειρος, ξηρά.

21.                       terror, oris, ἀ. τρόμος.

22.                       tertio, ἐπίρρ. τὸ τρίτον [τρίτην φοράν].

23.                       tertius, τρίτος.

24.                       testamentum, i, οὐ. διαθήκη.

25.                       testimonium, ii οὐ. τεκμήριον, ἀπόδειξις.

26.                       testis, is, . μάρτυς.

27.                       timor, oris, . φόβος.

28.                       tollo, sustuli, sublatuni, 3. (αἴρω). 2) ἀπάγω, ἀποκομίζω Ηn 9, 4. 3) ἀφαιρῶ ἐκ τοῦ μέσου, ἀναιρῶ, ἐξολοθρεύω Ηn 5,3.

29.                       totus, (γεν. totius, δοτ. toti), ὅλος, ὁλόκληρος, πᾶς: tota Africa ἀνὰ τήν Ἀφρικὴν ὅλην.

30.                       trado (trans-do), didi, ditum, 3. παραδίδω. non suae esse virtutis arma adversariis tradere (εἶπα ὅτι) δὲν εἶναι ἴδιον τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς (τού ἑαυτοῦ χαοακτῆοος) τοῖς πολεμίοις τὰ ὅπλα νά παραδώσῃ. 2) (ἔπί διδασκάλου) διδάσκω, παραδίδω (προφορικῶς) Α 1, 3.
30.

31.                       tra-duco(trans-duco), 3. διαβιβάζω.

32.                       traduxi, ἰδ. traduco.

33.                       traieci ἰδ. traicio.

34.                       tra-icio (πρόφερε trajicio), ieci, iectum, 3 διαβιβάζω.

35.                       tranquillitas, atis, ψυχικὴ γαλήνη, ψυχικὴ ἠρεμία.

36.                       tranquillo, 1. καθησυχάζω, γαληνῶ. tranquillatis rebus ἀφοῦ τὰ πράγματα (τα πολιτικὰ μίσῃ) ἡσύχασαν (κατηυνάσθησαν), ἀφοῦ ἔγινεν ἡσυχία.

37.                       trans-eo, 4. διαβαίνω, διαπερῶ.

38.                       transii, ἰδ. transeo.

39.                       transitus, us, . δίοδος,

40.                       trecenti, ae, a, τριακόσιοι.

41.                       tribulius, i, . (φύλαρχος), 2) tribunus militum χιλίαρχος. Ἕκαστος λεγεὼν εἶχεν 6 ἐκ περιτροπῆς διοικοῦντας χιλιάρχους. tribunus plebei (γεν. τοῦ blebes) δήμαρχος.

42.                       tribuo, bui, butum, 3. (νέμω). 2) litteris (δοτ.) nonnihil temporis ἀφιερῶ χάριν τῶν γραμμάτων χρόνον τινά (μέρος τι τοῦ χρόνου). 3) χορηγῶ Α 19, 3 4) cum tribui (ἀπρμφ. τοῦ tribuor) viderent ἐπειδὴ ἔβλεπον ὅτι ἀπεδίδετο (ἔπρεπε νὰ ἀποδοθῇ) Α 6,5.

43.                       triduum, i, οὐ. τριήμερον.

44.                       triennium, ii οὐ. τριετία.

45.                       triginta, τριάκοντα.

46.                       triticum, i, οὐ. σῖτος.

47.                       triumphus, i, . θρίαμβος. θρίαμβος ἦτο μεγίστη τῶν ἀμοιβῶν τῆς στρατιωτικῆς ἀξίας. Ἐψηφίζετο ὑπό τῆς Συγκλήτου τῷ ἐπιστρέφοντι νικητῇ. καὶ τροπαιούχω στρατηγῶ, ὅστις ἐπὶ κεφαλης τῶν λεγεώνων εἰσήρχετο ἐν πομπῇ εἰς τὴν Ῥώμην καὶ ἀνήρχετο εἰς τὸν ναὸν τοῦ Καπιτωλίου Διός.

48.                       tueor-,tuitus tutus sum, 2). ἀπόθ. (προβλέπω). 2) φυλάττω: valetudinem φυλάττω τὴν ὑγείαν μου (προσπαθῶ νὰ ἀναρρώσω).

49.                       tuli, ἰδ. fero.

50.                       tum, ἐπίρρ. τὸτε: tum quoque καὶ τότε (ἀκόμη).

51.                       tumultus, us, ἀ. (ταραχή). 2) στάσις, ἐμφύλιος πόλεμος.

U

1.    ubi, 1) ἐπίρρ. ὅπου, ἔνθα Hm 1, 2. Ηn, 12,2.- 2) ubi, σύνδ. χρον. ὡς, εὐθὺς ὡς Ηn 8,2.11, 2.

2.    ullus, γεν. ullius, δοτ. ulli, (προηγουμένης ἀρνήσ.) τίς, οὐδείς.

3.    ultimus, (ὑπερθ. τοῦ ἀχρήστου ulter, ultra, ultrum), ἔσχατος Α 20,4. 2) ἀρχαιότατος Α 1, 1. umquam, (προηγουμένης ἀρνήσ.) ποτέ, οὐδέποτε.

4.    unde, ἐπίρρ. ὅθεν, ὁπόθεν.

5.    undique, ἐπίρρ. πανταχόθεν.

6.    universus (ἐκ τοῦ unus-versus), ὁμοῦ πᾶς. 2) πληθ. πάντες ὁμοθυμαδόν.

7.    unus (γεν. unius, δοτ. uni), εἷς Ηn, 2,1. 2) εἷς μόνος Ηn 1, 2. 3). εἷς ἕκαστος, ἕκαστο,- χωριστά Ηn 3,4. 3) εἷς μέν, ὁ μὲν Ηn 3,3. 5) εἷς καὶ ὁ αὐτὸς Ηn 12, 3. 6) ὡς ἐπιτατ. τοῦ ὑπερθ., ὑπέρ πάντα ἀλλον Α 3,3.

8.    urbanus, ἀστικός (τῆς Ῥώμης).

9.    urbs, urbis, πόλις. 2) Ῥώμη Ηn 5,1. C 2,(Α 20, 1. Πρβλ. τὸ ἄστυ= Ἀθήναι Πόλις=Κων)νούπολις Πόντος = Εὔξεινος Πόντος.

10.                       usque, ἐπίρρ,. (διηνεκῶς). 2) μετ’ ἄλλης προθ. (τοπικῶς): usque a rubro mari ἀπό τῆς ἐρυθράς θαλάσσης. 3) χρον. usque de μέχρι Ηn 2,5. 7,1. C 2, 4.3,4. Α 16,3.

11.                       usura, ae, χρῆσις, ὠφέλεια ἀπό δεδανεισμένου κεφαλαίου), τόκος. usura iniqua τόκος ἄδικος (ὑπερβολικός, καταθλιπτικός).

12.                       usus, us, ἀ. χρῆσις, χρησιμοποίησις Α 14,3. 2) αἰ φιλικαὶ σχέσεις (ἡ καλὴ συναναστροφή). usus benevoletitiaque ἡ οἰκεία εὔνοια (εὐμένεια), Α 20,5. 3) usu venit (διὰ τῆς χρήσεως (διὰ τῆς τακτικῆς τῶν πραγμάτων φοράς) συμβαίνει ἤ εἰς χρῆσιν (τότε τὸ usui εἶναι δοτ. πτῶσεως ἀντὶ usui) ἔρχεται, πράγματι συμβαίνει, ἐπακολουθεί, (λαμβάνει χώραν) Ηn 12,3. usu veniunt πίπτουσιν εἰς τὴν) ἡμετέραν πεῖραν Α 16,4.

13.                       usus (sum), ἰδ. utor.

14.                       ut, I ἐπίρρ. ὡς ὥσπερ 1) ἐν παρενθετικαῖς προτάσεσι πρὸς σαφεστέραν ἀνάπτυξιν C 1,1. Α 16,4. 22,4. ut tum erant tempora καθὼς τὸτε ἦσαν οἱ χρόνοι, ὅσον διὰ τὴν ἐποχήν του (διότι ἐπὶ Νέπωτος τὸ χρῆμα δὲν ἦτο ἀφθονον). 2) ut-sic καθώς - ὁμοίως Ηn 7,4 3) ἐπὶ χρόνου: ὡς, εὐθὺς ὡς (μετὰ πρκμ. ὁριστ. Hm 2,1. Ηn 7,4. C. 1,2. Α 21,5. ΙΙ σύνδ. μεθ’ ὑποτακτ. 1) πρὸς δήλωσιν ἐνεργείας, συμβάντος κλπ.=ὥστε νά... Hm 1,4.1, 5. 2,1. Ηn 2, 2.4, 3.10, 5.12,1 Α 1, 3. (εἰς τρόπον ὥστε Α 15,1, 18,2) 18, 1. 2, 3.2 1,1. 21, 2. 21,3.21,5.2) ἵνα Ηn 2,1.

15.                       uter, utra, utrun), πότερος.

16.                       uterque, utraque, utrumque, ἑκατερος, ἀμφότεροι. Καθ’ ἑνικὸν ἀριθμὸν Ηn 4,4. Α 14, 2. 20, 5. 2) οὐδ. ἑν. ὡς οὐσιαστικὸν quod utrumque ὅπερ ἕκαστον (τούτων δέ τῶν δύο ἔκαστον). Πληθ. utrique (ὅταν ἐκατέρωθεν εὑρισκωνται πολλοί) Ηn 11 ,1 (ἀλλα καὶ ἐπί δύο μόνον Ηn 4,2).

17.                       uti, ἀπρμ. τοῦ utor.

18.                       utilitas, atis, χρησιμότης, ὠφέλεια.

19.                       utor, usus sum, uti, 3. ἀποθ. χρῶμαι: aliquo doctore χοῶμαί τινι διδασκάλῳ, ἔχω τινά (ὡς) διδάσκαλον. beneficio (ἀφαιρ.) δέχομαι (λαμβάνω) τὴν τιμήν. omnibus optimis rebus (ἀφαιρ.) ἀπολαύω τῶν εὐγενεστάτων ἀπολαύσεων. prosperitate valetudinis ἀπολαύω ἄκρας (ἐξαιρέτου) ὑγείας. 2) τηρῶ Α 14.2.

20.                       ut - pote, (ὡς δυνατόν [ἐστιν]), ἅτε + μετοχῆ.

21.                       utrius, ἰδ. uter.

22.                       utrobique, ἐπίρρ. ἑκατέρωθεν.

23.                       utrum(εἰσάγει τὸ πρῶτον μέλος πλαγίας ἐρωτησεως), πότερον. utrum - an πότερον (ποίων ἐκ τῶν δύο)- ἤ.

V

1.    valens, ntis, (ῥωμαλέος). 2) ἰσχυρός (ἐπί προσώπων) Ηn 6,2. (ἐπί πόλεων) Ηn 2,4.

2.    valeo, lui,-, 2. (ὑγιαίνω). 2) εἶμαι δυνατός, ἰσχυρὸς Ηn 10,2) 3) ἔχω δύναμιν (ἐπιρροήν) 5,3.

3.    valetudo, dinis, κατάστασις ὑγείας, καλὴ κρᾶσις, ὑγεία Α 21,1. 21,5. 2) νόσος (τῶν ὀφθαλμῶν), ὀφθαλμία Ηn 4,3.

4.    vallum, i, οὐ. (περι)χαράκωμα, πρόχωμα.

5.    varius, ποικίλος.

6.    vas, vasis, οὐ. (ἀρχαιότ. vasum, ὅθεν ὁ πληθ. μόνον κατά τὴν β΄ κλίσ. vasa, orum),σκεῦος, ἀγγεῖov.

7.    vates, tis, ἀ. μάντις, προφήτης.

8.    -ve, ἐγκλ. (ἐν τέλει λέξεως) ἤ.

9.    νectigal alis, ού, φόρος, τέλος (κυρίως εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς ἐμπορευμάτων).

10.                       vehor, vectus sum, 3. ὀχοῦμαι. 2) in nave ὀχοῦμαι ἐπὶ νεώς, πλέω.

11.                       vel (κυρίως προστακτ. τοῦ νοlο= λαβὲ κατὰ προτίμησιν) σύνδ. ἤ vel -vel ἤ - ἤ, εἴτε - εἴτε.

12.                       vellem, παρατ. ὑποτακτ. τοῦ volo.

13.                       vellemne (εἶναι δύο λέξεις: vellem πρτ. ὑποτ. τοῦ volo καὶ-ne).

14.                       velum, i, οὐ. ἱστίον (τῶν πλοίων).

15.                       velut, ἐπίρρ,. ὡς, ὥσπερ, καθάπερ.

16.                       venenatus, δηλητηριώδης, ἰοβόλος.

17.                       venenum, i, οὐ. δηλητήριον, ἰός.

18.                       venio, veni, ventum, 4. ἔρχομαι, ἀφικνοῦμαι. 2) venio obviam alicuius ἔρχομαι εἰς ὑπάντησίν τινος, ἀντιτάσσομαί τινι (ἐχθρικῶς). 3) venio usu, ἰδ. usus.

19.                       venter, tris, ἀ. γαστήρ, κοιλία.

20.                       νentus, ἀ. ἄνεμος.

21.                       verbosus, πολυλόγος, διεξοδικός.

22.                       verbum, i, οὐ. λόγος, λέξις. pluribus verbis (ἀφ.) (διὰ πλειόνων λέξεων), ἐν ἐκτάσει. 2) λόγος (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἔργον) Α 5,2.

23.                       vere, ἐπίρρ. ἀληθῶς, δικαίως.

24.                       vereor, veritus sum, 2. ἀποθ. (αἰδοῦμαι). 2) vereor ne φοβοῦμαι μή δὲν θέλω νά... Ηn 2,1. 3) asperitatem alicuius μετὰ σεβασμοῦ (εὐλαβείας) φέρομαι πρὸς τὴν τραχύτητά τινος. 4) aliquem σέβομαί τινα Α 15, 1.

25.                       vero, ἐπίρρ. δέ, ἀλλά.

26.                       versor, 1. ἀποθ. διάγω, διατρίβω, διαρκῶς μένω. in Sabinis ἐν τοῖς Σαβίνοις, τ.ἔ. ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Σαβίνων. in re puplica πολιτεύομαι, λαμβάνω ἐνεργὸν μέρος ἐν τῇ πολιτεία (ἐν τῇ πολιτικῇ).

27.                       versura, ae, (στροφή), δάνειον versuram facere νέον δάνειον: δανείζομαι (ἰδ. καὶ facio).

28.                       verus, us, ἀ. (αὖλαξ). 2) στίχος, ποίησις.

29.                       verto, rti, rsum, 3. στρέφω. verto puppes ἀνακρούω πρύμναν, στρέφω τὰς πρύμνας, πρὸς τὸ μέρος τῶν πολεμίων ἵνα φύγω, τρέπομαι εἰς φυγήν.

30.                       verus, ἀληθής. si verum est ut ἐάν ἀληθὲς εἶναι ὅτι..., ἐάν ἀληθεύῃ ὅτι..., ἐὰν εἶναι γεγονὸς ὅτι...

31.                       veto, tui, titum, 1. (κωλύω). 2) vetor+ἀπρμφ. =κωλύομαι νά... ἀπαγορεύεται εἰς ἐμὲ νά...

32.                       vetustas, atis, παλαιότης πολυετία, πολυκαιρία.

33.                       vetustus, παλαιός, ἀρχαῖος.

34.                       via, ae, ὁδός.

35.                       vicesimus, εἰκοστός.

36.                       viciens, ἐπίρρ. εἰκοσάκις.

37.                       vicissem, ἰδ. vinco.

38.                       victus, ἰδ. vinco.

39.                       video, vidi, visum, 2. ὁρῶ, (δια)βλέπω Α 13,4. 2) μετ’ ἀρνήσεως: δὲν γνωρίζω, δὲν εἶμαι βέβαιος Ηn 11,6. Παθ. 1) φαίνομαι videtur potuisse φαίνεται ὅτι ἤθελε δυνηθῆ, (φαίνεται ὅτι θὰ ἠδύνατο) Ηn 1,2. 2) θεωροῦμαι, (περνῶ γιὰ) Hm 1,2.2,5. C 3,4. Α 3, 1.15,2.

40.                       viginti, εἴκοσι.

41.                       villa, ae, ἐξοχικὴ οἰκία.

42.                       vinco, vici, victum, 3. νικῶ.

43.                       vir, viri, ἀ. ἀνήρ 2) πληθ. στρατιῶται, ἄνδρες.

44.                       virgo, ginis, παρθένος: virgo filia νεαρά παρθένος.

45.                       virtus, utis, (ὅτι ἀπαιτεῖται παρ’ ἀνδρὸς καὶ περιποιεῖ τιμὴν καὶ εὐγένειαν εἰς τὴν ψυχήν καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ. 2) = virtus bellica ἀρετὴ.πολεμική, ἀνδρεία Ηn 1,1. 3) δρᾶσις, ἱκανότης Ηn 1, 2. 4) ἀρετή, χαρακτήρ Ηn 1,6.-Πληθ. 1) αἱ ἐκάστοτε γενναῖαι πράξεις, τὰ ήρωικὰ ἔργα Ηn 12,2. 4) ἀτομικὴ ἀξία C 2.4.

46.                       vis αἰτ. vim, ἀφ. νί. Πληθ. vires, virium, viribus, κλπ. (βία). 2) ὁρμή Ηn 11.4. 3) φορά, σφοδρότης Α 24, 3-. 4) ἔφοδος, ἐπιδρομή Ηn 3,2.

47.                       visum iri, μέλλ. παu. ἀπρμφ., ἰδ. videor.

48.                       visus, us, ἀ. θέαμα.

49.                       vita, ae, (ἐκ τοῦ vivita, βιο-τή), βίος, ζωή.

50.                       vitium, ii οὐ. κακία. 2) σφάλμα (πολιτικὸν ἤ στρατηγικόν).

51.                       vito, 1. (ἀπο)φεύγω.

52.                       vivo, vixi, victum, 3. ζὼ, vivo afluelitius, διάγω (ζῶ) πολυτελέστερον (εὐμαρέστερον, ἐν ἀφθόνοις). vivo cum aliquo ζῶ μετὰ τινος, σχετίζομαι πρὸς τινα.

53.                       vivus, ζωός, ζωντανός. 2) = vivens : ὥστε Hannibale vivo = Hannibale vivente τοῦ Ἀννίβα ζῶντος, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀννίβα.

54.                       vix, ἐπίρρ. μόγις, μόλις. quod vix credendum sit ὅπερ ( = καὶ τοῦτο) μόλις δύναται νὰ εἶναι πιστευτόν, ὅπερ- ἤθελε δυσκολευθῇ τις νὰ πιστεύσῃ.

55.                       vixi, ἰδ. vivo.

56.                       voco, 1. (καλῶ). 2) προσκαλῶ (εἰς δεῖπνον) Α 14, 1.

57.                       volo (ἐκ ριζ. Fel - ὅθεν ἔλκομαι). ι vol-,ui, velle (ἀνώμ.), θέλω, ἐπιθυμῶ. 2) καθορίζω Α 19, 1.

58.                       volumen, minis, οὐ (ἑλιγμός). 2) βιβλίον, σύγγραμμα C 3, 5. Α 18.1.3) τὸμος, βιβλίον (ὡς τμῆμα ὅλου) Α 16, 3.

59.                       voluntas, atis, (βούλησις). 2) διαθέσεις, σκοπός.

60.                       vox, vocis, φωνή, τὸνος φωνῆς.

61.                       vulgus i, οὐ. (ὄχλος). 2) πλῆθος, τὸ κοινόν, ( ὁ κόσμος ).

62.                       vultus, us, ἀ. (σχῆμα προσώπου) 2) πρόσωπον, ἔκφρασις προσώπου
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him