Ἄσκησις Γραμματικῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (Γ' Γυμνασίου)
 Nα βρεθούν:

1.    παρεισαγαγεῖν: να γραφεί ο αντίστοιχος τύπος στον αόριστο


2.    ἕξομεν: β' ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής3.    κατέλιπεν: γ' ενικό υποτακtικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής


4.    οἱ παῖδες: κλητική ενικού


5.    γένωνται: α' πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα


6.    σωθῆναι: γραμματική αναγνώριση
a.    β' πληθηντικό παθητικού αορίστου μέσης φωνής
b.    απαρέμφατο παθητικού αορίστου
c.     απαρέμφατο αορίστου β'
d.    β' ενικό παθητικού αορίστου ενεργητικής φωνής

7.    ἕξομεν: β' ενικό υποτακτικής αορίστου β' ενεργητικής φωνής


8.    εἰσὶ: μετοχή ενεστώτα, δοτική ενικού


9.    ἡγεῖται: β' ενικό προστακτικής ενεστώτα


10.                       λυπεῖται: γραμματική αναγνώριση
a.    β' πληθυντικό ενεστώτα ενεργητικής φωνής
b.    γ' ενικό ενεστώτα ενεργτικής φωνής
c.     γ' ενικό ενεστώτα μέσης φωνής
d.    β' πληθυντικό αορίστου μέσης φωνής

11.                       πενθοῦνται: γραμματική αναγνώριση
a.    γ' πληθυντικό οριστική ενεστώνα μέση φωνή
b.    γ' ενικό οριστική ενεστώνα ενεργητική φωνή
c.     γ' πληθυντικό οριστική ενεστώτα ενεργητική φωνή
d.    γ' πληθυντικό οριστική αορίστου μέση φωνή

12.                       ποιήσωσι: ίδιο πρόσωπο Ευκτικής Αορίστου


13.                       μανθάνειν: απαρέμφατο αορίστου


14.                       ἐλθόντες: β΄πληθυντικό παρακειμένου οριστικής


15.                       συνοικῇ: β' πληθυντικό ενεστώτα Ενεργητικής φωνής


16.                       ὄντα: β' ενικό ενεστώτα ενεργητική φωνή


17.                       παρεισαγαγεῖν: Σε τι χρόνο βρίσκεται το απαρέμφατο;
a.    Ενεστώτα
b.    Αόριστο β'
c.     Αόριστο
d.    Παρατατικό

18.                       εἰσὶ: γ' ενικό Αορίστου


19.                       τιμᾶσθαι: Να γραφεί το β' πληθυντικό ενεστώτα μέσης φωνής


20.                       τιμᾶσθαι: αναγνώριση γραμματικού τύπου
a.    απαρέμφατο
b.    ρήμα


Ερωτήσεις Γραμματικής

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him