Ἄσκησις ἐπί τῶν δευτερευουσῶν προτάσεων


του
Αριστείδη ΧατζήΝα αναγνωριστούν οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις και να επισημανθεί ο συντακτικός τους ρόλος.


1.    Ἔγνωσαν ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη.

2.    Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων.

3.    Ἔχω τριήρεις, ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον.

4.    Φοβοῦνται μὴ τὰ ἔσχατα πάθωσιν.

5.    Εἰ μὴ φυλάξεις τὰ μικρά, ἀπολεῖς τὰ μείζονα.

6.    Δίκαιος γίγνου, ἵνα καὶ δικαίων τυγχάνῃς.

7.    Κῦρος ἐθαύμασε τὶς παραγγέλλει.

8.    Ἐπεὶ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο σὺν τοῖς ἄλλοις.

9.    Μή γνώτω η δεξιά σου τι ποιεῖ η ἀριστερά σου.

10.                       Εἰ μή ποιήσουσι ταῦτα, ἔκσπονδοι ἔσονται.

11.                       Δώσω ὑμῖν ἡγεμόνα , ὅς ἱμάς διά τῶν ὀρῶν ἄξει.

12.                       Εὖ ἴσθι τοῦτο, ὅτι οὐχ ἑκών ἐξαμαρτάνω.

13.                       Ὁ Πελοπίδας λέγει ὅτι ἡ πόλις πολεμήσει τοῖς Λακεδαιμονίοις.

14.                       Γιγνώσκετε, ω ἄνδρες Ἀθηναῖοι,ὅτι τό ψήφισμα ἐστιν ἰσχυρότατον. 

15.                       Οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος τέθνηκεν.

16.                       Ἐφοβεῖτο μή τά ἔσχατα πάθη. 

17.                       Τό θεῖον τοιοῦτον ἐστιν,ὥστε ἄμα πάντα ὁρᾶν καί πάντα ἀκούειν. 

18.                       Ὅταν πλεῖστα τις ἔχῃ,τότε πλεῖστοι τούτῳ φθονοῦσιν. 

19.                       Ἐπειδή ὁμονοοῦμεν ταῦτα,πέμψατε ἀπό λόχον ἕκαστον πέντε ἄνδρας. 

20.                       Ὅσοι ἐξ ἄστεως ἐστε,  σκέψασθε.

21.                       Ἐπεί ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο σύν τοῖς ἄλλοις.

22.                       Ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς ὅτι φεύγοιεν ὑπό τοῦ δήμου

23.                       Τήν δύναμιν ἀναληψόμεθα πάλιν, ἥν πρότερον ἐτυγχάνομεν ἔχοντες.

24.                       Οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐπηκολούθουν, καίπερ γιγνώσκοντες ὅτι κίνδυνος εἴη κυκλωθῆναι.

25.                       Ὅτε ἡ ναυμαχία ἐγένετο, ἔτυχεν ἐν Ἀβύδῳ ὤν.

26.                       Ἐάν ἔχωμεν χρήματα, ἕξομεν φίλους.

27.                       Εἰ μέν προσθέν ἠπιστάμην, οὐδ' ἄν συνηκολούθησα σοι.

28.                       Τούς Ἕλληνας ἀπελύσατο δουλείας ὥστε ἐλευθέρους εἶναι μέχρι

29.                       Εἰ τίνας θορυβουμένους αἴσθοιτο, κατασβεννύναι τήν ταραχήν ἐπειρᾶτο.

30.                       Ἡνίκα δ' ἄν τίς ἡμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπέρ ὑμῶν μαχούμεθα.

31.                       Ἠγγέλθη ὅτι ἡττημένοι εἶεν οἱ Λακεδαιμόνιοι

32.                       Δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τάς ἁμάξας, ἵνα μή τά ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ

33.                       Ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ῥᾷον ἂν τὶς ἐκφύγοι.

34.                       Εὐλαβοῦ τάς διαβολάς , κἄν ψευδεῖς ------- (εἰμί, ἐνεστῶτας).

35.                       Τοῖς παισί συμβουλεύουσιν , ἵνα Ὁμήρου ποίησιν -------- (σπουδάζω, ἐνεστῶτας).

36.                       Πρόθυμοι εἰσίν , ἵνα πᾶσαν φυλακήν ---------- (φυλάττομαι , ἀόριστος).

37.                       'Επίορκοι ἔσεσθε , ἤν τάς σπουδάς ---------- (λύω, ἀόριστος)DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him