ΕΣΦΑΛΜΕΝΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


 
Υπήρχε κάποτε ένας άνδρας όστις διέμενεν παραπλησίως οδού τινός και επούλα νοστιμότατα κουλούρια. Η εργασία έβαινεν τοσούτως καλώς, ώστε ο ανήρ ούτος δεν ήκουγεν ραδιόφωνον, ούτε διάβαζεν εφημερίδας, ούτε έδιδε μεγάλην σημασίαν εις την τηλεόρασιν. Κάποτε από τα πολλά κέρδη εδυνήθη να επενδύση εις την εργασίαν του και μέσω διαφημίσεως.Ο κόσμος ηγόραζεν τα κουλούρια του ολοένα και πιο πολύ. Και καθ’ εκάστην πήγαινε ολοέν καλύτερα και επένδυε ολοέν και περισσότερα εις την εργασίαν του. Κάποιο θέρος τον επεσκέφθη ο υιός του, όστις μόλις είχεν επιστρέψει εκ του πανεπιστημίου ένθα είχεν κάμει και το μεταπτυχιακόν του σχετικώς με την διοίκησιν επιχειρήσεων. Τούτος βλέποντας άπαν το άνοιγμα του πατρός εις μέσα, τόπους και αγαθά του είπε:
- Πάτερ δεν ακούς ραδιόφωνον και δεν διαβάζεις εφημερίδας; Ευρισκόμεθα εις τεραστίαν κρίσιν. Το άπαν βουλιάζει και σύ κάμεις ανοίγματα;


Ο δύστυχος πατήρ εσκέφθη… «ο υιός μου έχει κάμει σπουδάς. Είναι καλώς πληροφορημένος. Γιγνώσκει λίαν καλώς διά ό,τι λέγει»
Ούτως ηγόρασεν ολιγότερα υλικά, ίνα μειώση την παραγωγήν κουλουριών. Μείωσε κατά πολύ τα έξοδα και έθεσεν φρένον εις την διαφημιστικήν του προβολήν. Αι πωλήσεις ούτως όμως ελιγόστευον μέρα με την μέρα κι έπειτα απο ολίγον καιρόν η επιχείρησις ήρχισεν να δημιουργεί ελλείμματα. Ο ανήρ συντετριμμένος ετηλεφώνησεν εις τον υιόν εις το πανεπιστήμιον και του είπε:
-         Είχες δίκιο υιέ μου… είμεθα βυθισμένοι εις πολλήν μεγάλην κρίσιν.


Πόσες άρα γε πεποιθήσεις και βεβαιότηται εις άπαντα λανθασμέναι δεν κατατρύχουν όλους μας; Προσοχή λοιπόν να μην δημιουργούμε επίπλαστες και κίβδηλες πραγματικότητες γύρω μας διότι αυτές θα μας πνίξουν, όπως πνίγουν την ζωήν εις την δύστυχη Ελλάδαν της νέας εποχής.* εκ του δοκιμίου του
Άλλαν Πέρσυ « Νίτσε, 99 μαθήματα καθημερινής φιλοσοφίας»DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him