ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 2013-2014


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.80611/Δ2/12-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες : Β. Στράτου – Ξ. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 3442116, 2804
FAX : 210 3442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ.4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ296Α΄)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45Α΄),όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/97(ΦΕΚ 94Α΄), Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄ και 262Α΄) και Π.Δ. 269/2000 (ΦΕΚ 221Α΄ και 250Α΄)
6. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
7. Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α΄)
8. Τις διατάξεις του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄)
9. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α΄)
10. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128Α΄)
11. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2304/95 (ΦΕΚ 83Α΄) και του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1868/89 (ΦΕΚ 230Α΄)
12. Τις αριθμ. Δ2/8705/15-2-1999 (ΦΕΚ 204Β΄/99), Δ2/17895/11-6-1999 (ΦΕΚ1404Β΄/99), Δ2/1542/8-2-2001(ΦΕΚ173Β΄/01), 43054/Δ2/2-7-2002 (ΦΕΚ1324Β΄/02), 128318/Δ2/2-12-2002 (ΦΕΚ1559Β’/02), 7337α/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β΄/03), 57150/Δ2/7-11-2003 (ΦΕΚ 1759Β’/03), 119265/Δ2/3-12-2003 (ΦΕΚ 1874Β’/03), 133529/Δ2/19-1-2004 (ΦΕΚ 152Β΄/04), 98030/Δ2/16-9-2004 (ΦΕΚ 1470Β΄/04), 125263/Δ2/8-11-2005 (ΦΕΚ 1612Β΄/05) και 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437 τ.Β΄/24-12-2012) υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
13. Τις αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β’/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β΄/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β’/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β’/01 και 297Β’/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β’/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β’/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β’/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β΄/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες
14. Την αριθμ. 76051/4-7-2012 (ΦΕΚ 2091/τ.Β’/5-7-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
15. Την αριθμ. 80613/Δ2/12-6-2013 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
16. Την αριθμ. 15η/12-6-2013 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
17. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε
1. Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ύστερα από αίτησή τους στις περιοχές που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
2. Στους ανωτέρω μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί δαπάνη μόνο σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99.
3. Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2013, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2013. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ο Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.
4. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
***
ΑΜ  / ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ / ΚΛΑΔΟΣ  / ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  / ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ /
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  / ΜΟΡΙΑ

1.        702364 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Λακωνίας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 37,52
2.        162118 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 107,27
3.        201209 ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 129,23
4.        220229 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 Κορινθίας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 55,49
5.        211821 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΠΕ02 Ροδόπης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 103,08
6.        144050 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Όχι 124,99
7.        201240 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02 Πέλλας (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 103,32
8.        702958 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Γ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 56,95
9.        220253 ΒΑΡΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Β΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) Όχι 64,78
10.     183267 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 98,81
11.     703308 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Γ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Όχι 22,33
12.     702917 ΒΕΡΓΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 45,15
13.     189156 ΒΕΡΔΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Ηρακλείου (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 101,55
14.     192529 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 99,15
15.     703551 ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ02 Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Ναι 18,68
16.     175276 ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 104,92
17.     192877 ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Καβάλας (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 133,41
18.     703046 ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) Ναι 66,45
19.     201326 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Καρδίτσας (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 90,38
20.     703544 ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02 Ηλείας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 51,73
21.     221953 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Ευρυτανίας (Δ.Ε.) Β΄ Ευβοίας (Δ.Ε.) Όχι 62,50
22.     211892 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Κοζάνης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 91,69
23.     155806 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 115,66
24.     163900 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 Καρδίτσας (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 160,72
25.     192534 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 91,65
26.     189207 ΓΚΟΡΠΑ ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΠΕ02 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 82,16
27.     703517 ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΠΕ02 Κέρκυρας (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Ναι 52,74
28.     700554 ΓΟΥΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 70,15
29.     703485 ΓΟΥΝΤΙΚΙΑΝ ΝΒΑΡΤ-ΝΟΡΑ ΠΕ02 Ευρυτανίας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Ναι 35,75
30.     702749 ΓΟΥΡΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 52,58
31.     155835 ΔΑΝΔΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 107,44
32.     175323 ΔΑΠΟΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ02 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 89,61
33.     195148 ΔΡΟΥΓΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 92,18
34.     192942 ΖΑΜΠΛΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Ναι 101,92
35.     163946 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ02 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 113,18
36.     201427 ΖΗΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 129,46
37.     217476 ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Καρδίτσας (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 92,07
38.     182458 ΖΟΛΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Ξάνθης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 93,28
39.     159182 ΖΟΡΜΠΑ ΖΩΗ ΠΕ02 Καστοριάς (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 155,42
40.     185734 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 123,56
41.     703496 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Ηλείας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 44,85
42.     197066 ΙΓΓΛΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 100,74
43.     206607 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 93,79
44.     209480 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Γρεβενών (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 97,31
45.     192968 ΚΑΒΡΟΧΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 113,83
46.     201458 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Καρδίτσας (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 92,60
47.     167624 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 101,84
48.     212030 ΚΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 Φθιώτιδος (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Ναι 46,46
49.     701923 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 49,43
50.     201488 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 93,07
51.     703434 ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Όχι 74,25
52.     179303 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 115,07
53.     226496 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Α΄ Ευβοίας (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 107,79
54.     150331 ΚΑΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 153,23
55.     212053 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 98,84
56.     175429 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Καρδίτσας (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 154,59
57.     201514 ΚΑΡΠΑΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 105,01
58.     220375 ΚΑΡΥΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 96,76
59.     155964 ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 109,85
60.     222173 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) Όχι 57,00
61.     201542 ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 99,20
62.     183386 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 Κιλκίς (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 121,87
63.     220389 ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Ξάνθης (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Όχι 47,35
64.     165659 ΚΟΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 183,54
65.     703145 ΚΟΡΜΑΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 Εβρου (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 52,13
66.     700968 ΚΟΣΜΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 59,61
67.     701362 ΚΟΣΥΒΑΣ ΑΔΑΜ ΠΕ02 Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Β΄ Χίου (Δ.Ε.) Όχι 51,50
68.     702967 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 47,57
69.     703557 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Ηλείας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 48,09
70.     193044 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Ξάνθης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 141,90
71.     702966 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 Α΄ Χίου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 54,76
72.     169819 ΛΑΖΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 91,48
73.     179417 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 94,37
74.     702268 ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Ζακύνθου (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 63,20
75.     164048 ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Ζακύνθου (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 187,08
76.     201659 ΛΙΘΟΞΟIΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 95,11
77.     700605 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Λασιθίου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 36,41
78.     700181 ΛΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤINA ΠΕ02 Ζακύνθου (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 47,36
79.     201668 ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Καρδίτσας (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 91,07
80.     179432 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Τρικάλων (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 137,09
81.     156060 ΜΑΘΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 127,81
82.     164059 ΜΑΚΕΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Καρδίτσας (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 149,06
83.     703574 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 Α΄ Λέσβου (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 47,73
84.     179446 ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΕ02 Χανίων (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 118,82
85.     206694 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ Πειραιά (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 96,05
86.     703482 ΜΑΤΣΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Εβρου (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Ναι 116,73
87.     703177 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 48,14
88.     201713 ΜΗΝΤΖΙΩΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 96,48
89.     193113 ΜΗΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 89,43
90.     209605 ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Γρεβενών (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 98,12
91.     701870 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΪΑ-ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 Β΄ Σάμου (Δ.Ε.) Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) Όχι 57,23
92.     222342 ΜΙΧΑΛΑ ΑΓΑΠΗ ΠΕ02 Α΄ Λέσβου (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Ναι 71,33
93.     212222 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Ναι 36,51
94.     189409 ΜΟΣΧΟΥ ΚΥΡΑΝΝΑ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 118,94
95.     703458 ΜΠΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 153,02
96.     201756 ΜΠΙΤΣΙΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 Ζακύνθου (Δ.Ε.) Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Όχι 64,15
97.     702381 ΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 53,39
98.     197321 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ02 Λασιθίου (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Όχι 77,83
99.     703387 ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Όχι 30,37
100.  140737 ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 117,48
101.  165748 ΝΙΚΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 136,18
102.  703533 ΝΙΣΤΕΛΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕ02 Β΄ Χίου (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Ναι 49,99
103.  192560 ΠΑΘΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ02 Καστοριάς (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 93,45
104.  701788 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 51,69
105.  212302 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ02 Κιλκίς (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 92,56
106.  701571 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 Λασιθίου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 54,98
107.  702618 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑΝΝΑ ΠΕ02 Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Όχι 44,52
108.  212308 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 89,83
109.  197375 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ02 Α΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 93,06
110.  702232 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 55,50
111.  209665 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 Ημαθίας (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 105,82
112.  167774 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ02 Βοιωτίας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 168,40
113.  195337 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 112,44
114.  209678 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 Γρεβενών (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 107,68
115.  173472 ΠΕΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Βοιωτίας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 97,47
116.  197423 ΠΕΡΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 134,00
117.  703330 ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β΄ Χίου (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Όχι 29,53
118.  179662 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Πέλλας (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 129,39
119.  197434 ΠΟΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 103,48
120.  189532 ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02 Ροδόπης (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 150,87
121.  179695 ΡΗΓΑ ΧΑΙΔΩ ΠΕ02 Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 97,36
122.  226796 ΣΑΚΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Β΄ Ευβοίας (Δ.Ε.) Όχι 72,31
123.  209718 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 92,98
124.  185871 ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 Ημαθίας (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 103,40
125.  186547 ΣΙΜΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 113,06
126.  222592 ΣΙΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 Καρδίτσας (Δ.Ε.) Τρικάλων (Δ.Ε.) Όχι 93,27
127.  212417 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ02 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Ναι 50,74
128.  703373 ΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 Β΄ Σάμου (Δ.Ε.) Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Όχι 29,00
129.  703038 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 Α΄ Κεφαλληνίας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 30,77
130.  154098 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Ευβοίας (Δ.Ε.) Όχι 160,31
131.  145763 ΣΤΕΦΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ02 Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 118,32
132.  703233 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Α΄ Σάμου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 32,45
133.  703060 ΤΖΟΚΑ ΒΑΙΑ ΠΕ02 Κέρκυρας (Δ.Ε.) Α΄ Μαγνησίας (Δ.Ε.) Ναι 58,02
134.  217679 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 58,74
135.  197536 ΤΖΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Ναι 92,28
136.  702972 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 71,53
137.  700103 ΤΣΑΛΑΓΑΝΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 49,53
138.  703554 ΤΣΕΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 Λακωνίας (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 45,23
139.  167851 ΤΣΕΤΣΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 105,64
140.  703596 ΤΣΙΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Ηρακλείου (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Ναι 60,23
141.  222699 ΤΣΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 50,32
142.  702629 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Εβρου (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Όχι 65,24
143.  193301 ΤΣΙΤΣΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 Καβάλας (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 126,17
144.  202080 ΤΣΟΥΛΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 98,32
145.  154135 ΤΣΟΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ02 Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 219,47
146.  193308 ΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 103,73
147.  183051 ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 115,09
148.  202104 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 Κοζάνης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 92,44
149.  195448 ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 Χαλκιδικής (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 100,65
150.  140242 ΧΑΝΤΖΗ ΝΤΙΝΑ ΠΕ02 Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) Όχι 130,68
151.  202109 ΧΑΝΤΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 100,97
152.  703360 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Λασιθίου (Δ.Ε.) Όχι 25,83
153.  700289 ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 36,82
154.  702908 ΧΟΛΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 Α΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) Όχι 56,33
155.  222773 ΧΡΗΣΤΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 Α΄ Σάμου (Δ.Ε.) Μεσσηνίας (Δ.Ε.) Όχι 47,12
156.  189684 ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕ02 Β΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Α΄ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) Όχι 101,49

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him