Οἱ τύποι τῶν ἀσκήσεων συντακτικοῦ τῆς Λατινικῆςεπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 

 

Σας παρουσιάζω εν συντομία όλους τους τύπους και τα είδη των ασκήσεων στα Λατινικά που μπορούν να ζητηθούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις και με παραδείγματα σε κάθε έναν απ’ αυτά


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ:

1. Να εντοπίσετε τα αποθετικά και ημιαποθετικά ρήματα του κειμένου και να γράψετε όλους τους τύπους της ενεργητικής φωνής που χρησιμοποιούν.
2. Nα γράψετε όλους τους τύπους της ενεργητικής φωνής που χρησιμοποιούν τα αποθετικά ρήματα
3.     Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι των ρηματικών τύπων…
4.     Nα γραφούν οι ονοματικοί τύποι και να κλιθεί η μετοχή …

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ:

5.     Nα μετατρέψετε την πρόταση σε αφαιρετική απόλυτη μετοχή
6.     Nα χαρακτηρίσετε συντακτικά και να αναλύσετε σε προτάση την παρακάτω μετοχή
7.     Οι παρακάτω μετοχές να αναλυθούν σε δευτερεύουσες προτάσεις
8.     Να αναλυθεί η αιτιολογική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους
9.  Να αναγνωριστεί η μετοχή και να μετατραπεί στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους.
10 Η χρονική μετοχή να μετατραπεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση.
11.   Να γίνει δευτερεύουσα χρονική πρόταση
12.  Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση και με τους δύο τρόπους.
13.   Να συμπτυχθεί η πρόταση σε μετοχή
14.   Να τραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχική.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ:

15.                        Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική
16.  Οι προτάσεις που εκφέρονται με γερουνδιακό να αντικατασταθούν από ενεργητική σύνταξη ( debeo + απαρέμφατο).
17.                        Να αναλυθεί σε debet + απαρέμφατο
18.       α) να μεταφερθεί στην ενεργητική φωνή β) η νέα τελική πρόταση να μεταφερθεί σε άλλα είδη του σκοπού.
19.    Να γίνει η γερουνδιακή έλξη και να δηλωθεί αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

20.                        Να εντοπισθούν και να χαρακτηρισθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να δικαιολογηθεί η έγκλιση και ο χρόνος με τον οποίο εκφέρονται
21.                        Να εντοπιστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου, να χαρακτηριστούν και να δικαιολογηθεί ο τρόπος εισαγωγής και εκφοράς τους
22.                        Να δικαιολογηθεί η υποτακτική έγκλιση στις αναφορικές προτάσεις του κειμένου.
23.                        Να σχολιαστούν συντακτικά οι χρονικές προτάσεις του κειμένου
24.                        Να αναγνωριστούν οι προτάσεις που εισάγονται με ut

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:

25.                        Ο ευθύς λόγος που ακολουθεί να μετατραπεί σε πλάγιο με εξάρτηση από το…
26.                        Να μεταγραφούν οι παρακάτω προτάσεις από τον ευθύ (ανεξάρτητο) στον πλάγιο (εξαρτημένο) λόγο. Δίνεται η εξάρτηση…
27.                        Οι ευθείες ερωτήσεις του κειμένου να γίνουν πλάγιες ερωτηματικές με εξάρτηση από το…
28.                        Να τραπούν οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις σε ευθείες ερωτήσεις
29.                        Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ (να χρησιμοποιηθούν γραμματικοί τύποι της ενεργητικής φωνής)
30.                        Ο πλάγιος λόγος που ακολουθεί να γίνει ευθύς
31.                        Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος της περιόδου σε ευθύ.
32.                        Να μεταγραφούν οι προτάσεις που ακολουθούν από τον πλάγιο (εξαρτημένο) λόγο στον ευθύ (ανεξάρτητο).
33.                        Να μετατραπούν οι βουλητικές προτάσεις του κειμένου σε ευθύ λόγο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ:

34.                        Να μεταγραφεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου …., σε όλα τα άλλα είδη.
35.                        Να χαρακτηριστούν οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου (έστω κι αν είναι και εξηρτημένοι) και να μεταφερθούν στα άλλα είδη των υποθετικών λόγων
36.                        Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος ώστε να δηλώνει…

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΥ:

37.                        Να δηλωθεί το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο με όλους τους δυνατούς τρόπους.
38.                        Να αντικατασταθούν τα σουπίνα με άλλες εκφράσεις [ή τρόπους] του σκοπού
39.                        Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους.
40.                        Να μεταφερθεί το … στις άλλες μορφές του σκοπού.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β’ ΟΡΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ:

41.                        Nα δηλωθεί ο β΄ όρος σύγκρισης με τον άλλο τρόπο


*όλοι οι τύποι των ασκήσεων με παραδείγματα σε κάθε έναν απ’ αυτούς στον VIP ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΕΡΜΗ

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him