Μετατροπή προσδιορισμού του σκοπού στα Λατινικά της Γ’ Λυκείου

επιμελεία
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικής φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
-μεταπτυχιακού της εφηρμοσμένης παιδαγωγικής
Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ð      Να διατυπωθεί ο προσδιορισμός του σκοπού με τους άλλους τρόπους :


ΚΕΙΜΕΝΟ 31
1.     Congrediāmur, ut singulāris proelii eventu cernātur, quanto miles Latīnus Rōmāno virtūte antecellat. (τελική πρόταση)

σουπίνο σε -um:
ad+αιτιατική γερουνδίου :
causa/ gratia + γενική γερουνδίου :
αναφορική τελική πρόταση :ΚΕΙΜΕΝΟ 32
2.     Quam multas imagines fortissimōrum virōrum -non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum- scriptōres et Graeci et Latīni nobis reliquērunt! (ad + αιτιατική γερουνδίου)

causa/gratia+γενική γερουνδίου :
σουπίνο :
τελική πρόταση : 
αναφορική τελική πρόταση :

Να προστεθεί το αντικείμενο imagines και να γίνει γερουνδιακή έλξη :
ad + αιτιατική γερουνδιακού :
causa/gratia+γενική γερουνδιακού :ΚΕΙΜΕΝΟ 34

3.     Cum Africānus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venērunt. (σουπίνο σε –um)

ad+αιτιατική γερουνδίου :
causa/gratia+γενική γερουνδίου :
τελική πρόταση :
αναφορική-τελική πρόταση :

Να προστεθεί το αντικείμενο eum και να γίνει γερουνδιακή έλξη :
ad+αιτιατική γερουνδiακού :
causa/gratia+γενική γερουνδiακού :

4.     Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset. (σουπίνο σε –um)

ad+αιτιατική γερουνδiακού :
causa/gratia+γενική γερουνδiακού :
τελική πρόταση :
αναφορική-τελική πρόταση :

Να χρησιμοποιηθεί γερούνδιο αντί γερουνδιακού (θεωρητικά εσφαλμένη):
ad+αιτιατική γερουνδίου :
causa/gratia+γενική γερουνδίου :

5.     Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et clarā voce Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. (σουπίνο σε –um)

ad+αιτιατική γερουνδiακού :
causa/gratia+γενική γερουνδiακού :
τελική πρόταση :
αναφορική-τελική πρόταση :

Να χρησιμοποιηθεί γερούνδιο αντί γερουνδιακού (θεωρητικά εσφαλμένη):
ad+αιτιατική γερουνδίου :
causa/gratia+γενική γερουνδίου :ΚΕΙΜΕΝΟ 36
6.     Manius Curius Dentātus maximā frugalitāte utebātur, quo facilius divitias contemnĕre posset. (τελική πρόταση)

αναφορική τελική πρόταση :

7.     Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit (τελική πρόταση)
αναφορική-τελική πρόταση :
σουπίνο σε –um :
ad+αιτιατική γερουνδίου:
causa / gratia +γενική γερουνδίου:

Να αντικατασταθεί το αντικείμενο του γερουνδίου eo από το pondere, και να γίνει γερουνδιακή έλξη : 
ad+αιτιατική γερουνδiακού :
causa/gratia+γενική γερουνδiακού :

8.     Supervacaneae, nē dicam ineptae, legatiōnis ministri, narrāte Samnitibus
η τελική πρόταση τίθεται παρενθετικώς και δεν είναι αποδεκτή καμία μετατροπήΚΕΙΜΕΝΟ 40
9.     Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. (τελική πρόταση)

αναφορική-τελική πρόταση  (παθητική σύνταξη) :
αναφορική-τελική πρόταση  (ενεργητική σύνταξη) :
ad+αιτιατική γερουνδιακού :
Causa / gratia + αιτιατική γερουνδιακού : 
σουπίνο σε –um :

Να χρησιμοποιηθεί γερούνδιο αντί γερουνδιακού (θεωρητικά εσφαλμένη):
ad+αιτιατική γερουνδίου :
causa/gratia+γενική γερουνδίου :ΚΕΙΜΕΝΟ 41
10.            Quin, homo inepte, taces, ut consequāris, quod vis? (τελική πρόταση)

αναφορική-τελική πρόταση :
ad+αιτιατική γερουνδίου:
causa/gratia + γενική γερουνδίου :
σουπίνο :ΚΕΙΜΕΝΟ 49
11.            (Porcia) cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte se vulneravit. (causa + γενική γερουνδιακού, υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, λόγω του εμπροθέτου προσδιορισμού)
ad+αιτιατική γερουνδιακού :
σουπίνο :
τελική πρόταση :
αναφορική-τελική πρόταση :

Να χρησιμοποιηθεί γερούνδιο αντί γερουνδιακού (θεωρητικά εσφαλμένη):
ad+αιτιατική γερουνδίου :
causa/gratia+γενική γερουνδίου :

12.            Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit
(ad+ αιτιατική γερουνδιακού, υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, λόγω του εμπροθέτου προσδιορισμού)

causa / gratia +γενική γερουνδιακού :
σουπίνο :
τελική πρόταση :
αναφορική-τελική πρόταση :

Να χρησιμοποιηθεί γερούνδιο αντί γερουνδιακού (θεωρητικά εσφαλμένη):
ad+αιτιατική γερουνδίου :
causa/gratia+γενική γερουνδίου :
1.     ΠΡΒΛ.  και το τελικόν ΑΙΤΙΟΝ (ΣΚΟΠΟΣ) * θεωρία → ΕΔΩ

2.     και ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (συντακτικόν / ασκήσεις μετατροπών) → ΕΔΩ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him