Η ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Στην ενεργητική φωνή η υποτακτική σχηματίζεται σε όλους τους χρόνους εκτός από
τον συντελεσμένο μέλλοντα.

 
Ο ενεστώτας σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα και την
κατάληξη –am. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην α’ συζυγία σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα και την κατάληξη –em!
Ο παρατατικός σχηματίζεται από το απαρέμφατο ενεστώτα και την κατάληξη –m.
Ο μέλλοντας σχηματίζεται από τη μετοχή του μέλλοντα και την υποτακτική του sum. Η υποτακτική του sum είναι sim, sis, sit, simus, sitis, sint.
Ο παρακείμενος σχηματίζεται από το θέμα παρακειμένου και την κατάληξη –erim.
Ο υπερσυντέλικος σχηματίζεται από το θέμα παρακειμένου και την κατάληξη –issem.
Στην υποτακτική δεν υπάρχουν αλλαγές φωνηέντων από πρόσωπο σε πρόσωπο στην κλίση του κάθε χρόνου!!!

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΒΓΔam-em        dele-am      leg-am           audi-am
am-es         dele-as       leg-as             audi-as
am-et          dele-at        leg-at             audi-at
am-emus    dele-amus  leg-amus        audi-amus
am-etis       dele-atis     leg-atis           audi-atis
am-ent       dele-ant       leg-ant           audi-antΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΒΓΔ

ama-rem          dele-rem          leg-e-rem     audi-rem
ama-res           dele-res           leg-e-res       audi-res
ama-ret            dele-ret          leg-e-ret          audi-ret
ama-remus      dele-remus     leg-e-remus   audi-remus
ama-retis         dele-retis        leg-e-retis       audi-retis
ama-rent          dele-rent         leg-e-rent       audi-rent

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΒΓΔamaturus-a-um
sim
amaturus-a-um
sis
amaturus-a-um
sit
amaturi-ae-a
simus
amaturi-ae-a
sitis
amaturi-ae-a
sint

deleturus-a-um
sim
deleturus-a-um
sis
deleturus-a-um
sit
deleturi-ae-a
simus
deleturi-ae-a
sitis
deleturi-ae-a
sint

lecturus-a-um
sim
lecturus-a-um
sis
lecturus-a-um
sit
lecturi-ae-a
simus
lecturi-ae-a
sitis
lecturi-ae-a
sint

auditurus-a-um
sim
auditurus-a-um
sis
auditurus-a-um
sit
audituri-ae-a
simus
audituri-ae-a
sitis
audituri-ae-a
sint
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΑΒΓΔ

amav-erim     delev-erim   leg-erim        audiv-erim
amav-eris      delev-eris     leg-eris         audiv-eris
amav-erit       delev-erit     leg-erit          audiv-erit
amav-erimus   delev-erimus  leg-erimus  audiv-erimus
amav-eritis    delev-eritis       leg-eritis      audiv-eritis
amav-erint      delev-erint       leg-erint      audiv-erint

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΒΓΔ

amav-issem       delev-issem     leg-issem  audiv-issem
amav-isses         delev-isses     leg-isses   audiv-isses
amav-isset         delev-isset       leg-isset    audiv-isset
amav-issemus   delev-issemus leg-issemus audiv-issemus
amav-issetis      delev-issetis     leg-issetis audiv-issetis
amav-issent       delev-issent     leg-issent   audiv-issent
 
Β. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Στην παθητική φωνή η υποτακτική σχηματίζεται σε όλους τους χρόνους εκτός από τον μέλλοντα και τον συντελεσμένο μέλλοντα.
Ο ενεστώτας σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα και την κατάληξη –ar. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην α’ συζυγία σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα και την κατάληξη –er!
Ο παρατατικός σχηματίζεται από το θέμα ενεστώτα και την κατάληξη –rer. Στη γ’ συζυγία πριν την κατάληξη εμφανίζεται και το -e-.
Ο παρακείμενος σχηματίζεται από τη μετοχή παρακειμένου και την υποτακτική ενεστώτα του sum.
Ο υπερσυντέλικος σχηματίζεται από τη μετοχή παρακειμένου και την υποτακτική παρατατικού του sum ( δηλ. essem, esses, esset, essemus, essetis, essent.)
Στην υποτακτική δεν υπάρχουν αλλαγές φωνηέντων από πρόσωπο σε πρόσωπο στην κλίση του κάθε χρόνου!!!

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΒΓΔ

am-er dele-ar leg-ar audi-ar
am-eris dele-aris leg-aris audi-aris
am-etur dele-atur leg-atur audi-atur
am-emur dele-amur leg-amur audi-amur
am-emini dele-amini leg-amini audi-amini
am-entur dele-antur leg-antur audi-antur

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΒΓΔ
ama-rer dele-rer leg-e-rer audi-rer
ama-reris dele-reris leg-e-reris audi-reris
ama-retur dele-retur leg-e-retur audi-retur
ama-remur dele-remur leg-e-remur audi-remur
ama-remini dele-remini leg-e-remini audi-retmini
ama-rentur dele-rentur leg-e-rentur audi-rentur

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΑΒΓΔ

amatus-a-um
sim
amatus-a-um
sis
amatus-a-um
sit
amati-ae-a
simus
amati-ae-a
sitis
amati-ae-a
sint

deletus-a-um
sim
deletus-a-um
sis
deletus-a-um
sit
deleti-ae-a
simus
deleti-ae-a
sitis
deleti-ae-a
sint

lectus-a-um
sim
lectus-a-um
sis
lectus-a-um
sit
lecti-ae-a
simus
lecti-ae-a
sitis
lecti-ae-a
sint

auditus-a-um
sim
auditus-a-um
sis
auditus-a-um
sit
auditi-ae-a
simus
auditi-ae-a
sitis
auditi-ae-a
sint

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΒΓΔ

amatus-a-um
essem
amatus-a-um
esses
amatus-a-um
esset
amati-ae-a
essemus
amati-ae-a
essetis
amati-ae-a
essent

deletus-a-um
essem
deletus-a-um
esses
deletus-a-um
esset
deleti-ae-a
essemus
deleti-ae-a
essetis
deleti-ae-a
essent

lectus-a-um
essem
lectus-a-um
esses
lectus-a-um
esset
lecti-ae-a
essemus
lecti-ae-a
essetis
lecti-ae-a
essent

auditus-a-um
essem
auditus-a-um
esses
auditus-a-um
esset
auditi-ae-a
essemus
auditi-ae-a
essetis
auditi-ae-a
essent
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him