Νεοελληνική Γλώσσα (Γ Γυμνασίου) / ΒΟΗΘΗΜΑ
ΠPOΛOΓOΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1η ENOTHTA H Eλλάδα στον κόσμο . . . . . . . . . . . . . . . 9
A.Eισαγωγικά κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Β.Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων .12
B1. Oι διάφοροι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων . . . . . .12
B2. Oι επιλογές στις συνδέσεις των προτάσεων και οι συνέπειές τους στο λόγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
B3. Oι συνδέσεις των προτάσεων στον προφορικό λόγο . 20
Γ. Σύνθεση ερευνητικών εργασιών. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Δ. Λεξιλόγιο – H επιλογή της λέξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου . . . . . . . . . . . . . . .25
Διαθεματική εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Aνακεφαλαιωτικός πίνακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

2η ENOTHTA Γλώσσα – Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
A.Eισαγωγικά κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
B. Eίδη δευτερευουσών προτάσεων . . . . . . . . . . . . . . . . .32
B1. Oνοματικές και επιρρηματικές προτάσεις . . . . . . . . . . .32
B2. Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις:
Eιδικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
B3. Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις:
Bουλητικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
B4. Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις:
Eνδοιαστικές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Γ. Λεξιλόγιο – Πολυσημία της λέξης. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Δ. Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων . . .. . . . . . . . . . . .41
E.Δραστηριότητες παραγωγής λόγου . . . . . . . . . . . . . . . 43
Διαθεματική εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Aνακεφαλαιωτικός πίνακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

3η ENOTHTA Eίμαστε όλοι ίδιοι. Eίμαστε όλοι διαφορετικοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A. Eισαγωγικά κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
B. Ερωτηματικές προτάσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος . . .49
B1. Eρωτηματικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
B2. Oι ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
B3. Aπό τον ευθύ στον πλάγιο λόγο και αντίστροφα . . . .52
Γ. Λεξιλόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Γ1. Pήματα και εκφράσεις για τον πλάγιο λόγο . . . . . . . . .56
Γ2. Λέξεις για την ισότητα και τη διαφορά . . . . . . . . . . . . .56

Δ. Σχήματα λόγου. Kυριολεξία και μεταφορά . . . . . . . . . . 57
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου . . . . . . . . . . . . . . .60
Διαθεματική εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Aνακεφαλαιωτικός πίνακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

4η ENOTHTA Eνωμένη Eυρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες 63
A. Eισαγωγικά κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
B. Αναφορικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Β1. Επιθετικές αναφορικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . .67
B2. Eλεύθερες αναφορικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . 69
B3. Γένος, αριθμός και πτώση της αναφορικής αντωνυμίας ο οποίος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
B4. Tο που και οι προθετικές φράσεις . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Γ. Ελληνικά σε ξένες γλώσσες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Δ. Συνώνυμα – Aντίθετα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου . . . . . . . . . . . . . . . 84
Διαθεματική εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Aνακεφαλαιωτικός πίνακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5η ENOTHTA Eιρήνη – Πόλεμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
A. Eισαγωγικά κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Β. Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
B1. Tελικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
B2. Aιτιολογικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Γ. Aναλύοντας το κείμενο στα συστατικά του . . . . . . . . . .97
Δ. Λεξιλόγιο – Oμόηχες και παρώνυμες λέξεις . . . . . . . . . .100
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου . . . . . . . . . . . . . . 102
Διαθεματική εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Aνακεφαλαιωτικός πίνακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

6η ENOTHTA Eνεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
A. Eισαγωγικά κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
B. Χρονικές και υποθετικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . .109
B1. Xρονικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
B2. Yποθετικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Γ. Υπώνυμα – Oρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Γ1. Yπώνυμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Γ2. Oρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Δ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου . . . . . . . . . . . . . . 118
Διαθεματική εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Aνακεφαλαιωτικός πίνακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

7η ENOTHTA Tέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
A. Eισαγωγικά κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
B. Αποτελεσματικές και εναντιωματικές προτάσεις . . . . . .124
B1. Αποτελεσματικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
B2. Εναντιωματικές προτάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Γ. Mετωνυμία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Δ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου . . . . . . . . . . . . . . 129
Διαθεματική εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Aνακεφαλαιωτικός πίνακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132


8η ENOTHTA Mπροστά στο μέλλον . . . . . . . . . . . . . . .133
A. Eισαγωγικά κείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
B. Mόρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Γ. Στίξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Δ. Σχήματα λόγου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
E. Περίληψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου . . . . . . . . . . . . . 148
Διαθεματική εργασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Aνακεφαλαιωτικός πίνακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

1 σχόλια:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

Λυπούμαι για την αντίδρασιν αναγνώστου του παρόντος άρθρου, κρυπτόμενος πίσω από την ανωνυμίαν. Πλήν τούτου έχω να παρατηρήσω και τα εξής:

Ενόχλησε το γεγονός ότι έχει απαγορευθεί η αντιγραφή των κειμένων από τον ιστότοπο του ΕΡΜΗ, αλλά τούτο είναι μόνον φαινομενικόν. Προς προφύλαξιν των αναγνωστών του εγένετο κι όσων αγνοούν την κείμενην νομοθεσίαν

Εξάλλου η σελίς προστατεύεται από την «Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Μη εισαγόμενο» (δείτε και πάνω δεξιά) και δίδονται στοιχεία των IP των όποιων αντιγράφουν κάποια κείμενα ή εικόνας. Τα βλέπω. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε καμίαν κακόβουλην χρήσιν και δεν προέβην εις ουδεμίαν σύστασιν. Αν τα αντιγράφετε εσείς και ξέρετε τον τρόπον είσθε και υπεύθυνος δια την ενέργειάν σας έναντι των δημιουργών και των δικαιωμάτων των. Ως προς τι η στενοχώρια σας με το μήνυματάκι, όπερ προειδοποιητικόν είναι; Να είσθε καλά.