Όταν οἱ ὁμοφυλόφιλοι φωνασκοῦν ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙτοῦ
κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη,
Θεολόγου    Γιά τήν ἀσέλγεια καί τήν "παρά φύση" - praeter (contra) naturam τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἔχουμε ξαναγράψει. Ἡ διαφθορά τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, μετά τή πτώση, εἶναι πιά γεγονός ἀναμφισβήτητο. «Ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπί τῆς γῆς καί πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπί τά πονηρά πάσας τάς ἡμέρας» (Γεν. ΣΤ´ 5). 
   Οἱ ὁμοφυλόφιλοι καί οἱ πάσης φύσεως φιλομοφυλόφιλοι, ἀντιδροῦν, βέβαια, σέ κάθε ἀντίδραση. Ὁ ἔλεγχος τῆς συνείδησης ἀντί νά τούς ὁδηγήσει στή μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή στό νόμο τοῦ Θεοῦ, αὐτοί περισσότερο πεισμώνουν καί ἐπιμένουν στή διαστροφή τους. Στό τέλος, φυσικά, παίρνουν διαζύγιο μέ τό Χριστό,τήνΠίστη καί τήν Ἐκκλησία. Προτιμοῦν τή δουλεία στό πάθος, ἀπ᾽ τήν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ. Διότι, "πᾶς ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας" ( Ἰω. Η´ 34). Γιαυτό, καί ὅσο ἐξαπλώνεται ἡ ἠθική διαφθορά, τόσο καί ὁ ἀθεϊσμός γίνεται πιό σφοδρός καί ἐπιθετικός. 
   Στ᾽ ἀποστολικά χρόνια ἔκαμαν τήν ἐμφάνισή τους οἱ πρῶτοι αἱρετικοί ἀνάμεσα στούς ὁποίους ἦσαν καί οἱΝικολαΐτες, οἱ ὁποῖοι  ἴσως ἀπό ἀντίδραση πρός τόν Μωσαϊκό νόμο - πίστευαν στή δυαρχία καί στήν κακότητα τῆς ὕλης, γι᾽ αὐτό καί ζητοῦσαν μέ τήν ἀκολασία καί τήν ἀνηθικότητα, τήν κατάχρηση καί τήν καταφθορά τῆς σάρκας.
   Εἶναι τόσες καί τέτοιες οἱ τρομακτικές συνέπειες τοῦ σύγχρονου Νικολαϊτικοῦ ἐρωτισμοῦ, ὥστε νά ὑποστηρίζονται καί αὐτές οἱ προγαμιαῖες σχέσεις, ἀρκεῖ νά γίνονται "χωρίς ἰδιοτέλεια καί ἀπό ἀμοιβαία ἀγάπη"… Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἔγραψε σχετικά: "...Καθηγηταί θεολόγοι, καθώς ἐπληροφορήθην, διδάσκουν μίαν πολύ βολικήν καί πολύ ἔξυπνον θεωρίαν: Ὅτι, πορνεία εἶναι μόνον ἡ ἐπί χρήμασι σαρκική ἱκανοποίησις· ἐνῶ ὅπου ὑπάρχει ψυχική ἐπαφή, ἐκεῖ δέν ἔχομεν πορνείαν". 
   Ὁ ἀπ. Πέτρος στό Β´ κεφάλαιο τῆς Β´Καθολικῆς ἐπιστολῆς του, ἐλέγχει τούς αἱρετικούς τοῦ Νικολαϊτισμοῦ, τῆς ἀσέλγειας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί κάθε ἀνήθικης πράξης, ἀναφέροντας γεγονότα τιμωρητικῆς - παιδαγωγικῆς ἐπέμβασης τοῦ Θεοῦ, καί σχετικῆς διδασκαλίας πρός ἐπανόρθωση καί σωφρονισμό.
    Λόγῳ τῆς σπουδαιότητας τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ - τό ὁποῖο εἴχαμε σάν βάση τοῦ σημερινοῦ θέματος - μεταφέρουμε μερικές προτάσεις, κλειδιά, μέ σοβαρές ἑρμηνευτικές παρατηρήσεις τοῦ Παν. Τρεμπέλα. Καταρχήν ὁ ἀπ. Πέτρος, ἀναφέρεται στούς αἱρετικούς ψευδοδιδασκάλους, καί κήρυκες κάθε ἀσέλγειας: Τῆς ὁμοφυλοφιλίας, πορνείας καί κάθε σαρκικοῦ πάθους. Αὐτούς πού σήμερα τούς λέμε προπαγανδιστές τῆς ὁμοφυλοφιλίας.Ἐπιμένουν, σώνει καί καλά, νά γίνουν ὅλοι σάν κι ἐκείνους! 
   Στό κεφάλαιο αὐτό, ἡ λέξη "ἀσέλγεια" ἀναφέρεται τρεῖς φορές, εἴτε στόν ἑνικό, εἴτε στόν πληθυντικό. Ὁ διάσημος ἑρμηνευτής - θεολόγος Παναγιώτης Τρεμπέλας, στόν 3ο τόμο τῶν ἐπιστολῶν τῆςΚαινῆς Διαθήκης, στή φράση: "πολλοί ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις" παρατηρεῖ: «Ἀσελγείαις πληθυντικός εἰς δήλωσιν τῶν ποικίλων μορφῶν τῆς ἀσελγείας, εἴτε τῶν ἐπανειλημμένων καθ᾽ ἕξιν πράξεων αὐτῆς. Εἶναι ἀξιοσημείωτον, ὅτι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τάς θεμελιώδεις ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου, συχνάκις παρασύρονται καί εἰς βίον ἄτακτον καί ἀκόλαστον». 
   Γι᾽ αὐτούς πού διαπράττουν τίς ἀσέλγειες, "τό κρῖμα οὐκ ἀργεῖ καί ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει". Ἡ καταδίκη τῶν ἀσελγῶν καί ὁμοφυλοφίλων δέν παραμένει ἀδρανής, ἀλλά ἀναβάλλεται ἀπό τόν μακρόθυμο Κριτή μέχρι τότε πού ἡ καταστροφή θά ξεσπάσει τρομερή. Ἐάν αὐτούς τούς ἀγγέλους, ὅταν ἁμάρτησαν, δέν τούς χαρίστηκε, πῶς οἱ ἔνοχοι θά διαφύγουν τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ;
   Ὁ θεῖος ἀπόστολος καί κορυφαῖος Πέτρος, μᾶς ὑπενθυμίζει τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας, τίς ὁποῖες "τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς"· ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή, "δίκαιον Λώτ καταπονούμενον ὑπό τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο" (β´,7). Ὁ Π. Τρεμπέλας ἑρμηνεύει: "Κι ἄν τίς πόλεις τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας τίς ἔκανε στάχτη καί τίς καταδίκασε νά μένουν γιά πάντα κατεστραμμένες, θέτοντάς τες ὡς φοβερό παράδειγμα, γιά νά διδάσκονται ὅσοι στό μέλλον θά ζοῦσαν μέ ἀσέβεια· κι ἄν γλύτωσε τόν δίκαιο Λώτ, ὅταν καταπιεζόταν καί ὑπέφερε ἀπό τήν ἀνήθικη συμπεριφορά ἐκείνων πού μέ τίς ἀκολασίες τους καί τήν ἀσέλγειά τους παραβίαζαν τό φυσικό νόμο"... 
   Καί ποιός ὁ λόγος τῆς σωτηρίας τοῦ Λώτ; Ἀσφαλῶς ἡ ἀρετή του. Βέβαια, κι ἄν πέθαινε σέ τοῦτο τόν κόσμο μαζί μέ τούς ὁμοφυλόφιλους τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας, θά τόν τιμοῦσε πάλι ὁΘεός μέ τό βραβεῖο τῆς αἰώνιας βασιλείας Του. Ἀλλά μέ τή λαμπρότητα τῆς ἀρετῆς του, κέρδισε καί τούτη τή ζωή. 
   Ἡ ἀκτινοβολία, ὡστόσο, τοῦ μεγαλείου τῆς ἁγνῆς ψυχῆς τοῦ Λώτ, εἶναι θαυμαστή στήν κάθε λεπτομέρεια τῆς προσωπικῆς του συμπεριφορᾶς. Ἰδού τό μεγαλεῖο τοῦ Λώτ: "Βλέμματι γάρ καί ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχήν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν" (8). Ἑρμηνεία: "Τόν γλύτωσε ὁ Θεός διότι ὅταν ὁ δίκαιος ἐκεῖνος Λώτ κατοικοῦσε ἀνάμεσα στούς ἀσεβεῖς αὐτούς, βλέποντας μέ τά μάτια του τά ἄσεμνα παραδείγματά τους καί ἀκούγοντας μέ τά αὐτιά του τίς αἰσχρότητές τους, κάθε ἡμέρα μέ τά παράνομα ἔργα τους ἀντιμετώπιζε στήν ψυχή του μιά σκληρή δοκιμασία· κι ὅμως, παρόλα αὐτά ἡ ψυχή του παρέμεινε δίκαιη καί δέν παρασύρθηκε". Ὅταν οἱ ὁμοφυλόφιλοι φωνασκοῦν, οἱ Χριστιανοί ἄς προσεύχονται.

(Ορθόδοξος Τύπος  , Αριθ Φύλλου 1945, 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 )
πηγή : http://www.orthodoxostypos.gr


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him