ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥ (ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ)

Δευτέρα ή Τρίτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες25/06/2012

Οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ αναρτήθηκαν σήμερα 25-6-2012 μετά τις 13:00 μ.μ. σε όλα τα Λύκεια της χώρας. Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ-Β΄  μπορούν, μετά τις 13:00 μ.μ. , να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr ***πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.Ολοκληρώνονται σύντομα, από την μηχανογραφική υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ, οι διαδικασίες επεξεργασίας των προφορικών και των γραπτών βαθμών για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων όσων έλαβαν μέρος στις φετινές εξετάσεις και οι σχετικές καταστάσεις θα αποσταλούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προωθηθούν στα Γενικά Λύκεια αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Επίσης αναμένεται να εκδοθούν τα αποτελέσματα απόλυσης σε όλα τα Γενικά Λύκεια. Οι αντίστοιχες καταστάσεις στα ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄, αναμένεται να αποσταλούν τις αμέσως προσεχείς ημέρες, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.Εντός των επόμενων ημερών, επίσης, θα δοθούν στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των γραπτών επιδόσεων για τους υποψηφίους, που πήραν μέρος στις εξετάσεις.Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων συνεχίζονται κανονικά και η βαθμολόγηση των γραπτών έχει προγραμματιστεί να τελειώσει το ταχύτερο δυνατό.


***Για ακόμη μία φορά, οι υποδομές του Υπουργείου Παιδείας δεν στάθηκαν αρκετές ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών και στον ψηφιακό φόρτο. Δεν πέρασαν παρά μόνον λίγα λεπτά και ο ιστότοπος του υπουργείου... κατέρρευσε.


Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙΠρόσβαση του υποψήφιου στο γραπτό του

Με γνώμονα τον σεβασμό των δικαιωμάτων, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αποφάσισε ότι οι κρατικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δίνουν έγγραφα και πληροφορίες που ζητούν οι πολίτες για υποθέσεις τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπόκεινται οι ίδιες σε δικαστικό έλεγχο.
Η απόφαση, που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και των διαγωνισμών του Δημοσίου, αφού αφορά ειδικά το δικαίωμα των υποψηφίων να έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους, προκειμένου να έχουν πλήρη γνώση για την αξιολόγηση της επίδοσής τους.
Το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας, το οποίο χρειάστηκε να κρίνει μια περίπτωση υποψηφίου πυροσβέστη που ζητούσε να του δοθούν τα γραπτά του για να μάθει τους λόγους της αποτυχίας του στο σχετικό διαγωνισμό, προχώρησε στη διατύπωση ενός σκεπτικού που έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. Αφορά, όπως καταγράφεται στη δικαστική απόφαση, συνολικά στην υποχρέωση της διοίκησης και των αρμοδίων κάθε φορά κρατικών υπηρεσιών, να δίνουν έγγραφα και πληροφορίες στους πολίτες, στο πλαίσιο της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τις σχέσεις με το κράτος. Και βέβαια, αφορά τη δυνατότητα κάθε υποψήφιου που μετέχει σε εξετάσεις ή σε διαγωνισμούς να μπορεί να βλέπει τα γραπτά του, κι αν η διοίκηση αρνείται να τα δώσει, να έχει την ευχέρεια να προσφύγει δικαστικά και να επιτύχει τον στόχο του.
«Δεν μπορεί, αναφέρεται στην απόφαση, η διοίκηση να αρνείται τη χορήγηση στοιχείων ή πληροφοριών που αιτείται ο πολίτης και ως εκ τούτου υποχρεούται να παράσχει και αντίγραφο του γραπτού δοκιμίου υποψηφίου σε διαγωνισμό». Με αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές, υποχρέωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην κρινόμενη υπόθεση, να δώσει, παρά την άρνησή της, αντίγραφα των γραπτών του υποψηφίου.
Βέβαια το δικαστήριο, δεν μπορεί -κι αυτό ξεκαθαρίζεται με την απόφαση- να υπεισέλθει στην ουσία της αξιολόγησης των γραπτών και της βαθμολογίας που έλαβε ο υποψήφιος γιατί κάτι τέτοιο ούτε στις αρμοδιότητές του είναι, ούτε και μπορεί, πρακτικά, να συμβεί.
Οι δικαστές, προς άρση παρερμηνειών, υποστηρίζουν πως δεν είναι δουλειά των δικαστηρίων να παραγγέλλουν αναβαθμολογήσεις γραπτών ούτε βέβαια να κρίνουν το έργο των εξεταστικών επιτροπών. Ομως είναι υποχρέωση της δικαιοσύνης να επιβάλει στη διοίκηση να κάνει αυτό που οφείλει. Να ικανοποιεί κάθε αίτημα πολίτη για παροχή εγγράφων στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν υπόθεσή του.


Σας γνωστοποιώ και το ανάλογο ΦΕΚ:

ΦΕΚ 1369/2009 - Αριθμ. Φ.253/75425/Β6

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68Β΄/21.1.2009) υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα καλυφθεί από το παράβολο των υποψηφίων, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση (άρθρο23, ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29Α΄)),
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο υποβολής της αίτησης των υποψηφίων οι οποίοι συμμετέχουν από το σχολικό έτος 2008−2009 κι εφεξής σε πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασίαεπίδειξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος που έπεται της συμμετοχής των υποψηφίων σε πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρονται σε γραπτά δοκίμια για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφορούν απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε. ή άλλου αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία. Ειδικά για τα γραπτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων), των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» καθώς και για όλα τα γραπτά δοκίμια των ειδικών κατηγοριών, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ.Φ. 151/20049/Β6(ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση με επίδειξη του πρωτοτύπου.

Άρθρο 2
Τρόπος, χρόνος και τόπος υποβολής της αίτησης των υποψηφίων.

1. Κάθε υποψήφιος του άρθρου 1 της παρούσας που επιθυμεί να λάβει γνώση με επίδειξη των γραπτών του δοκιμίων σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της παρούσης, υποβάλλει αίτηση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων του που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικά για τους αποφοίτους Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. και ΕΠΑ.Λ.−ΟΜΑΔΑ Α΄, η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ε.Ε. ή στη Διεύθυνση Δ.Ε. που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή σε Τμήματα των Τ.Ε.Ι.
2. α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους που οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις εξετάσεις.
β) Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους που οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις εξετάσεις.
3. Στην αίτηση υποψηφίου αναγράφονται τα πλήρη ονομαστικά του στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,μητρώνυμο), ο κωδικός αριθμός με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλήνιες εξετάσεις, το μάθημα ή τα μαθήματα για τα οποία επιθυμεί να λάβει γνώση των γραπτών του δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία και τηλέφωνο επικοινωνίας. Μαζί με την αίτηση καταβάλλεται και σχετικό παράβολο ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών των οποίων ζητά την επίδειξη, η αξία του οποίου καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Συγκέντρωση αιτήσεων, διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων

1. Στις 15 και στις 30 Σεπτεμβρίου, σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου έχουν υποβληθεί αιτήσεις, συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση κατά Διεύθυνση και κατά Γραφείο με τα στοιχεία των υποψηφίων καθώς και τα μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων.
Αντίγραφα των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποστέλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία λειτούργησε το Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο βαθμολογήθηκαν τα γραπτά δοκίμια της οικείας Διεύθυνσης ή των Γραφείων Δ.Ε. ή Ε.Ε. Στη συγκεντρωτική κατάσταση είναι απαραίτητο να φαίνεται και το σύνολο των γραπτών δοκιμίων των οποίων ζητείται η επίδειξη
2. α. Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων), καθώς και των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» τότε οι φωτοτυπίες των αιτήσεων των υποψηφίων συνοδευόμενες από συγκεντρωτική κατάσταση διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ και οι υποψήφιοι θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την ως άνω Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ.
β. Ειδικά για τα μαθήματα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», στο οποίο εξετάζονται πανελλαδικά υποψήφιοι των Τ.Ε.Ε. και ΕΠΑ.Λ. και «Γραφιστικές Εφαρμογές», στο οποίο εξετάζονται πανελλαδικά υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ., μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησής τους στα αντίστοιχα Βαθμολογικά Κέντρα τα στελέχη μεταφέρονται και παραδίδονται προς φύλαξη στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ.
3. Αν πρόκειται για υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε αυτοί θα μπορούν να λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ.
4. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων στους υποψηφίους, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 2 και 3, γίνεται στη Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, από τις φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων που στέλνονται από τα οικεία Βαθμολογικά Κέντρα, σε χώρο που ορίζει ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δ.Ε ή Ε.Ε. τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό και ανακοινώνεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. Το χρονικό αυτό διάστημα θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων και μπορεί να ξεκινά και νωρίτερα από τη 1η Νοεμβρίου εφόσον κριθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. Κάθε υποψήφιος οφείλει να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. όπου υπέβαλε αίτηση, προκειμένου να ενημερώνεται για την ακριβή μέρα κατά την οποία θα λάβει γνώση των γραπτών του.
Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται ως τις 15 Μαϊου του επόμενου σχολικού έτους οπότε και καταστρέφονται.
5. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 1 της παρούσης, γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο παρουσία του γονέα του ή του κηδεμόνα του εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει ή διαδικασία είναι ο υποψήφιος και ο γονέας του ή ο κηδεμόνας του εφόσον παρευρίσκεται, να παραδώσουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. ή του Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού του δοκιμίου και να κρατήσει, εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρόν ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ.Ε. ή του Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της όλης διαδικασίας. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε περισσότερους του ενός υποψηφίους παρουσία του ίδιου αρμόδιου υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της επίδειξης, ο υποψήφιος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει ότι έλαβε γνώση του γραπτού του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο και το κινητό του τηλέφωνο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδειξης των φωτοτυπιών των γραπτών δοκιμίων, συντάσσεται πρακτικό και καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων.
6. Για τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των ειδικών μαθημάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων), καθώς και των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές», η επίδειξη γίνεται από το πρωτότυπο με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5 της παρούσας.

Άρθρο 4
Όργανα διαδικασίας επίδειξης γραπτών δοκιμίων

1. Κάθε Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. και Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. είναι αρμόδιος και συντονίζει την όλη διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων των υποψηφίων, τη σύνταξη της συγκεντρωτικής κατάστασης των αιτήσεων και την αποστολή της στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου βρίσκεται το Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο βαθμολογήθηκαν τα γραπτά δοκίμια, την παραλαβή των φωτοτυπιών από τα Βαθμολογικά Κέντρα και την επίδειξή τους στους υποψήφιους. Για το έργο του αυτό ο κάθε Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. και Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. επικουρείται από το απαραίτητο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό ως ακολούθως:
Όταν ο αριθμός των προς επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε φωτοτυπία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, σε μία Διεύθυνση Δ.Ε. ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε, είναι μέχρι και τριακόσια (300) τότε ορίζεται από το Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. ή τον Προϊστάμενο Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με τη συλλογή των αιτήσεων των υποψηφίων της αντίστοιχης Διεύθυνσης ή Γραφείου, τη σύνταξη και την αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου έγινε η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων καθώς και με τη διαδικασία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων. Όταν τα γραπτά δοκίμια είναι περισσότερα από τριακόσια (300) και μέχρι εξακόσια (600) ορίζεται δεύτερο άτομο, για γραπτά περισσότερα από εξακόσια (600) και μέχρι εννιακόσια (900) τρίτο άτομο κ.ο.κ.
2. Κάθε Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. στην οποία λειτούργησε Βαθμολογικό Κέντρο, αφού παραλάβει τη συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων και ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που θα χρειαστεί να φωτοτυπηθούν, ορίζει για γραπτά μέχρι τριακόσια (300) έναν, για γραπτά μέχρι εξακόσια (600) δύο κ.ο.κ., εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους, κατά προτίμηση από αυτούς που είχαν εργαστεί στη Γραμματεία της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή άλλον που έχει πρόσβαση στο χώρο φύλαξης των γραπτών δοκιμίων για την ανεύρεση των ζητούμενων γραπτών δοκιμίων, τη φωτοτύπησή τους καθώς και την αποστολή τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. ή Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων. Φωτοτυπείται το στέλεχος του εξωφύλλου που έχει παραμείνει στο τετράδιο και στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή και οι βαθμοί του και από το εσωτερικό του τετραδίου οι σελίδες μέχρι το σημείο που υπογράφουν οι επιτηρητές. Το μέρος του τετραδίου που χρησιμοποιήθηκε ως πρόχειρο δε φωτοτυπείται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της φωτοτύπησης των γραπτών δοκιμίων, οι φωτοτυπίες συσκευάζονται με ευθύνη του Διευθυντή της Δ.Ε. σε δέματα και αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε.
3. Για γραπτά δοκίμια υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. Φ. 151/20049/Β6(ΦΕΚ 272Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων υποψηφίων όλων των κατηγοριών και των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές», ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ το απαραίτητο προσωπικό από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικούς που θα επιφορτιστεί με τη διαδικασία εύρεσης και επίδειξης των γραπτών δοκιμίων ανάλογα με τον αριθμό των προς επίδειξη γραπτών δοκιμίων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him

1 σχόλια:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ είπε...

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ


• ανήκεις σε δυο ειδικές κατηγορίες των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων (αδελφός φοιτητής) ;
• στην πράξη, κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού, θα χρειαστεί να επιλέξεις μια από τις δυο (υπάρχει ειδικό πεδίο που το δηλώνεις)
• σε συμφέρει να δηλώσεις την ειδική κατηγορία των τριτέκνων γιατί στην κατηγορία αυτή δίνονται περισσότερες θέσεις απ' ότι στην "κοινωνικών κριτηρίων" (δηλ. πρακτικά θα μπεις στη σχολή της επιλογής σου με λιγότερα μόρια)
• με το ισχύον σύστημα δεν επιτρέπονται μετεγγραφές (δηλ. με κανένα τρόπο δεν μπορείς να αλλάξεις πόλη), απλά έχεις τη δυνατότητα μέσω της ειδικής κατηγορίας να μπείς με λιγότερα μόρια στις σχολές που θα δηλώσεις στο μηχανογραφικό απ' ότι οι συνυποψήφιοί σου της γενικής σειράς.
ΕDU4U