Περί κυρίου μέρους στην έκθεσηεπιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΛΟΥΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ:


Α) ΑΝ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ:

ΑΙΤΙΑ

1.     Πνευματικός και ψυχικός κόσμος του ατόμου
α. Έμφυτα στοιχεία (ένστικτα, τάσεις, προδιαθέσεις, καταβολές)
β. Ψυχικές δυνάμεις, ικανότητες (ύπαρξη ή έλλειψη)
γ. Ψυχική κατάσταση, διάθεση
δ. Παθολογικά (ασθένειες)
ε. Ελαττώματα, προτερήματα

2.     Κοινωνικός τομέας
α. Οικογενειακή ζωή.
β. Κοινωνικές σχέσεις, επικοινωνία με τον συνάνθρωπο, συναναστροφές
γ. Διάφορα κοινωνικά προβλήματα (π.χ. αστυφιλία, αποξένωση, ανεργία)
δ. Ανταγωνισμός, διακρίσεις, αδιαφορία για τους άλλους.

3.     Πνευματικός τομέας
Έλλειψη μόρφωσης, γνώσης, καλλιέργειας

4.     Ηθικός τομέας
α. Ηθικές αρχές που διέπουν τον άνθρωπο
β. Έντονη αμφισβήτηση και παραγνώριση βασικών αξιών
γ. Ηθική κρίση
δ. Αμοραλισμός (άρνηση αξιών)

5.     Θρησκευτικός τομέας

6.     Πολιτικός τομέας
α. Έλλειψη πολιτικής συνείδησης, συμμετοχής στα κοινά
β. Ιδεολογικός φανατισμός, προπαγάνδα, συνθηματολογία, δημαγωγία
γ. Φιλοδοξίες, προσωπικά συμφέροντα

7.     Υλικός – οικονομικός
α. Ανέχεια, φτώχεια, αθλιότητα
β. Πλουτομανία, απληστία, πλεονεξία, επιθυμία για εύκολο πλουτισμό
γ. Καταναλωτισμός, υλιστικό – ευδαιμονιστικό πνεύμα
δ. Οικονομική κρίση
ε. Ο τεχνολογικός χαρακτήρας της εποχής μας, δυσαρμονική ανάπτυξη ®ωφελιμιστική νοοτροπία.

8.     Φυσικό περιβάλλον
α. φυσικός πλούτος (ύπαρξη ή όχι)
β. Κλιματολογικές συνθήκες
γ. Επιδράσεις του στην όλη ψυχοσύνθεση του ατόμου

9.     Διεθνής χώρος
Η Διεθνής κατάσταση (προβλήματα, σχέσεις μεταξύ των κρατών, μεταξύ τους επιδράσεις, διεθνής πολιτική)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

-         Τα αρνητικά τούτα συμπτώματα οφείλονται σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα…, σε καταστάσεις…
-         Εφόσον…, αφού…, δεδομένου ότι…, εξαιτίας…
-         Τις αιτίες του προβλήματος θα πρέπει να τις αναζητήσουμε στους τομείς (του πολιτισμού…), οι λόγοι ύπαρξης ανάγονται στο χώρο…/ εντοπίζονται στο…
-         Σπουδαίος ο ρόλος τ… στο φαινόμενο που εξετάζουμε / εξαιρετικής σημασίας είναι ο ρόλος τ…
-         Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαιώνιση του προβλήματος….
-         Για την επικράτηση / ενίσχυση / ύπαρξη του φαινομένου ενοχοποιείται …/ θεωρείται υπεύθυνος / υπαίτιος…, συνυπεύθυνος…
-         Η συνύπαρξη των παραπάνω παραγόντων σε συνδυασμό με …συνδράμει / οδηγεί / συντρέχει
-         Σχέση αιτίας – αποτελέσματος / αιτιατού παρατηρείται μεταξύ… και του υπό εξέταση προβλήματος κ.α.

Β. ΑΝ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ:

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΩΦΕΛΕΙΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ – ΑΞΙΑ

1.     Πνευματικός και ψυχικός κόσμος του ατόμου
α. Λογικό, πνεύμα, διάνοια
β. Συναισθήματα
γ. Βούληση
δ. Ηθική υπόσταση
ε. Ψυχικά ιδιώματα
στ. Ένστικτα, τάσεις
ζ. Παράγοντας υγεία

2.     Κοινωνικός χώρος
α. Κοινωνικές σχέσεις
β. Κοινωνικά αγαθά (συνεργασία, αλληλεγγύη, ενότητα, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα)
γ. Σχέση του φαινομένου (έννοιας) με τα κοινωνικά προβλήματα.

3.     Υλικός – οικονομικός χώρος 
α. Επάγγελμα, εργασία, οικονομικές δραστηριότητες
β. Υλικά αγαθά (δημιουργία, απόκτηση, απόλαυση)
γ. Εμπόριο, βιομηχανία, ναυτιλία…
δ. Τεχνολογία
ε. Οικονομική κρίση, καταναλωτισμός

4.     Πνευματικός χώρος
α. Παιδεία, μόρφωση, καλλιέργεια
β. Επιστήμη (ανάπτυξη, εφαρμογή, διάδοση)
γ. Τέχνες, γράμματα

5.     Ηθικός χώρος
α. Ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου, πίστη σε υψηλές αξίες
β. Σωστή συμπεριφορά, ποιοτική βελτίωση, σεβασμός του συνανθρώπου, επικράτηση του καλού
γ. Σχέση του φαινομένου με τα προβλήματα ηθικής τάξης

6.     Πολιτικός χώρος
α. Πολιτική συνείδηση, συμμετοχή στα κοινά
β. Πολιτεύματα
γ. Ηγεσία – εξουσία

7.     Θρησκευτικός χώρος

8.     Φυσικό περιβάλλον
Σχέση του ανθρώπου με τη φύση (επικοινωνία, απομάκρυνση, βλαπτική επίδραση)

9.     Διεθνής χώρος
Διακρατικές σχέσεις (συνεργασία, αλληλεγγύη, ειρήνη – πόλεμος)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

-         Όχι μόνο η ατομική / προσωπική πρόοδος / ευδοκίμηση / ευδαιμονία αλλά και η συλλογική ανέλιξη / πρόοδος…
-         Αποτέλεσμα / απόρροια / συνέπεια / επακόλουθο / συνεπακόλουθο της ύπαρξης / της παρουσίας του φαινομένου … είναι …
-         Το φαινόμενο αυτό συνεπάγεται…, από το φαινόμενο αυτό απορρέει…
-         Σε μεγάλη έκταση / σε μεγάλο βαθμό / σε πολλά πεδία της ζωής διαπιστώνονται τα αποτελέσματα…
-         Αξιοσημείωτη είναι η επιρροή…/ άξια λόγου…
-         Σημαντική πρόοδος / ανέλιξη μπορεί να επέλθει τόσο στον ατομικό όσο και στον κοινωνικό…

Γ. ΑΝ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΛΥΣΕΙΣ

1.     Ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα
2.     Συνειδητοποίηση του προβλήματος από τα άτομα και τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυσή τους.
3.     Μετάβαση από το θεωρητικό στάδιο στο πρακτικό.
4.     Ενεργοποίηση της κοινωνίας ως συνόλου και ιδιαίτερα των υπεύθυνων φορέων. Λήψη μέτρων, διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου και προγραμματισμένες ενέργειες.
5.     Ενεργοποίηση του ατόμου στο προσωπικό του περιβάλλον, ανάλογα με τις δυνατότητές του και την όλη του προσωπικότητα.
6.     Παιδεία: ως εκπαίδευση, γνώση, πληροφόρηση αλλά και ως μόρφωση και ψυχοπνευματική καλλιέργεια.
7.     Οικογένεια: ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός και για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση προβλημάτων κυρίως με το διάλογο μεταξύ των μελών της.
8.     Κοινή διακρατική προσπάθεια, διεθνή συνεργασία, αλληλεγγύη.
9.     Εκκλησία = συμβολή στη διαμόρφωση αρχών και ηθικών αξιών.
10.            Μέσα μαζικής ενημέρωσης
11.            Ανθρωπιστική χρήση της Τεχνολογίας.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

-         Σκόπιμο / αναγκαίο / απαραίτητο θεωρείται…/ καθίσταται / κρίνεται / είναι…
-         Για την εξάλειψη / άμβλυνση / αντιμετώπιση… επείγει να …? είναι επιτακτική ανάγκη να…
-         Προέχει να …/ επιβάλλεται / απαιτείται / χρειάζεται να …
-         Είναι χρέος να…/ βασική προϋπόθεση είναι…/ είναι χρήσιμο…/ είναι υποχρέωση να…ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Όταν θέλουμε να εκφράσουμε:

1.     ΑΝΤΙΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
-         όμως…, από την άλλη πλευρά όμως…, αντίθετα…, μολονότι…, εντούτοις…, ενώ…,
-         ωστόσο…, μάλιστα…, έπειτα…, μολαταύτα…, εξάλλου…, αντίστροφα…, παρόλα αυτά
-         κι αν ακόμη…, έστω κι αν…, και όμως…, αλλά κ.α.

2.     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
-         ακόμα…, επίσης…, εξάλλου…, άλλωστε…, επιπρόσθετα…, επιπλέον…
-         παράλληλα…, συμπληρωματικά…, συγχρόνως…, ταυτόχρονα…
-         πέρα από αυτά…, εκτός από τα παραπάνω…,
-         όχι μόνο…αλλά και…, αξίζει να σημειωθεί / τονισθεί
-         ας μη ξεχνάμε…, θα ήταν παράλειψη να μην…, δεν πρέπει να αγνοηθεί …, δεν είναι δυνατόν να…
-         δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε επίσης τ…/ υπογραμμίσουμε /συνειδητοποιήσουμε…ή οφείλουμε να επισημάνουμε…

3.     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
-         επομένως…, κατά συνέπεια…/ ως εκ τούτου… / κατ’ αυτόν τον τρόπο…
-         συνοψίζοντας…, συμπερασματικά επισημαίνουμε ότι…
-         από τα προηγούμενα / από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι…
-         αποδείχθηκε τεκμηριωμένα, με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, ότι…
-         κοινής αποδοχής, λοιπόν, είναι η άποψη…, εκτίμησή μας είναι…
-         εν κατακλείδι, παρατηρείται…


πηγή: freewriteblyk.wikispaces.com


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him