Οι ύμνοι του Ρωμανού του Μελωδού (ΜΕΡΟΣ Β’)- Τη Κυριακή των Βαίων

επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-φιλολόγου-

Συνταφέντες σοι διὰ τοῦ Βαπτίσματος,
 Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
 τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἠξιώθημεν
 τῇ Ἀναστάσει σου,
 καὶ ἀνυμνοῦντες κράζομεν·
Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Ο ύμνος ούτος του Ρωμανού πρέπει να εξετασθή εις το πραγματικόν του πλαίσιον. Να τοποθετηθή δηλαδή εις εποχήν κατά την οποίαν πολλαί ομιλίαι πατέρων είχαν διασαφήσει το γεγονός της θριαμβευτικής εισόδου, είχαν συνανευφημήσει μετά των παίδων το ωσαννά, είχαν συνεορτάσει μετά των χριστιανών της Ιερουσαλήμ την αναπαράστασιν του γεγονότος, καθ’ άς έχομεν σαφείς ιστορικάς μαρτυρίας.

Νηπων ξ κκων Χριστ, τ πλ καθεζμενος, κατεδξω, πινκιον δν, ρχμενος πρς Πθος, τρισαγίῳ μν, π γγλων νυμνομενος.

δο Βασιλες σου Σιν, πρας κα σζων ρχεται, π πλου, τος χθρος πιζητν, πατξαι ν σχϊ, χαρε κα κατατρπου, μετ Βαων ορτζουσα.

Κροτσωμεν συμφνως πιστο, τος κλδους ρετν κα μες, ς ο Παδες, νν προσφροντες Χριστ, κα τοτ θεων ργων, πλσωμεν τος ππλους, κα μυστικς τοτον δεξμεθα.

Βαα ρετν δελφο, προσξωμεν Χριστ τ Θε, ρχομν δι' μς νθρωπικς, παθεν θελουσως, Θετητος σχϊ, πσιν πθειαν δωρσασθαι.


Αυτού του γεγονότος ανάμνησιν ποιείται και ο Ρωμανός επιτιθέμενος μετ’ ασυνήθους σφοδρότητος κατά των Ιουδαίων δήθεν αγνοούντων ποίος ο Σωτήρ:

«τις έστιν ούτος; Έλεγον οι γνώμη αγνοούντες σε.
Φησί γαρ ουκ ήδεισαν,
Τις ήν ο υιός Δαβίδ ο ρυσάμενος αυτούς εκ της φθοράς.
Ακμήν λύουσι Λάζαρον και ουκ οίδαν τις ήγειρεν.
Ακμήν δε πάσχουσι τους ώμους οι τότε
Βαστάσαντες χήρας υιόν,
Και δήθεν ηγνόουν, τις εστίν  ο αρπάσας αυτόν θανάτου

Και συνεχίζει ο Ρωμανός υπομιμνήσκων τας ευεργεσίας του Ιησού και επισημαίνει:

Οίδαν αλλ’ ού θέλουσιν ειπείν
«ευλογημένος εί ο ερχόμενος, τον Αδάμ ανακαλέσασθαι»

Όπερ αποτελεί και το εφύμνιον του ύμνου.


Τν κοινν νστασιν, πρ το κουσου Πθους σου,
ες πστωσιν πντων, προενδειξμενος,
Χριστ Θες, τν μν Λζαρον ν Βηθανίᾳ,
τ κραται δυνμει σου,
 τετραμερον νεκρν νστησας,
κα τυφλος δ τ βλπειν,
ς φωτοδτης δωρσω Σωτρ,
κα ες τν πλιν τν γαν,
μετ τν σν Μαθητν εσλθες,
 καθμενος π πλου νου,
τ τν Προφητν κπληρν κηργματα,
 ς π τν Χερουβμ ποχομενος,
κα παδες βραων μετ κλδων κα βαων προϋπντουν σοι.
Δι κα μες, κλδους λαιν βαστζοντες κα βαα,
εχαρστως σοι βομεν·
σανν ν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him on Twitter, Facebook or email him