Πράξις υποτελείας


επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ
-φιλολόγου-


Είναι δυνατή λύσις η υποτελεία εις την σύγχρονον Βρεττανίαν;Αν ναι ας μιμηθώμεν τους προγόνους μας…:


ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ


Αον.Παρατηρούντες ότι δια τα ανεξάλειπτα δικαιώματα της ιδιοικτησίας και κυριότητος,δια τας επικρατούσας αρχάς της θρησκείας και ελευθερίας και δια το εκ φύσεως έμφυτον,του να διατηρή και ασφαλίζει έκαστος την ιδίαν ύπαρξιν, οι Έλληνες… υπέστησαν αποφασιστικώς και σταθερώς κατά των δυνάμεων, και εις όλους τους κινδύνους τώρα ηφάνισαν και τώρα άμπωσαν τας κολοσιαίας δυνάμεις των εχθρών και τελευταίον, στερημένοι παντός μέσου ανήκοντος εις τοιούτον υψηλόν εγχείρημα, καθιέρωσαν ούτοι δια του αίματός των τα πολύτιμα αυτών δικαιώματα και έδωκαν εις τον εκπεπληγμένον κόσμον όχι τοσον κοινάς αποδείξεις,δι’όσον είναι ικανός ένας λαός, εκ φύσεως γεννημένος δια να ζή ελεύθερος
…………
Γον.Σκεπτόμενοι, ότι πράκτορες τινων ηπειρωτικών δυνάμεων, δεν διεφύλαξαν οδηγίαν, συνεχομένην με τας αρχάς, τας οποίας αυτοί εστερέωσαν, αλλά από μέρους αυτών δεν έλειψαν να εκβώσιν συνεχώς αντιρρήσεις πολιτικαί πολυμόρφου ουσίας και χαρακτήρος.
Δον.Παρατηρούντες ότι τινές τούτων των πρακτόρων παίζουν δια των ααπεσταλμένων των εντός της Ελλάδος, ώστε να εισχωρήση εις τινάς Έλληνας η κλίσις, δια να συστήσουν νέους σχηματισμούς πολιτικούς, αρμοδίους προς το πνεύμα και τα τέλη των τοιούτων παρακινητών
…………
Ζον.Παρατηρούντες, ότι η διοίκησις της Μεγάλης Βρεττανίας, ευτυχής εις το να διευθύνη λαόν ελεύθερον, είναι η μόνη…ήτις περιφρόνησεν να μιμηθή τας αναφανδόν βίας ή τας νεφώδεις διαχειρίσεις, αι οποίαι απ’άλλους αδιακόπως επράχθησαν και πράττονται εις την Ελλάδαν
Ηον.Σκεπτόμενοι, ότι η Βρεττανική αδιαφορία δεν αρκεί να αντιρροπήση,το ήδη επηυξημένον εξωτερικόν κατατρεγμόν προς βλάβην της Ελλάδος
Θον.Παρατηρούντες ότι η Ελλάς, όχι από χαύνωσιν δυνάμεων, ούτε από αδυνατισμένην απόφασιν, δεν ηδυνήθη μέχρι τούδε να προσεπιχειρή, αλλά δια …την πηγάζουσαν αιτίαν του να μην έλαβε ποτέ διοίκησιν υπερτέραν των παθών και σχέσεων
Ιον.Παρατηρούντες, ότι οι Έλληνες, εις τοιαύτην γενναίαν μάχην ή πρέπει να εκβώσιν από ταύτην νικηταί ή θέλουν είσθαι τελείως αφανισμένοι, επειδή ουδέν μέσον είναι το οποίον να δύναται να τους αποσπάση από ταύτην απόφασιν
…………..

Χρεωστεί η Ελλάς εις την παρούσαν αυτής κατάστασιν να ωφεληθή ως και να ελπίση εις την ευθύτηταν και φιλανθρωπίαν της ισχυράς αυτής διοικήσεως της Βρεττανίας

Όθεν, προς ασφαλείαν των ιερών δικαιωμάτων της του κράτους ελευθερίας και ικανώς στερεάς πολιτικής υπάρξεως, η Ελλάς, δια της παρούσης δημοσίας πράξεως, προσδιορίζει,θεσπίζει, αποφασίζει και βούλεται τον επόμενον
                                                         ΝΟΜΟΝ

Α’.)Το Ελληνικόν έθνος,δυνάμει της παρούσης πράξεως, θέτει εκουσίως την ιεράν παρακαταθήκην της αυτου ελευθερίας,εθνικής ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως υπο την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρεττανίας….

Εν Πελοποννήσω τη….Ιουνίου 1825

DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him